Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 6 KASIM 2008 İmsak: 5.05 Güneş: 6.34 Öğle: 11.55 İkindi: 14.36 Akşam: 17.04 Yatsõ: 18.25 ADANA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Sugözü Termik Sant- ralõ’nõn (İSKEN) atõklarõ İs- kenderun Körfezi’ndeki kirlili- ği arttõrõrken canlõlarõ da teh- dit ediyor. Çukurova Üniversi- tesi Su Ürünleri Fakültesi’ne yaptõrõlan ölçümler sonucu ha- zõrlanan rapora göre, denize salõnan ağõr metal oranõnõn her geçen yõl arttõğõ, bunun deniz- deki yaşam için büyük bir teh- dit oluşturduğu vurgulandõ. Adana’nõn kõyõ ilçesi Yu- murtalõk’õn Sugözü mevkiinde 2002’de işletmeye açõlan sant- ralla ilgili İSKEN’in düzenli yaptõrdõğõ ölçümlerde, “Körfez’deki Bentoz tür zenginliği ve biyoçeşitliliğin 5 yılda 25’ten 8’e düştüğü görüldü” denilmesi santralõn kirlilik tehdidini bir kez daha gündeme taşõdõ. Prof. Dr. Dursun Avşar’õn koordinatörlüğünde yapõlan ölçümlerde başta barbun balõ- ğõ olmak üzere körfezde yaşa- yan birçok balõk türünün nes- linin yüzde 98 oranõnda azal- dõğõna dikkat çekildi. Doğu Akdeniz Çevre Der- nekleri Platformu Dönem Başkanõ Prof. Dr. Figen Do- ran, santralõn kurulma aşa- masõnda gösterdikleri tepki- nin bu raporla şimdi ne ka- dar haklõ olduklarõnõ kanõtla- dõğõnõ vurguladõ. Sugözü’nün atıkları körfezdeki barbun neslini tüketti Denizemetalyağõyor Çeviri Servisi - ABD’deki Glen Kanyonu ve Tayland’õn Sukotay Bölgesi’ndeki ünlü Buda heykeli Pra Açana’nõn önünde dua eden Bu- dist rahibin görüntüleri bir fotoğraf yarõşma- sõnõn ödüllü kareleri değil, dünyanõn en büyük atlasõnda yer alan iki fotoğraf. 30 kilogram ağõrlõğõnda, 610x469 milimetre boyutundaki atlastan sõnõrlõ sayõda -3 bin adet- üretildi. “Yerküre” adõ verilen atlas ağõrlõkta olduğu kadar pahada da ağõr; fiyatõ 3 bin 500 dolar (yaklaşõk 5 bin 320 YTL). 20 yõldõr böyle bir atlasõn hayaliyle yaşayan Avustralyalõ işada- mõ Gordon Cheers, Penguin ve Random Hou- se gibi ünlü yayõnevleri projeye “hayır” de- yince kendi şirketi Millenium House’u kurdu ve sekiz ayda 154 harita, 800 fotoğrafõ içeren 576 sayfalõk dev atlas hazõrlandõ. Şimdiye ka- dar üretilmiş tüm atlaslardan daha detaylõ olanõnõ ortaya çõkarmanõn gururunu yaşayan Cheers, 500 yõl sonra müzelerde ve özel ko- leksiyonlarda yerini alacak bir kitap ürettik- lerinin altõnõ çizdi. 100’ü aşkõn fotoğrafçõ ve coğrafya uzmanõnõn çalõştõğõ proje kapsamõn- da 2 bin atlas standart baskõyla, bin adedi ise altõn kaplama kapağõyla özel olarak, “Altın Yerküre” adõyla ve 5 bin 500 dolar fiyatla (8 bin 300 YTL) piyasaya sürüldü. (cnn.com) Tıp literatürüne geçen nakiller ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazi Üniversitesi Tõp Fakültesi’nde, kendi- sine kadavradan nakil yapõlan Canan Özde- mir’in (20) kalbi, iki minik kalp hastasõna can verdi. Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Emin Özdoğan ameliyatõ, uluslararasõ bir kongrede bildiri olarak sunduklarõnõ belirterek “Normalde nakil yapõlan hastadan çõkarõlan kalp kulla- nõlmaz, atõlõr. Ama biz Canan’õn kalbinin aort kapağõnõ 7 yaşõndaki Ramazan Kara- taş’a, akciğere giden damar kapağõnõ ise 3 yaşõndaki Kardelen Turan’a taktõk” dedi. Her üç hastanõn durumu da iyi. ‘Sihirli Flüt’ bugün Aya İrini’de İstanbul Haber Servisi - Dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Unes- co Pontes Festivali kapsamõnda bugün 20.30’da Aya İrini Konser Salonu’nda Çek Şef Old- rich Vlcek yö- netimindeki Bursa Devlet Senfoni Or- kestrasõ eşli- ğinde bir kon- ser verecek. Kutluer’in Mevlana Kon- çertosu, Yunus Emre Uvertü- rü ve Gülni- hal’i (Dede Efendi) ses- lendireceği konserin ikinci yarõsõnda se- ma töreni düzenlenecek. Biletler Biletix satõş noktalarõndan ve www.biletix.com adresinden temin edilebilir. Festivalin ilk konseri Türel’den ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kültür Sa- nat Vakfõ ve Forte Prodüksiyon işbirliğiyle yapõlan 9. Uluslararasõ Antalya Piyano Fes- tivali yarõn başlõyor. Sanat yönetmenliğini ünlü piyanist Fazõl Say’õn üstlendiği açõlõş konserini Gürer Aykal yönetimindeki An- talya Devlet Opera ve Balesi Orkestrasõ eş- liğinde Büyükşehir Belediye Başkanõ Men- deres Türel verecek. Türel’in ardõndan sah- neye çõkacak Say, “Anadolu’nun Sessizli- ği” konçertosu ve Beethoven’õn “Korolu Fantezi”sini yorumlayacak. B3 vitamini Alzheimera karşı Çeviri Servisi - ABD’deki Kaliforni- ya Üniversitesi’nin bilim insanlarõ et, balõk ve patateste bulunan, hap olarak eczaneler- de de satõlan B3 vitamininin Alzheimera karşõ koruduğunu, başlangõç safhasõndaki hastalarda hda afõza kaybõnõ yavaşlattõğõnõ öne sürdü. Deneylerde “nikotinamit” adõyla da tanõnan bu vitaminin verildiği hayvan- larda Alzheimera neden olduğu bilinen “di- rençli asit fosfataz” adlõ proteinin kandaki seviyesini düşürdüğü gözlemlendi. (BBC) Dans pistinin şampiyonları Çeviri Servisi - Rusya’nõn başkenti Moskova’da ekim ayõ sonunda düzenle- nen dans yarõşmasõnõn birincileri açõklan- dõ. Onlarca çiftin yarõştõğõ “Rusya’nõn İh- tişamõ” adlõ uluslararasõ turnuvanõn şam- piyonlarõ dans ve bale konusunda çok önemli ustalarõ yetiştirmiş olan ev sahibi ülkeden Anna Firstova ve Alexei Silde ol- du. Jürinin birbirinden başarõlõ perfor- manslar arasõndan seçmekte zorlandõğõ bi- rinci çift alacaklarõ ödül ve madalyalarõn kendilerini daha büyük başarõlara imza at- mak için kamçõlayacağõnõ söyledi. (AFP) Otuz kiloluk dev atlas
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog