Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

kultur@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 6 KASIM 2008 PERŞEMBE 12 KÜLTÜR CMYB C M Y B Kültür Servisi - “Altıdan Sonra Tiyatro” yeni sezona kasõm ayõnda “444” oyunuyla başlõyor. Yiğit Sert- demir’in yazdõğõ, Yaman Ömer Er- zurumlu’nun yönettiği oyun 2008 yõlõ Afife Jale Tiyatro Ödüllleri-Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü, “İlk Kez O Yıl Sahnelenmiş Olan En Başa- rılı Yerli Oyunun Yazarı”, 33. Ulu- sal İsmet Kuntay Tiyatro Ödülleri “En İyi Oyun Yazarı” ve Tiyat- ro…Tiyatro Dergisi Tiyatro Ödülle- ri 2008 “Yılın Oyun Yazarı” ödül- lerine değer görüldü. Gülhan Kadim ve Yiğit Sertde- mir’in rol aldõğõ, dekor ve kostüm ta- sarõmõ Aslı Can Kortan’a ait oyun 10 - 17 - 18 - 24 - 25 Kasõm tarihlerin- de saat: 20.30’da Oyuncular Tiyatro Kahve – Cem Safran Sahnesi’nde iz- lenebilir. (0212 245 13 14) AltõdanSonraTiyatro’nunoyunu‘444’eödülyağmuru EGEMEN BERKÖZ G eniş fuayede sürekli do- laştõğõm halde, tanõdõğõm tek kişiyle bile karşõlaş- mõyor ve yõlda ortalama 15-20 kez geldiğim Lütfi Kõrdar’da kendimi ya- bancõ duyumsuyorum. Gerçekten de, yabancõ bir dünyada, bankacõla- rõn dünyasõndayõm. Türkiye Banka- cõlar Birliği’nin (TBB) 50. kuruluş yõldönümü kutlamasõ birazdan Cum- hurbaşkanlõğõ Senfoni Orkestrasõ’nõn (CSO) konseriyle başlayacak ve ben de buradaki tanõdõğõm tek kişi- yi sahnede göreceğim: Orkestranõn değerli şefi Rengim Gökmen. Ama ben de bu akşam Lütfi Kõrdar’a onun yönettiği Cumhurbaşkanlõğõ Senfoni Orkestrasõ’nõ, Hüseyin Ser- met’i, Mertol Demirelli’yi dinlemek için gelmemiş miydim zaten!.. Cumhurbaşkanõ geleceği için ge- cenin önceden açõklanan izlencesi tersyüz edilmiş ve konser açõlõş ko- nuşmalarõnõn önüne alõnmõştõ. Bu ne- denle de izlence, Cumhurbaşkanõ sa- lona girip yerine oturur oturmaz or- kestranõn çaldõğõ İstiklal Marşõmõz- la başladõ. Rossini’nin “Sevil Ber- beri Operası Uvertürü”yle de he- men konsere geçildi. 53 yaşõndaki Sermet ile 12 yaşõndaki Demirel- li’den 23 yaşõndaki Mozart’õn “İki Piyano İçin Mi Bemol Majör Pi- yano Konçertosu”nu dinlemek gü- zeldi. Konser Smetana’nõn “Ma Vlast /Yurdum” senfonik şiir dizi- sinden “Moldau”yle tamamlandõ. Konserden sonraki, bankacõlõk ve ekonomi odaklõ açõlõş konuşmala- rõnda TBB başkanõ Ersin Özince ve Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül, ol- dukça iyimser tablolar çizdiler. Prof. Dr. Seza Reisoğlu’nun TBB’nin 50. Yõl Onur Ödülü’nü Cumhur- başkanõ Gül’ün elinden almasõyla da gece sona erdi. Konuşmalarla ilgili değerlendir- meleri ekonomi yazarlarõmõza bõra- kõrken, sõrtõ sahneye, yüzü salona dö- nük oturan (sanõrõm) iki korumanõn bu güzel geceye uymadõğõna de- ğinmek istiyorum. Birliklerinin ku- ruluşunun 50. yõlõnõ bir “çoksesli müzik” konseriyle kutlamayõ seç- tikleri için de bankacõlarõ kutluyo- rum. CSO’yu İstanbul’a getirdikle- ri için de. Bunun daha sõk olmasõnõ dileyerek… Türkiye Bankalar Birliği kuruluşunun 50. yõlõnõ Cumhurbaşkanlõğõ Senfoni Orkestrasõ konseriyle kutladõ Müzik parayla buluştu (mu?) Kültür Servisi - TÜYAP 27. İs- tanbul Kitap Fuarõ, 8. İstanbul Sanat Fuarõ ile eşzamanlõ olarak sürüyor. Ana izleği “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” olan fuarda dün de pa- nel, söyleşi, konser, imza ve şiir din- letileri gibi pek çok etkinlik vardõ. Gazetemiz yazarlarõndan Server Tanilli de Cumhuriyet Kitap stan- dõnda okurla buluşarak kitaplarõnõ imzaladõ. TÜYAP ile Türkiye Yazarlar Sendikasõ’nõn (TYS) düzenlediği, Sennur Sezer’in yönettiği, Enver Ercan, Abdülkadir Budak, FNu- rullah Can, Mehrizat, Rahmi Emeç’in konuştuğu “Şairler Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Anıyor”; yine TÜYAP’la TYS’nin düzenlediği, Doğan Hızlan’õn yönettiği, Oruç Aruoba, Hulki Aktunç ve Sina Ak- yol’un konuştuğu “İlhan Berk’li Anılar”; Venezüella Bolivar Cum- huriyeti Büyükelçiliği’nce düzenle- nen, Luis Britto Garcia’nõn ko- nuştuğu “Venezüella Edebiyatı” başlõklõ paneller; TÜYAP’la TYS’nin düzenlediği, Tevfik Taş’õn yönettiği, Işıl Özgentürk, Aydın Çubukçu, Zeki Coşkun ve Su Yü- cel’in konuştuğu “Can Yücel Farz Et Hiç Ayrılmadık” başlõklõ söyleşi; Hayal Dergisi Yayõnlarõ’nõn düzen- lediği, Metin Celal, Adnan Özer, Mehmet Can Doğan ve Cenk Gün- doğdu’nun konuştuğu “Türkiye’de Şiir Dergiciliği” başlõklõ panel ve Versus Kitap’õn düzenlediği, Metin Gönen’in konuştuğu “68’den Gü- nümüze Sinema ve Toplumsal Hareketler” başlõklõ panel günün il- gi çeken etkinlikleri arasõndaydõ. Fuarda Cumhuriyet Kitaplarõ’nõn bugünkü etkinlik programõ 12.15 ile 13.15 arasõnda Şükran Soner, Ay- şe Emel Mesci ve Işıl Özgen- türk’ün konuşacaklarõ ‘Bizim ‘68’li- ler’ başlõklõ söyleşiyle başlayacak. 13.30 ile 14.30 arasõnda Şükran So- ner, Ayşe Emel Mesci, Işõl Özgen- türk ve Coşkun Özdemir kitaplarõ- nõ imzalayacaklar. 15.15 ile 16.15 arasõnda Orhan Çekiç’in ‘Son Yıl 1938’ başlõklõ görselli söyleşisinden sonra 16.30 ile 17.30 arasõnda Or- han Çekiç ile Muzaffer Ayhan Kara’nõn kitaplarõnõ imzalayacaklarõ etkinlik yer alõyor. Uzak ülkelerden Türkiye’ye yazõn konuşuldu YILDIZ ÇELİK B lues müziğinin başlangõcõnõn ve Kapalõçarşõ’nõn da yapõmõnõn 1800’lere dayanmasõ nedeniyle, tarihsel bir yapõyla müzik yan yana ge- tirilerek, 22 Ekim’de, Kapalõçarşõ’da bir basõn toplantõsõyla izlencesi açõk- lanan 19. Efes Pilsen Blues Festivali bugün Mersin’de başlõyor. Festivalin konuklarõ arasõnda John Lee Hooker Jr., Watermelon Slim, sol kolu felç olduğu için gelemeyen Eddie Bo’nun yerine katõlan, etkileyici bir ses Shar- rie Williams da var. Başlangõcõndan bu yana Pozitif’in düzenlediği, şim- diye kadar 300 binden fazla izleyici- ye ulaşan festivalin basõn toplantõsõnda 2006 yõlõnda çõkardõğõ albümle Top Blues CD’leri arasõnda birinci olan, In- dependent Music Award ‘Blues of The Year’ ödülünü alan Watermelon Slim ve 2004 Nisan ayõnda çõkardõğõ ‘Blues with a Vengeance’ albü- müyle California Music Awards ‘Outstanding Album of the Year’ ödülüne değer görülen John Lee Hooker’õn oğlu, John Lee Hooker Jr. birlikte kõsa bir konser verdiler. 3 Ara- lõk’a dek sürecek olan, Türkiye’nin bu ilk ve tek blues festivali kapsamõnda Adana, Gaziantep, Diyarbakõr, Ma- latya, Kayseri, Rusya/Moskova, Kõb- rõs/Girne, Denizli, Antalya, Konya, Trabzon, Ankara, Eskişehir, Bursa, İs- tanbul, Balõkesir, Çanakkale, İzmir, Kocaeli’de gerçekleşecek konserlerin son durağõ Edirne olacak. 21 kentte 25 konser Nazar Fikri yaşamını yitirdi Kültür Servisi - 1927 yõlõndan günümüze değin binlerce kitabõ okurla buluşturan İnkõlâp Kitabevi’nin Yönetim Kurulu Başkanõ Nazar Fikri 3 Kasõm Pazartesi günü uzun süredir savaşõm verdiği hastalõğa yenik düştü. Fikri’nin cenaze töreni 8 Kasõm Cumartesi günü saat 14.00’te Taksim S. Ohan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi’nde yapõlacak. Sumac yaşama veda etti Kültür Servisi - Peru’nun bülbülü olarak da tanõnan dünyaca ünlü soprano Yma Sumac, 86 yaşõnda Los Angeles’ta yaşama veda etti. Güney Amerika halk müziğini çağdaş bir yorumla dünyaya tanõtan Sumac, dört oktavlõk sesiyle müzikli gösterilerde de büyük başarõ kazanmõştõ. Tiyatro Ödülleri verildi Kültür Servisi - Tiyatro… Tiyatro... dergisinin düzenlediği “Tiyatro Ödülleri 2008”de ödüller, Kenter Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Tiyatro ve sanat dünyasõndan birçok kişinin katõldõğõ törende yõlõn yapõmõ ödülü Dostlar Tiyatrosu’nun ‘Sivas’93’ adlõ oyununa, yõlõn yönetmeni ödülüyse ‘Şeylerin Şekli’ adlõ oyunla Mehmet Ergen’e verildi. Yõlõn kadõn oyuncusu ödülünü Ayça Bingöl, yõlõn erkek oyuncusu ödülünü ise Sezai Alkent aldõ. Kültür Servisi - Repertuvarõ film müziklerin- den oluşan İstanbul Sinema Senfoni Orkes- trasõ, ilk konserini, önceki akşam Cadde- bostan Kültür Merkezi’nde ÇEVKO’nun (Çevre Koruma ve Ambalaj Atõklarõ De- ğerlendirme Vakfõ) 17. yaş kutlamalarõ kap- samõnda verdi. Sanat yönetmenliğini Hakan Ateş’in, müzik yönetmenliğini Hakan Şen- soy’un üstlendiği İstanbul Sinema Senfoni Orkestrasõ, sahneleri ezgileriyle anõmsanan yerli/yabancõ, sesli/sessiz filmlerin özgün mü- ziklerini, dinleyiciyle buluşturmak için İs- tanbul Devlet Opera ve Balesi korno sanat- çõsõ Hakan Ateş’in önderliğinde kuruldu. Su- nuculuğunu Volkan Severcan’õn yaptõğõ gecede geri dönüşüme yaptõklarõ katkõlardan dolayõ Kadõköy Belediye Başkanõ Selami Öz- türk’e ve NTV Yeşil Ekran Editörü Heves Atasoy’a birer plaket verildi. Ardõndan da Hakan Şensoy yönetimindeki orkestra, Öz- gür Sevinç’in ‘Uvertür’, Klaus Badelt’in ‘Karayip Korsanları’, Lalo Schifrin’in ‘Görevimiz Tehlike’, Monty Norman’õn ‘007 James Bond’, Yalçın Tura’nõn ‘IV. Murat’, Cahit Berkay’õn ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, John Williams’õn ‘Schindler’in Listesi’, Andrew Lloyd Webber’in ‘Ope- radaki Hayalet’, Hpans Zimmer’in ‘Glad- yatör’, Henry Mancini’nin ‘Pembe Pan- ter’, Leonard Bernstein’õn ‘Batı Yakası- nın Hikâyesi’ filmlerinin müziklerinden bölümler seslendirdi. ÇEVKO 17. YAŞ KUTLAMALARI Film müzikleri için özel orkestra TÜYAP 27. İstanbul Kitap Fuarõ, 8. İstanbul Sanat Fuarõ ile eşzamanlõ olarak sürüyor MİLLETÇE ESİR DÜŞMEK ÜZEREYİZ... GÜN; ULUSAL BAĞIMSIZLIĞI SAVUNMAK; AYDINLANMAYI YURDA YAYMAK; SADAKA EKONOMİSİNİN VERDİĞİ ZARARLARI ANLATARAK, HALKÇI BİR TOPLUMSAL DÜZENİN GEREKLİLİĞİNİ SAVUNMAK; GELECEK UMUDU AŞILAMAK ZAMANI... BU YÜCE AMAÇTA BİRLEŞEREK MÜCADELE ETMEK YERİNE, SAFLARI BÖLMEYE ÇALIŞANLARI YURDUMUZ, ULUSUMUZ VE TARİH SON KEZ UYARIYOR! YEREL SEÇİMLERE DÖRT AY KALDI!.. CUMOK’UN 6 EKİM’DE DOLMABAHÇE’DE, SİLİVRİ YOLLARINDA VE GENELDEKİ ÖZGÜN ÇALIŞKANLIĞINI ÖVEN SAYIN TURGUT ÖZAKMAN; MART 2009 YEREL SEÇİMLERİNDE GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİĞİN YARATILMASINDA KATKIMIZA GÜVENDİĞİNİ SÖYLÜYOR!.. BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARTMAYACAĞIZ! YURTTAŞLARIMIZI, HER TÜRLÜ SAPTIRMAYI AŞARAK HALKTAN YANA BİR BİRLİKTELİK VE ÖZVERİ İÇİNDE, BİRLEŞMEYE, YILMADAN ÇALIŞMAYA; ORTAKLAŞA ÇABALARI SÜRDÜREREK UTKUYA ULAŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ. İletişim: 0505 815 10 17 - 0536 739 02 29 CUMOK İSTANBUL KOORDİNATÖRÜ Namık Kemal Boya CUMOK İSTANBUL DUYURUSU www.cumokistanbul.org 7 KASIM 2008 CUMA Günü SAAT 18.30’da 27. İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI’NDA “Alevi Toplumunda 68 Kuşağının Etkileri” Yöneten: Namık Kemal Boya Konuşmacılar: Rıza Zelyut, Cemil Kılıç, Cemal Şener SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: TÜYAP BEYLİKDÜZÜ KİTAP FUARI, BÜYÜKADA SALONU CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org 8 KASIM 2008 CUMARTESİ SAAT 18.15’te TÜYAP KİTAP FUARI’NDA CUMHURİYET OKURLUĞU ve CUMOK konulu söyleşide, Cumok İstanbul Koordinatörlüğü’nü 2004’ten beri aralıksız sürdüren, Cumok’un yaygınlaşmasına üstün katkılarını yakından bildiğimiz 68’liler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Av. Namık Kemal Boya’nın sunuşunda buluşuyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: TÜYAP BEYLİKDÜZÜ KİTAP FUARI, KINALIADA SALONU İletişim: 0505 815 10 17 - 0536 739 02 29 CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org İSTANBUL CUMOK 5 MAYIS 2008 TARİHLİ TOPLANTISINDA İSTANBUL CUMOK KOORDİNATÖRÜ'NÜN GÖREVİNE SON VERMİŞTİR. CUMHURİYET OKURLARINA, CUMOK OLUŞUMLARINA, VE KAMUOYUNA BİLDİRİRİZ. DÖNEM SÖZCÜLERİ VE İLETİŞİM TÜRKAN ERKİN 0216 337 57 97 HALİL GÜRDAMAR SANİYE DÖNDÜOĞLU istanbul@cumok.org cumok@cumok.org YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, ANTİEMPERYALİST, AYDINLIK, DEMOKRATİK TÜRKİYE İSTANBUL CUMOK AÇIKLAMASI www.cumok.org İZNİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/3 TALİMAT Bir borçtan dolayõ hacizli olup satõlmasõna karar verilen Bursa İli İznik İlçesi Gagakyeri Mevkii 2245-2246-2247-2248 ile Düztarla Mevkii 2264-2291 parselde kayõtlõ taşõnmazlar açõk artõrma sureti satõlacaktõr. A-Taşõnmazlarõn özellikleri: 1-No’lu Taşõnmaz (2245): İznik ilçesi Boyalõca Beldesi Gagakyeri Mevkii 2245 parselde kâin tapu kaydõnda i 8300 M2 miktarõndadõr. Zeytinlik olup, 4. sõnõf tarõm arazi, meyilli, ka- dastro yoluna cephesi olmayan kendi imkânõ ile sulama niteliği sahiptir. 2-No’lu Taşõnmaz (2246): İznik ilçesi Boyalõca Beldesi, Gagakyeri Mevkii 2246 parselde kâ- in, tapu kaydõnda 15200 M2 miktarõndadõr. Zeytinlik olup, 4. sõnõf tarõm arazi, batõsõndan yol geçen, içerisinde su deposu olan, kadastro yoluna cephesi olan, su deposundan yararlanma im- kânõ ile sulama niteliği sahiptir. 3-No’lu Taşõnmaz (2247): İznik ilçesi Boyalõca Beldesi Gagakyeri Mevkii 2247 parselde kâin tapu kaydõnda 1600 M2 miktarõndadõr. Zeytinlik olup, 4. sõnõf tarõm arazi, meyilli, ka- dastro yolu cepheli, kendi imkânõ ile sulanabilir. 4-No’lu Taşõnmaz (2248): İznik ilçesi Boyalõca Beldesi, Gagakyeri Mevkii 2248 parselde ka- in, tapu kaydõnda 21100 M2 miktarõndadõr. Zeytinlik olup, 4. sõnõf tarõm arazi, kadastro yolu olmayan, kendi imkânõ ile sulanabilir. 5-No’lu Taşõnmaz (2291): İznik ilçesi Boyalõca Beldesi Düztarla Mevkii 2291 parselde kâ- in tapu kaydõnda 3800 M2 miktarõndadõr. Boş tarla olup, sulama imkânõ bulunmamaktadõr. Ba- yõndõr asfaltõna cephelidir. 6-No’lu Taşõnmaz (2264): İznik ilçesi Boyalõca Beldesi Düztarla Mevkii 2264 parselde kâ- in tapu kaydõnda 1400 M2 miktarõndadõr. Tarla niteliğinde olup, sulama imkânõ bulunmamak- tadõr. B-KIYMETİ: İznik İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2008/26 Esas 2008/16 sayõlõ kararõ ile 1 No’lu Taşõnmaz(2245)’õn değeri 64.050-YTL, 2 No’lu Tasõnmaz (2246)'õn değeri 60.800-YTL, 3 No’lu Taşõnmaz (2247)'õn değeri 6.400-YTL; 4 No’lu Taşõnmaz (2248)'õn değeri 73.850- YTL, 5 No’lu Taşõnmaz (2291)’õn değeri 15.200-YTL, 6 No’lu Taşõnmaz(2264) değeri 5600- YTL kesin olarak belirlenmiştir. C-SATIŞ ŞARTLARI: 1 No’lu Taşõnmaz 2245 parsel 15/12/2008 günü, saat 14.00'ten14.10'a kadar 2 No’lu Taşõnmaz 2246 parsel 15/12/2008 günü, saat 14.20'den 14.30'a kadar 3 No’lu Taşõnmaz 2247 parsel 15/12/2008 günü, saat 14.40'tan 14.50'e kadar 4 No’lu Taşõnmaz 2248 parsel 15/12/2008 günü, saat 15.00'ten 15.10'a kadar 5 No’lu Taşõnmaz 2291 parsel 15/12/2008 günü, saat 15.20'den 15.30'akadar 6 No’lu Taşõnmaz 2264 parsel 15/12/2008 günü, saat 15.40'tan 15.50'e kadar 15/12/2008 günü saat İznik İcra Müdürlüğü odasõnda açõk artõrma suretiyle satõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin rüçhanlõ alacaklar varsa bunlarõ ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile satõlacaklardõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü baki kal- mak şatõyla 25/12/2008 tarihinde aynõ yer ve saatlerde ikinci artõrmaya çõkan Saçaktõr. Bu ar- tõrmada muhammen kõymetin %40'õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõn rnecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla ne çok artõrana ihale olunacaktõr. 2. Artõrmaya iştirak edeceklerin, gayrimenkulun muhammen kõymetinin %20’si nispetin de Türk Lirasõ veya bu miktar kadar milli bir banka teminat mektubu ya da bloke çek vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile yapõlõr. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. Tellaliye resmi, aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3. İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõm hu- susi suretle faiz ve masrafa dahil iddialarõnõ dayanağõ olan belgeler ile birlikte 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaş- madan hariç bõrakõlacaklardõr. 4. Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İİK'nin 133. Md’si gereğince ihale feshedilir. Taşõnmaz aynõ yasa hükmünce satõşa çõkarõlarak İİK'nin 129/2 maddesi hük- münce en çõk fiyat verene İhale olunur. Var ise iki ihale arasõndaki farktan diğer zararlardan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan ken- dilerince icra dairsince tahsil edilecektir. 5. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açõk olup masrafõ verildiğinde isteyen alõcõya birer örneği gönderilebilir. Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi gör- müş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ başka bilgi almak isteyenlerin yukarõda dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 6. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapõlamasõ du- rumunda ve adresleri bilinmeyen ilgililere de tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 18.09.2008 (*) (İc. İf. K. 126) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 58942) TÜYAP KİTAP FUARI 4. SALON 138 NUMARALI BÖLÜMDEYİZ. CUMHURİYET OKURLARINI, YAZARLARINI VE OLUŞUMLARI BEKLERİZ. DÖNEM SÖZCÜLERİ VE İLETİŞİM TÜRKAN ERKİN 0216 337 57 97 HALİL GÜRDAMAR - SANİYE DÖNDÜOĞLU istanbul cumok.org cumok cumok.org CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumok.org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog