Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 6 KASIM 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11ekonomi@cumhuriyet.com.tr ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2006/71.İŞ Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, evsafõ, Satõş Şartlarõ: Ankara ili Mamak ilçesi Aşõk Veysel Mahallesi Tõp Fakültesi Caddesi 106 kapõ no’lu apartmanõn bulunduğu yere rastlayan imarõn 6651 ada 6 parselini teşkil eden, 387 m2 arsa üzerine inşa edilen, 1- 58/387 arsa paylõ zemin kat 2 no’lu, alüminyum doğrama camekânlõ, çelik zõrhlõ camekân koruyuculu ve 1 no’lu dükkân ile 2 no’lu dükkân arasõndaki ortadaki duvar kaldõrõlarak tek dükkân haline getirilmiş, arkadaki depo kõsmõ kaldõrõlarak mutfa- ğa dönüştürülmüş, WC’si kullanõlan, deposu ile birlikte 80m2 kullanõm alanlõ depolu dükkân vasõflõ taşõnmaz, 2- 68/387 arsa paylõ 2.kat 5 no’lu, 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, WC ve 2 adet balkondan müteşekkil 81m2 kullanõm alan- lõ mesken vasõflõ taşõnmaz ve eklentisi 3 no’lu kömürlüğü ile birlikte hissedarlar arasõndaki ortaklõğõn giderilmesi için açõk ar- tõrma suretiyle satõlacaktõr. Gayrimenkullerin geniş evsafõ dosyada mevcut bilirkişi raporunda açõklanmõştõr. BAĞIMSIZ BÖLÜM TAKDİR OLUNAN KIYMETİ KDV SATIŞ SAATİ ZEMİN KAT 2 no’lu DEPOLU DÜKKÂN 130.000,00.YTL %18 15.30-15.40 2. KAT 5 no’lu MESKEN 75.000,00.YTL %1 15.45-15.55 KDV alõcõya aittir. 1-Satõş 26/0l/2009 günü yukarõda yazõlõ saatlerde Ankara Adliyesi Mezat Salonunda açõk artõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla, gayrimenkul 05/02/2009 günü yukarõda yazõlõ saatlerde Ankara Adliyesi Mezat Salonunda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar el- de edilmemiş ise gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin ala- cağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçme- si lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2- Açõk artõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin %20’si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar mil- li bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geç- memek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alõcõ adõna tahakkuk edecek 1/2 tapu harcõ satõn ala- na ait olacaktõr. Tellaliye resmi, birikmiş emlak vergi borçlarõ ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ satõş bedelinden öde- nir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alõcõsõna aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dahil olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bi- le, satõş bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale kararõ fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen artõrmaya çõkarõlõr. Bu artõrma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetinilir. Bu artõrmada tek- lifin İİK 129. maddedeki hükümleri uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok artõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alõcõ- lar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müte- selsilen sorumludur. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn İcra Müdürlüğü’nce tahsil olunur. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2006/71.İŞ, sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ rica olunur. 14.10.2008 (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 58747 TC İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN 2008/679 Davacõlar Tandoğan Yatõrõm Holding A.Ş., Haluk Recai Kö- se vekili tarafõndan davalõ Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine 06.10.2008 tarihinde Genel Kurul Karar İptali talebi ile dava açmõş olup duruşmasõ İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin duruşmaya mahsus salo- nunda 16.12.2008 günü saat 09.15’te yapõlacaktõr. Genel Ku- rul Karar İptali ile ilgili duruşmaya katõlmak isteyenlerin bel- geleri ile birlikte belirtilen gün ve saatte Mahkememizde ha- zõr bulunmalarõ gerektiği davetiye yerine geçmek üzere ilan olunur. 23.10.2008 Basõn: 58760 İZMİR 18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI Dosya No: 2008/2863 Müdürlüğümüzün 2008/2863 Esas sayõlõ dosyasõ ile satõlmasõ- na karar verilen taşõnmaza ilişkin B55529 ilan No ile Cumhuri- yet Gazetesi’nde yayõmlanan Taşõnmazõn Açõk Arttõrma Sure- tiyle Satõş İlanõ’nda; Satõş Şartlarõ bölümünde “Taşõnmazõn Bİ- RİNCİ İHALE; 05.12.2008 Günü, saat 4.30 - 14.40 arasõnda” şeklindeki cümlesinde saat 4.30 şeklinde yazõlan ifadede maddi hata yapõlmõştõr. Doğrusu; “Taşõnmazõn BİRİNCİ İHALE; 05.12.2008 Günü, saat 14.30 - 14.40 arasõnda olup” şeklinde olacaktõr. Düzeltilerek ilan olunur. 30.10.2008 Basõn Tashih ÜMRANİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI Dosya No: 08/5495 Tal. Bir borçtan dolayõ hacizli bulunan ve aşağõda tapu kaydõnda adeti, cinsi, evsafõ, kõymeti ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmazõn müdürlüğümüzce açõk arttõrma suretiy- le satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. TAPU KAYDI : Ümraniye İlçesi, Aşağõ Dudullu mah. 4/1 pafta, 90 ada,9 parsel sayõlõ 277,22 m2. miktarlõ taşõnmazõn tamamõ borçlu adõna kayõtlõ. İMAR DURUMU : Ümraniye Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.07.2008 tarih ve 10980 sayõlõ yazõ ekindeki plan notlarõndan; söz konusu parselin 23.05.1995-18.08.2004-19.03.2005 T.T.’li 1/1000-1/5000 ölçekli Üm- raniye Aşağõ Dudullu-Yukarõ Dudullu- Esenşehir- Ihlamurkuyu-Yeni Çamlõca Nazõm İmar pla- nõnda Avan projede KAKS:1.30 Şartlarõnda, Ayrõk nizam konut alanõnda kalmakta olduğu an- laşõlmõştõr. TAŞINMAZIN ADRESİ: Gayrimenkul Ümraniye Aşağõ Dudullu-Ihlamurkuyu mahallesi Zü- beyde Hanõm caddesi No 14 adresindedir. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE NİTELİĞİ : Parsel içinde Zübeyde Hanõm caddesi ile Çõnarlõ sokağõ üzerinde köşe başõnda zeminde 100 m2. alanda kurulmuş Bodrum+ Zemin + Normal kattan ibaret üç katlõ bahçeli betonarme kar- gir bina mevcuttur. Bina dõş cephesi sõvalõ, üzeri ahşap oturtma çatõ üstü kiremit kaplõ olup bod- rum katõnda dükkan, zemin ve normal katlarõnda birer daire vardõr. Binaya Zübeyde Hanõm cad- desinden mozaik basamaklõ merdiven ile çõkõlarak zemin kattan ahşap doğramalõ kapõdan gi- rilmektedir. Katlar arasõ beton basamaklõ ve korkuluksuz merdivenleri vardõr. Binada elektrik ve su tesisatõ mevcut olup faaldir. Bodrum kat dükkana Çõnarlõ sokağõ üzerinden demir doğramalõ kapõdan girilmektedir. Dük- kanõn zemini seramik, duvarlarõ boyalõ olup alaturka tuvalet taşlõ ve lavabolu WC vardõr. Dairelerde giriş holü, mutfak, banyo, WC ile üç oda mevcuttur. Giriş holü ve odalarõn zeminleri marley, duvarlarõ boyalõ, mutfak zeminleri seramik, duvarlarõ boyalõ olup mermer tezgah ve do- laplarõ vardõr. Banyo ile WC zeminleri seramik, duvarlarõ fayans kaplõ olup banyolarda küvet klozet, lavabo, WC’lerde alaturka tuvalet taşõ ve lavabo vardõr. Mutfak ve oda önlerinde zeminleri, etrafõ duvar korkuluklu balkonlarõ vardõr. Dairelerin kapõlarõ ve normal katõn pencereleri ahşap doğramalõ, bodrum ve zemin kat pencereleri PVC doğramalõ olup demir parmaklõk ile muha- fazalõdõr. TAŞINMAZIN KIYMETİ: Taşõnmazõn tamamõnõn satõş bedeli 280.000,00 YTL. takdir edil- miştir. SATIŞ ŞARTLARI: Satõşa konu gayrimenkulün birinci arttõrmasõnõn 26.12.2008 günü saat 14.30-14.40 arasõnda, ÜMRANİYE l. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE açõk arttõrma sureti ile ya- põlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanõ alacaklõlar varsa alacak- larõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõk- mazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile aynõ taşõnmazlar 05.01.2009 günü saat 14.30-14.40 saatleri arasõnda ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkullar en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanda gös- terilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetlerinin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olana alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi la- zõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin % 20 si nispetinde nakti “YTL, TL”sõ veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu vermeleri lazõmdõ. Satõş peşin para ile- dir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, tapu alõm harcõ ve KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler, tapu satõm harcõ ve tellaliye satõş bedelinden ödenir. İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõn hususiyle fa- iz ve masrafa dair olan iddialarõnõn dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedeli yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlar- dan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat be- delinden alõnacaktõr. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ veril- diği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilir. Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul kabul etmiş sayõlacakla- rõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/5495 Tal. sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapõlamamasõ ve- ya adresleri bilinmeyenlerin de tebliğ yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27.10.2008 Basõn: 58672 soner@cumhuriyet.com.tr İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Çok Yeni Bir Yüz Küresel sermayenin güdümüne geçen demokratik düzenlerde, sistemin tıkanma noktalarında kitlelere umut aşılamaya yönelik gündeme gelen “yeni yüz, ye- ni lider” uygulamalarında uç bir örnek. Medya çağın- da, sistemin tıkanıklığının boyutları bağlantılı, elbette sistemin kurallarının işletilmesinde engel oluşturma- yacak, “yeni yüz, yeni lider” arayışları, bir anlamda sis- temin yeni dönem gereksinimlerinin de aynası oluyor. ABD’de değil sadece, demokrasinin beşiği sayılan ülkelerde, -İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya- sisteme karşı duramayacak lider arayışında, yeni yüzlerin ne- rede ise devşirme, oradan buradan bulunup çıkarılan tiplerden yaratıldıkları, siyasi kariyerlerinin, ömürleri- nin de bağlantılı kısaldığı ortada... Sadece ABD’de değil, dünyada yeni bir dönemin başlangıcı seçimlerden önemli bir başarı ile çıkan Oba- ma, hem ülkesi, hem de dünya için çok yeni bir yüz, umut. Saatler süren iç ve dış kaynaklı, siyah-beyaz ka- dar birbirinden ayrışan uzman görüşlerini dikkatlice iz- leyebildiniz, kendinize göre bir sonuca ulaşmaya ça- lıştıysanız, çok net olarak görmüşünüzdür ki Obama’nın lider olarak yapabileceklerinden çok, iktidarını oluştu- ran lobiler dengelerinin kadrolaşması önemli... Öncelikle ABD demokrasisinde, liderler ve partile- rin iktidara geliş yolu, giderek daha büyük rakamlar- la seçimlerde, lider ve partilerine doğrudan yeşil do- lar veren lobilerin savaşında kurulan dengeler üzeri- ne oturuyor. Sistemin krizden çıkış yolu emperyal işgal- lerde başı çekmek, kanlı petrol üzerinden büyümek ol- duğunda, oyları bile tartışmalı olarak savaş yanlısı lo- biler işe egemen oluyor, Bush lider olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilerde kanlı petrolün yükselişinin getirisi tükendiğinde, dünya piyasalar krizi ile çalkalanırken, Clinton dönemine duyulan büyük özlem öne çıkıyor. Obama, üstüne siyah derisi ile, Clinton’dan daha bir çarpıcı, barış dengeleri üzerinden büyüme politikala- rının simgesi, umudu olarak, krizin büyüklüğü bağlan- tılı önemli bir oy farkı ile sandıktan çıkıyor. Yine de Obama iktidarında, Bush iktidarı iç ve dış politikalarından köklü bir dönüşün beklenmesinin yanlış olacağı söylenmeden edilemiyor. Çok anlaşılır gerekçeleri, Bush’u iktidara getiren çıkar lobilerinin yok olmadığı, en güçlülerinden örneğin silah sanayiinin ayakta kalması için savaşların devamının gerektiği. ABD’nin işsizlerinden oluşturulmuş paralı askerlerin Irak’ta toplanmasının toplumsal getirisinin de göz ar- dı edilemeyeceği... Yine de genel ABD, dünya dengeleri, daha bir top- lumsal içerikli lobilerin öne çıktığı bir iktidar süreci ger- çeğini ortaya koymakta. Obama’nın, Bush’un sırtını döndüğü çevre koruması, Kyoto Protokolü’ne uyum sözü tek örnek değil. Obama kimliği bütünlüğü için- de daha bir insan haklarından, demokratikleşmeden yana açılım poltikaları bütün olarak pazarlanıyor. Da- ha doğrusu son kriz çözüm reçetelerini bu yana kay- dırmış, lobi dengeleri de buna göre oturmuş gözüküyor. Obama bu yeni siyasal yol için, geçmişi, özel öykü- sü ile de çok uygun bir kimlik olarak öne çıkmış bu- lunuyor... Sadece ABD değil, dünya dengelerinde önemli et- kisi olacak yeni iktidar sürecinde ABD’den Türkiye’ye esecek rüzgârlara gelince; çok daha insancıl dünya dengelerinde Türkiye’ye özel politikalar, daha doğru- su gündemdeki sorunlar kısa dönemde Türkiye lehi- ne gelişmelerin işareti sayılamyor. Obama’nın ve şimdilik kesinleşmiş en yakın kadrosunun Ermeni lo- bisine vermiş olduğu söz sadece bir başlangıç. Irak’ın üçe bölünmesini açık açık dillendirmiş olması bile ayrıntı; Irak’taki askeri varlığın, ekonomiyi etkile- yen maliyetlerin küçülmesinde Kuzey Irak Kürdista- nı’nda üslerle donanımlı toparlanmak çok kazançlı bir formül gibi gündemde. Türkiye’yi Kıbrıs dahil pek çok konuda daha hemen zorlayabilecek sorunlar sayıldıktan sonra, Türkiye açısından teselli, güvence, lider ve partilerin iktidara gelirken söyledikleri, izledikleri politikaların, iktidar ger- çeği karşısında değiştirileceği üzerinden... ABD elçi- liği sözcülerinin tam kadroyla ilk aşamada Türkiye’ye dönük moral verici söylemlerinin özeti de bu. Bu arada ilginç bir yeni vurgulama da, ABD dış po- litika dengelerinin, aslında ABD’ye bağlı kalmak koşulu ile, diktatörlükler için bile geçerli kabul edilen “ılımlı İs- lam” kavramı üzerinden büyük projenin, bu projeye ge- reksinimin azalması bağlantılı gündemden düşebile- ceğine ilişkin. Tabii ABD’nin petrol bölgelerinde, dün- ya ekonomisinde öncü güç olma savaşımında değişen bir şey olmayacak. Stratejiler değişecek. Örneğin yeni en büyük tehdit, büyüyen ekonomisi ile Çin olun- ca, Çin’in çevresinde ırklar ekseninden ayırımcı güç- leri öne çıkarmak, BOP projesi kapsamında, kendin- den yana İslam ile karşıtı İslam arasındaki savaş kışkır- tıcılığı önceliğini yitirecek. Bunu bizim ABD’deki lobi- cilerimiz bile görmüşler, Obama ile ilişkilerinde, Çin çev- resinde ABD’nin desteklediği Orta Asya eksenli lobi- lerle işbirliğinden sözü açıyorlar.. _____________ Salı günkü yazımda Ali Kalkancı’nın adını bilinçal- tı yanılsamasıyla Ali Kalkavan olarak yazmışım, dü- zeltir özür dilerim... Seçimleri kazanan Obama, piyasalarda 1929 krizinden sonra iktidara gelen Roosevelt’le kõyaslanõyor Kapitalizme restorasyonEkonomi Servisi - 1929 Büyük Bunalõmõndan beri yaşanan en büyük krizin ardõndan ABD Başkanlõk kol- tuğuna oturan Barack Obama’nõn modern zamanlarõn Roosevelt’i olup olamayacağõ tartõşõlõyor. 29 bunalõ- mõndan sonra 1932’de yapõlan seçim- leri kazanarak başa gelen Franklin D. Roosevelt gibi Obama da çok zor bir dönemde görevi devralõyor. Her iki dönem ve başkan arasõnda bazõ paralellikler ve farklõlõklarõ dikkate alarak yapõlan yakõştõrmalar seçim sonuçlarõnõn belli olmasõndan sonra sõklaşmaya başladõ. Bilindiği gibi Roosevelt 12 Temmuz 1932’de “New Deal” denen bir vaatler dizisini uy- gulamaya koymuş, daha “halkçı” di- ye nitelenen bu uygulama zamanla krizden çõkõşta etkin olmuştu. New De- al’õn bir özelliği zamanõn kapitalizmini o zaman Amerika’da en güçlü döne- mini yaşayan komünistlere karşõ ayak- ta tutmak, bir özelliği de halkçõ gözü- ken uygulamalarla yeniden iş ve ekmek yaratmaktõ. Bu yüzden bir yandan sendikal oluşumlar desteklenir ve ka- musal projelerle iş ortamlarõ yaratõlõr- ken bir yandan da diğer ülkelerdekinin aksine, bankalar devletleştirilmek ye- rine yeni önlemlerle desteklenmişti. Obama 2004 yõlõnda ikinci kez baş- kan seçilen Bush gibi refah içinde olan bir ülkeye uyanmõyor. Ayrõca kriz, Ocak 2009’dan sonra, yani Obama’nõn ilk günlerinde bugüne göre daha da ağõrlaşmõş olacak. Orta ve düşük gelirli gruplarõn tem- silcisi olarak algõlanan Obama’nõn ekonomi programõ ise Rooseveltvari gözüküyor. Amacõ kapitalizmi yeni koşullarda ayakta tutmak olan yeni Başkan zaferin ardõndan yaptõğõ ko- nuşmada, Wall Street zenginlikleri yaşarken, “diğer sokakların” sõ- kõntõ çekmesinin önüne geçeceğini belirtiyordu. İşsizliğin hõzla tõrmandõğõ ülkede iş yaratma ve zenginlerden alõnan ver- gileri arttõrõp yoksul kesimden alõnan vergileri azaltma vaatleriyle başa ge- len Obama’nõn kamu yatõrõmlarõnõ ar- tõrma, sağlõk sisteminin dõşõnda ka- lanlarõ da sisteme dahil edecek bir eko- nomi programõ vaat ediyor. “ABD’de gelir dağılımı Büyük Buhran’ın ilk yılından bu yana ol- madığı kadar bozuk” diye konuşan Obama, özellikle orta sõnõftan alõnan vergileri düşürmeyi planlõyor ve 175 milyar dolarlõk bir paketin hazõrlõğõnõ yapõyor. Ekonomi Servisi -TÜSİAD International Başkanõ Aldo Kaslowski: “Obama’nın se- çimi kazanması ile finansal kriz için doğ- ru ve yerinde birinin seçildiğini tahmin ediyoruz. Obama’nın kazanmış olması, her halükârda bu konularda çok daha vâkıf olması nedeniyle bir ilerleme kaydedilecektir. Bu kriz ucu gözükmeyen bir krizdir. Bunun ne kadar sü- receğini söylemek için henüz erken. İnanıyorum ki bu kri- zin sonunda, eğer gerekli tedbirler za- manında alınırsa, bazı fırsatların değer- lendirilmesi mümkün olacaktır. ” Türk Amerikan İş Konseyi Baş- kanõ Haluk Dinçer, “ABD ger- çekten bir fırsatlar ülkesi... En zor zamanlarında dahi tek- rardan küllerinden doğabili- yor. Bu da onun gücünü gös- teriyor. Obama, piyasaların güven veren lider ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak ve global mali krizi daha rahat aşabilecektir düşüncesindeyiz.” Türkiye İhracatçõlar Meclisi Baş- kanõ Mehmet Büyükekşi: Oba- ma’nõn liderliğinde iş dünyasõ açõsõndan yeni gelişmelere sahne olunacağõnõ düşünüyoruz. ABD halkõ ve tüm dünya Bush’un ekonomi politikalarõnõ benimse- miyordu. Türkiye ile ABD arasõndaki dõş tica- ret hacmi ortalama yüzde 4 iken Obama ile bu oranõn çok daha üst seviyelere çõkacağõ dü- şüncesindeyiz. TÜGİK Genel Başkanõ Hazim Ses- li: ABD’deki yeni dönemle bir- likte global krizin daha hõzlõ normalleşeceğini düşünüyo- ruz. Değişime açõk bir lider portföyü çizen Obama ile iliş- kiler çok daha iyi noktalara ge- lecektir. İŞ DÜNYASI OBAMA’YI OLUMLU KARŞILADI 2 Temmuz 1932’de New Deal adõ verilen bir taahhütler dizisini açõklayan Roosevelt, bir yandan halkçõ politikalarla düşük gelirlileri desteklemiş, bir yandan da o günlerde ABD’de en güçlü dönemini yaşayan komünistlere karşõ sistemi ayakta tutmaya çalõşmõştõ. Obama’nõn karşõsõnda sistemi kökten değiştirmeye aday hiçbir güç yok. Ama rejimi yeniden yapõlandõrma görevi onu bekliyor. Yoksullara sağlõk işsizlere iş vaadi G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N Hazır giyim ihracatı düşüyor Türkiye Hazõr Giyim ve Konfeksiyon İh- racatçõlarõ Birliği Ortak Başkanõ Hik- met Tanrõverdi, hazõr giyim ihracatõnõn yüzde 17.5 düştüğünü belirterek, hü- kümetin ihracatçõya verdiği desteğin, ih- racatõn yüzde 0.29’u kadar olduğunu, bunun yüzde 1’e getirilmesini istedi. Gümrükçüler AB yönetiminde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanõ Cihangir Onger, gümrük mü- şavirlerinin Avrupa Birliği çatõ örgütü olan Gümrük Komisyoncularõ Ulus- lararasõ Konfederasyonu Başkan Yar- dõmcõlõğõ’na seçildi. Milli Piyango özelleşiyor Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ, Mil- li Piyango’nun 10 yõl süreyle, lisans devri yoluyla özelleştirilmesi için ihale açtõ. Ön yeterlilik başvurusu 15 Ocak’a kadar yapõlacak. Son teklif- ler ise 27 Şubat’a kadar verilecek. Obama’nõn seçim kampanyasõ sõrasõndaki va- atleri, Wall Street’ten çok sõradan Amerikalõ’ya yönelikti. Bu, sistemin özünü değiştireceği an- lamõna gelmiyor ama görevi devralacağõ Ocak 2009’dan itibaren yoksullara yönelik bazõ programlarõn da devreye alõnabileceği bek- lentisini doğuruyor. Vaatler özellikle şu nok- talarda toplanõyor: Obama sağlõk sistemi dõşõnd kalanlarõ kap- sayacak bir sağlõk sisteminin oluşturulmasõndan yana tavõr sergiliyor. Bireylerin ve küçük işletme- lerin de büyük işletmeler gibi sağlõk imkânlarõna ka- vuşmasõ gerektiğini vurguluyor. Sağlõk harcamala- rõnõ yõllõk 65 milyar dolar daha arttõrarak şu anda hiç- bir güvencesi olmayan 45 milyon yoksula umut ve- riyor. Sağlõk sisteminde vaat edilen bu atõlõm, yenilik vaadinin temelini oluşturuyor. Konut borcuna destek Krizden çõkabilmek için yol, köprü, okul gibi ka- mu harcamalarõ ile tüketicilerin harcamalarõ ve iş im- kânlarõnõ arttõracak bir paket için 175 milyar dolar ayõrmayõ planlõyor. Mortgage krizine yönelik de bir programõ var. Bu sektörde güvenilirliğin arttõrõlmasõnõ hedefliyor. Konut sahiplerinin mortgage’tan çõkarak evlerini kaybetmelerini engelleyecek bir fon kurmayõ planlõyor. Obama ayrõca, mortgage sağlayan şir- ketlerin iflas etmesini engeleyecek bir sistem de va- at ediyor. Altyapõ yatõrõmlarõna yönelik bir banka ile imalat sanayindeki araştõrmalar ve yeni işgücü prog- ramlarõnõ destekleyen bir fon oluşturmak da va- atler arasõnda. Obama bu yolla 2 milyon kişiye iş imkânõ yaratacağõnõ vaat ediyor. Yeni Başkan finansal piyasalarõn kontrolden çõkmasõnõ en- gellemek için riskleri analiz eden bir komis- yon oluşturacak. Düşük gelire vergi indirimi Obama seçim kampanyalarõ boyunca McCain’in vergi politikalarõnõn büyük şirketlerin, Demokratlarõn vergi politikalarõnõn ise orta sõnõfõn yararõna olduğunu vurguladõ. Bundan yola çõkarak yõllõk geliri 200 bin dolarõn altõnda olan Amerika- lõlara vergi indirimi vaat etti. Bu, ABD halkõnõn yüz- de 95’ini oluşturuyor. Bunun yanõnda yõllõk geliri 250 bin dolarõn üzerinde olanlar için vergi oranlarõnõn art- tõrõlmasõ, sermaye kazançlarõndan alõnan verginin de yüzde 15’ten yüzde 20’ye çekilmesi bekleniyor. Enerjide verimlilik Amerika’nõn petrolde dõşa bağõmlõlõğõnõ hem ekonomik hem de güvenlik açõsõndan bir tehdit ola- rak algõlayan Denizaşõrõ petrol arama çalõşmalarõnõn yapõlmasõna ve nükleer enerji yatõrõmlarõna sõcak ba- kõyor. Obama, temiz enerji kaynaklarõna 10 yõl için- de 150 milyar dolarõn üzerinde yatõrõm yapmayõ ve bu yatõrõm ile 5 milyon kişiye iş imkânõ yaratmayõ hedefliyor. Yeni ticaret düzeni Seçim kampanyalarõ sõrasõnda Obama yanlõş ticaret anlaşmalarõnõn ülkenin ekonomik zenginliğinin hakça paylaşõmõnõ tehlikeye soktuğunu vurguluyordu. Ticaret anlaşmalarõnõn dünya genelinde halk ve çev- re standartlarõnõ yükseltecek şekilde kullanõlmasõ ge- rektiğini belirtiyor. Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşmasõ’nõn da (NAFTA) yeniden gözden geçirilmesinden yana.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog