Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30346 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 KASIM 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Obama Siyah Ama, Saray Beyaz... Beyaz Saray’ın yeni sahibi, Barack Hüseyin Oba- ma... ABD’de değişim rüzgârı başkanın ten rengiyle baş- ladı, devamı gelir mi? Gelirse nasıl gelir? Kafalardaki pembe renge leke sürmeye girişmeyelim Arkası Sa. 16. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bir Seçimin Ardından ABD yeni başkanını seçti: Barack Obama. Canlı yayında izledik. Şikago’da meydanı dolduran yüz binlere teşekkür konuşması yapmak için hazır- lanan büyük platforma çıkan Barack Obama’yı si- yahilerden çok beyazlar alkışlıyor. ABD’de halk; adeta eski Başkan Bush’tan kurtul- manın, umut veren bir “değişim çağının” başlangıcını kutluyor. Arkası Sa. 16. Sü. 1’de Madımak katliamõnda Aziz Nesin’i itfaiye merdiveninden atmaya çalõşan dönemin RP’li belediye meclis üyesi Cafer Erçakmak’õn da aralarõnda bulunduğu 7 kişinin davasõnda ilginç bir gelişme yaşandõ. 15 yõldõr ya- kalanamayan 7 sanõğõn yargõlandõğõ davada savcõ, zama aşõmõndan da- vanõn düşürülmesini istedi. Talebin hukuka uygun olmadõğõnõ belirten hukukçular, zamanaşõmõ süresinin 30 yõl olduğuna dikkat çektiler. Savcõnõn zamanaşõmõ istemi tepki çekti Madımak’ı örtme çabası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Madõmak Ote- li’ni ateşe vererek 35 aydõ- nõn yaşamõnõ yitirmesine neden olan ve 15 yõldõr ya- kalanamayan 7 sanõğõn yar- gõlandõğõ davada savcõ, za- man aşõmõndan davanõn dü- şürülmesini istedi. Mahke- menin savcõnõn görüşüne uymasõ durumunda sanõklar hiçbir ceza almadan kurtu- lacaklar. Davanõn müdahil avukatlarõndan Şenal Sa- rıhan, mütalaanõn açõklan- dõğõ davadan kendilerinin haberdar edilmemesine tep- ki gösterdi. Sarõhan ve Bah- çeşehir Üniversitesi Ceza Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Timur Demiş- baş savcõnõn talebinin ye- rinde bir talep olmadõğõnõ belirttiler. Madõmak kõyõmõnda ya- zar Aziz Nesin’i itfaiye merdiveninden atmaya ça- lõşan dönemin RP’li bele- diye meclis üyesi Cafer Erçakmak’õn da aralarõnda bulunduğu 7 kişinin dava- sõnda ilginç bir gelişme ya- şandõ. 2 Temmuz 1993’teki katliam sonrasõnda başlatõ- lan soruşturma kapsamõnda aralarõnda Erçakmak’õn da bulunduğu 7 kişi buluna- mamõştõ. Yakalanan sanõk- lar yapõlan yargõlama sonu- cunda, 34 kişi ağõrlaştõrõlmõş müebbet, 4 kişi müebbet, 4 kişi 20’şer yõl. 1 kişi 15 yõl, 9 kişi 7 yõl 6’şar ay bir kişi 5 yõl hapis cezasõ alõrken, 14 kişi ise beraat etmişti. Arkası Sa. 16, Sü. 3’te İLERLEME RAPORU AB’den son dakika eki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcõlõğõ, Almanya’daki Deniz Feneri Der- neği vurgunu ile AKP arasõnda bağlantõ olup olmadõğõnõ araştõrmak için harekete geçti. Yargõtay Baş- savcõlõğõ, Ankara Cumhuriyet Baş- savcõlõğõ’nõn Almanya’dan talep ettiği dosyasõnõn örneğini is- tedi. 5. Sayfada AB İlerleme Raporu’na yolsuzluklar ve üst düzey yetkililerin terörle mücadele konusunda yaptõklarõ açõklamalar eleştirel bir dille eklendi. Genişleme komiseri Rehn, basõna baskõ yapan kurumlarõ “sorumlu” olmaya davet etti. PKK terö- rünü lanetlediklerini belirten Rehn, Gü- neydoğu’daki olaylarõ kaygõyla izledik- lerini söyledi. ÇİMEN TURUNÇ BA- TURALP’in haberi 16. Sayfada YARGITAY BAŞSAVCILIĞI İlk siyah başkan Beyaz Saray’a çõktõ. Dünyanõn beklentisi büyük 270 delegeyi rahat aştı Köle emeği üzerinde yük- selen ABD’de halk, “değişim” sloganõyla yola çõkan de- mokrat aday Barack Obama’yõ Beyaz Saray’a taşõdõ. 50 eyaletin 27’sinde ve başkent Washington’da galip gelen demokrat lider 349 delege kazanarak başkan olmak için gerekli 270 delegeyi rahatlõkla elde etti. ABD’nin 44. baş- kanõ olan Obama, oylarõn yüzde 52’sini kazanõrken McCain ise 163 delegeyle yüzde 47’lik oya ulaşabildi. Seçmenlerine seslendi Obama, zafer konuşmasõn- da “Çok uzun zaman oldu ama bu gece, bu seçimle yaptõğõmõz Amerika’ya değişimi getirmek oldu” de- di; ancak konuşmasõnõ suikast korkusuyla kurşun geçirmez camlarõn arkasõnda yapmak zorunda kal- dõ. Chicago Parkõ’ndakilerin bir bölümü Oba- ma’nõn konuşmasõnõ gözyaşlarõ içinde dinledi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 9. Sayfada Seçim kampanyasõnda Ermeni iddia- larõnõ tanõma sözü veren Obama’nõn sõ- kõntõ yaşatabileceği belirtiliyor. Hud- son Enstitüsü’nden Zeyno Baran ve CSIS’in Türkiye Direktörü Bülent Ali Rõza, 24 Nisan’a doğru gerginlik ya- şanabileceğine dikkat çektiler. Was- hington Enstitüsü Türkiye Uzmanõ Soner Çağaptay ise Obama’nõn Tür- kiye’nin stratejik önemini dikkate ala- bileceğini söyledi. 8. Sayfada Başbakan Erdoğan, Obama’nõn Er- meni iddialarõ konusundaki tutumunu “Seçim kampanyasõna yönelik sözler” olarak değerlendirdi. Erdoğan, Tür- kiye-Amerika ilişkilerinin yönetim- lerin değişmesiyle değil stratejiyle be- lirlendiğine işaret ederek “Öyle ola- cağõna inanõyorum” dedi. Erdoğan 15 Kasõm’daki Washington ziyaretinde Obama ile görüşmek için de imkân ara- yacaklarõnõ ifade etti. 8. Sayfada IRKÇILIĞA VURGU Son engel aşıldı Demokrat aday Obama’nõn zaferini ta- rihi olarak niteleyen ABD gazeteleri, ilk kez bir siyahõn Beyaz Saray’a yük- selişine vurgu yaparken ABD siyase- tinin önündeki son õrkçõ engelin de kal- dõrõldõğõ yorumunu yaptõ. Washington Post seçim sonucunu “Tarihi seçimde zafer Obama’nõn” başlõğõyla duyurdu ve ABD tarihindeki ilk siyah başkan ol- duğunu hatõrlattõ. 9. Sayfada DÜNYA MEMNUN Obama, Bush’un politikalarõndan be- zen dünyada umutlu bir bekleyişe yol açtõ. Birçok ülkenin devlet başkanõ, Obama’nõn zaferini bir fõrsat olarak gördüklerini açõkladõ. En anlamlõ me- saj ise Mandela’dan geldi. Mandela “Dünyanõn neresinde olursa olsun, hiç kimsenin, dünyayõ değiştirebile- ceğine inanmamasõ için hiçbir sebep kalmadõğõnõ” söyledi. ABD’de bayram Bush döneminin sert politiklarının ardın- dan birçok kişinin “umut” olarak gördü- ğü Obama’nın seçim zaferi, ABD’nin bir- çok kentinde sevinç gösterileriyle karşı- landı. New York’ta si- yahların özgürlük mü- cadelesinin kalbi ola- rak görülen Har- lem’de on binlerce ki- şi, gece boyunca ülke- nin ilk siyah başkanı- nın zaferini kutladı. Sarp Kuray’õn cezasõ onandõ Fenerbahçe umuda tutundu Solda işbirliği kargaşasõ Yargıtay 9. Ceza Daire- si, “16 Haziran Örgü- tü’nü kurup yönettiği ve örgüt adõna 1986-1990 yõllarõ arasõnda gerçek- leştirilen çok sayõda ey- lemin talimatõnõ verdiği” iddiasõyla müebbet hapis cezasõna çarptõrõlan Sarp Kuray hakkõndaki kararõ onadõ. 5. Sayfada Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe, Arsenal ile deplasmanda golsüz be- rabere kaldõ. Sarõ-Laci- vertliler bu sonuçla pua- nõnõ 2’ye çõkardõ. UEFA Kupasõ ve Şampiyonlar Ligi şansõ devam eden F.Bahçe 25 Kasõm’da sa- hasõnda Porto ile müca- dele edecek. Spor’da CHP İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, 14 yaşındaki B.Ç. ad- lı kız çocuğuna tacizde bu- lunduğu gerekçesiyle yargı- lanan Anadolu’da Vakit ga- zetesi yazarı Hüseyin Üzmez’i dün gazete binası önünde protesto etti. Protestoculara gazete yazarı Ali İhsan Ka- rahasanoğlu ve bir grup sal- dırdı. Gazete adına açıklama yapan yazar Karahasanoğlu, Üzmez olayına ilişkin görüş- lerinin bina üzerinde asılı olan, “Zina serbest olsun di- yen ahlaksızlar, Vakit’e nasıl ahlak dersi verebilir? Teş- hircilere, fuhuşçulara, çocuk tacizcilerine uyduruk değil, İslamın öngördüğü cezalar verilsin, var mısınız?” yazılı pankartta yer aldığını ifade etti. 6. Sayfada Amerikan halkı ‘değişimi’ seçti Obama, Ermeni savõ için baskõ yapabilir Ankara’da kaygõlõ bekleyiş Umutlar büyük 8. Sayfada Şeriat istediler Fotoğraf:ALİAÇAR AKP ilişkisi inceleniyor Eskişehir Büyükşehir Be- lediye Başkanõ Büyüker- şen, yerel seçimlerde CHP’nin karşõsõna aday çõkarmayacağõnõ bazõ il- lerde de CHP ile DSP’nin ortak hareket etme kararõ aldõğõnõ söyledi. CHP ise “Türkiye’nin her yerinde aday göstereceğiz” açõkla- masõ yaptõ. 4. Sayfada Obama kızıyla seçmenle- ri selam- ladı. Fotoğraf: REUTERS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog