Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Toplumsal Barıştan, Yaşam Koşullarından Kargaşaya... Bu adamların ülkeyi doğru dürüst yönettiklerine hâ- lâ inanan var mı acaba diye insanın sorası geliyor... Doğalgaza yapılan yüzde 25’e yakın zam karşısında hükümet başkanı ile ilgili bakanların açıklamalarına hem Allahlık demek, hem de bunları kara mizah ör- neği diye nitelemek olanaklı. Arkası Sa. 17. Sü. 1’de Kadõnlar tepkili Pippa’nın davasında Üzmez’e kınama “Pippa Bacca” adõyla tanõnan İtal- yan sanatçõ Giuseppina Pasquali- na Di Marineo’yu Gebze yakõnla- rõnda tecavüz edip öldürmekten “Ağõrlaştõrõlmõş müebbet hapis” istemiyle yargõlanan Murat Kara- taş’õn davasõ sürerken, mahkeme önünde toplanan kadõn örgütleri, cinsel tacizcilerin ağõr şekilde ce- zalandõrõlmasõnõ istedi. Pippa mas- keleri takan kadõnlar, “Yasalar Hüseyin Üzmez’leri koruyor” ya- zõlõ pankart açtõ. AHMET KURT’un haberi 7. Sayfada Hekimler reddetti Adli Tıp raporu yok sayıldı Türk Tabipleri Birliği, Hüseyin üzmez tarafõndan taciz edilen 14 ya- şõndaki kõz çocuğu hakkõnda ‘beden ve ruh sağlõğõnõ bozacak mahiyet ve derecede patolojik araz tespit edil- mediği’ iddia edilen Adli Tõp rapo- runun bilimsel olarak geçersiz ve hu- kuken yok hükmünde olduğunu be- lirterek, Üzmez’in tahliye işleminin gözden geçirilmesini istedi. TTB, tahliyenin kamuoyunda öfkeyle kar- şõlandõğõnõ anõmsattõ. 7. Sayfada Ferguson’un sözcüsü ‘Çocuklar için yaptı’ Çocuk Esirgeme Kurumu’nun An- kara Saray ve İstanbul Zeytinbur- nu’ndaki rehabilitasyon merkezle- rinde gizli çekim yaparak çocuk- larõn içler acõsõ durumunun ortaya çõkmasõnõ sağlayan York Düşesi Sarah Ferguson’õn sözcüsü, Dü- şes’in siyasi bir amacõ olmadõğõnõ söyledi. Yetkililer, rezaleti gözler önüne serdiği için Sarah Ferguson’a teşekkür edeceklerine Türkiye’nin imajõnõ karalamaya çalõşmakla suç- lamõşlardõ. 7. Sayfada Başbakan, son dönemde yaptõğõ açõklamalarla toplumudaki gerginliği daha da körüklüyor Bir yõl önce DTP’lilerin dokunulmazlõklarõnõn kal- dõrõlmasõ konusunda “Demokratik yollar denenmeli. Katõ defans uygulanõrsa, parlamento dõşõ kalõrlarsa onlarõ da dağa gönderirsiniz” diyen Erdoğan, par- tisine yönelik eylemler sonrasõnda bu sözlerini unuttu. DTP’nin adõnõ bile kullanmayan Erdoğan, eylemlere karşõ yurttaşlarõ kõşkõrtma yolunu seçiyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Terör örgütü yan- daşlarõnõn eylemlerine pom- palõ tüfekle tepki gösteren yurttaşla ilgili olarak “Va- tandaşa sabır telkin edi- yorum ama bu sabır ne- reye kadar olacak onu da bilemiyorum. Siz vatan- daşların mağazasını ya- karsanız, canına kaste- derseniz, o da elinde im- kânlar varsa karşı koya- caktır” diyen Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan, top- lumdaki kamplaşmayõ tõr- mandõrõyor. Erdoğan’õn haf- ta sonu gerçekleştirdiği Hak- kâri ve Van gezilerinde yo- ğun protesto eylemleri ya- põldõ. Polisle göstericiler arasõnda çõkan çatõşmalarda çok sayõda yurttaş yaralan- dõ. Bölgede çok sayõda esnaf BAYKAL’DAN ERDOĞAN’A SORU 5. Sayfada DTP’Lİ TÜRK’TEN ÇAĞRI 5. Sayfada MECLİS’TE ORANTISIZ GÜÇ İTİRAFI 5. Sayfada İDDİANAME ANCAK YARILANDI 6. Sayfada Ümraniye Belediye Başkanlığı’ndanaçıklama “Gazetenizin 13 Ağustos 2008 tarih 30261 sa- yõlõ nüshasõnõn birinci sayfasõnda “Dünüre Suçlama - Çöp İhalesi Kokuyor” başlõğõyla- yayõmlanan ve sekizinci sayfadaki devamõnda “Çöp İhalesinden Kötü Kokular Ge- liyor” başlõğõyla ayrõntõlara yer verilen haber gerçeğe aykõrõ, şeref ve haysiyeti ihlal edici iddialar içermektedir. Şöyle ki: TOPBAŞ’IN OĞLU Genişleyen onarım Kadir Topbaş’õn, oğlu Ömer Topbaş ve Sü- tiş’in veliahtõ Emre Kocadağ’õn Rumelihi- sarõ’nda “boya-badana ve basit tadilat” izniyle başlattõklarõ ve Başkan Topbaş’õn 45 met- rekare dõşõna çõkõlmayacak dediği arazide 300 metrekarelik inşaat çalõşmasõ yapõlõyor. DE- NİZ TATARER’in haberi 3. Sayfada Arkası Sa. 8, Sü. 8’de Avrupa Birliği, ‘Sayõn Başkan’a hitaben yazõlan 6 sayfalõk mektupta, “ABD-AB ilişkilerinin daha yakõn olmasõ ve AB’nin küresel öneme sahip konularda daha fazla rolünün olmasõ gerektiğini” savundu. Mektubu açõklayan dönem baş- kanõ Fransa, başta Ortadoğu olmak üzere Afganistan ve Pa- kistan’daki mevcut durum, Çin, Hindistan ve Brezilya’nõn yükselen ekonomileri gibi konularda AB’nin ikinci role sa- hip olmak istemediğini bildirdi. 9. Sayfada Demokrat Partili Obama ile Cumhuriyetçi rakibi McCain ara- sõndaki başkanlõk yarõşõnda sona gelindi. Geleneksel olarak seçimlerin ilk durağõ olarak görülen ve 40 yõldõr Cumhuri- yetçilerin kalesi durumundaki New Hampshire eyaletinin iki minik kasabasõnda zafer Obama’nõn oldu. Dixville Notch’ta- ki kayõtlõ 21 seçmenin 15’inin oyunu Obama alõrken McCa- in 6 oy alabildi. Hart’s Location’da ise Obama 17, McCain 10 oy aldõ. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 9. Sayfada AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN 6 SAYFALIK MEKTUP İKİ KASABADA İLK OYLAR OBAMA’YA TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, RTÜK bütçesinin görüşmele- ri sırasında AKP ve CHP’li milletvekilleri arasında kavga çıktı. CHP’liler, Deniz Feneri davasında adı geçen ve Kanal 7’nin yöneticisi Zekeriya Karaman ile aynı şirkette ortaklığı bulunan RTÜK Başkanı Zahid Akman’ı hâlâ görevini sürdürmesi ve TBMM’ye gelmesinin etik olmadığını belirterek protesto ettiler. AKP’li komisyon başkanvekili Altan Karapaşaoğlu, CHP’li Gürol Ergin’in üzerine “Seni geberteceğim, şerefsiz, p....k, i...” diyerek yürüdü. (AA) Dağlarca’nõn vasiyeti açõklandõ Avukatının okuduğu vasiye- tinde Dağlarca kitaplarõnõn tüm gelirini Bilfen Çamlõca İlköğretim Okulu’na, Fazõl Hüsnü Dağlarca Sokak’taki dairesini Kadõköy Belediye- si’ne, Konya’daki annesinden kalma tüm taşõnmazlardan payõna düşeni ise Mehmetçik Vakfõ’na bağõşlamõştõ. EGE- MEN BERKÖZ’ün yazısı 14. Sayfada Fenerbahçe, Arsenal karşõsõnda Ülkemizi Şampiyonlar Li- gi’nde temsil eden Fenerbah- çe, G Grubu’nda Arsenal ile deplasmanda karşõlaşõyor. Emirates Stadõ’nda TSİ 21.45’te başlayacak olan müca- deleyi İtalyan hakem Rosetti yönetecek. İs- tanbul’da seyircisi önünde rakibine 5-2 ye- nilen Sarõ - Lacivertlilerde Alex, Emre ve Ön- der forma giyemeyecek. Spor’da Eski Cumhuriyet Vakfõ Baş- kanõ ve gazetemizin eski İm- tiyaz Sahibi Berin Nadi’yi aramõzdan ayrõlõşõnõn 7. yõl- dönümünde saygõ ve özlemle anõyoruz. Berin Nadi için Edir- nekapõ Şehitliği’ndeki meza- rõ başõnda bugün ailesi, sevenleri, dostlarõ ve Cumhuriyet çalõşanlarõnõn katõlõmõyla anma töreni gerçekleştirilecek. 17. Sayfada Erdoğan kamplaşmayõ tetikliyor Arkası Sa. 17. Sü. 3’te Amerikalõlar sandõk başõna giderken AB seçilecek başkandan eşit rol istedi Başkan’a ilk dilekçe 85. YIL SAYI: 30345 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 KASIM 2008 ÇARŞAMBA Berin Nadi’yi 7. yõlõnda anõyoruz TBMM’de ‘Akman’ kavgasõ Seçim nedeniyle zammõn ertelenmesi ve EGO’nun faizinin silinmesi BOTAŞ’õ sõkõntõya soktu Doğalgaza Gökçek zammı Borç finansman açığına soktu Maliye Bakanõ Kemal Unakõtan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Hilmi Güler’in, BOTAŞ zamlarõ- nõn tahsilat sõkõntõsõ nedeniyle değil, petrol fiyatlarõndaki artõşa bağlõ olarak yapõldõğõnõ söylemelerine karşõn, Başbakanlõk Yüksek Denet- leme Kurulu, Melih Gökçek’e bağlõ EGO’nun borçlarõnõ vadesinde öde- memesinin BOTAŞ’õ nakit sõkõntõsõna ve finansman açõğõna soktuğunu bildirdi. MURAT KIŞLALI’nın haberi 11. Sayfada Zam nedeni yerel yönetimlerin borçları TİSK, BOTAŞ’õn yaptõğõ yüzde 22.5’lik zammõn geri alõnmasõnõ isteyerek “BOTAŞ’õn gelir-gider dengesini bozan faktörler içinde petroldeki değişimden ziyade yerel yönetimlerin borçlarõ ağõrlõklõdõr. Geri alõnacak zam- mõn kaynağõ onlara uygulanacak tasarruf planõ olmalõdõr” çağrõ- sõnda bulundu. Sanayide kullanõlan doğalgazõn fiyatõnõn yõlbaşõndan bu yana ortalama yüzde 75 arttõğõ vurgulandõ. 11. Sayfada KADININ DURUMU İÇLER ACISI 6. Sayfada VERGİLER CEP YAKACAK 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog