Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD Beyaz Saray’õn yeni ev sahibini seçmek için bugün sandõk başõna gidiyor. Demokrat Parti’nin ilk siyahi başkan adayõ Barack Obama ve Cumhuriyetçi rakibi John McCain ara- sõnda, kime oy vereceği belli olmayan kararsõz eya- letler için sert bir mücadele yaşanõyor. İki aday özel- likle ABD Başkanõ George Bush’un 2000 ve 2004 seçimlerinde kazandõğõ eyaletlere odaklandõ. 2008 ABD başkanlõk seçiminin galibini belirlemesi açõsõndan altõ eyaletin kritik önemi var. Virginia - On üç delegeli bu eyalet gelenek- sel olarak Cumhuriyetçi. Bush bundan önceki iki se- çimde de bu eyalette rahat bir zafer elde etti. Ku- zey Virginia Obama’ya tam destek verirken eyalet genelinde yapõlan anketlerde Demokrat aday önde gidiyor. Kimi yorumculara göre bu eyaleti kazanan, başkanlõk seçimini alacak. Colorado - Dokuz delegeli Colorado, Demo- kratlarõn el attõğõ yeni bir mücadele alanõ olarak gö- rülüyor. En son 1992 seçimlerinde Demokrat baş- kan adayõ Bill Clinton’a destek veren bu eyalette- ki anketlerde Obama önde gidiyor. Pensilvanya - Yirmi bir delegeli Pensilvan- ya’nõn her iki aday için de kritik önemi var. Gele- neksel olarak Demokrat olan bu eyalette McCain yoğun kampanya yürütüyor. 2000 seçimlerinde De- mokrat Partili Al Gore, 2004’te ise yine Demokrat Partili John Kerry burada zafer elde etti. Obama anketlerde önde gidiyor ancak McCain’in burayõ ka- zanmasõ, seçim dengelerini bozabilir. Ohio - Yirmi delegeli Ohio’da Obama az bir fak- la önde gidiyor. Hiçbir Cumhuriyetçi aday bu eyaleti almadan Beyaz Saray’a girmemiş. McCa- in burada da yoğun kampanya yürütüyor ancak eko- nomik krizden fazlasõyla etkilenen eyalette zor- lanmasõ bekleniyor. Nevada - Beş delegeli Nevada bundan önceki iki seçimde de Bush’u destekledi. Ancak son yõl- larda Demokratlarõn aktif kampanyasõ sonucu seç- men desteğinin Obama’ya kaydõğõ belirtiliyor. Obama anketlerde önde ancak McCain burayõ elinde tutmak için büyük bir mücadele veriyor. Florida - Yinmi yedi delegeli büyük eyalette Obama az bir farkla önde ancak kõyasõya bir mü- cadele yaşanõyor. McCain’in Florida’yõ almadan se- çimleri kazanmasõnõn zor olacağõ görüşü hâkim. İki aday da burada oldukça yoğun kampanya yürütü- yor. 2000 yõlõnda Florida eyaletindeki oylar nede- niyle tartõşmalõ hale gelen başkanlõk seçimlerinin tek- rarlanmasõ, Demokratlarõ endişelendiriyor. Anketler Obama’yı işaret ediyor Obama rakibi karşõsõnda yapõlan anketlerin or- talamasõnda yüzde 6’lõk üstünlüğünü koruyor. ABC ve Washington Post’un son ortak anketine gö- re ise Obama yüzde 43’e karşõlõk yüzde 54 ile McCa- in karşõsõnda 11 puan önde. Obama 210 delegenin desteğini şimdiden sağlamõş görünüyor. Ortada ka- lan eyaletlerdeki anket sonuçlarõ göz önüne alõn- dõğõnda Obama’nõn 81 delegeyi daha alabileceği ve gerekli delege sayõsõnõ geçebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan McCain’e kesin destek verecek dele- ge sayõsõ 121. McCain’den yana eğilim gösteren de- lege sayõsõ ise 36. Bu nedenle McCain’in ortada ka- lan eyaletlerin tümünü kazanmasõ ve Obama’dan ya- na görünen bazõ eyaletleri de almasõ gerekiyor. ABD’de 4 yõlda bir gerçekleşen başkanlõk seçi- mi, 50 eyalette ve özel statü taşõyan başkent Was- hington’da yapõlõyor. ABD’de uygulanan seçim sis- teminde, ülke çapõnda kullanõlan oylarõn çoğunlu- ğunun elde edilmesi, başkan seçilmeye yetmiyor. Bu sisteme göre halk doğrudan başkan adayõnõ se- çemiyor, ama başkanõ belirleyecek “Seçici Kuru- lu” oluşturacak eyalet delegeleri için oy kullanõ- yor. Eyalet delegelerinin sayõsõ eyalet nüfus yo- ğunluğuna göre belirleniyor. Örneğin en büyük eya- let Kaliforniya’nõn 55, ondan sonra gelen Teksas’õn 34 delegesi bulunuyor. Nüfus açõsõndan en küçük 8 eyaletin 3’er delegesi var. Seçici Kurul 538 delegeden oluşuyor ve dele- gelerin 270’inin oyunu garantileyen aday, başkan olmaya hak kazanõyor. Delegelerin fikir değiştirip rakip partiye oy vermesi yasak değil. Fakat bu, ül- ke tarihinde çok nadir yaşandõ. Başkanlõk seçimlerinde, bir eyalette seçim kazanan parti, o eyaletin Seçici Kurulu’na göndereceği tüm delegeleri belirleme hakkõ kazanõyor. Bu ne- denle nadir de olsa bazen, ülke çapõnda daha faz- la oy alan bir aday, Seçici Kurulu’nda çoğunluğu elde edemediği için, başkanlõk seçimini kaybede- biliyor. 2000’deki seçimde olduğu gibi. 2000 yõlõnda dönemin Demokrat adayõ Al Gore, ülke çapõnda da- ha fazla oy almasõna karşõn delege yarõşõnda Cum- huriyetçi George W. Bush’un gerisinde kalarak baş- kan seçilememişti. 4 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9dishab@cumhuriyet.com.tr Chavez ‘siyah başkanla’ masaya oturmaya hazır Dış Haberler Servisi - Venezüella Devlet Başkanõ Hugo Chavez, ABD başkanlõk seçimlerini Barack Obama’nõn kazanmasõnõ umduğunu ve başkan olmasõ halinde kendisiyle masaya oturabileceğini söyledi. Devlet televizyonuna konuşan Chavez, ülkesinin ABD ile ilişkilerinde tarihin en kötü döneminin yaşandõğõnõ, ancak bu durumun Obama’nin seçilmesi halinde düzelebileceğini belirtti. Chavez, ABD’de bugün yapõlacak seçimleri Demokrat Parti adayõnõn kazanacağõnõ ifade ederek, “Ondan devrimci veya sosyalist olmasını beklemiyoruz, bizim beklentimiz Obama’nın ABD Başkanlığı’na yürüyen siyah bir adam olarak tarihteki yerini almasıdır” şeklinde konuştu. Venezüella Devlet Başkanõ, eylül ayõnda Washington’daki büyükelçisini geri çağõrmõş ve George Bush’un Beyaz Saray’dan resmen ayrõlacağõ 20 Ocak tarihine kadar yeni bir elçi göndermeyeceğini duyurmuştu. Kendisini eski Küba lideri Fidel Castro’nun “siyasal çocuğu” olarak gördüğünü belirten Chavez, “Yeni hükümetin Küba’ya ambargoyu ve saldırgan tavrı ortadan kaldırmasını umuyoruz” diye konuştu. Chavez, “Irak’tan ABD askerlerini çeksin, İran’a tehditleri bitirsin, Venezüella ve dünya da sussun” ifadesini kullandõ. Obama kasabası adaşını bekliyor OBAMA (AA) - Japonya’nõn Obama kasabasõ, ABD Başkanlõğõ için yarõşan Demokrat Partili adaşõ Barack Obama için gün sayõyor. Adaşlõk, balõkçõlõkla geçinen bir kasaba olan Obama’ya yeni bir heyecan getiriyor. Seçim sürecini takip eden ve seçim gecesi nefeslerini tutarak sonucu bekleyecek olan Obamalõlar, sonuçlarõn açõklanmasõnõn ardõndan büyük parti yapmayõ planlõyor. Obama’nõn başkan seçilmesini uman kasaba sakinleri, seçildikten sonra Obama’nõn kasabalarõnõ ziyaret etmesini bekliyorlar. Sakinleri “Obama’yı seviyorum” yazõlõ tişörtlerle dolaşan kasabada, “Obama Kızları” adlõ bir hula dansõ grubu da oluşturulmuş. Grup, Obama’nõn kazanmasõ durumunda, göreve başlama törenine de gitmeyi planlõyor. Obama’nõn seçilmesiyle birlikte, nüfusu 32 bin olan kasabalarõnõn da gündeme geleceğini düşünen Obamalõlar, adaşlõk avantajõnõ şimdiden ticari avantaja dönüştürmüş durumda. Amerikalõlar bugün sandõk başõna giderken adaylarõn kararsõz eyaletler için çekişmesi son dakikaya kadar sürdü Seçim yarõşõ 6 eyalete kilitlendi Ekümenik statüsü tanınsın, Ruhban Okulu açılsın ABD başkanlõk seçimlerinde yarõşan Demokrat Partili Barack Obama ve Cumhuriyetçi Partili rakibi John McCain’in Türkiye’ye yönelik politikalarõ arasõnda 1915 olaylarõna ilişkin Ermeni meselesi, Fener Rum Patrikhanesi, Kõbrõs konularõ dikkat çekiyor. Türkiye’yi ilgilendiren konularda, Obama’nõn doğrudan açõklamalarõ bulunuyor. McCain ise kampanyasõ sõrasõnda doğrudan açõklamalardan kaçõndõ, ancak danõşmanlarõ aracõlõğõyla Türkiye’nin çizgisine daha yakõn politika mesajlarõ verdi. Obama, Ermeni tezlerinde Ankara’ya uzak bir tutum izliyor. ABD’deki en büyük Ermeni kuruluşu olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi Obama’yõ destekleyeceğini duyurdu. McCain, Amerikalõ Ermenilere gönderdiği mesajlarda 1915 olaylarõndan “trajedi” olarak bahsederken Ermenilere hiçbir taahhütte bulunmadõ. Her iki aday da Fener Rum Patrikhanesi’nin “ekümenik” statüsünün tanõnmasõ ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun açõlmasõ gerektiğini savunuyor. McCain, senatörlük yõllarõnda Türkiye’yi destekleyen açõklamalar yaptõ.Obama Bush yönetiminin Irak politikasõ yüzünden bozulan Türkiye-ABD ilişkilerini onarma sözü verdi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik süreci, Bush yönetimi sõrasõnda desteklenmişti. Aynõ desteğin, Obama veya McCain’in yönetime gelmesi durumunda da sürmesi bekleniyor. ADAYLARIN TÜRKİYE KONUSUNDA ORTAK NOKTALARI: Obama ailesi seçim kampanyasına ef- sanevi rock müzik yıldızı Bruce Springsteen’in Ohio eyaletinde verdiği konserde nokta koydu. Obama, eşi ve iki kızıyla sahneye çıka- rak 80 bin kişiyi selamladı. Amerikalı emekçi sınıflarının yaşamına göndermeler yapan şarkılarıyla bilinen Springsteen, “Sosyal sözleşmemiz yırtıldı. Sahip olabileceğimiz bütün meleklere ihtiyacımız var. Senatör Obama bütün rüyalarımıza yetecek kadar büyük bir ev kurmak istiyor” dedi. (AP) ABD’deki başkanlık seçimi Londra’daki bahisçileri de heyecanlandırdı. Obama ve McCain’in taklitçilerinin yer aldığı bahis etkinliğine katılanların çoğu Obama’ya şans verdi. Obama 641 milyon dolarlık rekor bir harcama yaptığı kampanyasını zaferle sonuçlandırmaya yakın olduğu belirtiliyor. Aday ve aday adaylarının yaptığı toplam harcama 1.5 milyar doları aştı. Bu miktarın, 2004’teki seçimin iki, 2000’deki seçiminse neredeyse üç katı olduğuna dikkat çekiliyor. (REUTERS) Bahisçiler Obama diyor Kampanya konserle son buldu VEFAT Merhum Celal Ulusan’õn eşi, Evin Ulusan ve Asuman Ulusan’õn anneleri, Haluk ve Delal Nomanoğlu, Leyla ve Şevki Pekin’in anneanneleri, Ömer Pekin ve Osman Pekin’in nineleri MÜNİRE ULUSAN vefat etmiştir. Cenazesi 5 Kasõm 2008 Çarşamba günü Moda Camisi’nde kõlõnacak öğle namazõnõn ardõndan Çengelköy Kabristanõ’na defnedilecektir. AİLESİ KADIKÖY 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/1325 Talimat Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen Kadõköy Merdivenköy Mahallesi pafta 194, Ada 1021, Parsel 140, nolu taşõnmaz üze- rinde yaklaşõk dokuz yõl önce inşa edilen IV sõnõf, A grubu yapõlardan olan bodrum kat, zemin kat ve sekiz normal katlõ, betonarme karkas bina olup, zemin kat alanõ ön cephesi işyeri, normal kat alanlarõ konut olarak iskân edilmektedir. Binanõn her katõnda ikişer adet bağõmsõz bölüm vardõr. Satõşa konu 1. Kat 4 numaralõ daire binanõn doğusuna cepheli olup, üç oda, salon, mutfak, banyo, tuva- let ve balkon mahallerinden ibaret olup yaklaşõk 130 m2 inşaat alanlõdõr. Bağõmsõz bölümün inşasõnda standart malzemeler kullanõl- mõştõr, doğalgaz yakõtlõ merkezi kaloriferli õsõnma türündendir. Binanõn açõk otoparkõ bulunmaktadõr. Belediye altyapõ hizmetlerinin bulunduğu ve ulaşõm imkânõ olumlu özellikte olan Mandõra Caddesi’ne yakõn bölgededir. 11.05.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli imar planõnda konut alanõnda yapõlanma şartlarõ ayrõk nizam H= 15.50 m., maxTAKS: 0.35, MaxKAKS: 2.07 olduğu belirtilmektedir. Başkaca lüzumlu izahat dosyasõndadõr. Muammen Değeri: 160.000,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1 - Satõş 16.12.2008 Salõ günü 12.30-12.45 saatleri arasõnda Kadõköy 5. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şar- tõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 26.12.2008 Cuma aynõ saate ve yerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’õnõ bulmasõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn ala- cağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. 2 - Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve giderleri alõcõya aittir. Birikmiş vergi- ler satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri gerekir; aksi taktirde haklarõnõ tapu sicil ile sabit ol- madõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hük- me hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukar- da yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ile satõş ilanõn tebliğ edilemeyen alakadarlara İİK.127.Md. göre tebliğ ye- rine kaim olacağõ ilan olunur. 30.10.2008 (İİKm.126) (*) İlgililer tabrine irtifak hakkõ sahipleride dahildir. Basõn: 58553 Sevgili Amcamız, Dayımız, Kardeşimiz, Karıncayı bile incitmekten çekinen, aydınlık, dürüst, iyi insan, dost insan Nusrettin Şimşek vefat etmiş olup, 25.10.2008'de toprağa verilmiştir. Hastalığı sırasında ve sonrasında acımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Işıklar içinde yatsın. Ailesi 1942 - ( ) CMYB C M Y B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog