Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 KASIM 2008 SALI 8 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B KAVŞAK ÖZGEN ACAR ABD’de Seçim: ‘Ak’ mı, ‘Kara’ mı? ABD’nin 44. Başkanının ilk kez “siyah” mı, yoksa eskisi gibi “beyaz” mı olacağını belirleyecek seçim süreci son aşamasında. Yüz- de 3 hata payı içeren kamuoyu araştırmalarına göre “siyah” aday yaklaşık yüzde 50 oyla; buna kar- şılık yüzde 50’nin altında kalacağı anlaşılan “beyaz” adayın ve “kadın” yardımcısının kar- şısında “tarihsel” bir zafer kazana- cak. Ama hemen karar vermeyelim! 130 milyon gö- nüllü seçmenin ço- ğu sandık başına değil, bilgisayar ekranını tıklayarak oy kullanmaya günlerce önceden başladı. ABD’de seçimde oy kullanmak “zorunlu” değil, “gö- nüllü” bir görev. Oy kul- lanmak istersen ilgili bi- rime başvurup “seç- men kimliğini” alıyor- sunuz. Ayrıca, illa da bugün oy kullanılacak diye bir durum yok. Ül- ke içinde ve dışındaki Amerikalılar günlerdir oy kullanıyorlar. 2004 seçiminde san- dık başındaki makine- lerin eskiliği nedeni ile Başkan George W. Bush’un kazandığı, ağabeyinin vali olduğu Florida’da seçmen kartları iyi de- linmeyince sorun yaşanmış, so- nuç birkaç gün sonra “photo finish (bitiş resmi)” ile açıklanmıştı. Böyle bir olumsuzluğu önlemek için bu kez 4 milyar dolar harca- narak makinelerin çoğu değiştirildi, ekrana dokunmalı bilgisayarlar ko- nuldu. Seçmenler, ekrana dokunup oy kullanmaya başladılar bile. An- cak bu oyların nasıl bir bilgisayar programı ile toplandığının gizli tu- tulması tartışma yarattı. Herhangi bir sorun yaşanmasa dahi 130 milyon seçmenin verdik- leri oylar “ak” mı “kara” mıyı belir- leyemeyecek. ABD seçim yasasına göre son sözü eyaletleri temsilen oluşturulan 538 üyeli “Seçiciler Ku- rulu” belirleyecek. Diyelim ki 130 milyon seçmen “kara” dedi, bu ku- rulun 270 üyesi “ak” dedi mi 130 milyon oy çöpe gidecek. “Böyle de- mokrasi olur mu?” demeyin, oluyor! Hem de 2000 seçiminde oldu. De- mokrat Al Gore, “genel seçimi” kazanıp “kurul oy- lamasını” yitirin- ce başkanlığı Bush’a kaptır- mıştı. Ondan son- ra da Bush, yalnız ABD’nin ekono- misinin başına değil, 8 yıl bo- yunca dünyanın başına bela oldu. Ayrıca 100 üyeli Senato’nun üç- te biri, 450 üyeli Temsilciler Mec- lisi’nin tümü ile vali- likler için seçimler de yapılıyor. ABD’de seçimleri genelde ekonomi, din, renk-ırk, cinsel öğeler (son yıllarda eşcinsel evliliği), ver- gi indirimi, bireylerin sağlık ve toplumsal güvenceleri ile yerel sorunlar etkiliyor. Tarihe “borçla savaş açan başkan” unvanı ile geçen Bush’un Irak işgalinin yarattığı as- ker ölümleri ve son ekonomik çöküntü, bu seçimin temel odağını oluşturdu. Eğer Bush’un yanlış siyasası olmasaydı, kendi par- tisinin adayı John McCain bir “si- yahî”nin karşısında rahatlıkla kaza- nabilirdi. Son ekonomik çöküntünün rüzgârını ensesinde hisseden so- kaktaki adam tarihsel bir değişime doğru yöneldi. Seçimi “değişim” di- yen Barack Obama kazanmaya- cak, gerçekte Bush yüzünden McCa- in yitirecek, diyebiliriz. Cumhuriyetçiler Obama’yı “ço- cuk” gibi deneyimsiz, Demokratlar da şimdiye kadarki en yaşlı aday ol- duğu için McCain’i bir “moruk” olarak işe yaramaz görüyorlar. Kenya’da keçi çobanlığından ABD’de hukukçuluğa yük- selen bir “siyah” baba ile Kansaslı bir “beyaz” anneden doğan Oba- ma (47), ABD siyasa sahnesinde 2004’te parti kurultayında yaptığı konuşma ile parlayıp Senato’ya girdi. Annesi sonra bir Endonezyalı ile evlenince, Obama’nın da İsla- miyeti kabul ettiği savı kendisine karşı “seçim kozu” olarak kullanıldı. Colombia Üniversitesi’nde si- yasal bilgiler okuduktan sonra avukatlık yapan Obama, ünlü Har- vard Üniversitesi’nde boy gös- termekle kalmadı, Harvard Hu- kuk Dergisi’nin ilk “siyah” başka- nı da oldu. İki kızının annesi de kendisi gibi bir hukukçu. Bir siyah şarkıcısı gibi göründü- ğü için “rock yıldızı” ya da melez- liğinin sonucu renginin açıklığından da güneşte yanmış “kumsalın ya- kışıklısı” takma adları yakıştırılan Obama’nın iki kitabı “en çok sa- tanlar” listesine girdi. CNN-TV dâ- hil adının Usama Bin Ladin gibi yanlış söylemeleri yıldızı parlayan Obama’yı yıldırmıyor. Eski Başkan Bill Clinton’un de- neyimliliği tartışılan eşi Hillary’yi, daha doğrusu ilk kez bir bayan başkan adayını elemesi, kendisi- ne güç kazandırdı. Bu arada, Bush’un şahinlerinin Irak işgalin- de aldattığı eski Genelkurmay Başkanı Emekli General ve Dışiş- leri Bakanı Colin Povell’i de yanına çekmesi Cumhuriyetçi oylardan pay almasına da yol açtı. Amerikalıları en çok korkutan, Obama’ya da John Kennedy gibi bu kez ırkçıların bir suikast yap- maları. Nitekim daha şimdiden ba- zı girişimler önlendi. Tennesse Eya- leti’nde iki genç, suikast planlama suçundan mahkemeye verildi. Kamusal bütçe ödeneklerini se- çimde kullanmayı reddeden Oba- ma 640 milyon dolar bağış topla- dı. Kendisine Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Joseph Biden’i (65) yardımcı seçerek dış siyasa alanındaki eksiliğini giderdi. İkili, başlangıçtan beri karşı oldukları Irak işgalinden çok Afganistan sorununa öncelik veriyor. Afga- nistan’da asker sayısını arttırma- ya karşılık Irak’tan 16 ayda çekil- me takvimini öngörüyorlar. Türki- ye açısından sevindirici olan, İran ve Suriye’ye askeri değil diplomasi ile yaklaşmak istemeleridir. Barack Obama Koramiral olan babasının izin- de askeri eğitim gören 71 ya- şındaki McCain’in 1967’de kul- landığı uçak Vietnam’da bir roke- te hedef olunca gemideki 134 Amerikan askeri ölmüş, üç ay sonra da tutsak olmuştu. Babası- nın görevinden dolayı tutsaklığının kaldırılmasına karşı çıkınca 5 yıl Vi- etnam’da tutsak kampında kal- mıştı. Gördüğü işkence nedeniy- le sağ kolunu kullanamayan McCain, CIA’nin terör zanlılarının ABD dışındaki merkezlerde sor- gulamasına karşı çıktı. Kendisini “sağduyulu tutucu” diye tanımlayan McCain, Irak’ın iş- galcisi şahinlerden ve kendi par- tisinden eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’i yerden yere vurmuştu. Yine kendi partisinden Bush’un “vergi indirimi” siyasası- na da “Yararını en çok, toplumda en şanslı durumda olanların göre- ceği bir vergi indirimine vicdanım destek vermiyor” sözleri ile tepki göstermişti. Eşcinsel evliliği, kürtaj, göç- menlik siyasası konusunda sağ görüşlere sahip partisinin solunda yer alan McCain, rakibinin yardımcı adayı Biden ile Kongre’de hava kir- liliği konusunda işbirliği yapmıştı. Annesi Roberta’nın Antalya’da evi olan, birkaç kez Türkiye’ye gelen McCain’in ikinci eşi zengin bir iş adamının kızı. McCain tez- kere görüşmeleri sırasında Anka- ra’ya geldiğinde Irak’a Türk aske- ri istemişti. Seçim kampanyalarında “zen- ginlerin bağışlarının daha sonra se- çimi kazanandan karşılık isteme- sinin” etkilerini azaltan bir yasa ha- zırlamıştı. Bu seçimde 250 milyon dolar bağış toplamış, 84 milyon dolar kamu ödeneğinden yarar- lanmıştı. ABD’deki Türkler, 1 mil- yon dolar bağışla McCain’i des- teklediklerini açıkladılar. Kazanırsa en yaşlı başkan seçi- lecek olan McCain’in geçirdiği dört kanser ve kalp ameliyatı seç- menlerini ürkütüyor. Alaska’dan ABD siyasasına bir kuyruklu yıldız gibi giren deneyimsiz Sarah Pa- lin’in (44) Başkanın beklenmedik bir sağlık sorunu sonrasında Be- yaz Saray’a taşınacak olması kay- gı yaratıyor. Kamuoyu araştırma- ları Palin’e yüzde 41 oranında karşı olunduğunu, ancak yüzde 36’lık destek verildiğini gösteriyor. McCain’in Internet kullanamayışı ise genç kuşak arasında mizah ko- nusu oluyor. John McCain Elmek: oacar@superonline.com Faks: 0312. 442 79 90 Katolik Kilisesi 24 Müslüman din adamõnõ ağõrlayarak diyalog mesajõ verecek Vatikan’da dinler buluşmasõ ASLI KAYABAL MİLANO - Vatikan’õn ev sahipliğinde 24 Müslüman din adamõ ve 29 Katolik teolog bugün ve yarõn Kasõm 2008 gün- lerinde İslam dünyasõyla Katolik Kilisesi arasõndaki ilişkileri görüşmek ve tartõş- mak üzere bir araya geliyor. Papa 16. Benediktus’un 2 yõl önce Ra- tisbon Üniversitesi’nde verdiği seminerde İslamõ “şiddete dayalı bir din” olarak yorumlamasõnõn ardõndan İslam dünya- sõndan 138 temsilcinin talebiyle günde- me alõnan ve kapalõ kapõlar ardõnda ya- põlmasõ kararlaştõrõlan Vatikan buluşmasõ, İslam ve Hõristiyan dinlerine mensup ka- tõlõmcõlarõ bir araya getiren ilk önemli res- mi toplantõ olacak. 2005 sonbaharõnda Castel Gandol- fo’da kardinallerle bir toplantõ yapan pa- pa, Venedik toplantõsõnda İslam dünya- sõyla diyalog konusunda üç ana başlõk be- lirledi. Başlõk maddeleri “merkezi bir otoritenin noksanlığı”, “toplumsal ya- şamla dini dünya arasındaki ilişkilerde laikliğin eksikliği” ve “Kuran’ın tan- rının dile getirdiği şekliyle yorumu” olarak sõralandõ. Vatikan buluşmasõnda kilise temsilcilerinin, dünyanõn çeşitli bölgelerinde köktendinci Müslümanla- rõn saldõrõlarõna hedef olan Hõristiyan din adamlarõ için duyduklarõ kaygõyõ dile ge- tirmesi de bekleniyor. Avrupa Kiliseleri Konseyi Başkan Yardõmcõsõ Kardinal Jean Pierre Ri- card, “Avrupa’da yaşayan Müslü- manların bulundukları topluma adap- te olabilmeleri için kendi geleneksel de- ğerlerini eleştirel bir bakış açısıyla de- ğerlendirmeleri gerekir” diyerek Ka- tolik kilisesinin de geçmişte özeleştiri yaptõğõnõ hatõrlattõ. Kardinal Ricard, “İslam ve Hıristiyan dünya arasında gerçek anlamda bir diyalog, ancak dinsel özgürlüğün herkes için geçerli bir ilke kabul edilmesiyle gerçekleşe- bilir” yorumunda bulundu. ‘Avrupa İslamı’ Venedik buluşmasõna başkanlõk ede- cek olan Papalõk, Dinlerarasõ Diyalog Kurulu Başkanõ Kardinal Jean-Louis Tauran ise “gerçek İslamın Batı’da ge- lişebileceğine” vurgu yaptõ ve bir tür “Avrupa İslamı” tanõmõnõ gündeme yerleştirdi. Ancak Venedik zirvesinde Cizvit ta- rikatõndan teolog Samir Halil gibi “Ya- bancı bir ülkede yaşayan ve o ülkenin kültürüne uyum gösteremeyenlerin başka bir kültürü seçmesi gerekir” yö- nünde bir öneri getiren katõlõmcõlar da mevcut. Papanõn çok değer verdiği bili- nen Halil’in yaklaşõmõ Venedik’teki zir- vede diyalogdan yana olan Müslüman katõlõmcõlarõ kaygõlandõrdõ. 138 Müslüman din adamõnõn diyalog çağrõsõna Katolik Kilisesi’nin olumlu karşõlõk vermesi üzerine iki büyük dinin temsilcileri Vatikan’da bir araya gelecek. Kapalõ kapõlar ardõnda yapõlacak toplantõda merkezi otorite, laiklik ve Kuran’õn yorumlanmasõ gibi konular ele alõnacak. Tayvan’a resmi temaslarda bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştiren Çin’in Tayvan Boğazı İlişkileri Derneği Başkanı Çen Yunlin, bu ülkede protestolarla karşılandı. Taipei’de bağımsızlık yanlısı göstericiler, “Benim ülkem Tayvan” yazan balonlar uçurdu. Çen’in, 1949’dan bu yana Tayvan’a resmi ziyarette bulunan en üst düzey Çinli yetkili olduğu belirtiliyor. (Fotoğraf: AFP) arihiziyareteprotestolukarşılamaTT ‘OPERASYONLAR DURSUN’ Pakistan’dan Petraeus’a uyarõ Dış Haberler Servisi - Pakistan Devlet Başkanõ Ali Asıf Zerdari, Irak ve Afganistan’õn içinde olduğu bölgeden sorum- lu olan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlõ- ğõ’na atanan Orgeneral David Petraeus’la gör- üştü. Zerdari, ABD’li ko- mutanõ, insansõz savaş uçaklarõnõn ülke sõnõrlarõ içinde gerçekleştirdiği fü- ze saldõrõlarõ konusunda uyardõ. Pakistan’õn Af- ganistan sõnõrõna yakõn bölgelerde ABD’nin din- ci Taliban hareketi ve El Kaide terör örgütüne yö- nelik operasyonlarõn ma- sum insanlarõn canõna mal olduğunu hatõrlatan Zerdari, bağõmsõz bir ül- ke olarak topraklarõnda düzenlenen keyfi ope- rasyonlara göz yumma- larõnõn mümkün olmadõ- ğõnõ vurguladõ. Zerdari, bu operasyonlarõn ülke- deki ABD düşmanlõğõnõ da arttõracağõnõ ifade etti. Pakistan Savunma Ba- kanõ Ahmet Muhtar da Petraeus’la görüşmesinde ülkesinin toprak bütün- lüğüne saygõ gösterilme- sini istedi. Amerikan ordusunun ağustos ayõndan bu yana Pakistan topraklarõndaki aşiret bölgelerinde 17 fü- ze saldõrõsõ düzenlediği belirtiliyor. TÜYAP KİTAP FUARI 4. SALON 138 NUMARALI BÖLÜMDEYİZ. CUMHURİYET OKURLARINI, YAZARLARINI VE OLUŞUMLARI BEKLERİZ DÖNEM SÖZCÜLERİ VE İLETİŞİM TÜRKAN ERKİN 0216 337 57 97 HALİL GÜRDAMAR SANİYE DÖNDÜOĞLU istanbul@cumok.org cumok@cumok.org İSTANBUL CUMOK ÇAĞRISI www.cumok.org 7 KASIM 2008 CUMA Günü SAAT 18.30’da 27. İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI’NDA “Alevi Toplumunda 68 Kuşağının Etkileri” Yöneten: Namık Kemal Boya Konuşmacılar: Rıza Zelyut, Cemil Kılıç, Cemal Şener SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: TÜYAP BEYLİKDÜZÜ KİTAP FUARI, BÜYÜKADA SALONU CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org 8 KASIM 2008 CUMARTESİ SAAT 18.15’te TÜYAP KİTAP FUARI’NDA CUMHURİYET OKURLUĞU ve CUMOK konulu söyleşide, Cumok İstanbul Koordinatörlüğü’nü 2004’ten beri aralıksız sürdüren, Cumok’un yaygınlaşmasına üstün katkılarını yakından bildiğimiz 68’liler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Av. Namık Kemal Boya’nın sunuşunda buluşuyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: TÜYAP BEYLİKDÜZÜ KİTAP FUARI, KINALIADA SALONU İletişim: 0505 815 10 17 - 0536 739 02 29 CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org MİLLETÇE ESİR DÜŞMEK ÜZEREYİZ... GÜN; ULUSAL BAĞIMSIZLIĞI SAVUNMAK; AYDINLANMAYI YURDA YAYMAK; SADAKA EKONOMİSİNİN VERDİĞİ ZARARLARI ANLATARAK, HALKÇI BİR TOPLUMSAL DÜZENİN GEREKLİLİĞİNİ SAVUNMAK; GELECEK UMUDU AŞILAMAK ZAMANI... BU YÜCE AMAÇTA BİRLEŞEREK MÜCADELE ETMEK YERİNE, SAFLARI BÖLMEYE ÇALIŞANLARI YURDUMUZ, ULUSUMUZ VE TARİH SON KEZ UYARIYOR! YEREL SEÇİMLERE DÖRT AY KALDI!.. CUMOK’UN 6 EKİM’DE DOLMABAHÇE’DE, SİLİVRİ YOLLARINDA VE GENELDEKİ ÖZGÜN ÇALIŞKANLIĞINI ÖVEN SAYIN TURGUT ÖZAKMAN; MART 2009 YEREL SEÇİMLERİNDE GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİĞİN YARATILMASINDA KATKIMIZA GÜVENDİĞİNİ SÖYLÜYOR!.. BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARTMAYACAĞIZ! YURTTAŞLARIMIZI, HER TÜRLÜ SAPTIRMAYI AŞARAK HALKTAN YANA BİR BİRLİKTELİK VE ÖZVERİ İÇİNDE, BİRLEŞMEYE, YILMADAN ÇALIŞMAYA; ORTAKLAŞA ÇABALARI SÜRDÜREREK UTKUYA ULAŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ. İletişim: 0505 815 10 17 - 0536 739 02 29 CUMOK İSTANBUL KOORDİNATÖRÜ Namık Kemal Boya CUMOK İSTANBUL DUYURUSU www.cumokistanbul.org Namõk Kemal Üniversitesi Çorlu mühendislik fakültesi makina mühendisliği’nden almõş ol- duğum okul kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Özgür KIRATLI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog