Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 4 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 DÜZ YAZI ORHAN BİRGİT Gaza Zam, Yurttaşa Zulüm Ana muhalefet liderinin, “vatandaşlara zulüm” olarak nitelendirdiği son doğalgaz zammının ya- rattığı hoşnutsuzluğu törpülemek amacıyla olmalı, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, partisinin Bolu kongresinde, dört ay sonrası için fiyatlarda indi- rim olabileceğinin müjdesini veriyor. Dört kocaman ay. Üstelik kışın da başlangıç ay- ları. Yani sobaların, kaloriferlerin yanacağı, elek- triklerin erken hava kararması nedeni ile daha çok yakılacağı aylar. Niçin dört ay sonra? Bakana göre, son günlerde düşen akaryakıt fi- yatlarının ekonomimize yansıması ancak ocak ayının başlarında görülebilecek de onun için. İyi de o dört ayın 29 Mart’ta yapılacak olan ye- rel seçimlerin kampanyasının da en sıcak günle- ri olacağını hatırlatırsak Sayın Bakan, “Bakın biz hiç bu hesaplarla ilgilenmiyoruz” mu diyecek? Dese de kimi inandırmış olacak? Öyle anlaşılıyor ki, muhalefet sözcülerinin o kam- panyada en çok kullanacağı sözcüklerin başında gelecek olan “zamlar”ın etkisini biraz olsun ön- leyebilmek amacıyla AKP iktidarı şimdiden do- ğalgazdaki artışı aşağıya çekmenin de hesapla- rını yapıyor. Artış, son BOTAŞ açıklamasına göre yüzde 22. Ancak on bir aydan beri uygulanan alıştırma po- litikası dikkate alındığı zaman, görülüyor ki bu sü- re içerisinde yapılan zamlarla doğalgazda yüzde 82.2’lik bir artma olmuş. Tüketici cebinden çıka- na bakacağı için onu ilgilendiren asıl rakamın da bu yüzde 82.2 olması gerekiyor. Kaldı ki son artış, henüz ısıtma, aydınlanma, ulaşım ücretlerine de yansımış değil. Bu sayı- lanlara bir de, üretimde kullanılan doğalgazın bu alana, örneğin ekmek fîatlarına yapacağı yan- sımayı da hesaba katmak gerekmeyecek mi? Ve tabii, şayet Kürşad Tüzmen’in dediği çıkar da tam yerel seçimler öncesinde doğalgaz fiyat- larında iniş gerçekleştirilirse, o yeni ücret öteki- lere yani aydınlanmaya, ulaşım ve üretim alanla- rına da yansıyacak mı? Bu konuda iyimser olmak için hiçbir geçerli ne- den olmadığı biliniyor. Öte yandan eski popülist politikaya devam Son zam için iktidar hangi gerekçelerin arkası- na sığınırsa sığınmış olsun, uyguladığı popülist po- litikayı sürdürmesinin bütçedeki açık oranını bü- yütmeyi sürdüreceği anlaşılıyor. Bir yandan büyük kesimlerin sırtına bu son do- ğalgaz zammını yükleyen AKP, öte yandan göz- bebeği gibi sevip koruduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi, BOTAŞ’a olan milyarlarca dolarlık bor- cunu ödemek için adeta ayak sürüyor. Eylül ayın- da bizzat Başbakan’ın sözlü uyarısı nedeni ile açık- lanan borç tutarı (Güngör Uras’ın dünkü Milliyet’te yazdığına göre) 677 milyar YTL değil miydi? TKİ’ye olan milyarlarca YTL borç Ya bizzat iktidar partisinin seçimlerde alacağı oy karşılığı ve valileri kamyonlara bindirterek ev ev dağıtmaktan dolayı övündüğü kömür nedeni ile TKİ’ye olan borç, sadece 2007 yılı için 227 mil- yar YTL idi. Mersin MHP Milletvekili Behiç Çelik’in aldığı bir yazılı soru yanıtına göre 2003 yılından bu ya- na devam eden bu uygulamanın TKİ’ye olan yü- kü 1 milyar 29 milyon YTL’yi aşmıştır. Başbakan önceki gün Hakkâri’de yaptığı ko- nuşmada, uygulamanın bu yıl da süreceğini övü- nerek söylüyor. 229 bin eve yapıldığı anlaşılan bu dağıtımda ne Hazine ne de yardımı sanki partinin kendi kasasından yapıyormuş gibi görünen AKP, TKİ’ye on para ödemiyor. TKİ yönetimine ise, kö- mürü ver, borcu deftere yaz, deniliyor. Öylece bu kamu kurumunun giderek büyüyen borç yükü, belini bükecek hale geliyor. TKİ yeni yatırım yapamıyor. Bir gün parasızlıktan çökeceğini bilse de dev- let zoru karşısında sesi çıkmıyor. Halka ve fabri- kalara sattığı kömüre zam yapmaktan başka çaresi kalmıyor. Başbakan’ın IMF’den fellik fellik kaçmasının, ümüğümüzü sıktırmayız deyişinin nedenlerinden birisi de kendi neden olduğu bu ark üstünden borç dağıtma olayı değil mi? Faks: 0 216 302 82 08 obirgit@e-kolay.net ENTERNET / MEHMET SUCU Bu ay ortasında Türkiye’nin bili- şim alanında en önemli toplantı- lardan birisi yapılacak. 19-21 Kasım 2008 tarihlerinde, Türkiye Bilişim Derneği’nin “Yakınsama” sloga- nıyla Ankara Sheraton Kongre Mer- kezi’nde düzenlenecek olan Bili- şim’08 etkinliği gerçekleştirilecek. Bilişim’08 Kurultayı sırasında sektör, 2008 yılının değerlendir- mesini yaparak önümüzdeki yılın ana gündem maddelerini oluştu- racak vizyonu belirleyecek. Kurultay 3 gün boyunca on bini aşkın katılımcıyı ağırlamaya ha- zırlanıyor. Bilişim sektörünün en önemli ve sektörel katılımı en yüksek etkinli- ği olan Bilişim Kurultayı’nda, ülke- miz bilişim sektörü açısından gün- demde tutulması gereken önemli konularda, o konuda önde gelen ki- şilerin katılımıyla oturumlar dü- zenlenecek, sektöre yön veren ki- şileri bir araya getiren platformlar oluşturulacak ve katılımcılar tek- nolojideki son gelişmeleri birinci ağızlardan dinleme ve inceleme olanağı bulacaklar. Paralel olarak 9 ayrı salonda yü- rütülecek toplantı ve oturumlarda ele alınacak bazı konu başlıkları şöyle: Afette Bilişim, E-Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri, e-oyun, Çevreci Bilişim, İletişim Teknoloji- leri, 3G, Genişbant Telsiz Erişim Sistemleri, IPTV, Akıllı Ev, Nesne- lerin İnterneti, Mobil Numara Ta- şınabilirliği, İnternet Güvenliği, İn- ternet Yönetişimi, e-imza/e- noter, Ulusal Yazılım Endüstrisi ve Küresel Rekabet, Bilişim Stra- tejisi, Matematiksel Bilgisayar Di- li: Türkçe, Özürlüler ve Bilişim, Savunma Sanayii ve Bilişim, Spor ve Bilişim. Sponsor firmaların çözümlerini sundukları oturumlar ve sergi sa- lonunda sergileyecekleri sistemle- ri ile katılımcılar en son teknoloji ürünü çözüm ve sistemleri konunun uzmanlarından dinleyip inceleme olanağı bulacaklar. Her yıl tekrarlanarak gelenek- selleşen “CEO Forum”da sektör fir- malarımızın CEO’ları, “STK Fo- rum”da bilişim sektörü sivil toplum örgütü başkanları ve “Genç Fo- rum”da da gençlerimiz görüş alış- verişinde bulunarak gündemi be- lirleyecekler. mehmet@cumhuriyet.com.tr Bilişim’08 Uzmanlar siyasi etkilere açõk hale gelen Adli Tõp Kurumu’na olan güvenin sarsõldõğõnõ belirttiler Özerkliğini,bağõmsõzlõğõnõyitirdi SİBEL BAHÇETEPE Dinci Anadolu’da Vakit gazetesi ya- zarõ Hüseyin Üzmez’in tahliye edil- mesini sağlayan Adli Tõp Kurumu 6. İh- tisas Kurulu raporunu değerlendiren he- kimler, Adli Tõp Kurumu’nun özerk ve bağõmsõz yapõsõnõ kaybettiğini, AKP hü- kümeti ve Adalet Bakanlõğõ’nõn siyasi etkilerine açõk bir kurum haline geldi- ğini söylediler. 14 yaşõndaki kõz çocuğuna cinsel is- tismar suçundan cezaevine konulan ve 6. İhtisas Kurulu raporu ile tutuksuz yar- gõlanmak üzere serbest bõrakõlan Üz- mez’e verilen raporu değerlendiren he- kim çevreleri ve tabip odalarõ, Adli Tõp Kurumu’nun siyasi bir yapõlanma için- de olduğuna dikkat çektiler. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanõ Prof. Dr. Gençay Gürsoy, “Üzmez’e verilen rapor ile birlikte Adli Tıp Kurumu ciddi bir iti- bar erozyonu içindedir. Rapor ben- de hekim olarak ciddi kuşkular uyan- dırdı. Çocuk yaştaki bir genç kızın ge- çirdiği psikolojik travmayı tespit et- mek 1 ya da 3 günde mümkün de- ğildir. Ayrıca çocuk psikiyatrının da kurul içinde yer almaması büyük bir eksikliktir. Adli Tıp Kurumu özerk ve bağımsız olmadığı müd- detçe verdiği tüm raporlar şaibelidir. AKP’nin parti programına bakıldı- ğında iktidara geldiklerinde yapa- cakları arasında Adli Tıp Kuru- mu’nun özerk olacağı belirtilmekte- dir. Oysa iktidara geldikten sonra bu unutulmuş, aksine kendilerine ve Adalet Bakanlığı’na bağlı siyasi et- kilere açık bir kurum haline getir- mişlerdir. AKP döneminde kadro- laşma artmış, üniversitelerle olan bağları da tamamen koparılmıştır. Bu durum da kurumun toplumda saygınlığının azalmasına neden ol- muştur ” dedi. İstanbul Tabip Odasõ Başkanõ Prof. Dr. Özdemir Aktan, Adli Tõp Kuru- mu’nun bilirkişi olarak tek adres ol- maktan çõkarõlmasõ gerektiğini, bu ko- nuda güvenilir üniversite kurumlarõnõn da bilirkişi oluşumunda yer almasõ ge- rektiğini söyledi. Adli Tõp Kurumu’nun geçmiş yõllarda verdiği bazõ raporlarõnda çelişkiler taşõdõğõnõ belirten Aktan şu de- ğerlendirmeyi yaptõ: “Kurum geçmiş yıllarda ölüm oruçlarından sonra ortaya çıkan Wernicke-Korsakoff Sendromu olan hastalara iyileşemez raporu verdi. Ardından da yine ay- nı kurum iyileşir raporuna imza at- tı ve kendi içinde çelişti. Tüm bunlara bakıldığında Adli Tıp Kurumu’nda siyasi bir baskının olduğu belli.” Ak- tan, raporun birgün gibi kõsa bir süre- de çõkmasõnõ ise “Dünyadaki Adli Tıp raporu rekoru” diye tanõmladõ. İstanbul Tabip Odasõ Genel Sekrete- ri Dr. Hüseyin Demirdizen ise raporun hem usule aykõrõ hem de tõbbi kurallar dõşõnda hazõrlandõğõnõ öne sürerek “Ra- poru düzenleyen heyetteki kişilerin daha önceden de tartışmalı raporla- ra imza atması kuruma olan güvenin azalmasında da bir etkendi” dedi. De- mirdizen, kurum atamalarõnõn yetkili ve uzman kişilerden yapõlmasõ gerektiği- nin önemine de değindi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tõp Fa- kültesi Adli Tõp Anabilim Dalõ Başka- nõ Prof. Dr. Şevki Sözen de cinsel is- tismara uğrayan kişilerin muayeneleri- nin belli aralõklarla tekrarlanmasõ ge- rektiğini söyledi. Sözen, “Zaman za- man mağdur olan kişi 2. ya da 3. muayenesinden geçirilmelidir. Olayın kişinin üzerindeki etkileri hemen or- taya çıkmayabilir. Bu erken, orta ve geç dönem olarak kendini gösterir” dedi. Rapor bende hekim olarak ciddi kuşkular uyandõrdõ. Raporu hazırlayanlara inceleme ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin, dinci Anadolu’da Vakit gazetesi yazarõ Hüse- yin Üzmez’in tahliyesine neden olan Ad- li Tõp raporunu hazõrlayan görevliler hak- kõnda inceleme başlatõldõğõnõ bildirdi. Bakan Şahin, Hâkimevi’nde düzenle- nen “Uluslararası Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Seçenek Yaptırımlar” konferansõna gelişinde, gazetecilerin so- rularõnõ yanõtladõ. Şahin, Üzmez’in tahli- yesine neden olan Adli Tõp raporunu ve- ren görevlilerle ilgili bir soruya, “İncele- me başlattık. Ceza İşleri Genel Mü- dürlüğümüz bir inceleme başlattı. İn- celeme için benim onayım gerekmiyor. Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün onayı ile böyle bir inceleme başlatıldı” yanõtõnõ verdi. Bir gazetecinin “İncele- me, raporu veren Adli Tıp görevlileri hakkında değil mi” sorusunu yanõtlar- ken Şahin, “Evet. Basında çıkan birta- kım iddialar var. Bu iddiaların araştı- rılması için Ceza İşleri Genel Müdür- lüğümüz bir inceleme yapıyor” dedi. BAKAN ŞAHİN: NİYE TV’YE ÇIKARIYORLAR Adalet Bakanõ Şahin, “Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, çok sert tepki gösterdi. SHÇEK de konunun takipçisi olacağı- nı söyledi. Adalet Bakanlığı olarak siz de bu konunun takipçisi olacak mısı- nız” sorusu üzerine de, şunlarõ söyledi: “Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Ba- kanlığı, görülmekte olan bu davada aynı zamanda müdahildir. Tabii ki haklarını kullanacaklardır. Bu bir yargı sürecidir. Tutuklayan yargıdır, tahliye eden yargıdır. Yargı organları- na ve yargıçlarımıza ‘Neden tutukladõn, niye serbest bõraktõn’ diye bir soru sora- mam Adalet Bakanı olarak. Eğer biz bir hukuka aykırılık görürsek, teftiş kurulu kanalıyla bunu inceletir veya soruştururuz. Ancak kamuoyunun gündeminde bu kadar yer almış olması ve kamuoyunun vicdanını rahatsız et- mesini anlayışla karşılıyorum. Zanne- diyorum bir kız çocuğumuza cinsel is- tismarda bulunulması, bu nedenle gö- rülen davanın kamuoyu vicdanında açtığı yaradan ziyade, sanık durumun- daki kişinin uluorta konuşarak müte- deyyin insanları rahatsız edici açıkla- maları. O nedenle televizyonlarınızın bu kişiyi programlara çıkarmak gibi bir zorunluluğu var mı? Müslümanlık adına muazzez dinimizi ve buna ina- nanları rencide eden, bu cümleleri sarf eden bu kişiyi kamuoyu önüne çıkar- makta isabet görmüyorum.” ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP İzmir Millet- vekili Canan Arıtman, AKP’li kadõn milletvekillerinin cinsel tacize verilen cezanõn arttõrõl- masõna ilişkin yasa önerisinin cinsel istismar suçlarõnõ cay- dõrmaktan uzak olduğunu be- lirterek “Bu konuda samimi değiller, şov yapıyorlar” de- di. Arõtman, bu konuda kendi- sinin verdiği yasa önerisinin uzun zamandan beri komisyon gündeminde beklediğine işaret ederek “İkircikli tavır izli- yorlar, samimiyetsizler” diye konuştu. AKP’li kadõn millet- vekillerinin, aile içi ve okulda cinsel taciz suçlarõnõ “ağır- laştırıcı nitelikli hal” kapsa- mõndan çõkaran yasa önerisi tepkiyle karşõlandõ. Arõtman, aile içi ve okulda- ki tacizin suçu ağõrlaştõrõcõ ni- telikli hal kapsamõndan çõka- rõlmasõnõn dikkat çekici oldu- ğunu kaydederek “Bunlar ço- cukları korumuyorlar, bu suçu işleyenleri koruyorlar. Ya bilinçli olarak böyle bir öneri verdiler ya da aymaz- lık içindeler” dedi. Arõtman, şöyle konuştu: “14 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel is- tismarında zanlıyı kurtar- ma operasyonundaki suça iştirakin üstünü örtmek için yine çok alelacele ve kel ala- ka bir yasa önerisiyle sahne- ye çıktılar. Bu şovu, samimi- yetsizliği, ikircikli tavırlarını şiddetle kınıyorum.” Arõtman, AKP’li kadõnlarõn cinsel tacizle ilgili yasa önerisine tepki gösterdi ‘AKPsamimideğil,şovyapõyor’ İstanbul Haber Servisi - KESK’e bağlõ Eğitim- Sen’li kadõnlar, 14 yaşõndaki kõz çocuğuna cinsel ta- cizde bulunduğu gerekçesi ile yargõlanan Hüseyin Üzmez’in tahliye edilmesini protesto etti. Sendikalõ kadõnlar, Üzmez’in serbest bõrakõlmasõna şaşõrmadõk- larõnõ belirterek “AKP iktidarı bir yandan haydi kızlar okula kampanyalarıyla kız çocuklarını teş- vik ederken, diğer yandan AKP’li bakan ve millet- vekilleri, kapalı kapılar ardından tacizi tecavüzü kolaylaştıran yasalar için hazırlık yapıyorlar. Eği- tim-Sen’li kadınlar olarak AKP’nin ikiyüzlü poli- tikalarına karşıyız” dediler. Taksim Tramvay Dura- ğõ’nda bir araya gelen kadõnlar adõna açõklama yapan Eğitim-Sen 1 No’lu Şube yöneticisi Saniye Denli, Üzmen’in tahliye olmasõnõn verdiği rahatlõkla, yaşõn önemli olmadõğõnõ ve inancõna göre, regl olan kõz ço- cuklarõyla evlenebileceğini söylediğini anõmsattõ. Denli, “Bu tahliye kararı, kadına yönelik şiddeti önleme ve cinsiyet eşitliğini sağlamaya ilişkin yasal reformlar yapmakla övünen AKP’nin ikiyüzlülü- ğünün ve adli tıp dahil her alana yayılan kadrolaş- manın en çirkin göstergesidir” dedi. “Gerici yasa- lara hayır”, “Tecavüzü, tacizi meşrulaştıran yasa- lara hayır” dövizleri taşõyan kadõnlar, “AKP yasanı al başına çal”, “Hüseyin Üzmez yargılansın”, “Te- cavüzcüler yargılansın” sloganlarõ attõ. ‘Tecavüzümeşrulaştıranyasalarahayır’ Hekimler, Adli Tıp Kurumu’nun bu yapısının devam ettiği sürece vereceği raporların da şaibeli olacağı kuşkusunu taşıdıklarını belirterek güvenilir üniversitelerin de bilirkişi raporlarında yer alması gerektiğini ifade ettiler. Adalet Bakanõ Şahin, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün iddialarõ araştõrdõğõnõ söyledi GAMZE ERBİL 14 yaşõndaki bir kõz çocuğuna cinsel istis- mar suçuyla yargõlanan Hüseyin Üzmez’in tahliye edilmesine karşõ Yurtsever Cepheli Emekçi Kadõnlar bir imza kampanyasõ baş- lattõlar. Bursa 4. Ağõr Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararõna tepki olarak başlatõlan “Hü- seyin Üzmez Kararı Geri Alınsın” başlõklõ kampanya için bir de internet sitesi kuruldu. Emekçi kadõnlar, yaptõklarõ açõklamada, tahliye kararõna gerekçe oluşturan İstanbul Adli Tõp Kurumu’nun raporunun “etik ve bilimsel değerlere sığmadığını” vurgulaya- rak, kamuoyunda ve bilim camiasõnda olu- şan tepkinin dikkate alõnmasõ gerektiğini be- lirttiler. Kararõn AKP hükümetinin ülkedeki geri- cileştirme operasyonunun bir parçasõ oldu- ğuna dikkat çekilen açõklamada, bu kararla birlikte çocuklarõn karşõ karşõya kaldõğõ cin- sel istismarõn meşrulaştõrõlacağõ kaydedildi. Hüseyin Üzmez ile ilgili kararõn geri alõn- masõ için düzenlenen kampanyanõn internet sitesi adresi http://huseyinuzmezkararigeria- linsin.com/. Karara tepki duyanlar, bu site- den de imzalarõnõ ulaştõrabilecek. Hüseyin Üzmez’in tahliyesine karşı imza kampanyası YURTSEVER CEPHELİ EMEKÇİ KADINLAR MHP’den AKP’ye sert eleştiri ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, cinsel istismar suçlarõnõn AKP döneminde arttõğõnõ belirterek “Muhafazakâr demokrat olduğunu söyleyen hükümet kamuoyunda deli olarak adlandõrdõğõmõz insanlara cinsel istismarõ suç olmaktan çõkarmõştõr” dedi. MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal ise MHP olarak AKP ve CHP’nin çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarõnõn cezalarõnõn arttõrõlmasõ yönündeki tekliflerini yetersiz bulmakla birlikte desteklediklerini belirtirken hazõrladõklarõ kanun teklifini de Meclis Başkanlõğõ’na sunacaklarõnõ söyledi. Cinsel taciz iddiası MALATYA (AA) - Malatya’da kendini polis olarak tanõtan kişinin, girdiği evde genç bir kõza cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. İhbar üzerine Şehit Fevzi Mahallesi’ne giden polis, tacize uğradõğõnõ iddia eden S.K. (18) ile görüştü. S.K’nin kendisini polis olarak tanõtan kişinin eve zorla girerek cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü belirtildi. Saldõrgana, babasõna ait kurusõkõ tabancayla karşõ koyduğunu ifade eden S.K’nin, zanlõnõn silahõ görünce kaçtõğõnõ söylediği kaydedildi. Aile içi şiddetle mücadele ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - “Kadõna Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” koordinatörü Dr. Serap Şener, Sağlõk Bakanlõğõ ve BM Nüfus Fonu’nca ortaklaşa sürdürülen proje kapsamõnda, 70 bin sağlõk çalõşanõ ile 40 bin polise, “Kadõna yönelik şiddet” konusunda eğitim verileceğini açõkladõ. Şener, “Projede ilk etapta, 250 polis ile 390 sağlõk yöneticisi eğitim aldõ. Yakõn zamanda yargõ ve medya mensuplarõ da eğitime tabi tutulacak” dedi. Cinsel istismara ‘öç’ yorumu İSTANBUL (ANKA) - Yeditepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalõ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Verimli, küçük yaştaki çocuklara tacizin birçok sebebi olduğunu söyleyerek “Kendi çocukluklarõnda cinsel suçlara muhatap olmuş insanlarõn böyle davrandõğõ ve öç aldõğõnõ görüyoruz. Yani bunu öç almak için yapõyor” dedi. CHP Milletvekili Canan Arıtman.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog