Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 4 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 Sevilen davasında beraat TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Ce- zaevi’nde tutuk- lu bulunduğu sõ- rada kalp krizi sonucu hayatõnõ kaybeden Salih Sevilen’in ölü- münden sorumlu olduklarõ iddia- sõyla yargõlanan 1 doktor ile 7 in- faz koruma me- muru beraat etti. Davayõ takip etmek için Te- kirdağ Adliyesi önünde bekleyen Tutuklu Ai- leleri Yardõmlaşma Derneği (TAYAD) üyele- ri, mahkeme kararõna tepki gösterdi. Avukat Ebru Timtik de mahkeme kararõnõ temyiz ede- ceklerini bildirdi. Çalıntı bilgisayarları polise satmak istedi KONYA (AA) - Antalya’da bir sağlõk oca- ğõndan çaldõğõ 3 bilgisayarõ Konya’da polise satmaya çalõşan kişi, suçüstü yakalandõ. Kara- tay ilçesinde satõcõ gibi davranarak tezgâh aç- masõ için 6 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Şubede çalõşan görevlilerin bile tanõmadõğõ 6 polis memurundan 4’ü satõcõ, 2’si ise alõcõ gibi davranarak çalõşma yaptõ. Barbaros K. (23), alõcõ kõlõğõndaki bu polislere elindeki 3 bilgi- sayarõ değerinden düşük bir fiyata satmak is- teyince şüphe üzerine gözaltõna alõndõ. İhale operasyonu RİZE (Cumhuriyet) - Rize Emniyet Müdürlüğü’nce Rize, Ankara, Ağrõ, İstan- bul, İzmir ve Trabzon’da emniyet birimle- riyle ortak düzenlenen operasyonda Rize Devlet Hastanesi’nin yemek ihalesine fesat karõştõrdõklarõ belirlenen 15 kişi gözaltõna alõndõ. Zanlõlar arasõnda hastane başhekim yardõmcõsõ ile personel şefliğinde çalõşan bir memur da bulunuyor. Sürgün gibi atama KONYA (Cumhuriyet) - Konya Ticaret Odasõ’nda kadrolu olarak çalõşan ancak sözleşmeli statüye geçirilmek istenen 21 personel, oda yöneticileri hakkõnda “görevi kötüye kullanma, tehdit ve hakaret” iddia- sõyla Konya Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’na 52 kez suç duyurusunda bulundu. Dört aydõr hukuk mücadelesi veren bu çalõşanlardan 11’i merkezdeki görevlerinden, Konya’nõn değişik ilçelerine atandõ. KTO çalõşanlarõ, kararõ sürgün olarak değerlendirdi. SİBEL BAHÇETEPE Türkiye’de tüberküloz (verem) hastalarõ- nõn tedavileri yeteri kadar yapõlamõyor. Has- talar için saatte 6 kez havasõ değiştirilen ne- gatif basõnç odalarõ bulunmuyor, doktorlarõn ve hemşirelerin takmasõ gereken maskeler günlük değiştirilmesi gerekiyor, ancak 15 günde bir yenileniyor. AKP hükümeti döne- minde uygulamaya konulan performans sis- temi ile göğüs hastalõklarõ hastanelerinin da- ha çok tahlil ve tetkiklerin yapõlabileceği hastalõklara ayrõldõğõ belirtilirken, tüberkü- lozlu hastalara yeterli zaman ve yatak ayrõl- madõğõ ifade ediliyor. Uzmanlar, vereme karşõ dünyanõn alarma geçtiğini Türkiye’nin bununla ilgili herhangi bir önlem almamasõ- na dikkat çekiyor. Dünya Sağlõk Örgütü (WHO) verilerine göre Türkiye’de yõlda or- talama 3 bin 500 kişi verem nedeniyle haya- tõnõ kaybediyor, oysa Sağlõk Bakanlõğõ bu sa- yõyõ ortalama 500 olarak gösteriyor. Tüber- küloz Danõşma ve Dayanõşma DerneğiBaş- kanõ Dr. Mehmet Cenk Deliküçük, “Has- taneler ve yatak kapasiteleri yetersiz. Ay- rıca sağlık çalışanlarına getirilen perfor- mans sistemi ile birlikte hekimler verem hastalarına yeterli zaman ve yatak ayır- mıyorlar” dedi. Deliküçük, “Yeterli tedavi- si yapılamayan hasta zaman içersinde ilaçlara dirençli hale geliyor” uyarõsõnda bulundu. İstanbul Verem Savaş Derneği İkinci Başkanõ, İstanbul Tõp Fakültesi Göğüs Hastalõklarõ Anabilim Dalõ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan ise “2006 yılında Sağlık Bakanlığı gözetimli tedaviyi kabul etti. Buna göre hastalar evlerinde, işyerle- rinde, sağlık ocaklarında, sağlık çalışanla- rı tarafından takip edilecekti. Ancak bu yeteri kadar yapılamıyor” dedi. Küresel alarmdan haberimiz yok Tedavileri yeteri kadar yapõlamayan verem hastalarõ zamanla ilaca dirençli hale geliyor İstanbul Haber Servisi - Türki- ye’de organ bağõşõnõn yeteri kadar ol- madõğõ belirtilirken 45 bine yakõn kişi- nin nakil için sõrada beklediği ifade edi- liyor. Araştõrmalar ülkemizde donör (ve- rici) sayõsõnõn nüfus başõna ortalama yüzde 2’lerde, Avrupa’da ise bu raka- mõn yüzde 20’lerde olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Ülkemizde organ nakli için bekle- yenlerin sayõsõna her yõl ortalama 8 bin kişinin eklendiği tahmin ediliyor. Sağ- lõk Bakanlõğõ rakamlarõna göre organ na- killeri ile nakil bekleyen hasta sayõsõ ara- sõnda ciddi farklar bulunuyor. Rakam- lara göre 40 bine yakõn kişinin böbrek nakli için sõrada beklediği, bu yõlõn ilk 8 ayõnda böbrek nakli sayõsõnõn ise yalnõzca 1190 olduğu belirtiliyor. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Or- gan Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Alp Gürkan, 2010 yõlõnda bugünkü hasta sayõsõnõn iki misline ulaşõlacağõnõn tah- min edildiğini belirterek nakillerin da- ha artmasõ gerektiğini söyledi. Kadav- radan yapõlan nakillerin yüzde 30’lar- da kaldõğõnõ anõmsatan Gürkan, “Ku- zey Avrupa ülkelerinde istemeyenler haricinde tüm bireyler organ bağı- şında bulunmak zorundadır. Ama ül- kemizde bu seviyeye henüz gelmedik. Ayrıca organ ticaretine karşı dikkatli olunmalı” diye konuştu Nüfus cüzdanını kaybedince başına gelmedik kalmadı ŞİMDİ DE TUTUKLANDI SIVAS (AA) - Sõvas’õn Suşehri ilçesin- de yaşayan ve 11 yõl önce İstanbul’da nü- fus cüzdanõnõ kaybedince hakkõnda bugü- ne kadar 270 dava açõlan Mürsel Satılmış, bu kez de karşõlõksõz çek davasõ nedeniyle tutuklandõ. AA muhabirinin aldõğõ bilgiye göre, İs- tanbul’da nüfus cüzdanõnõ kaybedince, baş- kalarõ tarafõndan onun adõna işlendiği iddia edilen suçlardan açõlan 270 dava bulunan 2 çocuk babasõ Mürsel Satõlmõş (43), kar- şõlõksõz çek nedeniyle Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararõ gereği Suşeh- ri Başsavcõlõğõ’nca tutuklandõ. Karşõlõksõz çek yüzünden 10 gün hapis cezasõ alan Sa- tõlmõş, söz konusu suçu işleyenin kendisi- nin olmadõğõnõ savundu. Satõlmõş, “Kimli- ğim dolandırıcı kişilerin eline geçmiş ve benim bilgim olmadan, benim adıma şir- ketler kurulmuş ve çekler keşide edil- miştir. Çiftçilikle uğraşan, dar gelirli bir kişi olarak bankaların bana çek verme- si bile söz konusu olamaz” dedi. ● VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLMELİ Nüfus cüzdanõnõ kaybeden yurttaşlarõn bu tür bir dolandõrõcõlõk olayõ ile karşõlaşmamala- rõ için emniyetten aldõklarõ tutanak ve bir di- lekçe ile bağlõ bulunduklarõ vergi dairesine bildirim yapmasõ gerekiyor. Böylece kayõp cüzdanla herhangi bir işlem yapõlamõyor. ÜLKEMİZDE DONÖR SAYISI NÜFUS BAŞINA ORTALAMA YÜZDE 2’LERDE Organ bağõşlarõ yetersiz Hüseyin de organ bekliyor Antalya’da doğuştan böbrek rahatsõzlõğõ olan 14 aylõk Hüseyin bebek, “çapraz nakil” yöntemiyle böbrek bekliyor. Doğuştan sadece bir böbreğinin olduğu, onun da kistten oluştuğunu öğrenen ile, Ak- deniz Üniversitesi Tõp Fakültesi’nde bu tür iş- lemlerin yapõlabildiğini duyunca Antalya’ya gel- di. Üniversitenin Organ Nakli Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alihan Gürkan vericinin bulunmasõ halinde ameliyatõn gerçekleşeceğini bildirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog