Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B IŞIL ÖZGENTÜRK Mustafa Çok hareketli bir hafta sonu geçirdim, cu- martesi kitap fuarõndaydõm. “68’in 40. Yılında 12 Mart Öyküleri” başlõğõnõ taşõyan bir pane- le katõldõm. Can Yayõnlarõ 12 Eylül öykülerin- den sonra 12 Mart öykülerinden oluşan bir seçkiyle 68’in 40. yõlõnõ kutluyordu. Seçkilerin her ikisini de Hürriyet Yaşar hazõrlamõştõ. Doğrusu dersimi iyi çalõşõp tüm öyküleri okudum ve o günleri yeniden yaşadõm. Ne zengin bir ta- rih, bütün öykücülere sonsuz minnettarlõğõmõ su- nuyorum. Böylece hiçbir şey unutulmayacak. Gelelim panele, ben yöneticiydim ve neden- se sözü pek edilmeyen 68’li kadõnlar adõna De- niz Kavukçuoğlu, Ertuğrul Kürkçü, Aydın Engin ve Hürriyet Yaşar’õ yönetmek, sarõ kâ- ğõtlara yazõlmõş notlar yollayarak saati ayarlamak ve gerektiğinde taşõ gediğine koymak çok ho- şuma gitti. Ayrõca panelde herkes çok samimiydi ve bizler çocuklar kadar şendik. Tek bir derdi- miz vardõ, salondaki genç insanlarõ o parõltõlõ gün- lere götürmek ve bir özgüven duygusu vermekti. C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul İstanbul Haber Servisi - Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleş- mesi 7. Gözden Geçirme ve Bilim Tekno- loji Komiteleri’nin (UNCCD) toplantõlarõ dün İstanbul’da başladõ. Sözleşmeye taraf 193 ülkenin temsilcilerinin katõldõğõ ve 2 hafta sürecek toplantõlarda küresel õsõnma- nõn etkilerini en aza indirgeyecek çözüm- ler belirlenecek. İstanbul Grand Cevahir Otel’de başla- yan ve 14 Kasõm’a kadar sürecek olan top- lantõlarõn açõlõşõ dün yapõldõ. UNCCD İdari Sekreteri Luc Gnacadja, dünyanõn büyük bir tehdit altõnda bulun- duğunu ve çevresel olarak önemli deği- şimler yaşandõğõnõ ifade etti. Çevrenin tah- rip olmasõ sonucunda biyoçeşitliliğin azal- dõğõnõ, insan yaşamõnõn tehdit edildiğini belirten Gnacadja, “150 yıl içinde bir ‘Karbon Medeniyeti’ haline geleceğiz. Sözleşme, çölleşmenin akut bir tehdit olduğu bu dönemde daha acil çözümler sunuyor. Çölleşme ile küresel olarak mücadele edebilmek için geçen yıl Mad- rid’de 10 yıllık stratejiler belirlendi. İs- tanbul toplantıları, Madrid’de alınan kararların denenmesi açısından önem taşıyor” dedi. Çevre ve Orman Bakanõ Prof. Dr. Vey- sel Eroğlu da Türkiye’nin topraklarõnõn yüzde 60’õnõn erozyon ve çölleşme tehdi- di altõnda olduğuna dikkat çekerek çölleş- menin, dünyanõn birçok bölgesinde eko- nomik, sosyal ve çevresel bakõmdan önemli bir sorun olarak kendini hissettir- diğini belirtti. Çölleşmenin dünya gene- linde 4 milyar hektardan fazla alan, 110 ülke ve 1 milyardan fazla nüfusu tehdit et- tiğini vurgulayan Eroğlu, yõllõk maliyeti- nin de 42 milyar dolar olduğunu söyledi. Eroğlu, insanlõğõn, aydõnlõk geleceğinin resminin İstanbul’da çizilmeye başlanaca- ğõnõ dile getirdi. Sonuçlar Taraflar Konferansı’na sunulacak Küresel bir ortaklõkla çölleşmeyi azalt- mak, önlemek ve bozulmuş alanlarõ yeni- den kazanmak, kuraklõğõn etkilerini hafif- letmek için toplantõlarda elde edilecek so- nuçlar 2009 sonbaharõnda düzenlenecek olan 9. Taraflar Konferansõ’na sunulacak. Cazın kraliçesi CRR’de İSTANBUL (ANKA) - Cazõn kraliçesi olarak gösterilen ünlü caz şarkõcõsõ ve bestecisi Carmen Lundy, son albümü “Come Home”la bugün Cemal Reşit Rey’de sevenleriyle buluşacak. Carmen Lundy için ünlü caz eleştirmeni Gary Giddins, “Caz şarkõcõlõğõ yaklaşõk 20 yõl önce kendini yenilemeyi ve çağa ayak uydurmayõ bõraktõ, bunun sebebini anlamak zor değil, bu yüzden tüm dikkatinizi otantik genç caz şarkõcõsõ Carmen Lundy’ye vermenizi istiyorum, kendisi bu geleneğe ait her şeye sahip” yorumunu yaptõ. Konserin bilet fiyatlarõ 38 ve 46 YTL olarak açõklandõ. Ölü caretta caretta bulundu FETHİYE (AA) - Fethiye Kocaçalõş mevkisinde sahilde ölü caretta caretta gören balõkçõlar, yetkililere haber verdi. Caretta carettayõ bulan balõkçõlardan Ali Katrancõ, hayvanõn başõna vurularak öldürüldüğünü öne sürdü. Caretta carettanõn başõnda ağlayan 5 yaşõndaki Eylül Karabulut ise daha önce bir kaplumbağayõ yumurtlarken gördüğünü, ölmesine çok üzüldüğünü söyledi. Formula 1’de 2008 sezonunun şam- piyonu Brezilya Grand Prix’siyle so- na ererken şampiyonluğa İngiliz pilot Lewis Hamilton ulaştı. Hamilton’la çe- kişen Brezilyalı Ferrari’nin Brezilya- lı pilotu Felipe Massa’ya destek için yarışa koşan hayranları bol bol resim çektirip imza aldılar. Birinci olmasına karşın şampiyonluğu son turda kaybe- den Massa gibi Brezilyalı hayranları da yarış sonrası büyük üzüntü yaşadı. Öpücükler Massa’ya şampiyonluk Hamilton’a gitti Arkası Sa. 16, Sü. 3’te 4 KASIM 2008 İmsak: 5.03 Güneş: 6.32 Öğle: 11.55 İkindi: 14.38 Akşam: 17.06 Yatsõ: 18.27 İTHALLERE RAKİP OLDU Aromalı kahve ‘tuttu’ İZMİR (Cumhuri- yet Ege Bürosu)- İz- mir’in tarihi Kemeraltõ Çarşõsõ’nda dededen kal- ma kuru kahvecilik mes- leğini sürdüren İlyas Gönen, aromalõ ürünle- rinin normal kahve satõ- şõnõ geçtiğini belirterek, “Satışlarımız üçe kat- landı. Yunanistan’dan aldığımız damla sakı- zını kahveye karıştırıp katma değeriyle geriye satıyoruz” dedi. Özellikle gençlerin Türk kahvesine olan ta- lebinin azalmasõyla fark- lõ arayõşlara yöneldikle- rini belirten Gönen, “İt- hal kahve çeşitlerinin ön plana çıkmasıyla Türk kahvesine olan talep azalmıştı. Ben de 3 yılı aşkın bir sürede tasarladığım özel karı- şımlarla aromalı kah- veleri ürettim. Banka kredisiyle çıktığım yol- da risk aldım. Önyar- gıyla yaklaşanlar bile tadına baktığı kahve- lerden bir daha vazge- çemedi” dedi. Çölleşmeye çözüm aranõyorTürkiye’nin topraklarõnõn yüzde 60’õnõn erozyon ve çölleşme tehdidi altõnda bulunduğu belirtildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog