Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

TV Servisi - Yönetmenliğini Royston Tan’õn, başrolünü ise Kim Young-Jun’õn üstlendiği “04:30”, bu akşam tv8’de ekrana geliyor. 11 yaşõndaki Çinli bir çocuk ve otuzlu yaşlarõndaki Koreli bir adam arasõnda gelişen ve bir dostluktan çok yalnõzlõğõn paylaşõlmasõ şeklinde yaşanan bir ilişkiyi tamamen çocuğun bakõş açõsõyla anlatan bir Singapur filmi. 11 yaşõndaki Xiao Wu’nun hayatõ, okul ve bomboş bir ev arasõnda ve yemek niyetine yediği hazõr makarnalarõn arasõnda yaşanan benzer günlerden ibarettir. Bir gün, annesinin kiracõsõ Jung’un dairesine yaptõğõ ziyaret, Xiao Wu’nun bildik rutinini kõrar. Saat 04:30’dur, henüz sabah olmamõştõr ve günün bu en sessiz saatinde küçük oğlan Jung’un dairesine girer. İçkiyi çok kaçõran ve baş ağrõsõyla kõvranan adam çocuğun odasõnda dolaştõğõnõ fark etmez. Xiao Wu’nun, Pekin’de çalõşan ve bir telefon konuşmasõndan, oğlunu kiracõsõ Jung’a emanet ettiğini anladõğõmõz annesi ortalarda olmadõğõ için, insan özlemi içindeki çocuk, uyuyor da olsa bu adamõn odadaki varlõğõndan hoşnuttur. Umutsuzca içine düştüğü yalnõzlõğõ bir şekilde Jung’la paylaşmakta ve böylece bir nebze de olsa hafifletmektedir. Wu’nun her sabah Jung’un odasõna yaptõğõ ziyaretler tekrarlanõp durur, küçük çocuk odada her gün yeni bir şey keşfeder ve buradan aldõğõ hatõralarõ evine götürürken, seyirci de adamõn aslõnda intihara meyilli bir sarhoş olduğunu fark eder. Kahramanlarõnõn sessiz ve yalnõz hayatlarõ gibi, film de yumuşak bir tempoyla akar. Küçük çocuğun gece gezmeleri dõşõnda hemen hiç bir şey olmaz fakat bu haliyle de öykü yeterince etkileyicidir. tv8, 20.30 Amerika’nõn Seçimi TV Servisi - NTV, Amerika’da yapõlacak başkanlõk seçimleriyle ilgili gelişmeleri, gün boyu yapacağõ özel yayõnla ekrana getiriyor. Sunuculuğunu Işın Eliçin’in üstlendiği programda, stüdyo konuklarõ Prof. Dr. Ahmet İnsel, gazeteci Ferai Tınç ve Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık’la yaşanan gelişmeler ele alõnõyor. Washington’daki gelişmeleri ise, Ümit Enginsoy aktarõyor. Neden TV Servisi - Amerikan seçimleri, Can Dündar’õn sunduğu “Neden” programõnõn da bu haftaki konusunu oluşturuyor. Amerika’da seçim sürecinde yaşananlarõn ve olasõ sonuçlarõn Türkiye’ye etkilerinin tartõşõlacağõ yapõma, AKP milletvekili Suat Kınıklıoğlu, CHP milletvekili Şükrü Elekdağ, MHP milletvekili Gündüz Aktan, Faruk Loğoğlu, Can Kozanoğlu ve Gündüz Vassaf konuk oluyor. 07.00 Çizgi Film 11.30 Yer- li Film: Ağlayan Güldü mü? 13.00 Yerli Film: Vah- şi Sevgili 14.40 Çizgi Film Kuşağı 15.45 Yerli Film: Lekeli Melek 17.30 Çizgi Film 18.10 Yerli Film: Sulta- noğlu 19.45 Ana Haber 20.30 Film: Rus- ya’ya Dönüş 22.00 Film: Rockwell 23.40 Haber Bülteni 00.40 Cine City 01.15 Film: Sis Bastırınca (0 212 448 50 00). 08.30 Benimle Oynar mısın 09.05 Çizgi Film 10.05 Gün- begün 13.00 Haber 13.30 Dizi: Yaprak Dökümü 14.45 Dizi: Sarayın Rüzgarı 16.05 Büyük Hedef 17.00 Dizi: Zeytin Dalı 18.30 Haberler 19.30 Dizi: İpsiz Recep 21.00 Gezelim Görelim 21.50 Akşam Sefası 23.15 Ezberbozan 24.00 Günün Ardından 00.10 Belgesel: 100. Yıl Marşında 2. Meşrutiyet 00.40 Film: Siyah Güç 03.10 Dizi: Zeytin Dalı 04.30 Di- zi: Sarayın Rüzgarı (0 312 490 43 00). 09.30 Ekogün 10.30 Ana- dolu’dan 11.15 Sağlıklı Gün- ler 11.45 Günde Sanat 12.30 İş Günü 13.10 Başkent Si- yaset 13.35 Hayat Akarken 14.35 Günde Sa- nat 15.15 Bakış: Sektörden 16.15 Anado- lu’dan 17.35 Dünyaya Bakış 18.00 Haber- ler 18.10 Avrupa Vizyonu 19.00 Haber 19.20 Hayatımız Sınav 19.45 Kültür - Sa- nat21.10 Açılım 22.25 Anıtsal Alanlar 23.00 Gün Biterken 23.30 25. Uluslararası Anka- ra Müzik Festivali 00.30 Hayat Akarken 01.00 Dizi: David Copperfield 02.05 Göz Önünde (0 212 259 72 75). 08.00 Televizyon Gazete- si 10.00 Çizgi Sinema 11.15 Sınıf Gözüyle 13.00 Haber- ler 14.00 Neler Oluyor 15.15 Müzik 16.00 Edebiyat Cephesi 17.00 Ha- berler 18.30 Erol Manisalı ile Sohbet 19.00 Haber 21.00 Emek Dünyası 22.00 Halkçı İktisat 23.00 Haber (0 212 251 50 90). 07.00 Sabah Gündemi 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağ- lık Hattı 11.20 Söz Hakkı 12.20 Ekonomi Politik 13.40 Yemek Ne Demek 14.10 İşin Aslı 15.00 Cinnah 15 16.00 Erken Baskı 16.40 Dün- yanın Parası 17.10 Tribünün Sesi 18.00 Haberler 19.10 Dün Bugün Yarın 19.30 Ay- rıntılar 21.00 Kravatsız Siyaset 22.00 Say- nur Tezel ile Bugün (0 212 449 07 00). 08.30 Yatırım Komitesi 09.45 İMKB Açılış 10.00 Piyasa Ek- ranı 10.10 Dış Piyasalar 10.30 Faiz 11.10 Yatırımcı Kliniği 12.05 Finans Cafe Kitap 12.35 Sağlık Kültürü 13.00 Çizgi Film: Ava- tar 14.00 Çizgi Dizi: The Simpsons 17.45 Çizgi Film: Spongebob Squarepants 18.15 Dizi: Heroes 19.30 Dizi: According To Jim 20.00 Dizi: Two and A Half Men 20.30 Di- zi: The Big Bang Theory 21.00 Dizi: Gos- sip Girl 22.00 Yabancı Film: Benden Bu Kadar 00.30 Dizi: Two and A Half Men 01.00 Dizi: The Big Bang Theory 01.30 Di- zi: Gossip Girl (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Di- zi: Köle Isaura 10.15 Her Şey Dahil 13.30 Gün Ortası Haber 13.55 Deryalı Günler 16.30 Di- zi: Power Rangers 17.15 Ye- mekteyiz 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Dudaktan Kalbe 23.15 Yemekteyiz 00.45 Yabancı Film: Ca- navar 02.45 Her Şey Dahil 04.45 Dizi: Kö- le Isaura (Tekrar) (0 212 355 01 01) 07.00 Güne Başlarken 09.15 9’da Ekonomi 10.00 Güne Başlarken 10.20 Spor 11.00 Günün İçinden 11.15 Yazı İşleri 12.00 Günün İçinden 12.30 Çalışma Hayatı 13.00 Günün İçin- den 14.15 Spor 14.30 Yeşil Rehber 15.15 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.15 Spor 16.30 Amerika’nın Seçimi 08 18.00 Ha- berler 18.15 Gece Gündüz 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Yorum Farkı 20.30 Spor Servisi 21.00 Can Dündar Soruyor: Neden 23.00 24 Saat 23.30 Okan Bayülgen Sa- de Vatandaş 01.00 Haberler 01.30 Ame- rika’nın Seçimi 08 (0 212 335 00 00). 10.00 Dizi: 8 Simple Rules 10.30 Dizi: Donato ve Kızı 12.00 Dizi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı İntikam 14.00 Dizi: Kanıt Peşin- de 15.00 Dizi: Umut Hastanesi 16.00Dizi: Sevginin Kanatları 18.30 Dizi: Fraiser 19.15 Back To You 20.00 Dizi: Su- pernatural 21.15 Film: Ayrılan Yollar 23.30 Dizi: The Unit (0 212 326 40 00). 09.00 Parametre 10.30 Ya- şama Sevinci 11.35 Spor 12.00 Güncel 14.35 Çıkış Yolu 15.05 Farkında mısınız 15.35 Bakış 16.00 Amerika Seçimini Yapıyor 17.00 Editör 18.15 Afiş 19.00 Güne Bakış 20.00 5N 1K 20.30 Ta- rafsız Bölge 23.00 Amerika Seçimini Ya- pıyor (0 212 413 56 00). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 10.00 Fırtına 11.00 Dizi: Küçük Hanım 12.40 Yüz- yüze 14.20 Yerli Klip 15.00 Çizgi Film 17.00 İyi Günde Kötü Günde 19.00 Haberler 20.20 Hey Canlı 21.30 Yabancı Film: So- nun Başlangıcı 23.40 Yabancı Film: Ya- sak Bölge 01.30 İyi Günde Kötü Günde 03.00 Dizi: Küçük Hanım 04.40 Dizi: Fırtı- na (Tekrar) (0 216 554 66 11). 06.30 Haberler 08.45 Müge Anlı ile Tatlı Sert 11.10 Dizi: Av- rupa Yakası 12.30 Haber 13.00 Mavi Şeker 14.30 Dizi: Selena 17.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 19.00 Haber 20.00 Dizi: Benim Annem Bir Melek 22.30 Dizi: Dantel 00.30 ABD’nin Seçimi 02.50 Mavi Şeker 04.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 05.30 Haber (0 212 354 30 00). 08.00 Dizi: Ece 09.45 Dizi: Arka Sıradakiler 12.35 Öğ- le Gündemi 12.55 Su Gibi 15.30 Dizi: Unutma Beni 16.45 Dizi: Bez Bebek 18.45 Çarkıfelek 21.00 Dizi: Yalancı Romantik 22.00 Ha- berler 23.15 Dizi: Arka Sıradakiler 01.30 Di- zi: Grey’s Anatomy (0 212 454 71 71 ). 06.40 Uyan Türkiye 08.00 Her Eve Lazım 08.30 Eline Sağlık 09.10 Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor 10.20 Arım Balım Peteğim 13.30 Gün Ortası 14.00 Dizi: İhanet 15.30 Esra Erol’la İzdivaç 19.00 Haber 19.50 Spor 20.00 Dizi: Ay Işığı 21.50 Liverpooy- A.Madrid 24.00 Roma-Chelsea 01.30 Maç Özetleri 22.00 Dizi: Kalpsiz Adam 02.00 Ha- berler 03.00 Esra Erol’la İzdivaç 05.30 Di- zi: İhanet (0 212 413 50 00). 07.00 Uyandırma Servisi 09.15 Sabah Raporu 10.15 Para Hattı 11.10 Spor Bülteni 11.30 Parantez 12.00 Haber 12.20 Sektör Dosyası 13.00 Haberler 14.15 Spor Bülteni 14.30 Parantez 15.20 Piyasalar Bakış 16.10 Piyasalarda Bugün 17.30 Pa- rantez 19.00 Ana Haber 20.00 Türkiye’nin Nabzı 22.00 1 Gün 22.40 Lifestyle Müzik 23.00 Bu Gece 02.00 Haberler 02.10 Tür- kiye’nin Nabzı (0 212 313 60 00). 06.00 Dizi: Bıçak Sırtı 07.00 Di- zi: Çemberimde Gül Oya 08.45 Dizi: Küçük Kadınlar 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Gün Arası 13.50 Her Eve Lazım 14.10 Çizgi Film 14.30 Esra Ceyhan’la 17.00 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Küçük Kadınlar 22.00 Dizi: Binbir Gece 00.15 Di- zi: Aşk Yakar 02.00 Yabancı Film: İhanet 03.30 Dizi: Genco 05.00 Dizi: Elveda Der- ken (Tekrar) (0 212 478 00 88). 07.00 Bu Sabah 08.00 Çizgi Film 08.30 Başkentten 10.00 Ebruli 12.00 Dizi: Maria Maria 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Tv’de Film 16.00 Dizi: SMS 17.30 Pı- nar’ın Günlüğü 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Yabancı Film: 04:30 22.30 Keyfekeder 00.30 Yabancı Film: 04.30 02.30 Ebruli 03.45 Keyfekeder 05.15 Pınar’ın Günlüğü (0 212 288 51 52). 07.00 Yeni Bir Gün 08.00 Sihirli Ekran 09.30 Orada Neler Oluyor 11.20 Kabul Günü 13.00 Öğle Haberleri 13.30 Yerli Film: Küçük Hanım Efendi 15.30 Sihirli Ekran 16.30 Duru Mu- habbetler 18.30 Haber 19.30 Yazı Tura 20.40 Yabancı Film: Derinde Panik 22.45 Cosmo Plus 23.45 Gecenin Rengi 01.15 Orada Neler Oluyor (0 212 355 85 00). 07.30 Günaydın Avrasya 09.30 Paraliz 10.15 Sağlık Karnesi 11.15 Sıcak Haber 12.30 KKTC Gündemi 13.30 Paraliz 14.15 Haber Masası 15.15 Spor 16.15 Haber Maraton 17.20 ABD Başka- nını Arıyor 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dış Siyaset 21.20 Voleybol Panaroma 22.00 Beş Parmak 22.30 Düşünme Zamanı 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 07.00 Güne Bakış 09.00 Biz Bi- ze 11.00 Sağlıklı Lezzet Yolu 13.00 Haber 14.00 Yurt Gün- demi 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.00 Seçtiğimiz Kitaplar 18.30 Doğadaki Dostlarımız 19.00 Gökkuşağı 19.30 Haber 21.00 Spor 22.00 Atölye 24.00 Müziğin Dili (0 312 234 14 34). 08.00 Gerçek Gündem 10.20 Dizi: 7 Numara 11.30 İş Pe- şinde 12.45 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 15.00 Dest-i İzdivaç 18.20 Dizi: Tatlı Hayat 19.40 Haberler 20.30 Sihirli Dolap 23.30 Gece Hattı 00.30 Gerçek Kesit 03.00 Dizi: Sırlar Alemi (Tekrar) (0 212 256 82 82). TV PROGRAMLARI 06.30 Müzik Klipleri 07.30 Kahve Kokusu 09.30 Piyasa Analiz 10.00 Lezzetli Eller 11.00 Haberler 11.30 Cem TV İlk On Listesi 12.30 Belgesel 13.00 13. Saat 14.00 Sizin Seçtikleriniz 16.00 Ha- berler 16.10 Yaşayan Ozanlarımız 17.00 Sektör Analiz 18.30 Haber 20.00 Taktik 22.00 Alternatif 23.00 Canlı Perpormans 24.00 Gece Postası (0 212 639 74 31). Karayalçõn Alternatif’te TV Servisi - CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ için aday göstermeye karar verdiği Murat Karayalçın, “Alternatif” programõna konuk oluyor. Erol Mütercimler’in sunduğu yapõmda Karayalçõn, Ankara için isminin nasõl öne çõktõğõnõ, bõraktõğõ Ankara ile şimdiki Ankara arasõndaki farklarõn ne olduğunu, sol seçmenin beklentilerini ve yaşanan hayal kõrõklõklarõnõ anlatõyor. Keyfekeder TV Servisi - Müzik ve söyleşi programõ “Keyfekeder”i, Niran Ünsal ile Buzuki Orhan birlikte sunuyor. Elif Altay’õn yönettiği programõn bu haftaki bölümüne, müzik dünyasõnõn usta ismi Edip Akbayram katõlõyor. Akbayram’la, yaşamõ, müzik çalõşmalarõ ve geleceğe ilişkin projeleri üzerine sohbet ediliyor. Canlõ olarak ekrana gelen yapõmda Edip Akbayram, müzikseverler için sevilen şarkõlarõndan örnekler seslendiriyor. Niran Ünsal ve Buzuki Orhan da sanatçõya eşlik edecekler. TV Servisi - Melvin Udall (Nicholson), New York’un en ağzõ bozuk ve sivri dilli yazarõ- dõr. İşinde başarõlõdõr ancak õrk- çõdõr, cinsiyet ayrõmcõlõğõ yapar, ayrõca davranõş bozukluklarõ gös- termektedir. Yaşadõğõ apartmandaki bütün komşularõ ondan kaçmaktadõr hatta her gün gittiği restoranda- ki garsonlar bile ona tahammül edememektedir. Takõntõlarõ ise onu insanlarõn gözünde daha da tuhaf hale sokar: Dõşarõya ye- meğe giderken kendi plastik ça- tal bõçağõnõ götürmesi, her zaman eldiven giymesi gibi... Ona dayanabilen tek kişi olan garson Carol, astõmlõ oğlunu bü- yütmeye çalõşan bekar bir anne- dir. Oğlunun sağlõğõ kötüye git- meye başlayõnca işten ayrõlmaya karar verir. Melvin’in karşõ kom- şusu olan Simon ise sanat dün- yasõnõn yeni gözdesi olan yete- nekli bir ressamdõr. Ne varki eş- cinsel olmasõ ve küçük köpeği, Melvin’in öfkesini çekmesi için yeterli bir nedendir. Bir gün Si- mon, birkaç hõrsõz tarafõndan sal- dõrõya uğrar. Ve Melvin köpeğe bakmak zorunda kalõr. Bu olay huysuz adamõn hayatõnda deği- şikliklere yol açar, Fido sayesin- de kalbi yumuşamaya başlar... James L. Brooks’un yönetti- ği “Benden Bu Kadar’’, tam ye- di dalda Oscar’a aday oldu ve “en iyi erkek oyuncu’’ ile “en iyi kadın oyuncu’’ dallarõnda ödülü kazandõ. Mark Andrus’un muhteşem senaryosu, Brooks’un başarõlõ yönetimi ve oyuncularõn inanõlmaz performanslarõ ile bir- leşince ortaya kaçõrõlmamasõ ge- reken bir yapõm çõkõyor. Yapõla- rõ çok farklõ iki insan Melvin ve Carol’un birbirlerine âşõk ola- caklarõ belli ancak bu filmin il- ginçliğinden hiçbirşey kaybet- tirmiyor. “Benden Bu Kadar’’, günün isabetli seçimlerinden bi- risi. Kaçõrmayõn... SAYFA CUMHURİYET 4 KASIM 2008 SALI 14 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FİLMLERİ Koku: Bir... 20.00 MovieMax Gerilim g(Perfume: The Story Of a Murderer) - Film- de, 18. yüzyõl Fransa’sõnda kokusunu bulmak için genç kadõnlarõ öldüren seri katilin hikayesi an- latõlõyor. ‘Koku: Bir Katilin Hikayesi” filminin yö- netmeni Tom Tykwer. Oyn: Ben Whishaw, Fran- cesc Albiol, Gonzalo Cunill, Roger Salvany, Andrés Herrera (2006 Almanya, Fransa, İspanya, 145 dk). 20.30 / tv8 / 4:30 Ayrıntı yanda Rusya’ya... 20.30 CINE 5 Macera o(Back in the U.S.S.R.) - Amerikalõ bir turis- tin Rusya’yõ ziyaretinde kaybolan bir ikon ola- yõna karõşmasõnõ konu edinen filmin tamamõ Rus- ya’da geçiyor. Filmde Rusya’nõn yeraltõ dünyasõ ro- mantik bir gerilimle sunuluyor. Yön: Deran Sara- fian. Oyn: Frank Whaley, Natalya Negoda, Roman Polanski (1992 ABD-Japonya, 85 dk). Derinde... 20.40 Kanaltürk Macera o(Submerged) - Dünyanõn en iyi paralõ asker- lerinden biri olan Chris Kody hapishaneden ye- ni çõkmõştõr fakat özgürlüğünün tadõnõ çõkarabilmesi pek mümkün olmaz. Çünkü kendisine karşõ hazõr- lanmõş bir tuzak vardõr. Bu tuzağõ bir şekilde atla- tan Kody, nükleer bir denizaltõyõ ele geçiren bir grup teröristi durdurabilmek için ölümcül silahlarõnõ ve savaş yeteneğini kullanmak zorunda kalõr. Yönet- men: Anthony Hickox. Oyluncular: Steven Seagal, Christine Adams, William Hope, Nick Brimble, Vin- nie Jone (2005 İngiltere, Bulgaristan 90 dk). Ayrılan Yollar 21.15 TNT Güldürü g(Indian Summer) - Sekiz arkadaş 20 yõl sonra tekrar bir araya gelip birlikte bir yaz kam- põna giderler. Kamp yerine varmalarõ ile hayat bo- yu unutamayacaklarõ yaz tatili başlar. Eşek şakala- rõ, kayõk yarõşlarõ, kamp ateşi etrafõnda anlatõlan hi- kâyeler, gece yarõsõ yenilen yemekler ve gizli aşk- lar… Paylaştõklarõ bu mutlu anlar onlarõ geçmişle- rine götürür. Ne yazõk ki kamp sahibinin, kampõ ka- patacağõ haberi ile herkesin keyfi kaçar. Yön: Mi- ke Binder. Oyn: Alan Arkin, Matt Craven, Diane La- ne, Bill Paxton (1993 Kanada-ABD 95 dk). 22.00 / CNBC-e / Benden... A. yanda Rockwell 22.00 CINE 5 Western a(Rockwell ) - Birçok arkadaşõnõ çatõşma sõ- rasõnda kaybeden Rockwell, kanunsuz bir yerde yeniden kanunu sağlayõp suçlularõ suçlu san- dalyesine oturtmak için elinden geleni yapmaya baş- lar. Yönetmen: Richard lloyd Dewey. Oyuncular: Randy Cleave, Karl Malone (1994 ABD, 85 dk). Yasak Bölge 23.40 Kanal 1 Macera g(Guerreros) - 2000 yõlõ, kõş. Vidal, Kosova’da barõşõ sağlamakla görevli NATO barõş gücünde askerdir. Askerler sivil halka yardõm için çalõşõrken, çatõşmalar tüm hõzõyla sürmektedir. Olaylara ka- rõşmamalarõ emredilmesine rağmen, görevine bağ- lõlõğõ ile duygularõ arasõnda kalan Vidal, bir kaç Sõr- põ ölümden kurtarmaya çalõşõr. Yön: Daniel Cal- parsoro. Oyuncular: Eloy Azorin, Eduardo Norie- ga, Ruben Ochandiano (2002 İspanya, 96 dk). Siyah Güç 00.40 TRT 1 Dram g(Hoodlum) - Afrikalõ-Amerikalõ şuç şebeke ör- gütü üyelerinin Harlem’in acõmasõz sokakla- rõnda yarattõğõ kargaşalarõ anlatan bir film. Yön: Bill Duke. Oyuncular: Laurence Fishburne, Tim Roth, Vanessa Williams (1997 ABD, 130 dk). Canavar 00.45 Show TV Korku o(How To Make A Monster) - Yeni bir video oyunu piyasaya sürülmek üzere test aşama- sõndadõr. Genç bir bilgisayar programcõsõ oyunu ge- liştirmek için çaba göstermekteyse de oyunun baş kahramanõ olan canavar karakteri istenilen forma- ta ulaştõrõlamamõştõr. Yön: George Huang. Oyun- cular: Clea DuVall, Steven Culp, Tyler Mane, Ja- son Marsden, Karim Prince (2001 ABD, 90 dk). İzleyin Orta Değmez Yabancõ Yerli CEM TV 22.00 tv8 22.30 NTV 16.30 NTV 21.00 CMYB C M Y B Başroldeki ünlü oyuncularõn başarõlõ performanslarõyla öne çõkan ‘Benden Bu Kadar’, tekrar da olsa izlenmeyi hak ediyor Takõntõlarõbaşõnabelaolanyazar Benden Bu Kadar - As Good As It Gets / Yön: James L. Brooks / Oyn: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding JR., Skeet Ulrich, Shirley Knight, Yeardley Smith / 1997 ABD yapımı, 138 dk. CNBC-e 22.00 Yalnõzlõğõpaylaşanikili Türk seçmenin değişen tercihleri TV Servisi - “Türkiye’nin Nabzı” programõna bu hafta, Cumhuriyet Gazetesi yazarõ Hikmet Çetinkaya ile Agos Gazetesi yazarõ Aydın Engin konuk oluyor. Ece Temelkuran ile Erdoğan Aktaş’õn birlikte hazõrlayõp sunduğu programda bu hafta, sürekli değişen gündemle birlikte Türk seçmenin tercihlerinde yaşanan değişiklikler ele alõnõyor. Türkiye’de bugün bir seçim yapõlsa tablonun nasõl olacağõnõn tartõşõlacağõ yapõmda, Amerikan seçimleri de konuşularak, hangi başkan adayõnõn seçilmesinin Türkiye ve dünyanõn yararõna olacağõ sorgulanõyor. Habertürk, 20.00 Filmde, intihara meyilli bir adamla bir çocuğun sessiz ve yalnız hayatları konu alınıyor. Yapımın başrolünde güzel yıldız Helen Hunt oynuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog