Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B kultur@cumhuriyet.com.tr TÜYAP 27. İstanbul Kitap Fuarõ, çeşitli panel, etkinlik ve imza günleriyle devam ediyor Kültür Servisi - TÜYAP 27. İstanbul Ki- tap Fuarı, çeşitli panel, etkinlik ve imza gün- leriyle devam ediyor. Dün akşam Interexpo Salonu’nda 27. İstanbul Kitap Fuarı ve 18. İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülleri tö- renle sahiplerine verildi. 27. İstanbul Kitap Fuarõ Onur Ödülü Füruzan’a verilirken 18. İstanbul Sanat Fuarõ Onur Ödülü’nün sahi- bi ise Mehmet Aksoy oldu. Ödül töreninin yanõ sõra dün birçok panel yapõldõ. Gazete- miz yazarõ Server Tanilli de “Kadın So- rununun Neresindeyiz’’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören söyleşiyi TÜYAP düzenledi. Papatya Yayõncõlõk’õn düzenlediği, Yusuf Çotuksöken, Oya Ada- lı’nõn ‘Çocuk Edebiyatında Yeni Yakla- şımlar’; İkaros Yayõnlarõ’nõn düzenlediği, Derya Önder’in yönettiği, Altay Öktem, Asuman Susam, Baki Ayhan T., Hami Çağdaş, küçük İskender, Salih Bolat, Çiğdem Sezer, Özcan Erdoğan’õn konuş- macõ olarak katõldõklarõ ‘Dâhiler ve Aşk- ları’; LAF’õn (Literature Across Frontiers) düzenlediği, Müge Sökmen’in yönettiği, Tuula Kojo (Finlandiya), Petr Kucera (Çek Cumhuriyeti), Hanneke van Der He- ijden (Hollanda), Wolfgang Riemann’õn konuşmacõ olarak katõldõklarõ ‘Avrupa’daki Türk Edebiyatı’; Uluslararasõ Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin düzenlediği, Ha- san Anamur’un yönettiği, Yıldız Kenter, Beklan Algan, Erol Keskin, Atila Alpö- ge’nin konuşmacõ olarak katõldõğõ ‘1968 Ön- cesi ve Sonrasında Tiyatro’; Cemal Süre- ya Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği, Tansu Akerman, Nusret Karaca’nõn ko- nuşmacõ olarak katõldõğõ ‘Şiir Yaşamın İçinde’, Edebiyatçõlar-Koop’un düzenle- diği, Gülcemal Durdu, Leyla Şahin, Afşar Timuçin, Ahmet Özer’in konuşmacõ ola- rak katõldõğõ ‘Enver Gökçe’nin Şiir Üze- rine Düşünceleri’ kitapseverlerin ilgisini çe- ken paneller arasõndaydõ. SELCEN AKSEL T ages Anzegier gazetesinin, 30 ve 31 Ekim tarihli, Hüseyin Karabey’in “Gitmek” filminin İsviçre’deki Cul- turScapes Festivali’nden son anda “sansürle- nerek” çõkarõldõğõ haberleriyle başlayan tartõş- malar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ’nõn desteğiyle gerçekleştirilen, yurtdõşõnda festi- vallerden ödülle dönen ve son olarak Frankfurt Kitap Fuarõ’nda gösterilen filmin gösterimden çõkarõlmasõnõ isteyen yetkilinin ise Bakanlõk Ta- nõtma Fonu Genel Müdür Yardõmcõsõ İbrahim Yazar olduğu iddia ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ’ndan başka bir yetkili ise “filmi sansürleme yaklaşımı sergi- lemediklerini” belirtti. Aynõ yetkili, bu festival için çok çalõştõklarõnõ, ancak bu şekilde günde- me gelmelerinin kendilerini üzdüğünü de söy- ledi. Festival için kendilerinden iki film isten- diğini, onlarõn da “Mutluluk” ile “Türev”i sun- duğunu, diğer filmleri festival yetkililerinin belirlediğini söyleyen yetkili, ‘‘Gitmek, des- teklediğimiz ve yurt- dışında da tanıttığı- mız bir film. Tercih yapmamız gerekiyor, onun dışında kalan filmler için sansür yap- tığımız iddia ediliyor” dedi. Konuya ilişkin Ba- kanlõk Tanõtma Fonu Ge- nel Müdürlüğü’nce de ba- sõna açõklama yapõlacağõ duyuruldu. Yönetmen Karabey, dün İstanbul’da yapõlan basõn gösteriminde “filminin çatışmalı bir ortam yaratmaktan çok, böyle bir dönemde insani yaklaşımıyla izlenmesi gereken bir film olduğunun” altõnõ çizdi. Karabey’in vurguladõğõ bir nokta da, bazõ sansür uygulamalarõnõn ses- sizce gerçekleştiriliyor oluşu. Tages Anzegier gazetesindeki söyleşide, fil- min ne sebeple programdan çõkarõldõğõ sorusu üzerine festival yöneticisi Jurriaan Cooiman, “Türk yetkililerin ken- dilerine ‘Bir Türk kõzõ, Iraklõ bir gence âşõk olamaz. Bu filmin gös- terilmesi, Türkiye açõsõndan olum- suz bir tanõtõma neden olabilir’ de- diğini” söylüyor. Cooiman “Ge- ri adım atmamalıydım, ancak ben festivali kurtarmaya ça- lıştım. Türkiye’den gelen 400 bin Avro olmasaydı, festival yapılamaz- dı” diye konuşuyor. Söyleşinin yayõmlanmasõ- nõn ertesi günü, 31 Ekim’de aynõ gazetede olay “Basler kültür festivaline şantaj yapılı- yor” başlõğõyla tekrar ele alõnõyordu. Haberde, “Türk Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Ba- kanlığı’nın arka planda festivale baskı yap- mayı denediği”, buna gerekçe olarak da “Fil- min çatışmalı bir film olduğu, Türk halkını rencide edebileceği”nin gösterildiğini yazdõ. Film, ülkemizde 14 Kasõm’da gösterime gi- recek. TÜYAP 27. İstanbul Kitap Fuarõ’nda gazetemiz yazarõ Server Tanilli de “Kadõn Sorununun Neresindeyiz?” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören söyleşiyi TÜYAP düzenledi. ‘Gitmek’ filminin İsviçre’deki CulturScapes Festivali’nden çõkarõlmasõyla ilgili tartõşmalar sürüyor Kültür Servisi - Nü fotoğraf sanat- çısı Niko Guido, İFSAK tarafın- dan her yıl düzenlenen İstanbul Fotoğraf Günleri kapsamında ‘Su Perisi’ adlı sergisiyle fotoğ- rafseverlerle buluşuyor. Çalış- malarını İstanbul, İzmir ve Pa- ris’te sürdüren sanatçının küre- sel ısınmayı konu alan sergisi İF- SAK Sergi Salonu’nda 24 Ka- sım’a kadar açık kalacak. (0 212 292 18 07 / www.ifsak.org.tr) İstanbul Kõsa Film Festivali başlõyor... Kültür Servisi - TC Kültür ve Turizm Ba- kanlõğõ, İstanbul Fransõz Kültür Mer- kezi, İtalyan Kültür Merkezi, Alman Kültür Merkezi ve birçok yabancõ ül- kenin kültür ataşelikleri ve konsolos- luklarõnõn desteğiyle düzenlenen ‘20. İs- tanbul Uluslararası Kısa Film Fes- tivali’ 5-12 Kasõm arasõnda, İstanbul Fransõz, İtalyan ve Alman kültür mer- kezlerinin sinema salonlarõnda yapõla- cak. Ülkemizin kendi alanõnda en uzun soluklu etkinliği olan festivalde, film- ler ‘Resmi Partnerler’, ‘Ulusal Kısa Film Yarışması’, ‘Dünya Kısa Film- lerinden Seçkiler’ ve ‘Özel Göste- rimler’ olmak üzere dört ana başlõk al- tõnda sunuluyor. Tüm etkinliklerin üc- retsiz olduğu festivalde, yönetmenler gösterimden sonra sahneye çõkarak seyirciden gelecek sorularõ yanõtlaya- cak ve ülkelerindeki sinema çalõşmalarõ konusunda bilgi verecek. (www.is- tanbulfilmfestival.com) Kültür Servisi - Anadolu Ateşi uzun sü- ren İspanya turnesinden sonra şimdi de 36 gösteri için Hollanda’da. Eşza- manlõ olarak Antalya’da Gloria As- pendos Arena’da gösterilerine devam eden topluluk, 60 ülkede gerçekleş- tirdiği 1750 gösteri ile 10 milyondan fazla insana ulaşmõş durumda. Aralõk ayõna dek sürecek Hollanda turnesi çer- çevesinde 33 kentte 36 gösteri yapa- rak 50 binin üzerinde izleyiciye ulaş- masõ beklenen Anadolu Ateşi toplu- luğu, aralõkta ise 17 gösterilik Almanya turnesine başlayacak. İFSAK’ta ‘Su Perisi’ Kral Übü yeniden hayranlarıyla... Kültür Servisi - “Âlem Buysa Kral Übü” oyunu Tiyatrotem’in yedinci yõl kutlamalarõ dolayõsõyla tiyatroseverlerle buluşuyor. Tiyatrotem ile İstanbul Fransõz Kültür Merkezi’nin ortak ya- põmõ olan oyun bugün, 11 ve 18 Ka- sõm’da Oyun Atölyesi’nde, 21 ve 28 Kasõm’da da Çevre Tiyatrosu’nda 20.30’da sahnelenecek. Şehsuvar Ak- taş, Ayşe Selen ve Bilge Gültürk’ün hem gölgeleri oynattõklarõ, hem ken- dilerinin oynadõklarõ oyunun drama- turjisini Çetin Sarıkartal yapmõş. Anadolu Ateşi İspanyaturnesinde 4 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 13 Onur Ödülü Füruzan’ın Marmara Üniversitesi’nde yarışma Kültür Servisi - Sanat ve tasarõm eğitiminde ka- liteli bir eğitim ve etkin bir uluslararasõ ağ sağlamak amacõyla 1990’da Bauhaus’ta kurulan “AIAS Ulus- lararası Bağımsız Sanat ve Tasarım Kurumları”, her yõl düzenlediği “Sanat ve Tasarımda Dünya Birinciliği Yarışması”nõ bu kez Marmara Üniver- sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçekleştiriyor. Etkinlik kapsamõnda ‘Yazma Sanatı Yaşıyor’, ‘Düğüm Düğüm’, ‘Ebru’, ‘Minyatür’, ‘Endüstri Tasarımı’, ‘Kenti Gözlemlemek’ ve ‘Küreselleşme Dünyadaki Aç İnsanlar İçin Bir Şey İfade Edi- yor mu?’ başlõklõ çalõştaylar ve fakültenin çeşitli bö- lümlerinden öğrenciler tarafõndan gerçekleştirilecek sergiler yapõlacak. Diploma öğrencilerinin işlerin- den oluşan yarõşmalõ sergi sonunda ‘Sanat ve Ta- sarımda Dünya Birincisi’ seçilirken ‘TC Devlet Güzel Sanatlar Fakülteleri Diploma Birincileri’nin yapõtlarõndan oluşan yarõşmalõ sergi sonucunda ise ‘Sanat ve Tasarımda Türkiye Birincisi’ seçilecek. Etkinlik 8 Kasõm’a dek devam edecek. TürkkõzõIraklõgenceâşõkolamazmõ? SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/87 Talimat Satõlmasõna Karar verilen gayrimenkul ün Cinsi, Kõymeti, Adedi, Evsafõ: Müdürlüğümüzce aşağõda kayõtlarõ ve özellikleri belirtili taşõnmaz ihale edilecektir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İzmir Seferihisar, Doğanbey Beldesi Karacaağaç Mevki- inde kain 5188 Parsel’de kayõtlõ Kargir Dubleks ve Arsasõ cinsi 2580.00 m2 yüzölçümlü ta- şõnmazdaki borçluya ait zeminde 2/26 paylõ Zemin - 15 Nolu Bağõmsõz bölümdeki dubleks meskenin tamamõ. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Doğanbey Belediye Başkanlõğõ’nõn Dosyada mevcut 07/03/2008 tarih ve 298 sayõlõ yazõsõna göre satõşa konu Doğanbey Beldesi Atatürk Mahalle- si 5188 Parselin; "İmar Planõnda konut alanõnda kalmakta olup. K.A.K.S.= 0.15 T.A.K.S.= 0.30 2 kat şeklindedir. Söz konusu parsel üzerinde 23.12.2005 tarih 57 sayõlõ Yapõ kullanma izin belgesi ile düzenlenmiş 13 Adet yapõ bulunmaktadõr", denilmektedir. ÖZELLİKLERİ: Satõşa konu taşõnmaza ilişkin dosyada mevcut kõymet takdirine dayanak bilirkişi raporuna göre ; "Satõşa konu 5 nolu bağõmsõz bölüm Doğanbey Beldesinin Ömürbel- desi denilen bölgesinde Ege Tabipler Sitesi içerisinde yer almaktadõr. 40 m2 oturum sahasõ- na sahip binanõn kapõlarõ kapalõ olduğu için içerisine giriiememiş gözlem ve incelemeler an- cak dõşarõdan yapõlabilmiştir. 730 sokak üzerindeki bina 4 nolu binaya bitişik olup, dõş cep- hesi boyalõ, dõş pencere ve kapõlan ahşap doğrama üzeri demir ferforjedir. Çatõsõ düz teras şek- linde olan bina oldukça bakõmsõz ve yõpranmõş durumdadõr.Taşõnmaz denize 400 m, Seferi- hisar Merkeze 15 km ve İzmir merkeze 60 km. mesafede olup. içinde bulunduğu sitenin tüm imkanlarõndan faydalanmaktadõr." Denilmektedir. GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Satõşa konu taşõnmaza ilişkin dosyada mevcut kõymet takdirine dayanak bilirkişi raporuna göre satõşa esas arsa zemin değeri 2/26 pay ile üzerinde bulanan binanõn tamamõ borçluya ait olup, taşõnmazõn değeri toplamda 52.678. 00 YTL. (El- li iki bin altõ yüz yetmiş sekiz YTL.)’si kõymetinde olduğu takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Yukarõda belirtildiği üzere taşõnmaz açõk arttõrma suretiyle olacak 20.01.2009 SALI GÜ- NÜ saat 10.30'dan - 10.40'a kadar, Seferihisar İcra Dairesi Müdürlüğü odasõnda yapõlacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz- sa alõcõsõ çõkmayan taşõnmazlar en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 30.01.2009 CUMA GÜNÜ aynõ yer ve saatinde taşõnmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttõ- rana ihale edilecektir.Şu kadarki; arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bun- dan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedel- le alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeõ eklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi ve- ya bu miktar kadar milli bir bankanõn ke>in ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazõm- dõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV., D.V., tapu alõnõ harcõ, gayri menkulün tahliye ve teslim masraflarõ ile yasalarca alõcõya yük- lenen her türlü vergi ve giderler alõcõya aittir. Delialiye. Tapu Satõm harcõ ve birikmiş vergi- ler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõ- rakõlacaklardõr.' 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temer- rüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelik- le teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup. masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayõtlarõnda adresi bu- lunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer. 6-Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş, taşõnmazla il- gili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş, taşõnmazlarla ilgili Bilirkişi raporlarõnrõ, İmar Bilgisini, Tapu kaydõnõ görmüş-okumuş biliyor, ve ayrõca taşõnmazõ görmüş - bilir salacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/87 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlügmüze başvurmalarõ ilan ounur. 10.10.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleride dahildir. Adlarõna tebligat yapõlamayan ilgililere gazete ilanõ tebligat yerine geçerlidir. Basõn: 58112 ÜMRANİYE l. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/6346 Tal. Bir borçtan dolayõ hacizli bulunan ve aşağõda tapu kaydõnda adeti, cinsi, evsafõ, kõymeti ve önemli özellikleri ile satõş şartlan belirtilen taşõnmazdaki borçluya ait taşõnmazõn açõk arttõr- ma suretiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. TAPU KAYDI: İSTANBUL İli, Ümraniye İlçesi, Taşdelen mahallesi F22d25a2a pafta, 373 parsel sayõlõ 19719 m2.miktarh tarlanõn 240/16665 hissesi borçlu adõna kayõtlõdõr. İMAR DURUMU: Ümraniye ilçesi, Taşdelen Mahallesi F22d25a2a pafta, 373 parsel sayõ- lõ yer 19.10.1995 tarih ve 46-47 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile onaylanmõş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planõnda bir kõsmõ yolda, bir kõsmõ parkta, geri kalan kõsmõ ise E. 1.20 şart- larõnda konut alanõnda kalmakta o lduğu anlaşõlmõştõr. EVSAFI VE HALİHAZIR DURUMU: Satõşõ yapõlacak gayrimenkul Ümraniye ilçesi Taş- delen mahallesi F22d25a2a pafta 373 parsel sayõlõ 19719 m2.miktarlõ üzerinde binalarõ bulu- nan arazinin 240/16665 hissesinin tamamõdõr. Parsel önünden Şile otoyolu ve parsel sõnõrlarõ içinden Fevzi Çakmak caddesi, Oya sokak, Esmer sokak, Maya sokak, Bilezikçi sk., Gömlekçi sok. ve Çõğlõ sokağõ geçmektedir. Parsel üzerinde 3 adet 1 katlõ, 3 adet iki katlõ, 7 adet üç katlõ, 5 adet dört katlõ, 2 adet beş katlõ, 1 adet altõ katlõ bahçeli ve bitişik nizamda konut tarsmda binalar ile bir adet beş katlõ natamam bina ve bir adet beş katlõ işyeri binasõ ve arsa halinde boş alanlar bulunmaktadõr. Parsel üzerinde toplam 66 adet daire bulunmakta olup bu daireler 80-100 ve 110 m2.miktarlõdõr. Taşõnmaz üzerinde borçlunun tapudaki hisse miktarõna eşdeğer alanda binalar ve boş alanlar vardõr. Borçlu tüm parselde hissedar olduğundan gayrimenkulun tamamõnõn hissesi üzerinden kõy- met takdiri yapõlmõştõr. GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Taşõnmazõn borçlu hissesinin satõş bedeli 192.000. 00 YTL. Takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: Satõşa konu taşõnmazõn tamamõnõn Birinci arttõrmasõnõn 26/12/2008 Cuma günü saat 16.00-16.05 arasõnda, ÜMRANİYE l. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açõk art- tõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile aynõ taşõnmazlar 05/01/2009 ÜMRANİYE l. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 16.00-16.05 saatlerinde ikinci art- tõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayri menkuller en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanda gösterilen müddet sonunda en çok art- tõrana ihale edilecektir. Şu kadarki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetlerinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olana alacaklarõn toplamõndan fazla ol- masõ ve bundan başka paraya çevirme paylaştõrma masraflarõnõn geçmesi lazõmdõr. Böyle faz- la bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20 si nispetinde nakdi "YTL, TL" sõ veya bu miktar kadar Milli bir bankanõn teminat mektubu vermeleri lazõmdõ. Satõş peşin pa- ra iledir.Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, tapu alõm harcõ ve KDV alõcõya ait olup tellaliye, Birikmiş vergiler, tapu satõm harcõ satõş bedelinden öde- nir. İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõn husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõn dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõ- rakõlacaklardõr. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale kararõ fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle al- maya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen arttõrmaya çõkarõlõr. Bu arttõrma il- gililere tebliğ edilmeyip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetinilir. Bu arttõrmada teklifin İİK.129.maddedeki hükümleri uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok arttõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son iha- le bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen so- rumludur. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn İcra Müdürlüğünce tah- sil olunur. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilir. Satõşa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka- ca bilgi almak isteyenlerin 2007/6346 Tal. sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvur- malarõ ilan olunur. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ ve- ya adresleri bilinmeyenlerin de tebliğ yerine kain olmak üzere ilepen tebliğ olunur. 28.10.2008 (İc.İf.K.126) (Basõn: 58334) BAKIRKÖY 7. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/ 2522 TALİMAT Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen; TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE YERİ İstanbul ili, Esenler ilçesi Atõşalanõ köyü soğuksu mevkiinde kain, tapunun 1020 ada, 9 parselde kayõtlõ, 143,66 m2, arsaf vasõflõ taşõnmaz TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Esenler Belediyesi Başkanlõğõ’nõn 21.08.2008 tarihli yazõsõnda; Esenler ilçesi Turgutreis Ma- hallesi 246DT4c pafta 1020 ada 9 parsel sayõlõ yer 25.09.1999 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tur- gutreis-Oruçreis 3. Etap Revizyon İmar Planõ’nda konut alanõnda kalmakta olduğu ve bitişik ni- zam 4 kat yapõlaşma koşuluna haciz olduğu belirtilmiştir. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Sözkonusu taşõnmaz İstanbul ili, Esenler ilçesi, Oruç Reis Mahallesi 600 Sokak No:21 mevki- inde, bodrum kat, zemin kat, 3 normal kattan ibaret 5 katlõ binadõr. Binanõn dõş cephesi sõvalõ, bo- yasõz bir vaziyettedir. Binanõn dõş kapõsõ demir, giriş basamaklarõ, merdiven basamaklarõ dökme mozaik, giriş sahanlõğõ ve kat sahanlõklarõ karoseramik kaplõdõr. Binanõn tamamõ borçluya aittir. Buna göre binanõn ön cephesi 600. sokağa, yan cephesi (sağõr cephe) 589. sokağa ve arka cephe- si 587. sokağa bakmaktadõr. Her katta tek daire mevcut olmasõ dolayõsõyla ve bodrum kat dairesi ile zemin kat dairesi aynõ m2’ye sahip olmasõndan bodrum kat, zemin kat daireleri; daireye giriş kapõlarõ çelik olup, 3 ya- tak odasõ, salon, antre, mutfak, banyo ve wc’den ibaret 110m2 civarõnda bir alanõ kaplamaktadõr. Yatak odalarõ, salon ve antrenin yer döşemeleri marley, mutfak, banyo ve wc’nin yer döşeme- leri karoseramik, duvarlarõ yarõya kadar karofayans kaplõdõr. İç kapõlar ahşap, pencereler PVC ve õsõcamdõr. Normal 1.ve 2.katlar; giriş kapõlarõ çelik olup, 3 yatak odasõ, salon gibi uzun bir antre, mutfak, banyo wc, ön ve arka balkondan ibaret 125 m2 civarõnda bir alanõ kaplamaktadõr. Salon ve 3 yatak odasõnõn yer döşemeleri marley, duvarlarõ plastik boya, duvarlarõ tavana kadar karofa- yans kaplõdõr. Mutfağõn duvarlarõ plastik boyadõr. İç kapõlar ahşap, pencereler PVC ve õsõcamdõr. Normal 3.kat dairesi; dairenin dõş kapõsõ çelik olup, 3 yatak odasõ, salon, mutfak, banyo, wc, an- tre, ön ve arka balkondan ibaret 125 m2 civarõnda bir alanõ kaplamaktadõr. Dairenin dõş kapõsõ çe- liktir. Ön cephedeki salon ile yatak odasõnõn ara duvarõ yõktõrõlõp tek oda şekline sokulmuştur. Daire bakõmlõ vaziyettedir. Salon ve yatak odalarõnõn yer döşemeleri laminant parke, duvarlarõ saten boya, tavanlarõ kartonpiyerlidir. Mutfak, banyo, wc ve balkonlarõn yer döşemeleri karose- ramik, mutfak, banyo ve wc’nin duvarlarõ tavana kadar karofayans kaplõdõr. İç kapõlar Amerikan, pencereler PVC ve õsõcamdõr. Balkonlarda demir parmaklõk mevcuttur. Dairenin mutfak dolapla- rõ kaliteli olup bakõmlõ bir durumdadõr. Binanõn dõş kapõsõna kadar doğalgaz gelmiş olup, binanõn içine alõnmamõştõr. Elektrik, sõhhi, kalorifer tesisatlarõ bulunan daire ve bina belediyenin altyapõ hizmetlerinden yararlanmaktadõr. TAŞINMAZIN KIYMETİ: Taşõnmazõn tam hissesi borçluya ait olmasõ dolayõsõyla; 80.000,00 YTL BODRUM KAT 90.000,00 YTL ZEMİN KAT 200.000,00 YTL NORMAL 1. VE 2. KATLAR (100.000,00X2) 110.000,00 YTL 3. KAT 480.000,00 YTL TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşõnmazin satõşõ 26/12/2008 günü saat 10:00’dan 10:15’e Kadar Ba- kõrköy 7. İcra Dairesi’nin 2008/2522 TAL. Sayõlõ dosyasõndan BAKIRKÖY 7. İCRA DAİRE- Sİ’nde; açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin % 60’õnõ ve rüç- hanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böy- le bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle; 05 /01/2009 tarihinde günü aynõ yer ve saatte ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma mas- raflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2 - Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar ke- sin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale Damga resmi ve KDV’nin tamamõ ile tapu harç ve masraflar nõn 1/2’si alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ile Tellaliye bedeli satõş bedelinden ödenir 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle fa- iz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri la- zõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4 - İha- leye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõ- lar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hük- me hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõ- nacaktõr. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/2522 TAL. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İİK m.126) (*) İlgili- ler tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir İşbu satõş ilanõ tapu kaydõnda ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basõn: 58421
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog