Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 4 KASIM 2008 SALI 12 KÜLTÜR AYNA ADNAN BİNYAZAR Cinsel Sapıklıklar... Hayatın dengesi bozuldukça sorunlar birbirinin ar- dınca sıralanıyor: Yüzlerce şehit, yoksulluğun soka- ğa ittiği çocuklar, ekonomik bunalım, üst üste zam- lar ve bunların yarattığı umutsuzluk... Son aylarda bunlara cinsel sapıklık olayları da ek- lendi. Yönetim sorumluluğu yüklenmiş kişiler, ağızlarını açmıyorlar; vicdanlı biri çıkıp uyarmasa uyanacakları da yok! Öyle ki, 14 yaşındaki bir kızı taciz ettiği için tutuk- lanan 76 yaşındaki bir kişiyi kurtarmak amacıyla TBMM’ye önerge verip evlenme yaşını 15’ten 14’e indirmeyi düşünenler bile oldu. Bu yalnızca yasamaya saygısızlık değil, böyle bir girişimde bulunanın nasıl bir anlayış çürümüşlüğüne saplandığının da somut göstergesi. Adli Tıp, tacize uğrayan kızda bir ruhsal çöküntü olmadığına ilişkin rapor verince, tacizcinin tutukluluk hali kaldırıldı. Şimdi o, ekranlarda, “hovardalık, nefis ve şeytan” sözleri ederek düşünsel sapıklığının ne- denlerini de açıklıyor. Herhalde bu rapor ve karara en çok; yasama ger- çeğini, toplumsal ahlak duygusunun kirleneceğini, ka- mu vicdanının sarsılacağını düşünmeden TBBM’ye önerge vermeye kalkan kişi sevinmiştir. O sevine dursun, kişiye göre yasa arayışının bir top- lumda nelere mal olacağını Meclis’te dile getiren bi- ri çıkmadı. Ne yazık! Dünyanın herhangi bir yerinde yangın çıksa dumanı bizde de tütüyor! İbrani Üniversitesi’nde bir profesörün, doktora öğ- rencisi kızları not ya da referans karşılığında kendi- siyle cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla tutuklandığı- nı okumuştum. Bu haberin şaşkınlığını üzerimden atamamıştım ki, Ankara’daki üniversitelerden birinde de bir öğretim üyesinin, öğretim görevlisi olmak isteyen bir dokto- ra öğrencisine cinsel birliktelik önerisinde bulundu- ğu yansıdı gazetelere. Bu tür haberlerin, bilim üretmesi gereken kurum- lara ilişkin olması ne acı! Şu olay daha da beter! Tecavüzcü, 31 yaşında bir opera sanatçısı. Ses ka- litesi yüksek bir tenor. Üstelik önemli bir ödülün de sahibi... Sanatçı, tecavüzü planlamada, nerdeyse Amerikan filmlerine taş çıkartıyor! Kurgusu basit görünüyor, ama sonuca kestirmeden vardırıyor. Cinsel sapık mı, ruh hastası mı? İkisi de! Tecavüze kalkıştığı kızlar arasında 18 yaşından kü- çük 8 kız da var. Pişkinlikte de üzerine yok! Kendi- ni savunurken, “Nasıl olsa kadın olacaklardı...” demesi ise onun mantık sapığı olduğunu da gösteriyor. Gözüne kestirdiği kızları motosikletiyle izliyor. Kı- zın girdiği dairenin zilini çalıp ona evde “Mehmet” adında birinin olup olmadığını soruyor. Kaskını ka- fasından çıkarmıyor. İçeride kızdan başka kimsenin bulunmadığını anlayınca içeriye dalıyor, koli bandıyla kızın ellerini bağlayıp ağzını kapatırken televizyonun sesini de yükseltiyor. Bir insanın, kendinden 62 yaş küçük bir kıza tacizde bulunması hangi ahlaka sığar? Bir üniversite hocası, ondan ışık almaya çalışan ki- şiyle cinsel ilişki düşünebilir mi? Bir opera sanatçısının böylesine sapık olduğu ne- rede görülmüş? İnsan, insanlığını yitirip hayvansı yanlarını dizgin- lemedikçe her şey olabilir. Bu, kendimizi başka kül- türlerin akışına bırakma hevesinden de kaynaklanı- yor. Filozofların yüzyıllardır söyledikleri, “kendin ol” sö- zünün özünde yatan da bu. binyazar@gmail.com kultur@cumhuriyet.com.tr B u yazõnõn konusu küçük bir kõz çocu- ğuna cinsel tacizde bulunan ve birkaç gün önce, aldõğõ adli tõp raporu saye- sinde, elinde naylon torbasõ sadece birkaç ay kal- dõğõ delikten çõkan ve çõkarken de utanmadan sõ- rõtan, yaptõklarõyla küstahça böbürlenen bir adamla ilgili değil. Hayõr, bu yazõnõn konusu ada- mõn yanõnda oturan ve de bilinçsiz bir pişkinlikle gülümseyen gencecik bir eşle de ilgili de- ğil…Cinsel tacize uğramõş olan 14 yaşõndaki bir kõzõn ruhsal dengesinin bozulmadõğõ doğrultu- sunda rapor veren sorumlularla ilgili hiç değil. Umalõm ki bu kişilerin tümü, o küçük kõzõn dõ- şõnda -çünkü zaten bir hesaplaşma içinde oldu- ğu su götürmez- en azõndan kendileriyle bir he- saplaşmaya girmiş olsunlar. Bu, tek bir olay mõ? Tabii ki değil, ne yazõk ki değil.. ama, belki ile- riye dönük olarak insanlara sessizliği bozma ce- sareti verecek bir olay. BIÇAK SIRTI BİR OYUN David Harrower’in 2005 yõlõnda yazdõğõ ve de Edinburg Festivali’nde Peter Stein rejisiyle sahnelenen, daha sonra, 2007’de Londra’da “Laurence Olivier Yeni Yazar Ödülü”nü alan “Karatavuk” şimdi de DOT’ta oynuyor. Oyunu Türkçeye çeviren ve yorumlayan Emre Koyuncuoğlu. Oyun seçimindeki sert, ödünsüz çizgisini kurulduğu günden bu yana sürdüren bir tiyatro, DOT. Koyuncuoğlu’nun çalõşmalarõnda da aynõ sert bakõşõ yakalamak mümkün. Sert ama o denli de duyarlõ bir bakõştan söz ediyorum. Ko- yuncuoğlu’nun bu yönü “Karatavuk”un cesur ve tempolu rejisinde de yakalanõyor. Usta oyun- cu Cüneyt Türel (Ray) ve tempoyu hiç düşür- meyen Mine Tugay (Una) böylesi bõçak sõrtõ bir oyunda taciz, intikam, korku, öfke, tutku konu- larõnõ tartõşõyor, yer yer şiddet kullanõyor ve se- yirciyi de bu tartõşma içine çekiyorlar. Türel, zorlayõcõ gel-gitleri olan bir rolde esnek yoru- muyla genç oyuncuya alan açõyor. Tacize uğrayan ile tacizcinin aradan 15 yõl geçtikten sonra buluşmalarõnda, ki bunu genç kadõn istemiştir, yaşadõklarõ panik ve acõ kadõ- nõn ve erkeğin penceresinden ele alõnõr. Yazar, bu oyunun pedofili odaklõ olmadõğõnõ belirtir bir söyleşide, “En azından ben öyle olsun is- temedim” der. “Karatavuk”ta ortaya atõlan so- run iki yönlüdür. Ray, yõllar önce cinsel tacizde bulunduğu 12 yaşõndaki kõz çocuğuna yaptõk- larõnõn hesabõnõ hapiste yatarak verdiğini sa- vunur. Dõşarõ çõktõktan sonra çevresini, adõnõ bi- le değiştirerek yeni bir yaşama adõmõnõ atmõş- tõr. Şimdi, birlikte olduğu kadõnõn kõzõna babalõk yaptõğõnõ anlatmakta, sanki kendini savun- maktadõr Una’ya karşõ. Aslõnda, bu ucu açõk bir aklanma hamlesi de olabilir. Bir tür vebal ödeme midir, yoksa geçmişin bir tekrarõ mõdõr? Son sahnede küçük kõzla Una’nõn karşõlaşma- larõ ve genç kadõnõn çõğlõğõ bu ilişkinin boyut- larõnõ sorgular. Seyirciye de sorgulatõr. BELLEK OYUNLARI Ray’in belleğinden silmek istediği yaptõkla- rõndan olabildiğince uzaklaşmak mõdõr, piş- manlõk mõdõr, yoksa sadece Una mõdõr? O da, onun yüzünden hapis yattõğõ için. Öte yandan, genç kõzõn geçirdiği ruhsal sarsõntõ onu Ray’e tu- tunmaya itecek kadar kendine karşõ bir tür şid- det içermektedir. “Cezayı ben çektim. Senin ce- zanı ben çektim. On beş yıl boyunca. Her şe- yimi kaybettim.” Olayõn kilit noktalarõndan bi- ri de bu sözlerde yatar. Küçük bir kõzken taci- ze uğrayan ve suskunluğunu koruyan genç ka- dõnõn içinde kopan fõrtõnalar, dengesiz iniş-çõkõşlar ve bu dengesizliklerin ortasõnda beliren bir tut- ku. “Ben her gün bununla yaşıyorum” derken Ray’i cinsel ilişkiye zorlamasõ belki de o olay- dan sonra yaşadõklarõnõ adama anlatmanõn bir yo- ludur: “Beni hiç düşündün mü? Bana neler ol- duğunu?” Una ile Ray adeta çöplüğe dönmüş bir mekânda buluşurlar. Adamõn çalõştõğõ bir depoda. Geri dö- nüşler orada, o çöplükte yaşanõr. Ray’in erkek karatavuklara özgü bir içgüdüyle kendini koru- maya aldõğõ alanda. Salt, Una’nõn giderek sal- dõrganlaşan hamlelerine karşõ oluşturulmuş bir yaşam alanõ değil, dõş dünyaya karşõ da bir sa- vunma mekanizmasõdõr orasõ. Dõşarõyla bağlan- tõ gölgeler vasõtasõyla yansõtõlõr. Sorularõn yeni sorular doğurduğu, adalet me- kanizmasõnõn, aile içi ilişkilerin, sorumlulukla- rõn tartõşõldõğõ bir oyundur “Karatavuk”. Bu tür vakalarda “hukuk, aile, toplum ve tıp el ele ver- melidir” söylemi öne çõkar hep. David Harro- wer ise bu söylemin ötesine geçer ve buzulun, su- yun altõnda kalan kõsõmlarõnda dolaşmayõ amaç- lar. Cinsel taciz ekseninde kişinin ve toplumun uydu odaklarõna açõlõmõnõ irdeler. Una, kişisel açõ- dan cezalandõrõlõşõnõn hiç bitmeyecek acõsõyla yüz- leşirken; cezasõnõ çektiğini, süreci tamamladõğõnõ ve yeni bir kimlikle yaşamõnõ sürdürdüğünü sa- vunan Ray ise topluma yapõlan bağlantõyõ oluş- turur. Bir yüzleşmenin keskin uçlarõdõr bunlar. Bõçak sõrtõ bir oyunda sert tartõşmalar David Harrower buzulun suyun altõnda kalan kõsõmlarõnda dolaşõr. Cinsel taciz ekseninde kişinin ve toplumun uydu odaklarõna açõlõmõnõ irdeler. Una, kişisel açõdan cezalandõrõlõşõnõn acõsõyla yüzleşirken, cezasõnõ çektiğini savunan Ray, topluma yapõlan bağlantõyõ oluşturur. Kültür Servisi - Ankara Sinema Derneği’nin Kültür ve Tu- rizm Bakanlõğõ ve Kars Belediyesi’nin katkõlarõyla düzenledi- ği 14. Gezici Festival, yolculuğuna 7 Kasõm’da Kars’ta başla- yacak ve ardõndan 14-16 Kasõm’da Artvin’e uğrayacak. 14’ün- cü yõlõnda ilk kez Ankara’da gösterim yapmayan festival, bu yõl uzun metraj, kõsa ve belgesel türünde toplam 156 filmle izle- yici karşõsõna çõkmaya hazõrlanõyor. Bu yõl üçüncüsü düzenle- nen Uluslararasõ Altõn Kaz Film Yarõşmasõ’nda yine son dönem dünya sinemasõ örneklerinin yer aldõğõ 10 film; Altõn Kaz, Gü- müş Kaz ve SİYAD ödülleri için yarõşacak. Alman yönetmen Fred Kelemen, “Screen International”õn yazarlarõndan Dan Fainaru, Hollywood’un aykõrõ simalarõndan Matthew Bar- ney’nin “Cremaster” serisiyle tanõnan oyuncu, model, atlet Ai- mee Mullins ve Türkiye’den yönetmen Kutluğ Ataman’dan oluşan uluslararasõ jürinin değerlendirmesi sonucu en iyi film, Kars Belediyesi tarafõndan verilecek 20 bin Avro tutarõndaki Al- tõn Kaz Ödülü’nü; ikinci seçilen filmse 5 bin Avro tutarõnda- ki Gümüş Kaz Ödülü’nü almaya hak kazanacak. Ayrõca Alin Taşçıyan, Burak Göral, Senem Erdine İşmen, Uygar Şirin ve Yeşim Tabak’tan oluşan Sinema Yazarlarõ Derneği Jürisi de SİYAD Ödülü verecek. Farklõ disiplinlerden gelen gençleri bir araya getirerek ortak projeler üretmelerini hedefleyen atölyeler bu yõl yine çok çe- şitli. Reha Erdem, üç gün süren bir yönetmenlik atölyesi ya- pacak. “İklimler” ve “Üç Maymun”un görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki dijital görüntü yönetmenliği; “Güneşe Yol- culuk”, “Laleli’de Bir Azize”, “Hiçbiryerde” ve Derviş Za- im’in son filmi “Nokta” gibi yapõmlarõn sanat yönetmenliği- ni gerçekleştiren Natali Yeres, sanat yönetmenliği; “Küçük Kı- yamet”, “Ara”, “Tatil Kitabı”nõn kurgusunu yapan Çiçek Kah- raman, kurgu; deneysel filmleriyle tanõdõğõmõz, aynõ zaman- da deneysel film üzerine dersler veren Nurşen Bakır ise de- neysel film yapõm atölyesi gerçekleştirecek. Kars’ta festival ak- şamlarõ, her gün farklõ bir canlõ performansla renklenecek. Ba- ba Zula, Replikas, Kõrõka ve Göçebe Şarkõlar konserler vere- cek. (0 312 466 34 84/www.festivalonwheels.org) ‘Karatavuk’ ve ötesi... 14.GeziciFestivalrotasõnõdeğiştirdi... İZMİR l. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2007/11 İzmir l.Sulh Hukuk Mahkemesi’nce satõş sureti ile satõlarak ortaklõğõn giderilmesine karar verilen ve satõşõ İcra İflas Kanunu hü- kümlerine göre yapõlacak olan gayrimenkul tapunun İzmir ili Konak 4. Bölge Güney Mahallesi, 329 Pafta, Cilt 34, Sayfa 3329, Ada 2763, Parsel 346 da kayõtlõ 1777,00. m2 yüzölçümlü cinsi Kargir Depo ve Kargir Ev yazõlõ, Tepecik mevkiinde 1140,1143 ve 1161 sokaklarõn kesiştiği köşede 79 kapõ nolu Konak İzmir adresinde yer olup İmar Durumu: İzmir Konak ilçesi Güney Mahallesi, 329 pafta, 2763 Ada, 346 Parsel sayõlõ taşõnmaz, Meri imar planõnda E= 3.00 -Hmax= 21.80 m bina yüksekliğinde Gelişme Konut Alanõ içinde kalmakta olup İmar Kanunu’nun 18.ve 23. madde hükümlerine ta- bidir şeklinde bildirilmiştir. Bilirkişi raporunda taşõnmaz üç sokağa cepheli üzerinde 1143-1161 sokaklarõn köşesinde 4 katlõ beto- nerme karkas, her katõ 755 m2 olan (toplam inşaat alanõ 3020,00 m2) depo binasõ mevcuttur bu bina dõşõnda parsel üzerinde kargir ev binasõ bulunmamaktadõr. Bina dõşõndaki arsa alanlarõ düzlenmiş ve üzerine mõcõr serilmiş, arsa alanõ 1777,00 m2’dir. Zemin 1 ve 2. katlar yangõna maruz kaldõğõndan yoğun şekilde islenmiş hor ve değinilen yangõn nedeni ile sõvalar tamamen tahrip olmuş, bina- nõn katlarõnõn zemin kaplamalarõ beton şap, kat merdiveni düz dökme mozayik olup çatõsõ bulunmamaktadõr. Yapõnõn ortalama yõp- ranmasõ %65, yapõ sõnõfõ: 3/A olarak saptanmõş, mevkii ve konumu köşe konumlu 3 sokağa cepheli 50.Yõl Lisesi’nin karşõsõnda iç kõsõmda kalmakta ise de ticari etkinliği iyi olan Gaziler Caddesi’ne, Gürçeşme ve Zeytinlik Caddesi’ne sağlõk tesislerine (hastanele- re) yakõn, yapõlaşmõş bölgede kalmakta belediye altyapõlarõ mevcut nakliye ve ulaşõm koşullarõ normaldir denilmektedir. Tapu kaydõnõn Şerh- Beyan-İrtifak hanesinde; 184 ve 334 nolu parsellere 16.50 4.75=28.75 m2 63966000 957 tecavüzlüdür. Tapu kaydõnõn Şerhler Hanesinde; Kemeraltõ Vergi Dairesi’nin 21.11.1994 T. 24499 Sayõlõ yazõlarõ üzerine 13.12.1994 T. ve 5867 yevmiye nolu haciz, Şişli 5. İcra Müd.’nün 02.10.2007 T.2007/12502 sayõlõ yazõlar üzerine 17.10.2007 T. 20053 Yev. nolu haciz, İs- tanbul 7. İcra Müd.’nün 25.10.2007 T.2007/9149 sayõlõ yazõlarõ üzerine 02.11.2007 T. 20853 Yev. nolu haciz, Şişli 5. İcra Müd.’nün 22.10.2007 tarih 2007/12502 sayõlõ yazõlarõ ile 08.11.2007 T. 21074 Yev. nolu haciz İstanbul 7. İcra Müd.nün 20.10.2007 T.2007/12648 sayõlõ yazõlarõ ile 09.11.2007 T. 21108 Yev. nolu Haciz, Yenişehir Vergi Dai.Müd.nün 437 sayõlõ yazõlarõ ile 02.03.1993 T.1494 Yev.nolu Abdullah Ayan hissesine haciz, Kemeraltõ Vergi Da. 21.11.1994 T.24499 sayõlõ yazõlarõ ile 13.12.1994 T.5867 Yev. nolu haciz, Konak Bel.Gel.Tah. ve Takip Alt Birimi’nin 13.10.2006 T. 13434 sayõlõ yazõlarõ ile 19.10.2006 T. 16805 Yev.nolu Fet- tullah, Feyzullah, Abdullah Ayan hissesine haciz, Konak Bel.nin 09.05.2007 tarih 25552 sayõlõ yazõlarõ ile 18.05.2007 T.9317 Yev.no- lu Abdullah Ayan hissesine haciz, Yenişehir Vergi Da.Müd. 438 sayõlõ yazõlarõ ile 02.03.1993 T. ve 1495 Yev nolu Feyzullah Ayan hissesine haciz, Kemeraltõ Vergi D.Müd.21.11.1994 T 24499 sayõlõ yazõlarõ ile l3.12.1994 T. ve 5867 yev nolu haciz, Konak Bele- diye Gelir Tah. Ve Takip Altbirimi’nin 13.10.2006 T. 13434 sayõlõ yazõlarõ ile 19.10.2006 tarih 16805 yev nolu Fettullah-Feyzullah- Abdullah Ayan hissesine haciz, Konak Bel. Bşk. Mali Hiz. Müd.Gelir Tah. ve Takip Biriminin 21.03.2008 T. 20483 sayõlõ yazõlarõ ile 24.03.2008 T.6625 Yev.nolu haciz, Yenişehir Vergi Da. Müd.nün 436 nolu yazõlarõ ile 02.03.1993 t. ve 1496 yev nolu Fettullah Ayan hissesine haciz, Kemeraltõ Vergi Da. 21.11.1994 t. ve 24499 sayõlõ yazõlarõ ile 13.12.1994 t. ve 5867 yev nolu haciz Konak Bel. Gel. Tah. Takip Alt Birimin 13.10.2006 t. 13434 sayõlõ yazõlarõ ile 19.10.2006 1.16805 yev nolu Fettullah-Feyzullah-Abdullah Ayan hissesine haciz,Yenişehir Vergi Da. Müd. 440 sayõlõ yazõlarõ ile 02.01.1993 t. ve 1492 yevmiye nolu Sadullah Ayan hissesine haciz, Bornova Vergi Da. Müd. 17.08.1994 t. ve 25201 sayõlõ yazõlarõ ile 26.08.1994 t. 3227 yev nolu Sadullah Ayan hissesine haciz, Ke- meraltõ Vergi Da.nin 21.11.1994 t. 24499 sayõlõ yazõlarõ ile 13.12.1994 t. 5867 Yev. nolu haciz, Bornova Vergi da.nin 05.05.1995 t.ve 14059 sayõlõ yazõlarõ ile 15.05.1995 t. ve 2628 yev nolu Sadullah Ayan hissesine haciz İzmir 4. İcra Müd. nün 08.07.1999 T.49/5853 sayõlõ yazõlarõ ile 13.07.1999 T. 4982 yev. nolu Sadullah Ayan hissesine haciz, İzmir 4. İcra Müd. nün 19.07.2000 T.2000/5122 sa- yõlõ yazõlarõ ile 31.07.2000T.6852 yev.nolu Sadullah Ayan hissesine haciz İzmir 4. İcra müd.nün 26.07.2000 tarih 2000/5328 Sayõlõ yazõlarõ ile 04.08.2000 T.7003 Yev. nolu Sadullah Ayan hissesine haciz, İzmir 2. İcra Müd.nün 06.07.2004 T. 2004/5236 sayõlõ ya- zõlarõ ile 20.07.2004 T.8776 Yev. nolu Sadullah Ayan hissesine haciz, Konak Bel, Gelir Müd. Mer. Th. Şefliği’nin 09.02.2005 yazõ- larõ ile 22.02.2005 T.2260 yev. nolu Sadullah Ayan hissesine haciz, Konak Bel.Gel.Müd.nün 25.04.2005 T.971 sayõlõ yazõlan ile 12.05.2005 T.7275 yev no Sadullah Ayan hissesine haciz, Konak Bel. Gel. Müd. 28.04.2005 t.971 sayõlõ yazõlarõ ile 12.05.2005 t. 7276 yev nolu Sadullah Ayan hissesine haciz, Konak Bel. Müd. 28.04.2005 t. 2005/971 sayõlõ yazõlarõ ile 12.05.2005 t.7277 yev nolu Sa- dullah Ayan hissesine haciz İzmir 2. İcra Müd. 28.02.2007 t. 2006/6953 sayõlõ yazõlarõ ile 21.03.2007 t.5042 yev nolu Sadullah Ayan hissesine haciz, İzmir 17. İcra Müd.nün 08.02.2008 T. 2008/3277 sayõlõ yazõlarõ ile 17.03.2008 T.5966 Yev.nolu haciz şerhi olduğu İzmir 6. İcra Müd.nün 24.07.2008 T. 08/3277 S.Y.üzerine 28.07.2008 T. 1625 yevmiye nolu ve ve 24.07.2008 T.08/3277 S.Y. üze- rine 31.07.2008 T. 1729 yevmiye nolu haciz şerhi bulunduğu, SATIŞ ŞARTLARI: İHALESİ İZMİR l. SULH HUKUK SALONU’NDA YAPILACAKTIR. MUHAMMEN KIYMETİ: 1.800.000,00.YTL 1. İHALESİ: 16.12.2008 günü saat 14.00-14.15. arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada verilecek bedel ile birlikte kõymetinin %60’õnõ bulmaz veya alõcõsõ çõkmazsa 2. ihalesi yine aynõ mahkemede 10 gün sonra yapõlacaktõr. 2. İHALESİ: 26.12.2008 Günü saat 14.00-14.15 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kõymeti- nin %40’nõn altõnda satõlmayacaktõr. İhaleye girmek isteyenler %20 nakti teminatlarõnõ İzmir l. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden ala- caklarõ yazõ ile Türkiye Vakõflar Bankasõ Adliye Şubesi’ne yatõracaklardõr. Ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektu- bunu vermeleri gerekmektedir. İhaleye girmek isteyenler satõş şartnamesini okumuş, kapsamõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar. İhale- ye bedelinden başkaca alõm harcõ, damga resmi, Katma Değer Vergisi alõcõsõna aittir. Satõş şartnamesi ilan tarihinden itibaren herke- se açõktõr. Aynõ zamanda iş bu satõş ilanõ davalõlar Feyzullah Ayan, Abdullah Ayan ve Sadullah Ayan adlarõna ilanen tebliğ yerine geçerli olmak üzere keyfiyeti ilan olunur. 27.10.2008 30.10.2008 tarihinde hatalõ yayõnlanmõştõr. Doğrusu yukarõdaki gibidir. Basõn Tashih KÜÇÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ERGİN KARASANSAR’A İLANEN TEBLİGAT ESAS NO: 2005/710 KARAR NO: 2008/515 Mahkememizin 03.06.2008 tarihli kararõ ile Ardahan ili Çõl- dõr ilçesi Öncül Köyü C:46 H:33 de nüfusa kayõtlõ Mustafa ve Çõnar oğlu 1968 D.lu ERGİN KARASANSAR ile aynõ yer nü- fusuna kayõtlõ İhsan Nuri ve Zeynep kõzõ 1976 D.lu NURTEN KARASANSAR’õn BOŞANMALARINA ve küçük Aylin Ka- rasansar’õn velayeti yönünden verilen Federal Almanya Cum- huriyeti Dortmunt Yerel Mahkemesi -Aile Mahkemesinin 22.02.2000 tarihinde kesinleşen 06.01.2000 tarih ve 180 a F 2960/98 nolu yabancõ mahkeme kararõnõn TENFİZ ve TA- NINMASINA. Tenfiz ve tanõma kararõ uyarõnca taraflarõn BO- ŞANMALARINA ve küçük Aylin’in velayetinin annesi NURTEN KARASANSAR’a verilmesine, Avukatlõk ücreti olan 500.00. YTL’nin davalõdan alõnmasõna, Yargõlama gideri toplamõ 339,67.YTL’nin davalõdan alõnõp davacõya verilmesine, Daha önce duruşma gününü bildirir açõklamalõ dava dilekçe- si de davalõya ilanen tebliğ edilmiş olduğundan bu ilanõn ya- yõnlanmasõndan itibaren 15 gün sonra gerekçeli karar davalõ ER- GİN KARASANSAR’a tebliğ edilmiş sayõlacağõ ve buna ta- kip eden 15 gün içerisinde kararõ temyiz edebileceği aksi hal- de boşanma kararõnõn kesinleşeceği davalõ ERGİN KARA- SANSAR’a ilanen tebliğ olunur. Basõn: 58621 GAZİANTEP 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2005/4293 E. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1) Tapuda Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bozoklar mah. pafta 82, Ada: 230, Parsel 365 de kayõtlõ bulunan cinsi tapu kayõtlarõnda arsa olarak belirtilen parselin tamamõ 217.50 m2 olan, taşõnmazõn tamamõ.Taşõnmaz imar planõnda kõsmen yola, geri kalan kõsmõ ise küçük sanayi ya- põ adasõna gelmekte olup 69.834.37 YTL bedelle satõşa çõkarõlmõştõr. Taşõnmaz tapu kayõtlarõnda arsa olarak görülmekte ise de içerisinde zemin katlõ iş yeri dük- kan, "l.katõ mesken olarak kullanõlan 2 katlõ bina vardõr. Bozoklar mahallesinde bulunan ta- şõnmaz Kenan Evren bulvarõnõn yaklaşõk 150 m güneyinde olup, 25 ve 26 nolu sokaklarõn ke- siştiği köşe başõndadõr. Tamamen yapõlaşmõş olmasõ, Belediye hizmetlerinin tamamõndan ya- rarlanmakta olup, ulaşõm sorununun olmamasõ olumlu taraftõr. Taşõnmaz mesken ve işyeri olarak kullanõlmaktadõr.Taşõnmaz üzerinde yapõlmõş olan zemin kat ve 1.katõn bir kõsmõnda mesken olarak kullanõlan bir bina mevcuttur. Zemin klatta 25 ve 26 sokaklarõn kesiştiği köşe başõnda boş çalõşmayan, eskiden kahvehane olarak kullanõlan bir dükkan vardõr. Bu dükka- nõn yanõnda 25 nolu sokağa parelel 2 dükkan olup bunun birisi boş durumdadõr. Kahvehane- nin yanõnda 26 nolu sokağa cepheli bir kõsõm daha olup boş vaziyettedir. Dükkanlarõn duvar- larõn iç cephesi sõvalõ ve badanalõ olmasõna karşõn dõş cephesi sõvasõzdõr. Zemini beton şaptõr. Zemin katõn inşaat alanlarõ 217.50 m2 dir. 1. Kat. Mesken olarak kullanõlan bir ev vardõr. Üç oda, mutfak, banyo ve wc si mevcut- tur. Bina soba ile õsõtõlmakta olup, elektrik ve suyu mevcuttur. Kapõ ve pencereleri ahşap doğ- rama olup boyasõ yer yer dökülmüştür. Duvarlarõn iç cephesi sõvalõ ve badanalõ olmasõna kar- şõn dõş cephesi sõvasõzdõr. Zemini beton şap olup bakõmsõzdõr. Çatõsõ olmayõp teras olarak kul- lanõlmaktadõr. 1.Katõn inşaat alanlarõ 120 m2 dir. Yapõnõn toplam alanõ 217.50 m2+120 m2 = 337.50 m2 dir. Arsa Bedeli: 32.625.00 YTL Yapõ Bedeli: 37.209.37 YTL Toplam : 69.834.37 YTL Mahalli adres: Bozoklar mah.25 nolu sk.no.7 Şahinbey/G.Antep SATIŞ ŞARTLARI: 1.Satõş 19.12.2008 Cuma günü, 365 parsel Saat:10.30-10.40’a kadar, Gaziantep Adliyesi 4. İcra Müdürlüğü Gaziantep adresinde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr.Bu arttõrmalarda tahmin edilen değerin %60'õ ve rüçhanlõ alacaklõlar var ise alacaklarõ toplamõnõ ve satõş gi- derlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taah- hüdü saklõ kalmak şartõyla 29.12.2008 Pazartesi günü aynõ yerde, 365 parsel, Saat:10.30- 10.40’a kadar, ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alaca- ğõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Şu kadar ki arttõrma be- delinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’nõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhan- lõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr.Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pay akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõya iste- diğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Tellaliye resmi, damga vergisi, kdv.tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir.Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özel- likle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; Aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr.İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa, öncelikle te- minat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ başkaca bilgi almak isteyenlerin Gaziantep 4. İcra Dairesi 2005/4293 E.sayõlõ dosya numara- sõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. NOT:Satõş ilanõ ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, Adreste tebligat yapõlmamasõ halinde veya adresi bilinmeyenler hissedar ve vs. içinde iş bu satõş ilanõnõn tebligat yerine kaim ilacağõ ilan olunur. 21/10/2008 (İİK.mad.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. *Bu örnek bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan örnek 64 e katpõyçalmekieW. (Basõn: 58254)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog