Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 4 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11 CMYB C M Y B BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2003/1 Satõş Satõşa konu Beykoz ilçesi çubuklu mahallesi 27 pafta 180 ada 2 parsel sayõlõ taşõnmaz. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Beykoz Tapu Sicil Müdürlüğünün 20/02/2007 tarih 926 yevmiye no’lu yazõlarõ eki tapu kütüğü fotokopilerinden anlaşõldõğõ gibi Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi Kireçocağõ yolu mevkii 180 ada 2 par- sel sayõlõ 26843m2 miktarõndaki bahçeli kargir ev, kireç ocağõ, meyva bahçe, çalõlõk ve taşlõk arazinin 240/22022 hissesi Yusuf oğlu Hikmet Demir, 240/22022 hissesi Salih oğlu Muhsin yõldõrõm, 150/22022 hissesi Salih kõzõ Feride Demir, 150/22022 hissesi Salih oğlu Ömer Yõldõrõm, 240/22022 hissesi Hasan oğlu Ekrem Güler, 60/22022 hissesi Salih kõzõ Huriye Yõldõrõm, 60/22022 hissesi Cemal oğlu Birtan Yõldõrõm, 60/22022 hissesi Cemal oğlu Erol Yõldõrõm, 60/22022 hissesi Cemal kõzõ Türkan Yõldõrõm, 300/22022 hissesi Şevket kõzõ Emine Yõldõrõm, 240/22022 hissesi Abdullah oğlu Ömer Acar Kuş, 480/22022 hissesi Veli kõzõ Zehra Bezci, 236/22022 hissesi Salih oğlu Halil Yõldõrõm, 241/22022 hisse- si Mehmet oğlu Mustafa Berber, 480/22022 hissesi Zehni kõzõ Melahat Berber, 50/22022 hissesi Ahmet oğlu Mehmet Yõldõz, 50/22022 hissesi Ahmet oğlu Nurettin Yõldõz, 298/22022 hissesi Mehmet kõzõ Nazmiye Sarõgül, 298/22022 his- sesi Mehmet oğlu Sebahattin Öztürk, 236/22022 hissesi Mehmet Şerif oğlu Mehmet Tahir Özoral, 150/22022 hissesi Ahmet oğlu Mesut yõldõz, 360/22022 hissesi Hüseyin oğlu Ali Gödek, 233/22022 hissesi Mehmet oğlu Selahattin Öztürk, 1200/22022 hissesi Şükrü oğlu Vahap Alan, 360/22022 hissesi İhsan oğlu Ali Akyüz, 240/22022 hissesi Kadir oğlu Yakup Yetimoğlu, 300/22022 hissesi Kadir oğlu Mehmet Ali Yetimoğlu, 296/22022 hissesi Zühtü oğlu Ahmet Dinler, 296/22022 hissesi Abdullah Fehmi oğlu Ali Sefa Müdderisoğlu, 300/22022 hissesi Ahmet kõzõ Hüsniye Yorulmazlar, 250/22022 hissesi Ahmet kõzõ Nimet Küçük, 300/22022 hissesi Ahmet kõzõ Hatice Kandemir, 300/22022 hissesi Ahmet kõzõ Lütfiye Yõlmaz, 250/22022 hissesi Muhtar kõzõ Songül Baki, 75/22022 hissesi Ali oğlu Salih Yetimoğlu, 75/22022 hissesi Ali kõzõ Ayşe Fehime Sönmez, 75/22022 hissesi Ali kõzõ Zühre Altõkardeşler, 75/22022 hissesi İsmail Sadi oğ- lu Şevket Yusuf Coşan, 75/22022 hissesi İsmail Sadi kõzõ Armağan Nilgün Şen, 75/22022 hissesi İsmail Sadi oğlu Mehmet Muharrem Coşan, 75/22022 hissesi İsmail Sadi Emel Şebnem Coşan, 500/22022 hissesi Halil kõzõ Ayla Yetimoğ- lu ve 11993/22022 hissesi S.S.Şişe Cam Şimşek Konut Yapõ Kooperatifi adõna kayõtlõdõr. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Beykoz Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/03/2007 tarih G1.1108-586-Gd-1089 sayõlõ ya- zõlarõnda belirtildiği gibi Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi 180 ada 2 parsel sayõlõ yer 13/09/1991 tasdikli 1/1000 ölçekli Boğaziçi alanõ geri görünüm etkilenme bölgesi uygulama imar planõnda konut, yeşil alanjski koruma bandõ, yol ve ilk- okul alanõ olarak planlanan alanda kalmaktadõr. Konut alanõ için yapõlanma şartõ: TAKS:0,15 KAKS:0,30 H.6,50 m. Ön bahçe 5m yan ve arka bahçe mesafesi 4 metredir. İmar durumu boş parsel için geçerlidir. İmar uygulamasõ yapõlma- dan inşaat izni verilemez. TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Satõş konu parsel Beykoz-Üsküdar ana artel sahil yoluna Fatih Sultan Mehmet Boğaziçi Köprüsü ve TEM'e bağlayan Taşocağõ ve Kireçocağõ yollarõ arasõnda kalmakta ve eğimli bir konumda bulunmaktadõr. Parsel içerisinde çeşitli cins ve katlarda binalar mevcut olup bazõ binalarõn zemin katlarõ işyeri olarak kullanõlmaktadõr. Parsel içerisinde kalan binalar S.S.Şişe Cam Konut Yapõ Kooperatifi ve diğer hissedarla- ra aittir. Binalarda elektrik, su ve alt yapõ mevcut olup tüm belediye hizmetlerin faydalanmaktadõr. Parsel Kavacõk Mahallesi ile Çubuklu mahallesi arasõnda kalmaktadõr. Ulaşõm kolaydõr. TAŞINMAZ İÇERİSNDEKİ BİNALARIN ÖZEL- LİKLERİ VE MALİKLERİ: Satõşa konu parsel içerisinde kalan, Boğaziçi caddesi (Eski Taşocağõ Yolu) No: 44 adresindeki tek katlõ 29m2 taban oturma alanlõ on yaşlarõndaki büfe ile Boğaziçi Caddesi No: 42/A adresinde tek katlõ taban alanõ 81m2 olan on yaşlarõndaki müştemilat Mehmet Ali Yetimoğlu'na aittir. Boğaziçi caddesi bila no.da bulunan boş durumdaki yarõm bodrumlu tek katlõ 55m2 taban oturma alanlõ, on beş yaşlarõndaki kagir bina Vahap alan'a aittir. Yeti- moğlu çõkmazõ sokak No: 10 da bulunan 4 katlõ çatõlõ 20 yõllõk 135m2 taban oturma alanlõ B.A bina Mehmet yõldõz ve Nurettin Yõldõz'a aittir. Yetimoğlu çõkmazõ sokak No.8 de bulunan iki katlõ 20 yõllõk 125m2 taban oturma alanlõ bina Me- sut Yõldõz'a aittir, Yetimoğlu çõkmazõ sokak no:6 da bulunan beş katlõ 20 yõllõk 135m2 taban oturma alanlõ bina Nazmiye Sarõgül'e aittir. Yetimoğlu Çõkmazõ sokak no: 4/1 A da bulunan tek katlõ iki yõllõk saçtan yapõlmõş, 185 m2 taban otur- ma alanlõ depo Ali Sefa Müdderisoğlu'na aittir. Yetimoğlu çõkmazõ sokak No:4 A-4 de bulunan altõ dükkan olan 5 katlõ 20 yõllõk 140m2 taban oturma alõnlõ bina Halil Yõldõrõm'a attir. Yetimoğlu Çõkmazõ sokak No: 2 adresinde bulunan 4 katlõ 20 yõllõk 130m2 taban oturma alanlõ bina Emine Demir'e aittir. Bila no .lu tek katlõ 20 yõllõk 15m2 taban oturma alanlõ müştemilat ile Boğaziçi caddesi No: 40 da bununan tek katlõ 20 yõllõk 80m2 taban oturma alanlõ bina Mehmet Ali Yetimoğlu'na aittir. Boğaziçi caddesi No: 38/A ve 38/B adresinde bulunan zemin katõ iki dükkan ve üstü Kar Çõkmazõ No:l olan 4 katõ konut taplam 5 katlõ 25 yõllõk taban oturma alanõ 140m2 olan bina Sebahattin Öztürk'e aittir. Kar çõk- mazõ No:2 de bulunan 3 katlõ 30 yõllõk taban oturma alanõ 115 m2 olan bina Muhsin yõldõrõm'a aittir. Kar çõkmazõ sokak No:4 de bulunan 3 katlõ 115 m2 taban oturma alanlõ bina Hikmet Demir'e aittir. Kar çõkmazõ sokak No:7 adresinde bu- lunan tek katlõ 30 yõllõk 82 m2 taban oturma alanlõ bina Türkan-Birtan-Erol Yõldõrõm'a aittir.Kar çõkmazõ No:9 da bulunan 25 yõlõk 132 m2 taban oturma alanlõ bina Mehmet Tahir Özoral'a aittir. Kar çõkmazõ no:8 de bulunan 3 katlõ çatõsõz dõş sõvasõ bulunmayan 8 yõllõk I50m2 taban oturma alanlõ bina Lütfiye Yõlmaz-Hüseyin Yõlmaz'a aittir. Boğaziçi caddesi No:36 da bulunan zemin katõ dükkan olan 4 katlõ çatõlõ 20 yõllõk taban oturma alanõ 132 m2 olan bina Mustafa Berber- Melahat Berber'e aittir. Boğaziçi caddesi No: 34 de bulunan 5 katlõ zemin katõ dükkan çatõlõ 20 yõllõk 124 m2 taban oturma alanlõ bina Ali Gödek'e aittir. Çeşmi Bülbül sokakta bulanan S.S.Şişe Cam konut yapõ Kooperatifine ait bloklardan Blok 7 beş katlõ olup 306 m2 taban oturma alanlõ kõsmõ Blok 9 beş katlõ olup 25 nõ2 taban oturma alanlõ kõsmõ Blok 11 beş katlõ olup 380 m2 taban oturma alanlõ kõsmõ, Blok 12 beş katlõ olup 160m2 taban oturma alanlõ kõsmõ, Blok 13 beş katlõ olup 380m2 taban oturma alanlõ kõsmõ, Blok 14 beş katlõ olup 295m2 taban oturma alanlõ kõsmõ, Blok 15 beş katlõ olup 380m2 taban oturma alanlõ kõsmõ, Blok 16 beş katlõ olup 380 m2 taban oturma alanlõ kõsmõ, Blok 18 beş katlõ olup, 380m2 taban oturma alanlõ kõsmõ, Blok 20 beş katlõ olup 380m2 taban oturma alanlõ kõsmõ, Blok 22 beş katlõ olup 380m2 taban oturma alanlõ kõsmõ ve Blok 24 altõ katlõ olup 380m2 taban oturma alanlõ kõsmõ satõşa konu parsel içerisinde kalmaktadõr. Kooperatif binalarõ 12 yaşlarõ civarõndadõr. Kooperatifin etrafõ duvar ile çevrilmiş olup site içi yollar ve yeşil alanlar düzenlenmiştir. Satõşa konu 2 parsel içerisinde kalan Bloklarõn toplam inşaat alanõ 1951m2 dir. TAŞINMAZIN DEĞERİ:Satõşa konu taşõnmazõn nitelikleri, imar durumu, tapu kaydõ ulaşõmõ, çevrede oluşan emsal değerleri tarafõmõzdan bilinen raiç ve birim değerleri muhtesatlarõn yõpranmalarõ göz önüne alõnarak birlikte değerlen- dirilmesi yapõldõğõnda taşõnmazõn değeri: Arsa Değeri: 26843m2x600,-YTL/M2= 16,105,800,-YTL. Binalarõn Toplam Değeri= 8,972,723,-YTL. Kooperatif Çevre Düzenlemesi= 200,000,-YTL. Toplam 25,278,523,-YTL. (YL/YirmibeşmilyonikiyüzyetmişsekizbinbeşyüzyirmiüçYTL.) HİSSEDARLARIN HİSSELERİNE TEKABÜL EDEN MİKTARLAR: Hikmet Demir: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x240/22022 Hisse= 175,524,-YTL. Bina Değeri :115m2x3x375.-YTL./M2x0,7597,031,-YTL. Toplam= 272,555,-YTL. Muhsin Yõldõrõm.Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x240/22022 Hisse= 175,524,-YTL. Bina Değeri :115m2x3x375.-YTL./M2x0,7597,031,-YTL. Toplam= 272,555,-YTL. Feride Demir-Arsa Değeri: 16105,800,-YTL.xl50/22022 Hisse= 109,703,-YTL. Ömer Yõldõrõm-Arsa Değeri: 16105,800,-YTL.xl50/22022 Hisse= 109,703,-YTL. Ekrem Güler-Arsa Değeri.l6,105,800,-YTL.x240/22022 Hisse= 175,524,- YTL. Huriye Yõldõrõm-Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x60/22022 Hisse = 43,881,-YTL. Birtan Yõldõrõm-arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x60/22022 Hisse= 43,881,-YTL. Bina Değeri:82m2x375.-YTL./M2x0,75xl/3 Hisse= 7,688,-YTL. Toplam= 51,569,-YTL. Erol Yõldõrõm:Arsa Değeri:16,105,800,YTLx60/22022 Hisse= 43,881,-YTL. Bina Değeri: 82m2x375.-YTL./M2x0,75xl/3 Hisse= 7,688,-YTL. Toplam= 51,569,-YTL. Türkan Yõldõrõm: Arsa Değeri: 16,105,800,YTLx60/22022 Hisse= 43,881,-YTL. Bina Değeri : 82m2x375.-YTL./M2x0,75xl/3 Hisse= 7,688,-YTL. Toplam= 51,569,-YTL Emine Demir.Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x300/22022 Hisse= 219,405,-YTL:Bina Değeri: 130M2x4x375.-YTL./M2x0,80 Hisse= 156,000,-YTL Toplam= 375,405,-YTL. Ömer Acar Kuş:Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x240/22022 Hisse= 175,524,-YTL. Zehra Bezci:Arsa Değeri:16,105,800.-YTLx480/22022Hisse= 351,048,-YTL. Halil Yõldõrõm:Arsa Değeri:16,105,800,-YTL.x236/22022 Hisse= 172,599,- YTL. Bina Değeri: 140M2x5x375.-YTL./M2x0,80 Hisse= 210,000,-YTL. Toplam= 382,599,-YTL. Mustafa Berber:Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x241/22022 Hisse= 176,255,-YTL. Bina Değeri: 132M2x4x375.-YTL./M2xO,80xl/2His- se= 79,200,-YTL. Melahat Berber: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x480/22022 Hisse= 351,048,-YTL. Bina Değeri: 132M2x4x375.-YTL./M2xO,80xl/2Hisse= 79,200,-YTL Toplam= 430,248,-YTL. Mehmet Yõldõz: Arsa Değeri:16,105,800,- YTL.x50/22022 Hisse= 36,568,-YTL. Bina Değeri: 135M2x4x375.-YTL./M2x0,80xl/2Hisse= 81,000,-YTL Nurettin Yõldõz: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x50/22022 Hisse= 36,568,-YTL. Bina Değeri: 135M2x4x375.-YTL./M2x0,80xl/2His- se= 81,000,-YTL Toplam= 117,568,-YTL Nazmiye Sarõgül: Arsa Değeri:16,105,800,-YTL.x298/22022 Hisse= 217,942,-YTL. Bina Değeri: 135M2x5x375.-YTL./M2x0,80= 202,500,,-YTL Toplam= 420,442,-YTL Sebahattin Öztürk: Ar- sa Değeri: 16,105,800,-YTL.x298x/22022 Hisse = 217,942,-YTL. Bina Değeri: 140M2x5x375.-YTL./M2x0,75= 196,875,-YTL Toplam= 117,568,-YTL Mehmet Tahir Özoral: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x236/22022 Hisse = 172,599,- YTL. Bina Değeri: 132M2x3x375.-YTL./M2x0,75xl/2Hisse= 111,375,-YTL Toplam= 283,974,-YTL Mesut Yõldõz: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.xl50/22022 Hisse= 109,703,-YTL. Bina Değeri: 125M2x2x375.-YTL./M2xO,80= 75,000,- YTL Toplam= 184,703,-YTL Ali Gödek: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x360/22022 Hisse= 263,286,-YTL. Bina Değeri: 124M2x5x375.-YTL./M2x0,80xl/2Hisse= 186,000,-YTL Toplam= 449,286,-YTL Selahattin Öztürk: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x233/22022 Hisse= 170,405,-YTL. Vahap Alan: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.xl200/22022 Hisse= 877,620,-YTL. Bina Değeri:80M2x230.-YTL./M2x0,72Hisse= 13,248,-YTL Top- lam= 890,868,-YTL Ali Akyüz : Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x360/22022 Hisse= 263,286,-YTL. Yakup Yetimoğlu: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x240/22022 Hisse= 175,524,-YTL. Mehmet Ali Yetimoğlu: Arsa Değeri: 16,105,800,- YTL.x300/22022 Hisse = 219,405,-YTL. Bina Değeri:29M2xl05.-YTL./M2x0,88Hisse= 2,680,-YTL 81M2x61,-YTL/M2x0,88 Hisse= 4,348,-YTL. 15M2xl05,-YTL./M2x0,82 Hisse= 1,292,-YTL. 80M2x230.-YTL/M2x0,75 Hisse= 13,800,- YTL Toplam= 241,525,-YTL Ahmet Dinler: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x296/22022 Hisse= 216,480,-YTL. Ali Sefa Müdderisoğlu: Arsa Değeri:16,105,800,-YTL.x296/22022 Hisse = 216,480,-YTL. Bina Değeri: 185M2x230.-YTL./M2= 42,550,-YTL Toplam= 259,030,-YTL Hüsniye Yorulmazlar: Arsa Değeri:16,105,800,-YTL.x300/22022 Hisse = 219,405,-YTL. Nimet Küçük: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x250/22022 Hisse= 182,838,-YTL. Hatice Kandemir: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x300/22022 Hisse = 219,405,-YTL. Lütfõye Yõlmaz: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x300/22022 Hisse = 219,405,-YTL. Bina Değeri: 150M2x3x375.-YTL./M2x,0,82 Hisse= 138,375,-YTL Toplam= 357,780,-YTL Songül Baki: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x250/22022 Hisse= 182,838,-YTL. Ahmet Salih Yetimoğlu: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x75/22022His- se= 54,851,-YTL. Ayşe Fehime Sönmez: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x75/22022Hisse= 54,851,-YTL. Zühre Altõkardeşler: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x75/22022Hisse= 54,851,-YTL. Şevket Yusuf Coşan: Arsa Değeri: 16,105,800,- YTL.x75/22022Hisse= 54,851,-YTL. Armağan Nilgün Şen: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x75/22022Hisse= 54,851,-YTL. Mehmet Muharrem Coşan:Arsa Değeri:16,105,800,-YTL.x75/22022Hisse= 54,851,-YTL. Emel Şebnem Co- şan: Arsa Değeri: 16,105,800,-YTL.x75/22022Hisse= 54,851,-YTL. Ayla Yetimoğlu: Arsa Değeri:16,105,800,-YTL.x500/22022Hisse = 365,675,-YTL. S.S.Şişe Cam Şimşek Konut Yapõ Kooperatifi: Arsa Değe- ri:16,105,800,YTL.xll993/22022Hisse= 8,771,081,-YTL. Bina Değeri :19510M2x427.-YTL./M2x0,85 Hisse= 7,081,155,-YTL. Çevre Düzenlemesi:= 200,000,-YTL. Toplam= 16,052,236,-YTL. GENEL TOPLAM = 25,278,513,- YTL Satõş Şartlarõ: 1. Satõş 18/12/2008 gün saat 15.00 den 15.20 e kadar Sulh Hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda açõk artõrma sureti yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60 nõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile 29/12/2008 günü saat 15.00 ile 15.20 de ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ilahe edilecektir. Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetin % 40 õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2. Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi , ihale pulu, harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. KDV alõcõya aittir. 3. İpotek sahibi alacaklõlarõ diğer ilgililerin (*) bu gayri menkul üzerindeki gayrimenkul hak- larõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4. İhaleye katõlõp daha sonra iha- le bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ve ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5. Şartname, ilam tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdir- de isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6. Taşõnmazõn tapudaki mevcut ipotek, haciz ve diğer şerhleriyle birlikte satõlacağõna, 7. Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003/1 satõş sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 23/10/2008 (İc.İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 58224) Faturasõnõ ödeyenin parasõ BOTAŞ’a gitmiyor. Tõkanan sistemin cezasõ yurttaşa kesiliyor Doğalgazda vurgun zinciri MURAT KIŞLALI ANKARA - Yapõlan son doğalgaz zammõnõn ar- dõnda, hükümetin partizanca uygulamalarõ, Rusya ile yürütülen yanlõş politikalarõn yatmasõna karşõn, hükümet faturayõ zamlarla dar gelirli vatandaşa çõ- kardõ. Doğalgaza yõlbaşõndan bu yana yüzde 82 zam yapõlmasõna neden olan süreç şöyle gelişti: Hükümet’in partizanca uygulamaları: Hü- kümet’in 2007 Yõlõ Programõ Kamu İktisadi Te- şebbüsleri bölümünde BOTAŞ’õn zam gerekliliği belirtildi ancak BOTAŞ fiyatlarõna 2007 yõlõnda hiç zam yapõlmadõ. Alacaklar birikti: BOTAŞ’õn doğalgaz sattõğõ ka- mu ve özel sektörden alacaklarõ 30 Haziran 2008 itibarõyla toplam 6 milyar 648 milyon YTL. En çok borcu olan kamu kurumlarõnõn başõnda Elektrik Üre- tim AŞ ve Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (HEAŞ) geliyor. Bu iki kurumun borcu 5 milyar 8 milyon 601 bin YTL. Borçlu listesinde 3 numara An- kara Belediyesi’nin EGO’su. Sonradan adõ Başkent Doğalgaz olarak değişen şirketin sadece 2008 için borcu 105 milyon YTL. BOTAŞ daha önce 677 mil- yon YTL’lik haciz koydurmuştu. Rusya anlaşması fiyatı arttırdı: Hükümet’in, 2004 yõlõnda Mavi Akõm’da Ruslarõn istediği for- mül değişikliğini yapmasõ karşõlõğõnda Rusya ile mevcut üç doğalgaz alõm anlaşmasõnõ birleştirile- rek doğalgazda “tek fiyat” uygulamasõna geçildi. Önceden 130 dolar civarõna gelen ortalama doğal- gaz alõm fiyatõnõn bu anlaşma ile olmasõ gereken- den daha yüksek seviyelere çõktõğõ iddia edildi. Dünyada yõlbaşõndan bu yana doğalgaz fiyatõ yüzde 40 artmasõna karşõn Türkiye’de bu oran yüzde 80’i aştõ. BOTAŞ’õn verilerine göre doğalgaza yapõlan zamlar elektriğe iki haneli yansõyacak, yurttaşõn harcamasõ maaşõnõn yarõsõnõ geçecek. HARCAMA KATLANDI Unakıtan’dan şakagibisavunma Kõş ayõna girerken yapõlan yüksek oran- lõ zamla beraber yurt- taş geçen yõla göre doğalgaza yüzde 82 daha yüksek fatura ödeyecek. Belediye- ler başta BOTAŞ’a doğalgaz parasõnõ ödemeyen kamu ku- rumlarõnõn parasõ fa- turasõnõ zaten öde- yen yurttaşa zam yo- luyla yõkõlõyor. Ba- ğõmsõz Kamu Görev- lileri Sendikalarõ Konfederasyonu (BASK) hesabõna gö- re geçen yõl kasõm ayõnda õsõnmak için 124 YTL’ye ihtiyaç duyan bir aile bu yõl õsõnmak için 196 YTL para ayõrmak zorunda kalacak. Yi- ne 300 kilovatt elek- trik tüketen ortalama bir ailenin elektrik faturasõnõn yõl başõn- dan bu yana 37,2 YTL’den 58,7 YTL’ye çõktõğõ dik- kate alõndõğõnda, bir asgari ücretlinin maa- şõndan toplam enerji tüketimine ayõrdõğõ pay yüzde 37,1’den yüzde 55,7’ye çõk- mõş olacak. ‘Maaşın tümü gaza harcanmaz’ Bu tabloyu yo- rumlayan Maliye Bakanõ Kemal Una- kıtan, doğalgaz zammõnõn sorumlu- luğunu “dõş bağõmlõ- lõğa” attõ. Unakõtan, memurun yüzde 22.5’lik doğalgaz zammõnõn altõndan nasõl kalkacağõnõ so- ran gazetecilere, şa- ka gibi bir yanõt ver- di. Unakõtan, “Me- mur oturup da bü- tün maaşıyla do- ğalgaz kullanıyor diye bir şey yok, söz konusu değil. Harcamaların için- de belli bir kalem- dir” dedi. ADANA / ANTALYA / BURSA (Cumhuriyet) - Yüzde 10 civarõ beklenirken konutlara yüzde 22.5 olarak açõklanan doğalgaz zam- mõna ülkenin her yanõndan tepki yağdõ. AKP hüküme- tinin doğalgaza yaptõğõ zam- mõ, CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve Hüsnü Çöllü’nün soru önergeleriyle TBMM gündemine taşõdõ. Kaptan, memura ve emekliye yõllõk yüzde 8 zam yapõldõğõna dikkat çekti. Kaptan, AKP’li belediyelerin BO- TAŞ’a olan borçlarõnõ ödemediğini savundu ve borç miktarlarõnõ sordu. Tüketici Derneği (TÜKDER) Başkanõ Necati Yentürk de Bursa’da yaptõğõ açõkla- mada “Bu zamla birlikte başta ulaşım ol- mak üzere bütün mal ve hizmetler zamla- nacaktır” dedi. TMMOB Makine Mühendisleri Odasõ Adana Şubesi de doğalgaz zammõyla ilgili ola- rak, emeğiyle geçinenlerin artan faturalarõ öde- mekte zorlanacağõnõ, sanayi ve işyerlerinde- ki kullanõmõn da sorunlu hale geleceğini be- lirtti. Ekonomi Servisi - Ocak ayõndan bu yana yapõlan doğalgaz zammõnõn yüzde 72’yi geç- mesinin ardõndan ocakta otomatik olarak be- lirlenecek zam da elektirikte bekleniyor. Ekim ve kasõm aylarõnda üst üste yapõlan yüzde 27’lik doğalgaz zammõ, elektriğe de yansõya- cak. Son üç aylõk periyotta dolar kuru da art- tõğõ için buradan da ek bir maliyetin gelmesi bekleniyor. Oranõn yükselmesini engelleyen unsur ise özel sektörden alõnan elektriğin tarifesinin düş- mesi. Ancak yetkililer, ocak ayõnda çift haneli elektrik zammõnõn şimdiden kesinleştiğini belirtiyor. Hükümet, bu yõl elektriğe ocak ayõn- dan geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 15 zam yapõlmasõnõ kararlaştõr- mõş, enflasyon güncel- lemesinin etkisiyle bu oranlar tüketiciye ko- nutta yüzde 19. 5yansõ- tõlmõştõ. 1 Temmuz’da yüzde 21, Ekim ayõnda konutlarda yüzde 9.7, sa- nayide yüzde 9.35 zam ya- põldõ. Yõlbaşõndan bu yana elektriğe yapõlan kümülatif zam konutta yüzde 57’yi aştõ. Sıra elektrikte Tepki yağıyor İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Din-İman Özgürlükçü-Sol adlı sitede Mehmet Ataman im- zalı yazının sahibi, Hüseyin Üzmez adına bir teşek- kür listesi hazırlamış... Kendi saçlarının bir telinin gö- rünmemesi için hak savaşımı veren, türban hareke- tinin tüm örgütleri, bireylerine, 14 yaşındaki kız ço- cuğu için seslerini çıkarmadıkları için öncelikle te- şekkürü bir borç biliyor. Elbette kendi türban savaşında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gitmiş First Lady’ye de kendisiyle ilgili sessiz kalmasından ötürü şükran bor- cunu iletmeyi unutmuyor. Teşekkür edilecek ku- rumların başında 14 yaşındaki çocuğun ruh sağlığı- nın bozuk olmadığına ilişkin raporu jet hızı ile çıkar- mış Adli Tıp Kurumu var. 14 yaşındaki kız çocuğu için, kendisini üç avukat savunurken avukat tutmayı dü- şünemeyen tüm çocuklarla, çocuk haklarıyla ilgili ku- rumlar da teşekkür listesinde yer alıyorlar tabii ki. Baş- ta Ermeni, Kürt sorunları tüm toplumsal sorunlarda duyarlı, yurtsever, özgürlükçü, insan haklarına duyarlı, ancak bu olayı görmezlikten gelen tüm örgütlenme- lere ayrıca özel teşekkürlerini sunuyor. En son en özel teşekkür, Hüseyin Üzmez’in, kendisine göre çok genç, onu cezaevi kapısından bir kahraman gibi karşılayan, onurlandırılmış bir gülüşle kameralara poz verebilen türbanlı eşine tabii ki.. Solcu-özgürlükçü görünümde İslamcı örgütlen- melerle içli dışlı olanlar ağırlıkla sitede yukarıdaki ah- laki ölçekleri öne çıkarmış görüşlerin zıddı senar- yolarda, Hüseyin Üzmez olayı Müslüm Gündüz, Ali Kalkavan olayları ile karşılaştırılıyor. Her üç olay- daki İslami kesimin cinsellik üzerinden skandalla- rı, nasıl olabiliyorsa 28 Şubat senaryoları olarak de- ğerlendiriliyor. İslami kesimden seks skandallarının 28 Şubat’a ya- rayacak biçimde medyatik pazarlandığı gibi bir kom- plo senaryo ile de yetinilmiyor. Olayların yaratılma- sı, oluşumunun provokasyon olduğu gibi bir sonu- ca varılıyor. Dahası bir biçimde Ergenekon’un ürün- leri olduğu savlanıyor. Örnek aldığım son yazıda gö- rüldüğü gibi Engerek-Or gibi bir isim bile takılabiliyor. Yaygın komplo teorilerine göre 28 Şubatçılar, inan- mış Müslümanlara karşı haklılıklarını kanıtlama uğru- na Müslüm Gündüz, Ali Kalkavan tiplerinin seks skandallarını da yaratabilmiş, en azından yönlendire- bilmişlerdi. Dahası o kişilerin seks suçları, eylemlerinden birinci dereceden sorumlu Ergenekonculardı. Şimdi- lerde yeni bir 28 Şubat’a ortam yaratma yolunda Hü- seyin Üzmez kurban seçilmişti. Tabii laf aramızda bu arada 14 yaşında tecavüze uğramış kız çocuğunu regl olabildiği için dine göre yetişkin kadın olarak tanım- layan, tecavüzünü suç yapan Türk hukuk sistemini eleş- tirebilen Üzmez’in pişkinliği de bu provokasyon kap- samında alınıyor mu bilemem.Tahliye edildikten son- ra bile yüzü kızarmadan televizyon kameralarının karşısında adam öldürmekle övünmesi cabası. Yüzsüzlüğün, arsızlığın bu kadarına pes diyemi- yorum. Ancak insan hakları, çağdaşlığı dilden dü- şürmeyen, her şeyi 28 Şubat, Ergenekon komplo- larına bağlayanlardan, dinci kesimin bu seks man- yaklarını seks suçlarına nasıl azmettirildikleri yolun- da hiç değilse açıklamalar yapmalarını bekliyorum... Çok renkli, çok ilgi çekici seks senaryoları olabilir. Her- kesin ilgisini çekebilir... Bu kadar ilgiyi çekebilen seks senaryolarının ar- dından, halka yaptığı yardımlarla, sallanmakta olan sosyal devlet düzenini tümden yıkıp sadaka düze- ninde, dini yükümlülükler çerçevesinde oy patlama- sı yapmış AKP iktidarı için asıl yüz kızartıcı bir baş- ka haberi görebilen olabilir mi? Kraliyet ailesinden York Düşesi’nin kimliğini saklayarak devletin, iktidarın sorumluluğundaki çocuk rehabilitasyon merkezlerinde çektiği İngiltere’de insan hakları adına skandal olan, yüzümüzü kızartan fotoğraflardan söz ediyorum tabii ki... İktidarlarının ilk icraatlarında devlete ait ha- yır kurumu, öncelikle de çocuklara yönelik kurumla- rın tümünün yönetim kadrolarını ele geçiren, partizan uygulamalarında öncelik veren AKP iktidarı bu fo- toğrafları nasıl açıklayacak? Hayır kurumlarını, hele de çocuklara ilişkin olanla- rını dinci kadrolaşmaya teslim ettikten sonra, elleri kol- ları bağlanmış özürlü çocuklar olayı neyin nesi? Al- lah, din-iman, vicdan bu uygulamalara izin verir mi? Gazeteciliğimin ilk yıllarında 1970’ler sonrasına ka- dar, eğitim-sağlık muhabiri olarak, bu türden ku- rumların hali pür melalini ortaya koyacak habercili- ğin peşinde çok koşturmuştum. Ben de gazeteci kim- liğimi saklayarak fotoğraflar çekmiştim. İtiraf ediyo- rum çok yürek sızlatan sahne görmüştüm. Gördük- lerimi yansıtan haberler, yazı dizilerim olmuştu. An- cak bu kadar beterini, bunca yıl sonra, insani yar- dımlaşmayı inancının gereği misyon yapmış bir siyasi partinin iktidarı sorumluluğunda açıklayamıyorum. Başta Başbakan Erdoğan, iktidar icraatları, en azın- dan sorumluları üzerinden yapacakları, alacakları ön- lemlerle ilgili, bu fotoğrafların hesabını vermek zo- rundalar. Ne de olsa hesabını soranlar AB’den ikti- dar-siyasi müttefikleri.. soner@cumhuriyet.com.tr Zammın birinci nedeni olarak görülen BOTAŞ tahsil edemediği alacakları görülürken Ankara Belediyesi Başkent Doğalgaz Dağıtım binası üzerine ilginç bir afiş astı. Afişte, “Doğalgaz zammı BOTAŞ tarafından yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi ve şirketimizin bu zamma bir katkısı yoktur” yazısı yer aldı. EGO’nun 2007 sonuna kadar 677 milyon YTL borcu için haciz konmuş, şirket adını değiştirdikten sonra da bir yıl içinde 105 milyon YTL yeniden borçlanmıştı. G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N Rusya ile Libya, doğalgaz OPEC’in kurulmasõ konusunda prensip anlaşmasõ imzaladõlar. Taraflar, Libya’da nükleer re- daktör kurulmasõ, atom enerjisi alanõnda işbirliği ve doğalgaz üreticisi ülkelerin bir araya ge- lerek kendi birliklerini oluşturmalarõ konusunda an- laştõlar. (DENİZ BERKTAY) Rusya’dan OPEC anlaşması Pepsi’den 1 milyar dolar yatırım Pepsi önümüzdeki dört yõl içinde Çin’e 1 milyar dolarlõk yatõrõm ya- pacak. Pepsi’nin yatõrõmlarõnõn ama- cõ Çin’deki imalat ve satõş kapasite- sini arttõrmak olarak belirtiliyor. Ekim ayı zam şampiyonu domates Türkiye Ziraat Odalarõ Birliği Genel Başkanõ Şemsi Bayraktar, marketlerde en fazla fiyat artõşõnõn yüzde 65.7 ile domateste yaşandõğõnõ belirterek fiyatõ en çok düşen ürününse yüzde 8.7 ile pirinç olduğunu kaydetti. Gökçek’in zamma katkõsõ yokmuş!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog