Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

RTÜK Yasasõ’na göre “Üyelerin bõrakõn yönetici olmayõ, doğ- rudan veya dolaylõ radyo ve televizyonla ilgili bir şirkete or- tak dahi olamayacaklarõnõ” vurgulayan Kõlõçdaroğlu, Reh- ber Basõn Yayõn Organizasyon Limited Şirketi ortaklarõn- dan birinin Akman, diğer ortaklarõnõn ise Karaman ve Ha- san Hüseyin Ceylan olduğuna dikkat çekti. CHP’li Kemal Kõlõçdaroğlu, RTÜK Başkanõ Akman’õn Ka- nal 7 yöneticisi Zekeriya Karaman’a verdiği genel vekâletna- meyi açõklarken, “Akman’õn gerçek patronu Karaman’dõr. RTÜK Başkanõ olan kişi, bir televizyon yöneticisine bu denli bir biat belgesi verirse görevini objetif olarak yerine getiremez” dedi. 4. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30344 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 KASIM 2008 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Halk Doğal Kaz mı? Ekonomik kriz Türkiye’yi vurur mu vurmaz mı derken, doğal bir kazık geldi! BOTAŞ, “Dünyadaki do- ğalgaz fiyatlarında artış var” dedi, faturayı ikiye kat- layıp tüketiciye kesti... Aslında BOTAŞ bağlamında yaşanan; hükümetin ülkeyi nasıl yönettiğinin resmi... Konunun tutulacak yanı yok ama, bir yerinden tu- tup sökmeye başlayalım... Deniyor ki: Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK AKP’nin Sloganı: Halk Adına, Halka Kazık Atmak! Artık başka bir nedenin arkasına sığınmıyorlar; parti liderinin başbakan sıfatıyla Güneydoğu ve Doğu illeri- ne gezilerini yerel seçimleri kazanıncaya, Mart 2009’a kadar sürdüreceğini resmi ağızlar açıklıyor. Oysa RTE’nin gezileri bölgeyi kasıp kavuran teröre karşı devletin mücadele azminde en ufak bir azalma Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Bugün yapõlacak başkanlõk seçimlerinde iki aday da iddialarõnõ sonuna kadar sürdürdü ABD halkõ, başkanõ seçmek için bugün sandõk başõna giderken De- mokrat aday Barack Obama ile Cumhuriyetçi aday John McCain ara- sõnda, kararsõz eyaletler için çekişme son dakikaya kadar sürdü. Oba- ma rakibi McCain karşõsõnda ülke çapõnda yapõlan anketlerin ortala- masõnda yüzde 6’lõk üstünlüğünü koruyor. ABC televizyonu ve Washington Post gazetesinin son ortak anketine göre ise Obama yüz- de 43’e karşõlõk yüzde 54 ile McCain karşõsõnda 11 puan önde. ABD’de başkan seçilmek için oy çokluğu değil, eyaletlerde belirlenen delegelerin oy çokluğu gerekiyor. Resmi olmayan hesaplamalara gö- re, Obama 210 delegenin desteğini şimdiden sağlamõş görünüyor. Or- tada kalan eyaletlerdeki anket sonuçlarõ göz önüne alõndõğõnda Oba- ma’nõn 81 delegeyi daha alabileceği ve gerekli delege sayõsõnõ geçe- bileceği tahmin ediliyor. Öte yandan McCain’e kesin destek verecek delege sayõsõ 121. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 9. Sayfada Türk’ten tepki ‘Kim kimi vatanından kovuyor?’ DTP Genel Başkanõ Ahmet Türk, Başbakan Erdoğan’õn Kürtlerin desteğini kaybettiğini ve bunun için paniklediğini söyledi. Demok- ratik özerklik projesinin tartõşma- ya açõlmasõnõ isteyen Türk, Erdo- ğan’õn Hakkâri’deki konuşmasõn- daki “Ya sev ya terk et” sözlerine de büyük tepki gösterdi. AKP’ye Kürtleri denetim altõna alma görevi verildiğini belirten Türk, Erdo- ğan’õn Diyarbakõr õsrarõnõn altõnda yatan nedenin bu olduğunu söyle- di. 5. Sayfada ABD’ye üs önerdi Barzani hukuku ihlal etti Irak’taki ABD askerlerinin hu- kuksal statülerini belirleyecek olan SOFA görüşmelerinin çõkmaza gir- mesi üzerine Barzani’nin, “Anlaşma olmazsa Amerikan üslerine seve seve evsahipliği yaparõz” şeklinde- ki sözleri “Bağõmsõz Kürdistan” gi- rişimi olarak değerlendirildi. ABD, eğer Barzani’nin Irak’õn toprak bü- tünlüğünü hiçe sayan önerisini ka- bul ederse, uluslararasõ hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararõnõ ih- lal etmiş olacak. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 5. Sayfada Yurttaş doğalgaz faturalarõnõ ödüyor, belediyeler el koyuyor; BOTAŞ ise zam üstüne zam yapõyor Doğalgazda vurgun zinciri CHP’liKemalKõlõçdaroğlu,ZahidAkman’õnZekeriyaKaraman’lailişkisininoterbelgesiylekanõtladõ: Hükümetin 2007 prog- ramõnda gerek fiyat ayarlamalarõ yapõlma- masõ, gerekse KİT’ler ve belediyelerden tahsilat- ta sorun yaşanmasõnõn BOTAŞ’õ zora soktuğu kabul edildi, ancak bu- na karşõn BOTAŞ fi- yatlarõna 2007 yõlõnda hiç zam yapõlmadõ. BO- TAŞ’õn doğalgaz sattõğõ kamu ve özel sektörden alacaklarõ 30 Haziran 2008 itibarõyla toplam 6 milyar 648 milyon YTL’yi buluyor. BOTAŞ’ın alacaklarõnõ tahsil edememesi ve Rusya’ya bağõmlõlõk, yurttaşõn yüksek oranlõ zamlara katlanmasõna neden oluyor. Dünyada bu yõl doğalgaz fiyatõ yüzde 40, Türkiye’de ise yüzde 80’in üzerin- de arttõ. BOTAŞ’õn ve- rilerine göre doğalgaza yapõlan zamlar elektriğe iki haneli yansõyacak, dar gelirli maaşõnõ ener- jiye yatõracak. MURAT KIŞLALI’nın haberi 11. Sayfada YALNIZ BOTAŞ’A DEĞİL Gökçek’in borcu çok AKP’li Gökçek’in başõnda olduğu Anka- ra Anakent Belediyesi ve bağlõ kuruluşla- rõ, BOTAŞ’a değil, Hazine’ye de en fazla “borç takan” yerel yönetim oldu. Hazine Müsteşarlõğõ’nõn 30 Eylül 2008 tarihli ve- rilerine göre BOTAŞ’a 573 milyon dolar borcu olan Melih Gökçek’in, Hazine’ye de yüzde 90’õ vadesi geçmiş, toplam 4.4 mil- yar YTL borcu bulunuyor. MURAT KIŞ- LALI’nın haberi 4. Sayfada YOKSUL SAHİPSİZ Kış ayõna girerken yapõlan yüksek oranlõ zamla beraber yurttaş geçen yõla göre do- ğalgaza yüzde 82 daha yüksek fatura öde- yecek. Asgari ücretlinin maaşõndan toplam enerji tüketimine ayõrdõğõ pay yüzde 37.1’den yüzde 55.7’ye çõkmõş olacak. Unakõtan ise şaka yapar gibi “Memur bü- tün maaşõyla doğalgaz kullanõyor diye bir şey yok” dedi. 11. Sayfada ZAMLAR TETİKLEDİ Enflasyon fırladı Ekim ayõnda tüketici fiyatlarõ endeksinin yüzde 2.60, üretici fiyatlarõ endeksinin ise yüzde 0.57 arttõğõ açõk- landõ. Yõllõk enflasyon ise TÜFE’de yüzde 11.99, ÜFE’de yüzde 13.29 oldu. Ekim ayõ itibarõyla yõllõk en- flasyon ise 12.03 düzeyinde gerçekleşti. 10. Sayfada BAŞBAKAN KRİZİ KABUL ETTİ İşsizlik-yoksulluk itirafı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda konuşan Erdoğan, ABD’de 2006 sonunda başlayan sõkõntõlarõn artarak 2008’in son aylarõnda büyük bir krize dönüştüğünü söy- ledi. Erdoğan, olumlu gelişmelere karşõn işsizliğin ar- zulanan oranda gerilemediğini söyledi. 10. Sayfada Füruzan’a onur ödülü TÜYAP 27. İstanbul Kitap Fuarõ, çeşitli panel, etkinlik ve imza günleriyle devam ediyor. Dün akşam Interexpo Salo- nu’nda 27. İstanbul Kitap Fua- rõ ve 18. İstanbul Sanat Fuarõ Onur Ödülleri törenle sahip- lerine verildi. 27. İstanbul Ki- tap Fuarõ Onur Ödülü Füru- zan’a verildi. 13. Sayfada Kimliği dert oldu 11 yõl önce kimliğini kay- bettikten sonra hakkõnda başkalarõ tarafõndan işlendiği iddia edilen suçlardan 270 dava açõlan Mürsel Satõlmõş bu kez de karşõlõksõz çek vermekten tutuklandõ. “Bu- güne kadar yaklaşõk 100 davadan bu şekilde beraat ettim” dedi. 3. Sayfada RTÜK Başkanı’nın biat belgesi KÜRESEL ALARMDAN HABERİNİZ YOK 3. Sayfada OKULDA MÜDÜR İSYANI 6. Sayfada Unakõtan ‘şaka’ yaptõ ABD’nin siyahla sınavı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog