Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 30 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 9 Vali garanti istedi AğrõValisiÇetin,AKP’denyenidenSakaryabelediyebaşkan adayõolmakiçinBaşbakanErdoğan’õnçağõrmasõnõbekliyor MURAT UYGUN SAKARYA - AKP’den 2004 yerel seçimlerinde Adapazarõ Büyükşehir Belediyesi başkan aday adayõ olan Ağrõ Valisi Mehmet Çetin, yerel yayõn ya- pan bir gazeteye yaptõğõ açõkla- mada, yeniden Sakarya belediye başkan adayõ olmak için Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan’dan garanti istedi. Çetin, “Bu saatten sonra macera peşinde koş- mam. Başbakanımız beni gön- derirse ve adım üzerinde mu- tabakat sağlandığı ifade edi- lirse o zaman gelirim” dedi. Çetin, Sadettin Tantan’õn İç- işleri Bakanõ olduğu dönemde bürokrasinin üst basamaklarõna tõrmanmaya başladõ. AKP’den 2004 yerel seçimlerinde Adapa- zarõ Büyükşehir Belediye Baş- kanlõğõ’na aday adayõ olan Çetin, AKP iktidarõnda hõzlõ yükselişi- ni sürdürdü. AKP iktidarõnda önce Ankara İl Özel İdaresi Ge- nel Sekreterliği’ne atanan Çetin, daha sonra Ağrõ Valisi oldu. Ağrõ’ya vali olarak atanmasõ- nõ “Başbakan beni Ağrı Vali- liği ile şereflendirdi” sözleriy- le değerlendiren Çetin, yeniden aday olup olmayacağõ yönünde- ki sorulara karşõ Erdoğan’dan ga- ranti istedi. Çetin, “Ağrı’yı bırakıp bir yere gitmem. Bürokraside ge- leceği olan bir insanım. Bu sa- atten sonra macera peşinde koşmam. Ancak Başbakanı- mız beni gönderirse ve adım üzerinde mutabakat sağlandı- ğı ifade edilirse o zaman geli- rim. Bunlar benim takdirimde olan şeyler değil” diye konuştu. ‘Ülke karanlõğa sürükleniyor’ dedi CHP’ye geçti BEKİR ŞAHİN / SELAHATTİN ŞAHİN GAZİANTEP/NEVŞEHİR - Gaziantep’in Araban ilçesinde AKP’li belediye meclis üye- si Naim Azgın, ülkenin karanlõğa sürüklen- diğini belirterek partisinden istifa etti ve CHP’ye geçti. Halkõn Yükseliş Partisi (HYP) Araban İlçe Başkanõ Abdurahman Altıntaş ile yönetim kurulu üyeleri de CHP’ye katõldõ. Nevşehir’in AKP’li Uçhisar Belde Belediye Başkanõ Mustafa Zühal de AKP’den istifa et- tiğini açõkladõ. Araban’da düzenlenen katõlõm töreninde konuşan CHP Gaziantep İl Başkanõ Hasan Öz- türkmen, AKP’nin yolsuzluğa battõğõnõ, bu ne- denle her geçen gün kan kaybettiğini belirtti. Öztürkmen, “AKP’nin ileri gelenlerinden Şaban Dişli’nin yolsuzluğu belgelendi, göre- vinden istifa etmek zorunda kaldı. Sonra partinin ikinci adamı olan Dengir Mir Meh- met Fõrat’ın yolsuzluğu belgelendi ve istifa etmek zorunda kaldı. Gaziantep Büyükşe- hir Belediyesi’nde de benzer olaylar yaşandı. AKP, Aldatmaca Kandırmaca Partisi ol- muştur” dedi. AKP’den istifa ederek CHP’ye katõlan be- lediye meclis üyesi Azgõn, HYP Araban İlçe Başkanõ Altõntaş ile yönetim kurulu üyelerinin partiye katõlõm rozetleri Araban Belediye Baş- kanõ Hasan Doğru ve CHP İl Başkanõ Hasan Öztürkmen tarafõndan takõldõ. Nevşehir’in AKP’li Uçhisar Belde Belediye Başkanõ Mus- tafa Zühal de AKP’den istifa ettiğini açõkladõ. Zühal’in MHP’den aday olacağõ ileri sürüldü. Genel merkeze muhalif il başkanõ E S K İ Ş E H İ R (Cumhuriyet) - CHP Eskişehir İl Başkanlõ- ğõ’na genel merkeze muhalif olan Abdülkadir Adar seçildi. CHP’nin dün yapõlan Eskişehir İl Kongresi’nde tek listeyle se- çime gidilirken CHP Eskişehir Milletvetili Murat Sönmez ve eski İl Başkanõ İsmet Süder’in kongreye katõlmamasõ dikkat çekti. 2 yõlõ aşkõn süredir kon- gre yapõlmadõğõ için CHP’lile- rin yaptõğõ şikâyet üzerine CHP il yönetimi geçen aylarda kay- yuma devredilmişti. CHP MYK’de ise Odunpa- zarõ ilçe belediye baş- kanlõğõ için İnşaat Mü- hendisleri Odasõ Eskişehir Şu- be Başkanõ Erman Gölet’in, Tepebaşõ Belediye Başkanlõğõ için de mimar Ayşegül Ünü- gür’ün aday gösterilmesine ka- rar verildi. Eski İl Başkanõ İsmet Süder, CHP’nin 2 adayõ Gölet ve Ünügür’ü tanõtõrken CHP’de Büyükşehir Belediyesi için Yõl- maz Büyükerşen beklentisi de- vam ediyor. CHP genel mer- kezinin Büyükerşen ile görüş- melerini sürdürdüğü ve Büyü- kerşen’i ikna etmeye çalõştõğõ ifade edildi. Eskişehirliler yok sayıldı Öte yandan CHP’nin DSP ile anlaşma sağlamadan Odunpa- zarõ ve Tepebaşõ belediye başkan adaylarõnõ açõklamasõ parti için- de tepkilere neden oldu. Eski- şehir il başkanlõğõna aday olan Ebru Ergüt, kongreye bir gün kala çekildiğini açõkladõ. Ergüt, CHP yönetiminin partilileri ve Eskişehirlileri yok saydõğõnõ söyledi. SAKARYA GAZİANTEPİZMİR ESKİŞEHİR Konak’ta İzgi, Dikili’de Kösten İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Demokratik Sol Partisi (DSP) İzmir’de Konak Belediye Başkanlõğõ’na Erdal İz- gi, Dikili Belediye Başkanlõğõ’na da Nazire Kösten’i aday olarak gösterdi. DSP Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardõmcõsõ Melda Bayer, Türkiye’de or- ta oyunu oynandõğõnõ belirtti. Ülke ger- çeğinin, sorunlarõn çõğ gibi büyümesi ol- duğunu söyleyen Bayer, “Kimsenin egosu laik demokratik Türkiye’den büyük olamaz. Yolumuza demokratik sol kadrolarla devam edeceğiz. Ko- nak’ta Erdal İzgi, Dikili’de Nazire Kösten belediye başkan adaylarımız” dedi. DSP İzmir İl Başkanõ Özdemir Sök- men de, İzmir’de sol partilerin bir ara- ya gelerek AKP’ye karşõ ortak tavõr al- masõ yönünde girişimlerde bulunduğu- nu, bu nedenle eleştirildiğini söyledi. Sökmen, “Partimin üst kadroları bo- şuna çabaladığımı söyledi. Yine de bü- yüklerimin sözünü dinlemedim. CHP’den randevu alıp gittim. Ancak alay edilerek karşılandık” dedi. İzmirlilerin uzlaşõn dediğini, karşõ- laştõklarõ tavrõn ardõndan “DSP’ye siz bölersini denilemeyeceğini” aktaran Sökmen, “Bugünden itibaren mey- danlara çıkıyoruz. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra ne CHP’yle ne de diğer partilerle ittifak yapacağız. Adaylarımızı açıklayacağız. Hodri meydan diyoruz” diye konuştu. Erdal İzgi, 1999-2004 yõllarõ arasõnda Konak’ta belediye başkanlõğõ yaptõğõnõ anõmsatarak, DSP Genel Başkanõ Zeki Sezer’in özel teklifiyle yeniden aday ol- duğunu söyledi. İzgi, güçlü, planlõ, üret- ken, saydam, hesap veren ve soran bir başkanlõk yapacaklarõnõ kaydetti. Kös- ten de, Dikili’nin sorunlarõnõ bildiğini ak- tardõ. M. Lütfi Büyükyıldırım Orman Yük. Mühendisi 29 Ekim 1923-30 Kasım 1978 Antalya Yokluğunun otuzuncu yılında, hiç eksilmeyen sevgi, saygı ve özlemimizle anıyoruz. Ailesi 3 ARALIK 2008 Çarşamba Saat: 17.00 (KERAHAT VAKTİ) BİR ARAYA GELİŞİMİZİN 14. YILINA GİRERKEN BÜTÜN CUMOK’LARI GAZETELERİ İLE BİRLİKTE, SAYIN EROL GEYRAN’IN ÇAĞRISINI YAPTIĞI İLK BULUŞMA YERİMİZ ROMANTİKA’YA BEKLİYORUZ. GAZETEMİZ YAZARLARI VE ÇALIŞANLARI DA DAVETLİDİR. Yer: ROMANTİKA Fenerbahçe Parkı - Fenerbahçe İletişim: Türkan ERKİN: 0537 672 55 00 - 0216 337 57 97 Mennan ESENER: 0537 871 82 34 Saniye YURDAKUL: 0535 636 59 11 LÜTFEN YERİNİZİ AYIRTINIZ İSTANBUL CUMOK DAVETİ www.cumok.org Evrenin sonsuzluğunda bir ışık kaydı. AHMET FAİK GÜRELME Sevginle dolu yüreklerimizde seni yitirmenin acısını paylaşıyoruz. Onurumuz ve ışığımız oldun. Yaşamın senin en güzel eserin. Var olan bir şey varsa o da yokluğun. Bizleri yetkinleşme çabamızda aydınlattın, yol gösterdin. Sensiz de olsak anılarınla geleceğe umutla bakıyoruz. Çukurovalı Kardeşlerin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog