Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

ISPARTA (Cumhuriyet) - Ulaştõrma Bakanlõ- ğõ’nõn oluşturduğu Kaza Soruşturma Kurulu’nun ha- zõrladõğõ raporda, geçen yõl 30 Kasõm’da Isparta’da mey- dana gelen 57 kişinin öldüğü uçak kazasõnda, pilotaj ha- tasõnõn yanõ sõra bazõ teknik arõzalarõn da etkili olduğuna dikkat çekildi. Raporda, Atlas Hava Yollarõ’nõn World Focus Havayollarõ’ndan kiraladõğõ MD- 83 tipi uçuş ekibinin yayõmlanmõş al- çalma planlarõndaki usul- leri doğru uygulamamasõ, coğrafi konumu ve arazi yapõsõnõ doğru değerlendire- memesi, karşõlõklõ çapraz kontrolü sağlayamamasõ ne- deniyle düştüğü belirtildi. Keçi- borlu Cumhuriyet Savcõlõğõ’na da gönderilen rapor- da, uçağõn düşü- şüyle ilgili 55 bul- gu tespit edildi. Ayrõca, Yere Ya- kõnlõk Çapraz İkaz S i s t e m i ’ n i n (EGPWS) incele- me için firmanõn Washington’daki merkezine gönde- rildiği belirtilerek şöyle denildi: “Ünitenin kaza anında fonksiyo- nel olmadığı, bir başka şekliyle arı- zalı olduğu görül- mektedir. Son uçuşta kalkıştan önceki 30 dakika- lık süreç içerisin- de EGPWS arı- zası kayıtlanmış- tır. Ünite içinde EGPWS bilgisa- yarının uçuş eki- bine uyarı ve alarm, sesli me- saj oluşturan ve bildiren ses üre- teci donanımının çalışmadığına yö- nelik arıza bilgisi bulunmuştur.” Raporda, uçağõn çarpmasõnõ önle- mek için ekibin ka- rar vermede gecik- tiği de ifade edile- rek, kaza “kont- rollü uçuşta yere çarpma” olarak nitelendirildi. CMYB C M Y B 30 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 GENİŞ AÇI HİKMET BİLA Kurban Katliam Olmasın Kurban Bayramı geliyor… Kurbana inanan, dinsel bir görevi yerine getirdiğini düşünen insanlarda kur- ban kesme heyecanı çoktan başladı. Bu işi gereği gi- bi yapmak isteyenlerle, kurban kesmeyi düşünmeyen insanlarda da bir korku… Daha bir hafta var demeyin. Belki son uyarılar için bir hafta çok az bir süre. Korku dedik, çünkü özellikle kentlerde meydanla- rın, caddelerin, sokakların, yol kenarlarının birer kat- liam yeri görüntüsüne bürünmesi korkusu, az bir kor- ku değil. Şimdiden birçok aile, o gün çocuklarını eve kapatmanın planlarını yapıyor. Çünkü, gözlerinin önünde hayvanların kesilmesinin, yollara oluk gibi kan akmasının çocuklar üzerindeki etkisini, geçmiş de- neyimlerden biliyorlar. Her bayramda görülen manzaralar, Kurban yak- laşırken insanların zihninde bütün ürkütücülüğüyle can- lanıyor. Bir büyükbaş kurbanlığı kontrol edemeyen in- sanların, köşeye sıkıştırdıkları hayvanı, uzaktan satır atışlarıyla nasıl yaraladıklarını hatırlıyorlar. Canhıraş fer- yatlar içinde çaresiz bakan hayvan kadar, elinde sa- tırı kameralara gülen o adamın bakışlarını da unutmak istiyorlar. Her nasılsa kaçmayı başaran bir hayvanla kesicileri ve televizyon kameraları arasındaki heyecan verici (!) yarışı da… ‘Nasıl olsa birazdan kesilip ölecek’ diye, kesim yerine getirildiği kamyondan atılıp yara- lanan hayvanları da… Bir ağaca ya da bir elektrik di- reğine asılıp çocukların gözleri önünde yüzülen hay- vanları da.. Ama ne mümkün?.. Her Kurban Bayra- mı benzer olayların yaşanacağını biliyorlar. Bir ibadet günü, bir yakınlaşma ve yardımlaşma gü- nü olması gereken bayramı, bir katliam, işkence, bir vahşet gününe dönüştürmenin önüne ne zaman ge- çilecek? Hükümetlerin ve kent yönetimlerinin, kurban kesen vatandaşlara, kentin köy olmadığını; meydan- ların, caddelerin, otoyol kenarlarının tarla olmadığını öğretecek olanakları yok mu? Kesimlerin, belirlenen kesim yerlerinde yapılmasını ve denetlenmesini sağla- yacak güçleri yok mu? Milyonlarca hayvanın, bayra- mın birinci günü sabahı aynı anda kesilmesi şart mı? Kasap olmayanların, hayvanları (çoğu zaman kendi- lerini de) kesmelerinin önüne geçilemez mi? Yağmur, kar, çamur içinde yerde soyulmuş, karnı yarılmış hay- vanın çevresinde eti paylaşmayı bekleyen insanların (ve tabii çocukların) beklediği manzaralar önlenemez mi? Elbette önlenir. Ama her şeyden önce, yetki ve ola- nak sahibi kişilerin işi ciddiye alması gerekir. Bir kut- sal olayın, dine de, imana da, insanlığa da aykırı bi- çime dönüştürülmesindeki çarpıklığı görmesi gerekir. O korkunç görüntülerin hiç de gülünecek bir şey ol- madığını hissetmesi gerekir. Ve her şeyden önce vahşet sahnelerinin çocuklar, ille de çocuklar üzerindeki travmatik etkisini bilmesi gerekir. Bakalım, önümüzdeki Kurban Bayramı’nın ilk gü- nü görüntüler nasıl olacak? hikmet.bila@ntv.com.tr KARAMAN (AA) - Karaman’da TIR ile otomobilin çarpõşmasõ sonucu ay- nõ aileden 3’ü çocuk 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandõ. Mustafa Y. (27) yönetimindeki TIR, Karaman-Ereğli karayolunun 5. kilometresinde İzzet Güncan idaresindeki otomobille çarpõştõ. Otomobil sürücüsü İzzet Güncan (40), eşi Havva (36) ile çocuklarõ Musa (9), Yusuf (5) ve Esma Güncan (3) hayatõnõ kaybetti. Yara- lanan TIR şoförü Mustafa Y. ise Karaman 82. Yõl Devlet Hastanesi’ne kal- dõrõldõ. Karayolu trafiğe kapatõlõrken soruşturma başlatõldõğõ bildirildi. KAZA KURULU RAPOR HAZIRLADI Isparta’daki uçak kazasõ göz göre göre geldi HANE BAŞINA 17 BİN 500 YTL’LİK İCRA Devlet köylüden hasta koyunlarõn parasõnõ istedi CAN HACIOĞLU ESKİŞEHİR - Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlõ Ayvalõ köyünde Fak-Fuk-Fon tarafõndan 50 dar gelirli aileye iki yõl önce verilen 25’er koyunun çoğu öldü. Dev- let köylülere hane başõna 17 bin 500 YTL’lik icra gön- derdi. Köylüler ise devletin kendilerinden fazla para is- tediğini vurgulayarak, “İyi bir koyun şu anda 100 YTL. Biz 25’şer iyi koyun verelim, icra takibi kalksın. Bu parayı ödememiz mümkün değildir” dediler. “Kırsal alanda sosyal destek pro- jesi” kapsamõnda 2 yõl önce Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlõ Ayvalõ köyünde yaşayan 50 aileye Fak-Fuk-Fon tarafõn- dan 25’er koyun ve- rildi. Köylülere iki yõlõ ödemesiz olarak verilen koyunlar için gerekli finansman da Ziraat Bankasõ’ndan sağlandõ. Ancak koyunlarõn bir bölümü bir yõl içinde PPR (Koyun Vebasõ) sonucu telef oldu. Geri kalan ko- yunlar ise ölü kuzular dünyaya getirdi. Köylüler 2 yõl sonra koyun başõna 250 YTL ödemedikleri için, banka hane ba- şõna 17 bin 500 YTL icra gönderdi. Ayvalõ köyü Ta- rõmsal Kalkõnma Kooperatifi Başkanõ Ertan Yenidoğan, kendilerine verilen koyunlarõn hasta olduğunu belirterek “Koyun- ları ilk geldiği günde gözümüz tutmadı. Tarım İl Mü- dürlüğü yetkililerine söyledik, bize kızdılar. Biz de ça- resiz kabul ettik. Bir yıl sonra vebadan büyük bir bö- lümü telef oldu. Koyunlar sigortalıydı. Ama vebanın sigorta kapsamında olmadığını öğrendik” dedi. İcralõk olan köylülerden Mehmet Görgülü ise gelecek ay oğ- lunu askere göndereceğini belirterek, bu parayõ ödeye- meyeceğini söyledi. Köylülerle görüşen DSP’li İl Ge- nel Meclis üyesi Mehmet İlhan, konuyu İl Genel Meclisi’nin gündemine taşõyarak sorunu çözmeye çalõ- şacaklarõnõ ifade etti. ÇESOB Başkanı’nın katili öldü ÇORUM (AA) - Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarõ Birliği Başkanõ (ÇESOB) Necati Hayran’õ önceki ak- şam silahla vurarak öldür- dükten sonra kendini yara- layan zanlõ da hastanede ya- şamõnõ yitirdi. ÇESOB’da si- cil memuru olarak görev yaparken bir süre önce işten çõkarõldõğõ bildirilen Uğur Türkmen (34), birliğin Cep- ni Mahallesi Sanayi Çarşõ- sõ’ndaki binasõna gelerek makam odasõndaki Necati Hayran’a ateş ettikten son- ra kendisini de yaralamõştõ. Hayran kurtarõlamamõş, Türkmen ise yoğun bakõma kaldõrõlmõştõ. Bu arada Hay- ran’n cenazesinin ÇE- SOB’da düzenlenecek töre- nin ardõndan öğle namazõn- dan sonra Ulumezar’da top- rağa verileceği kaydedildi. 3. İpekyolu Film Festivali başladõ BURSA (Cumhuriyet) - Bursa 3. İpekyolu Film Festivali başladõ. AKP’li Bursa Büyükşehir Beledi- ye Başkanõ Hikmet Şahin ile AKP’li yerel yöneticiler türbanlõ eşlerini getirme- yince protokol kõrmõzõ ha- lõ üzerinde yalnõz yürüdü. Merinos Atatürk Kon- gre ve Kültür Merke- zi’ndeki yapõlan galaya Kültür ve Turizm Bakanõ Ertuğrul Günay, Kõrgõ- zistan Kültür ve Enfor- masyon Bakanõ Sultan Ra- yev, dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un kõz kardeşi Roza Aymatova ve Meksikalõ aktör Gael Garcia Bernal de katõldõ. Ebru Cündübeyoğlu ve Korhan Abay’õn sunduğu geceye sinemanõn ünlü isimleri de katõldõ. Aytmatov’un eserinden uyarlanan “Elveda Gül- sarı” filminin yönetmeni Ardak Aytirkulov’un ya- nõ sõra İzzet Günay, Yusuf Sezgin, Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Atilla Dor- say, Cahit Berkay, Mel- tem Cumbul, Murat Han, Fadik Sevin Atasoy, Ne- riman Uğur, Burak Hak- kı ve Burcu Kara da ga- laya katõlan konuklar ara- sõndaydõ. A350 AIRBUS A350-800
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog