Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B / IŞIL ÖZGENTÜRK Çapkınlar Yandı! Hayõrlõ sabahlar, vallahi billahi ben derim ki, kadõn-erkek çapkõnlar iyice bir köşeye sõkõştõ. En büyük yardõmcõla- rõ cep telefonlarõ 2009 Temmuz’u itiba- rõyla artõk görüntülü. Aman canõm bundan bana ne deme- yin, insanõz, hepimizin başõna gelebilir, önlenemez bir hõzla gelişen iletişim teknolojisi eski za- man casuslarõnõn, dedektifle- rinin işini iyice bir zorlamõş- tõ, şimdi çalõm atmaya hazõr- lanõyor. Neden söz ettiğimi anla- mõşsõnõzdõr, afilli adõyla üçüncü nesil cep telefonlarõn- dan söz ediyorum. Artõk bü- tün konuşmalarõmõz görüntülü olacak. Gerçi kameralõ bilgisayarlar sayesinde epey bir zamandõr görüntüye aşinaydõk ama bu üçüncü nesil cep telefonlarõ tam bir baş belasõ olacak, benden söylemesi. Çünkü cep telefonlarõnõn görüntüsüz hali bile pek çok çapkõnlõk vakasõnõn şõp diye öğrenilmesine neden oluyordu, hadi utanmayõn, ya sizin başõnõza gel- miştir ya da çevredeki bir arkadaşõnõzõn ya da orada burada duymuşsunuzdur, görüntüsüz cep bile birer usta dedektif gibi her türlü yamuğu belli ediyor, gö- rüntülü olanõn ortalõğõ nasõl karõştõraca- ğõnõ hayal bile edemiyorum. Biraz pazar keyfi yapalõm, bende çok fazla cep vakasõ var, birkaç tanesini anlatacağõm, siz de bir düşünün, bazõlarõnõzõn kõs kõs güldüğünü tahmin ediyorum. Şimdi adam çapkõn, öyle böyle değil, karõsõ delirmiş durumda, adamõn en büyük özelliği çok başarõlõ yalanlar uydur- masõ. Şöyle bir durum bile var, adam eve geliyor, soyunuyor, karõ- sõ bakõyor adamõn sağ göğsünde koca- man bir kõzarõklõk, kadõn bağõrmaya başlõyor, “Bu nedir böyle?” Adam ga- yet sakin, “Canım bugün işte birden- bire kalbimin üstünde bir ağırlık his- settim, korktum, durup geçsin diye biraz ovaladım. O yüzden kızarmış- tır.” Arkası 8. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Büyük ikramiyenin bu yõl 25 milyon YTL olduğu Milli Piyango’nun yõlbaşõ özel biletleri satõşa sunuldu. Tam biletlerin 24 YTL’den satõldõğõ yeni yõl özel çekilişine daha ilk günden ilgi büyük oldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Nezihe Araz’õn yazdõğõ, Lions Kulüpleri’nin “Eğitime Destek Kampan- yasõ” için hazõrladõğõ “Mustafa Kemal’le 1000 Gün La- tife” oyunu yarõn 20.30’da AÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda sahnelenecek. Yılbaşı biletleri satışta Araz’ın gözüyle ‘Latife’ ANKARA (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti’nde yayõmlanan Na- tional Geographic’te İstanbul, in- san yaşamõ boyunca mutlaka gö- rülmesi ve gezilmesi gereken 50 kent arasõnda gösterildi. Yazõda, İs- tanbul’un güzellikleri, Türk mut- fağõ ile Türkiye’nin tarihi ve turistik yöreleri anlatõldõ. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Ta- nõtma Genel Müdürlüğü’nden alõ- nan bilgiye göre, çok satõşlõ gezi dergisinde İstanbul, Kapadokya ve Türk mutfağõna ilişkin 14 say- falõk makale yayõmlandõ. Dergide, İstanbul için “Ölmeden önce mut- laka görün” denilirken Türk mut- fağõnõn da en az Fransõz mutfağõ kadar eşsiz lezzetlere sahip bu- lunduğu ancak bu kadar zengin ol- duğunun bilinmediği ifade edildi. Türkiye’ye yapõlacak gezinin ilk durağõnõn İstanbul olmasõ yö- nünde Çinli turiste öneride bulu- nulan yazõda, Bizans’a başkentlik de yapmõş İstanbul’un kültür zen- ginliğinin yanõnda aynõ zamanda önemli bir ticaret ve turizm merkezi olduğu belirtildi. Yazõda, İstanbul’un dünyanõn en büyük kentleri arasõnda yer al- dõğõ ve 2010 Avrupa Kültür Baş- kenti seçildiğinin de altõ çizildi. NationalGeographic:Ölmedenöncemutlakagörün İstanbul’a övgü Rus besteci Çaykovski’nin bestelediği “Fõndõkkõran” ilk olarak St. Petersburg’da sahnelendiği 1892’den beri yüzlerce kez yorumlan- dõ. Şimdi sõra ABD’nin saygõn topluluklarõndan Boston Balesi’nde. Baş- dansçõ Lia Cirio’nun da aralarõnda olduğu usta dansçõlar sanatseverle- rin karşõsõna önceki gece kentin opera binasõnda çõktõ. Bale, aralõk so- nuna dek “perde” diyecek. (Fotoğraf: AP) Çeviri Servisi - Avrupa Birli- ği Komisyonu, ilaç firmalarõnõn “ticari çıkar güderek” ucuz ilaçlarõn üye ülkelere girişini en- gellediğini veya geciktirdiğini açõkladõ. Komisyonun konuya ilişkin raporunda, bazõ ilaçlarõn düşük fiyatlõ versiyonlarõnõ piya- saya süren firmalardan “Büyük şirketler bizi Avrupa pazarına sokmuyor” şeklinde şikâyet alõndõğõna dikkat çekildi. TAZMİNAT ÖDETİLDİ 2005’te, AstraZeneca firmasõ- nõn ürettiği ilaçlarla aynõ işlevi gören ilaçlarõ daha ucuza satan Losec firmasõnõn ürünlerini en- gellediği, haksõz rekabet yaptõğõ gerekçesiyle 60 milyon Avro (120 milyon YTL) tazminat öde- meye mahkûm edildiği anõmsatõ- lan raporda büyük şirketlerin tekelci zihniyeti nedeniyle birlik ülkelerinin sağlõk harcamalarõnõ milyonlarca Avro arttõrdõğõ vur- gulandõ. Ve birlik içinde ortak bir çözüm yolu aranarak bu du- rumun önüne geçilmesinin ge- rekliliğinin altõ çizildi. (BBC) Boston’da bir ‘Fındıkkıran’ Dev şirketlerden sağlõğa ambargo İstanbul Haber Ser- visi - S.O.S Çevre Gö- nüllüleri Platformu ku- ruluşunun 19. yõldönü- mü kutlama programõ kapsamõnda dün tören düzenledi. Törende ga- zetemiz yazarõ Oktay Ekinci, “2008 Yılı En İyi Çevreci Yazar” ödülü aldõ. Ekinci’ye ödülünü S.O.S Çevre Gönüllüle- ri Platformu Genel Baş- kanõ Türksen Başer Kafaoğlu ve Genel Başkan Yardõmcõsõ Yü- cel Erdener verdi. Ekinci konuşmasõn- da, 15 yõldõr platformun çalõşmalarõna destek verdiğini ifade ederek, “Güzel şeylere imza attık. Platformunuzun çalışmalarını destekli- yorum” dedi. Çevreci yazar ödülü OKTAY EKİNCİ Ucuz ilaçlarõ AB üyesi ülkelere sokmuyorlar Blues, İzmirlileri çok sevdi İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) -Efes Pilsen Blues Festival” 19. kez İzmir’de yankõlandõ. Mersin’de başla- yan festival bu kez, İzmir Hilton Otel’de blues severlere tadõna doyul- maz dakikalar yaşattõ. Blues müziği- nin efsane isimleri arasõnda yer alan John Lee Hooker Jr., Sharrie Willi- ams ve Watermelon Slim etkileyici performanslarõyla göz doldurdu. Fes- tival Kocaeli ve Edirne’deki konserle- rin ardõndan son bulacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog