Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B T.C. İZMİR 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/2213 E. SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ, EVSAFI: A-TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İzmir ili Konak ilçesi Barbaros Mah. 2. Bölge 26 cilt 2486 sayfa 599 ada 17 parsel 1 kat 2 no- lu bağ. Bölüm 323 m2 alanlõ 58 m2 net alanlõ mesken tipi 144/3230 arsa paylõ taşõnmaz. B-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE KIYMETİ: Satõşa konu taşõnmaz içinde yer aldõğõ anayapõ betonarme kolonlu yõğma tuğla duvarlõ olarak inşa edilmiştir. Mesken daire 2 oda salon mutfak banyo ve wc’den ibaret olup odalarõn duvar tavan sõva- lõ boyalõdõr. Salon duvarlarõ ve tavanõ sõvalõ ve boyalõdõr. Mutfakta banko alt ve üst dolaplarõ mevcut olup duvar ve tavanõ sõvalõ ve boyalõdõr. Banyo taban seramik kaplõ duvarlarõ yeteri kadar fayans kaplõ mesken dairenin kapõlarõ ahşap olup, boyalõdõr. Pencerele- ri PVC doğramadõr. Elektrik ve su tesisatõ mevcut olan meskenin yaklaşõk 58 m2 net alanlõ olduğu tespit edilmiştir. Mesken İzmir Kõz Lisesi duvarõna cephelidir. Borcun konusu taşõnmazõn halihazõr durumu konumu ulaşõm ve taşõma imkânlarõ merkezi yerlere olan mesafesi dikkate alõndõğõnda tamamen sokak cepheli bulunuşu ulaşõmõ çok kolay olup belediye hizmetlerinden yararlanmakta- dõr. Yapõnõn inşaa tarzõ ve kullanõlõş biçimi nazara alõndõğõnda yapõnõn yõpranma payõ da düşülerek kõymeti belirlenen taşõnmazõn, C-MUHAMMEN BEDEL: Satõşa konu taşõnmazõn tamamõ olup esas değeri 60.000,00 YTL (Altmõş bin yeni türk lirasõdõr) D-İMAR DURUMU: İzmir ili Konak ilçesi Barbaros Mah. 2. Bölge 26 cilt 2486 sayfa 599 ada 17 parsel 1 kat 2 nolu bağ. Bölüm 323 m2 alanlõ 58 m2 net alanlõ mesken tipi 144/3230 arsa paylõ taşõnmaz. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõş 12/01/09 Pazartesi günü saat: 14.00 ile 14.10 arasõnda izmir 5. İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma su- retiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'nõ ve rüçhanlõ alacaklõlar alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 22/01/2009 Pazartesi saat: 14.00 ile 14.10 arasõnda İzmir 5. İcra Müdürlüğü'nde ikinci artõrmasõ yapõlacaktõr. Bu artõrmada da tahmin edilen bedelin %40'nõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, verilen süre içinde ihale bedeli nakden ödenmek zorundadõr. Tellaliye, resmi ihale pulu, tapu alõm harç ve masraflarõ ile mevzuatõn öngördüğü oranda KDV ihale alõcõsõna aittir. Birikmiş vergi- ler ve tapu satõm harç ve masraflarõ satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içersinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Ak- si takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini ya- tõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr, ihale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kal- maksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak eden- lerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin 2008/2213 E sayõlõ dosya num- arasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ayrõca, İİK’nun 127. maddesi gereğince, işbu satõş ilanõnõn, tapuda adresi bulunmayan ve ad- li tebligatõ iade olan diğer ilgililer hakkõnda da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 12/11/2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 64279) T.C. ESKİŞEHİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/1489 E. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteligi, kõvmeti, adedi, önemli özellikleri: Taşõn- maz Eskişehir Merkez Karabayõr Bağlarõ Ziraat Cd. 17 durak Aydoğanlar sitesinde adresinde ve tapuda Eskişehir Merkez Karagözler Köyü 2341 parsel D Blok Zemin -1 kat 1 nolu bağõmsõz bö- lümdür. Taşõnmaz borçlu İbrahim Etem YOLUKAR adõna kayõtlõ bulunmaktadõr.Taşmmazõn Ta- mamõ borçlu adõna kayõtlõdõr. TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU: Taşõnmazda oturulmamaktadõr. Taşõnmazõn inşaat ala- nõ 300,00 m2 dir. Taşõnmazõn bodrum katõ 2 oda, banyo, garaj mahalli, zemin katõ salon, oda, mutfak, wc teras mahalli, 1. Kat 3 oda hol, banyo, bir oasõ banyoludur, giriş kmapõsõ çelik kapõ iç kapõlar ahşap pencere doğramõs õsõ camlõ PVC, salon ve odalar laminant parke õslak hacim mut- fak teras taban kaplamasõ seramiktir. Terasta taş kaplamalõ barbekü vardõr. Mutfak tezgahõ ve do- laplarõ mevcuttur. Çatõ ahşap oturtma kiremit kaplamasõ oluklu kiremittir. Dõş cephe kaplamasõ kõsmen suni ve tabi taş kaplamadõr. Mestken lüks yapõ olup kaloriferlidir. Taşõnmaz şehir men- kezine uzak, belediye alt yapõ hizmetlerinden kõsmen yararlanmakta ulaşõm yolu kaplamasõ ima- lat çalõşmalarõ devam etmektedir. Taşõnmaz muhafazalõ site alanõ içirsinde yer almaktadõr. Site alt yapõ çalõşmalarõ bitirilmiştir. TAŞINMAZIN KIYMETİ: Taşõnmazõn yapõ sõnõfõ arsa payõ yõpranmasõ, belediye alt yapõ hiz- metlerinden yararlanmasõ ve piyasa alõm satõm rayiçleri dikkate alõndõğõnda toplam kõymeti 350.000.00 YTL dir İmar Durumu: Eskişehir Tepebaşõ Belediye Başkanlõğõ’nõn yazõsõna göre Gayrimenkul imar planõnda ayrõk nizam 2 kat mesken sahasõna isabet etmektedir. 1/1000 ölçekli imar planõnda yo- la terki olup 0,20/0,40 formülü uygulanmaktadõr. Satõş şartlarõ: 1 - Gayrimenkulun satõşõ 05/01/2009 günü saat 14.30-14.40 arasõnda; Eskişehir Adliye sarayõ zemin kat Mezat Salonunda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile iha- le olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõyla 15/01/2009 günü yukarõda tayin edilen saatlerde aynõ yerde. Artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõr- mada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul sonunda en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kal- mak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki; artõrma bedelinin malõn tayin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõnõ ve satõş isteyenin alacağõ- na rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevrilme ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr.Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmadõğõ takdirde satõş düşe- cektir. 2 - Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Tellâliye resmi,damga vergisi,tapu harç ve masraflarõ, %18 KDV. Alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3 - Satõş bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmezse, İİK. 133. madde gereği ihale fes- hedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç- bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 4 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmele- ri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 5 - İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farkõ ve diğer zarar- lardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat be- delinden alõnacaktõr. 6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri veril- diği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 7 - Satõşõ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2007/1489 E. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurma- larõ ilân olunur. 8 -Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adrese tebligat yapõlmamasõ veya adresleri bilinmeyenlerinde yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İİK. m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 62973) T.C. KAYSERİ 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/358 TAL. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- Kayseri, Melikgazi, Hisarcõk Mah. 75 pafta, 181 ada, 7 parselde kayõtlõ, 556.49 m2 yüzöl- çümlü arsa vasfõndaki taşõnmaz (Nevzat SOY adõna kayõtlõ), 2- Kayseri, Melikgazi, Gültepe Mah. 350 pafta, 4666 ada, 1 parselde kayõtlõ, 2829.38 m2 yüzölçümlü iki adet onüç katlõ apartman ve arsasõ vasfõndaki taşõnmazõn 540/58240 arsa paylõ, A.Blok zemin kat, 25 nolu dükkan(Abdullah SOY adõna kayõtlõ), 3 - Kayseri, Melikgazi, Gültepe Mah. 350 pafta, 4666 ada, 1 parselde kayõt- lõ, 2829.38 m2 yüzölçümlü iki adet onüç katlõ apartman ve arsasõ vasfõndaki taşõnmazõn 220/58240 arsa paylõ, A.Blok zemin kat, 26 nolu dükkan(Abdullah SOY adõna kayõtlõ) satõşa çõkarõlmõştõr. KIYMETİ: İcra Mahkemesinin belirlediği bilirkişiler tarafõndan 1.gayrimenkul için 58.424,10 YTL, 2.gayrimenkul için 188.000,00 YTL ve 3.gayrimenkul için 82.000,00 YTL değer biçilmiş- tir. İMAR DURUMU: 1. sõradaki taşõnmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planõ sõnõrlarõ içerisin- de 2 katlõ ayrõk nizam konut alanõ olarak ayrõlmõş imar parseli olduğu, 2. ve 3. sõradaki taşõnmaz- lar 1/1000 ölçekli uygulama imar planõ sõnõrlarõ içerisinde 4 katlõ ayrõk nizam konut alanõ olarak ayrõlmõş yerde kaldõğõ, kat irtifakõ tesisinin kurularak kat mülkiyetine geçilmiş olduğu ve taşõn- mazõn üzerine serbest mimari çalõşma kapsamõnda(zemin seviyesi üzerinde 14 kat) imar duru- muna göre iki blok binanõn inşa edilmiş olduğu anlaşõlmõştõr. TAŞINMAZIN EVSAFI: 1.sõrada- ki taşõnmaz kent merkezinin güney kesiminde ve kent merkezine araç ile gidilebilecek uzaklõkta, kent merkezini yüksekten gören manzaraya vee doğal güzelliğe haiz yerlerden olduğu, çevresi- nin müstakil bahçeli ve konut amaçlõ lüks konutlarla kõsmen yapõlaşmõş ve yapõlaşmakta olduğu, elektrik, su, yol, toplu ulaşõm, belediye temizlik ve çöp toplama gibi kentsel kamu hizmetlerin- den yararlanma imkanõ olan konumda bulunduğu ve fiilen boş arsa olduğu anlaşõlmõştõr. 2.ve 3.sõ- radaki gayrimenkullerin Gültepe Mah. Kõşla Cad. Ortatepe Sk. Sudem Köşk Apt. No:9 zemin kattaki birinin (kuzey-güney-doğu cephe) 25 nolu dükkan, diğerinin (kuzey-güney-batõ cephe) 26 nolu dükkan olduğu, bodrum kat+zemin kat+13 normal kattan oluşan, betonarme karkas yapõ tarzõnda inşa edilmiş, tahminen 0-3 yõllõk, kaloriferli ve asansörlü bir binanõn zemin katõndaki 25 ve 26 nolu dükkanlar olduğu, 25 nolu dükkanõn brüt 200 m2, 26 nolu dükkanõn brüt 120 m2 ol- duğu, camekanlarõnõn demir doğramadan tek camlõ olarak yapõlmõş olduğu, duvarlarõnõn sõvalõ ve boyalõ, zeminlerinin karo mozaik kaplamalõ olduğu, elektrik ve su tesisatõnõn (lavabo+wc) mev- cut olduğu, dükkanlarõn kent yerleşim alanõnõn konut tipi binalarla yapõlaşmõş üst ve orta gelir gruplarõnca tercih edilen Gültepe Mahallesinde bulunduğu, çevresinin çok katlõ ve konut amaçlõ binalarla böyük ölçüde yapõlaşmõş olduğu, kent merkezine yakõn yerde bulunduğu, çevresinde te- mel ihtiyaçlarõn karşõlanabileceği dükkan türü alõş-veriş yerlerinin mevcut olduğu, elektrik, su, yol, kanalizasyon, doğalgaz, kent içi toplu ulaşõm, sağlõk, eğitim, belediye temizlik ve çöp toplama hiz- metleri gibi kentsel kamu hizmetlerinden yararlanma imkanõnõn bulunduğu anlaşõlmõştõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõş 19/01/2009 günü; 1.taşõnmaz için saat 10.00-10.05'e kadar, 2.ta- şõnmaz için saat 10.10-10.15'e kadar, 3.taşõnmaz için saat 10.20-10.25'e kadar 6.İcra Müdürlü- ğünde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 29/01/2009 günü aynõ yer ve saatlerde 2.artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse ilanda gös- terilen satõş saati sonunda en çok artõrana ihale edilecektir, şu kadarki muhammen bedelin %40'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olu- nur. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20 si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verebilir. Tellaliye resmi, K.D.V. damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla di- ğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddia- larõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanunun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname; ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 19- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bil- gi almak isteyenlerin 2007/358 Tal.sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 20/11/2008 (İİK.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uy- gulamada kullanõlan Örnek 64'e karşõlõk gelmektedir. (Basõn: 64523) C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 30 KASIM 2008 İmsak: 5.29 Güneş: 7.02 Öğle: 12.00 İkindi: 14.22 Akşam: 16.46 Yatsõ: 18.11 1. KOŞU: F: Kunda (3), P: Selak (6), PP: Adamo (4), S: Tak- yanus (11). 2. KOŞU: F: Uraltay (10), P: Odunpazarlõ (8), PP: Golden Head (6), S: Tarkanõm (9). 3. KOŞU: F: Nash Bishop (11), P: Nihalim (15), PP: Ateşin Kõzõ (6), S: Genghis Khan (10). 4. KOŞU: F: Actionmax (4), P: Ekim (1), PP: Cadika (2), S: Majestic Girl (3). 5. KOŞU: F: Kõzlarağasõ (5), P: Çağan (2), PP: Çõnar (3), S: Asparuh (4). 6. KOŞU: F: Kafkaslõ (2), P: Uçanbey (3), PP: De- mirsoy (5), S: Selenay (6). 7. KOŞU: F: Nusrat (4), P: Sakarya (2), PP: Yalçõndağ (6), S: Prens Sönmez (9). G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N MANİSA 1. Amatör Küme’de oynanan Karaoğlanlõ - İl Özel İdare maçõnda bir pozisyonda dili dönen ve çenesi kilitlenen Hasan Özdoğan’a (Karaoğlanlõ) ilk müdahaleyi rakip takõmdan Mehmet Çalõşkan yaptõ. Manisa Devlet Hastanesi’ne kaldõrõlan Özdoğan’õn sağlõk durumunun iyi olduğu belirtildi. G.SARAY Tekerlekli Sandalye Basketbol Takõmõ, Kõtalararasõ Şampiyonasõ’ndaki ikinci maçõnda B.Columbia’yõ 67-53 yenerek finale yükseldi. TFF 1. LİG: Samsun-Kasõmpaşa: 2-1, 2. Lig/5. Grup: Malatya B.-Belediye Van: 0-2. AROMA Erkekler 1. Voleybol Ligi: Halk Bankasõ- MEF Okullarõ: 3-0, Milli Piyango-İstanbul B.: 0-3, Arkas-F.Bahçe: 3-2, G.Saray-Z.Bankasõ: 3-1, Kastamonu Bozkurt B.-PA ve Koleji: 2-3, Tokat B.Plevne-SGK: 3-0. 6’LI SONUÇLARI: 9/8-6-3/6-2/3-6-7 (Adana: 1445.02 YTL). ALTILI GANYAN 10 11 4 5 2 4 8 15 2 2 6 3 6 9 4 9 2 3 G Ü N Ü N P R O G R A M I . . . G Ü N Ü N P R O G R A M I . . . G Ü N Ü N P R O G R A M I . . . FUTBOL - Turkcell Süper Lig/(Atatürk-14.00) Bursa- Antalya, (İsmet Paşa/14.00) Kocaeli-Konya, (19 Mayıs/14.00) G.Birliği-İstanbul B., (Ali Sami Yen/19.00) G.Saray-Hacettepe. TFF 1. Lig - (19 Eylül/13.00) Ordu-Giresun, (M.Yahya Baş/14.00) Güngören B.-Diyarbakõr, (N.Şeyhoğlu/14.00) K.Karabük-Sakarya, (İnönü/14.00) Malatya-Adanaspor, (Atatürk/14.00) Ç.Rize-K.Erciyes, (Atatürk/14.00) Bolu-Kartal, (Alsancak/14.00) Altay G.Antep B. 2. Lig/1. Grup - (Darıca/13.30) Darõca G.B.-Bozüyük, (G.O.Paşa/13.30) G.O.Paşa-Pendik, (Çayırbaşı/13.30) Sarõyer-Bugsaş, (18 Mart/13.30) Ç.Dardanel-Gebze, (75. Yıl/13.30) Beylerbeyi-Eyüp, 2. Grup - (Atatürk/13.30) Afyonkarahisar-Denizli B., (5 Ocak/13.30) Adana Demirspor-Tarsus İd.Y. (Seyircisiz), (Atatürk/13.30) Altõnordu-Akhisar B.Gençlik, (7 Eylül/13.30) Turgutlu- Marmaris B.Gençlik, (M.Egemenlik/13.30) Alanya- Buca, 3. Grup - (Beykoz/13.30) Beykoz 1908-Maltepe, (B.Evler İl Özel İd./13.30) İstanbulspor-Kõrşehir, (Alibeyköy/13.30) Alibeyköy-T.Telekom, (OSTİM/13.30) E.Şeker-K.Şeker, (T.Sırrı Gür/13.30) Mersin İd.Y.-Zeytinburnu, 4. Grup - (T.Kılıççıoğlu/13.30) Çorum-Tokat, (Pazar/13.30) Pazar-Çankõrõ B., (Y.Selim/13.30) T.Karadeniz-Erzurum, (Kars/13.30) Kars-Of, (Yozgat/13.30) Y.Yozgat- A.Sebat, 5. Grup - (İnönü/13.30) Malatya B.-Belediye Van, (21 Kasım/13.30) Mardin-Elazõğ, (5 Temmuz/13.30) İskenderun D.Ç.-Ş.Urfa B., (GASKİ/13.30) GASKİ-Diyarbakõr DİSKİ, (11 Nisan/13.30) Ş.Urfaspor-Adõyaman. 3. Lig/1. Grup - (13.30) O.Renault-Yalova, Orhangazi G.B.-F.Karagümrük, Tepecik B.-Küçükköy, Y.Bosna- Lüleburgaz, Gölcük-A.Üsküdar 1908, 2. Grup - (13.30) Menemen B.-Balõkkesir, Nazilli B.-Aydõn, Bandõrma- Isparta, 3. Grup - (13.30) Pursaklar-Keçiören B., İnegöl- Uşak, Keçiörengücü-Orhangazi, Düzce-Bursa Nilüfer, 4. Grup - (13.30) D.Ç.Divriği-Bafra Belediye, Araklõ- Ankara Demirspor, Erzincan-Ünye, Bulancak-Gümüşhane, 5. Grup - (13.30) Batman Petrol- Hatay, K.Maraş-Kilis B. BASKETBOL - Beko Ligi/(Abdi İpekçi-16.00) F.Bahçe Ülker-T.Telekom, bayanlar/(Ceyhan-14.00) Ceyhan B.-Tarsus B., (Yaşar Doğu/14.00) Samsun Basketbol-Çankaya Üniv., (Kadir Has/15.00) Panküp TED Kayseri Koleji-BOTAŞ, (E.Buran/15.00) Mersin B.-Beşiktaş Cola Turka. VOLEYBOL - Aroma Bayanlar Ligi/(Atatürk/13.00) Nilüfer B.-Eczacõbaşõ Zentiva, (Ereğli/13.30) Ereğli B.- G.Saray, (TVF 50.Yıl/15.00) F.Bahçe Acõbadem-İller Bankasõ, (Selim Sırrı-17.00) T.Telekom-DYO Karşõyaka, (H.Alagaş/17.30) V.Güneş Sigorta-Beşiktaş. Lig TV/19.00 G.Saray-Hacettepe, NTV Spor/16.00 Inter-Napoli, (18.00) R.Huelva- Villarreal, (21.30) Palermo-Milan, Spormax/15.30 M.City-M.United, (18.00) Chelsea-Arsenal, (21.00) Sao Paulo-Fluminense, Kanal A/18.00 Toulouse-Marsilya, (22.00) Rennes-PSG, Skytürk/16.00 F.Bahçe Ülker- T.Telekom, D Spor/17.30 V.Güneş Sigorta-Beşiktaş, ART/12.30 Eğirdir B.- Altõnyurt, Kanal B/15.00 Karagücü-Erciyes Üniv. TV’DE SPOR Türbancõbaşkaniçin yolsuzluk iddialarõ GSGM RAPOR HAZIRLATTI Spor Servisi - Federasyonlarõn özerk hale gelmesinden sonra ilk yolsuzluk iddialarõ Judo ve Kuraş Federasyonu’nda ortaya atõldõ. Başkan Hacı Yusuf Yıldırım hakkõnda Gençlik Spor Genel İl Müdürlüğü’nün ayrõntõlõ bir rapor hazõrladõğõ ifade edildi. GSGM müfettişlerinin ayrõntõlõ teftişleri sonrasõ birçok yolsuzluğun ortaya çõkartõldõğõ iddia edildi. Yõldõrõm hakkõnda görevi kötüyle kullanmak, mali konularda usulsüzlük yapmak, federasyonu zarara uğratmak ve emniyeti suistimal etmekten suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Hatõrlanacağõ gibi Yõldõrõm’õn ulusal takõmlarda türbana olumlu bakmasõ tepkiye yol açmõştõ. Raporda özellikle seyehatlerde harcanan paralar ve bunlarõn federasyonlarca ödenmesi büyük yer tutuyor. Başkanõn rapora takõlan bazõ icraatlarõ ise şunlar: Kaya Ramada Plaza Oteli’nde federasyon faaliyeti olmamasõna karşõn aralarõnda başkanõn da olduğu 3 kişinin konaklama masraflarõnõn ödenmesi. 6-18 Eylül 2007’de Brezilya’nõn Rio kentindeki EJU ve IJF kongreleriyle Dünya Şampiyonasõ’nda görevleri olmamasõna karşõn götürülen kişilerin masraflarõnõn federasyonca ödenmesi. Ringde çifte madalya 5. AIBA Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası’nda 63 kiloda F.Bahçe’nin sporcusu Gülsüm Tatar, 86 kiloda Şemsi Yaralı altın madalya kazandı. Çin’in Ningbo kentinde düzenlenen şampiyonada Tatar, finalde Rus Liubov Lopatina’yı 11-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. 86 kiloda Şemsi Yaralı ise finalde Rumen Adriana Hosu’yu 7- 2’yle geçerek altın madalya elde etti. Bu arada Gülsüm Tatar’ın Çin’de elde ettiği altın madalya, F.Bahçe camiasını sevince boğdu. Sarı-Lacivertli kulübün bir diğer boksörü Yakup Kılıç da Pekin Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanmıştı. ESKİŞEHİR: 4 - DENİZLİ: 3 HAKEMLER: Özgüç Türkalp (6), Neşet Merdin (6), Hakan Yemişken (6) ESKİŞEHİRSPOR: Ivesa (4), Serkan (4), Sezgin (3) (dk. 30 Poljak 7), Nadarevic (4), Vucko (7), Bülent Ertuğrul (6), Emre (7), Bülent Kocabey (4) (dk. 44 Tayfun 6), Serdar (4) (dk. 81 Özgür), Youla (8), Anderson (8) DENİZLİ: Cenk (5) (dk. 46 Vega 3), Feridun (4), Abraham (5), Kratochvil (3), Çağlar (4), Braga (3), Caner (8) (dk. 78 Yusuf), Fatih (4), Selahattin (4), Lietava (5) (dk. 70 İsmail), Roberts (6) GOLLER: Dk. 1 Roberts, dk. 8 Caner, dk. 25 Selahattin, dk. 45 Vucko, dk. 51 ve 60 Anderson, dk. 90+3 Youla KIRMIZI KART: Dk. 74 Braga (Denizlispor) SIVASSPOR: 3 - GAZİANTEPSPOR: 0 HAKEMLER: Cüneyt Çakır (7), Alper Ulusoy (7), E.Sönmez (7) SIVAS: Petkovic (6), Abdurrahman (6), Bilica (6), Sedat (6), Hayrettin (7), Sylla (7) (dk. 83 Diallo), İbrahim (5) (dk. 46 Sezer 6), Musa (8), M.Ali (5) (dk. 46 Balili 7), Tum (6), Mehmet Yıldız (8) G.ANTEP: Mahmut (3), Emrah (3), Mehmet Polat (4) (dk. 52 İsmail 3), Bekir (4), Deumi (4) (dk. 58 Erkan 3), Zurita (4), Murat (3), Erman (3), Ivan (3), Tabata (dk. 21 M.Yozgatlı 4), Beto (3) GOLLER: Dk. 5 M.Yıldız (pen.), dk. 48 Balili, dk. 72 Musa ANKARASPOR: 0 - ANKARAGÜCÜ: 1 STAT: Yenikent ASAŞ (Ankara) HAKEMLER: Hüseyin Göçek (5), C.Bingül (5), A. Taşçıoğlu (5) ANKARASPOR: Senecky (4), Erhan (4), Ediz (5), Muhammed (4), Uğur (4), Adem (5), Theo (4) (dk. 70 Mehmet Özdemir 4), Özer (4) (dk. 85 Bilal), Neca (5), Murat Tosun (4), Konate (4) (dk. 70 De Nigris) ANKARAGÜCÜ: Serkan (5), Elyasa (6), Tolga (5), De Souza (5), İlkem (5), Cem (5), İbrahim Ege (5), Gökhan (6) (dk. 78 Metin), Murat Erdoğan (6), Jaba (5) (dk. 71 Barbaros), Mehmet Yılmaz (7) (dk. 90 Murat Duruer) GOL: Dk. 58 Mehmet Yılmaz Gülsüm Tatar. EFES PİLSEN: 92 - A. PETKİM: 78 HAKEMLER: Recep Ankaralı (5), Fatih Arslanoğlu (5), Özlem Yalman (5) E.PİLSEN: Vujanic (7)13, Smith (8)31, Sinan (5)2, Kakiouzis (6)11, Kaya (6)6, Kerem (8)12, Ender (6)9, Shumpert (5)8, Thornton (3), Cenk (4) ALİAĞA PETKİM: Reese (7)23, Barış (4)3, Wilmont (5)14, Davis (7)16, Fatih (8)15, Reha (5)7, Hakan (3), Ceyhun (3) 1.periyot: 26-18, ilk yarı: 46-37, 3.periyot: 78-60 CAN İŞBAKAN Euroleague’de üst üste yenilgiler alan Efes Pilsen, Aliağa Petkim’i, 92-78 mağlup ederek moral buldu. Diğer sonuçlar: Beşiktaş Cola Turka-D.Şafaka Cooper Tires: 80-47, Casa TED Kolej-G.Saray Cafe Crown: 66-75, Mersin B.-Banvit: 96-100, Kepez B.- Mutlu Akü Selçuk Üni.: 66-68; (Bayanlar) G.Saray-Bahçeşehir Burhaniye B.: 61-53. EFES PİLSEN FARKLI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog