Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 30 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 15 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Ben Takıyye Yapamıyorum... kultur@cumhuriyet.com.tr KARATAŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜTAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2005/557 TAL. Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ; TAPU KAYDI: Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mah, K.İskele Mevkii, 3886 Parsel, 41 Cilt, 4009 Sayfa'da kayõtlõ, 126 m2 Mesahalõ Kargir Ev Ve Avlu nitelikli gayrimenkul. İMAR DURUMU: Dosyada mevcut Adana İli Karataş İlçe Belediyesi Başkanlõğõ'nõn 23.01.2006 tarih ve 16 sayõlõ imar çapõnda satõşa konu taşõnmaz "Bitişik Nizam 3 (Üç) Katlõ Konut Alanõ" olarak ayrõlan alan içerisinde bulunmaktadõr. EVSAFI VE MUHAMMEN DEĞERLERİ: Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mah, K.İskele Mev- kii, 3886 Parsel, 41 Cilt, 4009 Sayfa'da kayõtlõ, 126 m2 Mesahalõ Kargir Ev ve Avlu nitelikli gayri- menkulun özellikleri ve muhammen değeri; Yukarõda tapu kaydõ gösterilen parsel üzerinde, 3 katlõ bir bina mevcuttur. Binanõn zemin katõ eski yapõ olup, içinde depo, mutfak, wc, lavabo, banyo olup, du- varlar badana, yerler şap, pencereler ahşaptõr. Birinci kat 1 salon, 1 oturma odasõ, 2 yatak odasõ, mut- fak, banyo, wc, lavabo bulunmaktadõr. Bu kat daha sonra ilave olarak yapõlmõş olup, yerler şap, pen- cereler ahşaptan yapõlmõştõr. 2. kat 2 oda, mutfak, banyo, wc ve lavabodan ibaret olup, yerler şap, du- varlar badanalõ, pencereleri ahşaptõr. Binanõn dõş cephesi boya ile boyanmõş olup, bina denize bakan caddenin bir arkasõndadõr. Taşõnmazõn arsa değeri 9.450,00.- YTL, bina değeri ise 71.135,00.- YTL olup, taşõnmazõn arsa ve bina olarak toplam değeri 80.585,00.-YTL olup, taşõnmaz bu miktar üzeri- den satõşa çõkarõlmõştõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Yukarõda belirtilen; Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mah, K.İskele Mevkii, 3886 Parsel, 41 Cilt, 4009 Sayfa'da kayõtlõ, 126 m2 Mesahalõ Kargir Ev Ve Av- lu nitelikli gayrimenkulun 1. satõşõ 13/01/2009 SALI günü, saat 14.00 ile 14.10 arasmda Karataş Be- lediyesi Mezat Salonu’nda açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada taşõnmazõn tahmin edi- len kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacak varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şar- tõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla ta- şõnmaz 23/01/2009 CUMA günü aynõ yer ve aynõ saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõr- mada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere art- tõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma be- delinin taşõnmazõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşürülecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, iştirak etmek istedikleri taşõnmazõn tahmin edilen değerinin % 20' si oranõnda pey akçe- si vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde, 10 günü geçmemek üzere süre verile- bilir. İhale, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ, tahliye ve teslim masraflarõ ile % KDV alõcõya ait- tir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenecektir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) (il- gililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir.) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõn dayanağõ belgeler ile (15) on beş gün içinde dairemize bildirmele- ri lazõmdõr. Aksi taktirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve % 10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutula- cak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname ilan tarihinden iti- baren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacak- larõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/557 Tal, sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. 13.11.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. *İşbu gayrimenkul satõş ilanõ ilgililere tebliğ mahiyetindedir. (Basõn: 63900) VİZE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/173 TALM. Bir borçtan dolayõ hacizli olup satõşõna karar verilen taşõnmazõn tapu kaydõ, halihazõr durumu, imar durumu, hak ve mükellefiyetler, takdir edilen muhammen bedeli, satõş saati. TAPU KAYDI: Develi köyü, Açmalar mevkiinde kain 103 ada 210 parselde kayõtlõ, 23.613,82 m2 yüzölçümlü, tarla vasõflõ gayrimenkul. HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkul tarla vasõflõ olup, üzerinde fiili olarak yapõlan 4 adet yapõ vardõr. 1 numaralõ bina 62,00 m2 olup, bekçi evi olarak kullanõlmakta ve pencereleri ahşap, çatõsõ ah- şap, alaturka kiremit kaplõdõr. İki numaralõ bina 350,00 m2 olup, ahõr olarak kullanõlmaktadõr. Bina- nõn pencereleri ahşap, kapõsõ demir doğramadõr, dõş cephesi sõvalõdõr. 3 numaralõ bina 22,00 m2 olup, depo olarak kullanõlmaktadõr. Bina tuğladan yapõlmõş ve dõşõ sõvasõz çatõsõ ondülin kaplõdõr. 4 numa- ralõ bina 250,00 m2 olup, bina konut olarak kullanõlmaktadõr. 4 oda, l salon, banyo, wc, mutfak ve bü- yük bir giriş antresinden oluşmaktadõr. Pencereleri ahşap, dõşõnda ferforje koruyucular bulunmakta- dõr. Dõş cephesi taş kaplama olup, ahşap üzeri alaturka kiremit kaplõdõr. Bahçesinde büyük havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadõr. Havuz başõnda barbeküsü vardõr. Gayrimenkulün yapõlaşma yapõlma- yan kõsmõnõn toprak yapõsõ killi-tõnlõdõr. Geçirgenliği orta derecedir. Eğim oranõ %l-2 hafi eğimlidir. Organik madde yönünden zengin kurutarõm arazisi özelliğindedir. Gayrimenkul üzerinde 5-7 yaş ara- sõnda 50 adet meyve ağacõ bulunmaktadõr. Gayrimenkul bir bütün olarak ele alõndõğõnda çiftlik nite- liğindedir. İMAR DURUMU: Kõrklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 13.09.2007 tarih ve 4614 sayõlõ yazõsõnda gayrimenkulün köy yerleşik alan dõşõnda kaldõğõ anlaşõldõ- ğõndan inşaat alanõ kat sayõsõ (İAKS):0,05 toplam inşaat alanõ 250,00 m2 en fazla yükseklik: 6,50(2 kat) çekme mesafesi yoldan en az 10,00 m komşu parsellerden en az 5.00 m olmak koşuluyla konut, inşaat alanõ katsayõsõ (İAKS):0,10 inşaat alanõ: 500,00 m2 en fazla yükseklik: 6,50m (2 kat) çekme me- safesi yoldan en az 10,00 m komşu parsellerdin en az 5.00 m olmak koşuluyla tarõm ve hayvancõlõk yapõlar, ilgili kurumlardan uygun görüş alõnmak koşuluyla yapõlabilir denilmektedir. GAYRİMEN- KULÜN KIYMETİ: Bilirkişilerce taşõnmaza 270.839,00 YTL değer takdir edilmiştir. SATIŞ ŞART- LARI: 1-Gayrimenkulün l.açõk arttõrmasõ 26.01.2009 (pazartesi) saat: 14:00-14:20 arasõnda Vize İc- ra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu artõrmada taşõnmaza takdir edilen değerin %60'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõ, ay- rõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ takdirde en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak kaydõyla gayrimenkulün 2.inci açõk artõrmasõ 05.02.2009 (Perşembe) yine aynõ saatler arasõnda Vize İcra Müdürlüğü’nde yapõlacaktõr. Bu açõk ar- tõrmadan takdir edilen değerin %40'õnõ ve satõşõ isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklar varsa bu ala- caklar toplamõnõ satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok artõrana ihale olunur. 2- Açõk artõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin %20'si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin ve süresiz teminat mektubu-bloke çek veya bu miktara ba- liğ olacak resmi kuru olan döviz vermesi gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdir- de kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. 3-Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu alõm harcõ satõn alana ait olacaktõr.Tellaliye resmi ve birikmiş emlak ver- gi borçlarõ ve tapu satõm harcõ ihale bedelinden ödenecektir. 4-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgili- lerin (irtifak hakkõ sahipleri dahildir.) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayandõğõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 5-Satõş bedeli verilen mühlet içerisinde ödenmediği takdirde İİK'nin 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. Taşõnmaz aynõ yasa hükümleri gereğince yeniden satõşa çõkarõlarak İİK'nin 192/2 maddesi hükmünce en çok fiyat verene ihale olunur. Varsa iki ihale arasõndaki farktan diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden satõşõn bozulmasõna neden olanlar ve kefilleri mesul tutulacak ve bu bedel yasal faizi ile birlikte hükme ha- cet kalmadan kendilerinden icra dairesince tahsil olunacaktõr. 6-Şartname ilan tarihinden itibaren her- kesin görebilmesi için icra dairesinde açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir nüshasõ gönderilebilir. 7-Satõş ilanõ ilgililerin tapu kaydõnda yazõlõ adreslerinde tebliğe gönderilmiş olup, ad- reste tebligat yapõlmamasõ halinde veya adresleri bilinmeyenler içinde işbu satõş ilanõn İLANEN TEB- LİGAT YERİNE KAİM OLACAĞI İLAN OLUNUR. 8-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş içeriğini ve şartlarõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ başkaca bilgi almak isteyenlerin Vize İcra Müdürlü- ğü’ne başvurmalarõ ilan olunur. 25.11.2008 (Basõn: 64591) T.C.MALATYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayõ: 2007/178 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayri menkulün cinsi,kõymeti,adedi,evsafõ: Satõlacak taşõnmaz Malatya merkez Çavuşoğlu mahalle- si tapunun 887 ada 8 noul parseline kayõtlõ arsa üzerinde bulunan binanõn zemin katõnda 2/250 arsa paylõ C blok 9 nolu dükkan- dõr. Mülkiyetin tamamõ dosyamõz borçlusuna aittir. Taşõnmazõn adresi Malatya ili merkez Çavuşoğlu mahallesi Yeni sanayi, 50. yõl sanayi sitesi 3. cadde 6.sk. kesişme noktasõnda bulunmaktadõr. Furkan mobilya atölyesi olarak bilinen yerdir. Taşõnmaz Ma- latya belediyesi imar hudutlarõ içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapõ hizmetlerinden faydalanmaktadõr. Sokağa cephelidir. Ta- şõnmaz zemin+1 katlõ betonarme binanõn zemin katõnda brüt 60.00 m2 alanlõ köşe dükkan, yerler düz mozaik kaplõ, duvarlar ki- reç badanalõ, tavanõ sõvasõz, ön ve yan cepheleri demir doğrama camekan olan 3. sõnõf atölyedir. Taşõnmazõn muhammen bedeli 30.000,00.YTL.dir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 20/01/2009 günü saat 10.00 - 10.10 arasõnda Malatya 3.İcra Müdürlüğünde açõk artõrma suretiyle yapõ- lacaktõr.Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 30/01/2009 günü aynõ yer- de aynõ saatte ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrõmda da rüçhanlõ alacaklarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõ ile en çok arttõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin ala- cağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi iazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin %20 si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektu- bunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir,alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.KDV , damga vergi- si, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir.Birikmiş vergiler ve tellaliye harcõ satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*)bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddia- larõnõ dayanağõ belgeler ile (on beş) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif et- tikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak,bu fark varsa öncelikle teminat be- delinden alõnacaktõr. 5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir ör- neği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/178 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 20/11/2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir.(Basõn: 64349) T.C. İZMİR 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DÜZELTME İLANI Dosya No: 2007/10602 Müdürlüğümüzün 2007/10602 E. sayõlõ dosyasõndan satõlmasõna karar verilen taşõnmaz ile ilgili ilan Cumhuriyet gazetesinin 10.11.2008 günlü nüshasõnda "BASIN 59778 " ilan No'su ile yayõnlanmõştõr. Bu ilanõn incelenmesinde satõş şartlarõ kõsmõnõn 2 no'lu bendinin "..........................satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (30) günü geçmemek üzere süre verilebilir" şeklinde hatalõ olarak çõktõğõ görülmüştür. İşbu ilanõmõzõn hatalõ olarak çõkan satõş şartlarõ kõsmõnõn 2 No'lu bendi aşağõdaki gibi olacaktõr. "2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektu- bu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga ver- gisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden düşülür." Tavzihen ilan olunur. 26.11.2008 Basõn: Tashih T.C. FATİH 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2007/2871 TAL. Bir borçtan dolayõ hacizli olup aşağõda tapu kaydõ ve nitelikleri yazõlõ taşõnmazõn satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. TAPU KAYDI : İstanbul ili, Fatih İlçesi Hasan Halife Mahallesi 440 Pafta, 2033 Ada, 15 Parsel sayõlõ 136 m: miktarlõ kargir apart- manõn 40/362 arsa paylõ bodrum kat 1 nolu /daire vasõflõ taşõnmazõn tamamõ. İMAR DURUMU: Dosyasõnda mevcut Fatih Belediye Başkanlõğõ İmar ve Planlama Müdürlüğünce düzenlenmiş 12.11.2007 ta- rih sayõlõ imar durum belgesine göre Fatih Hasan Halife Mahallesi 440 Pafta, 2033 Ada, 15 Parsel sayõlõ yer 21.05.2005 tatbik tarih- li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planõnda 3. Derece koruma bölgesinde konut alanõnda kalmakta olup H=15,50 m. İrtifa almaktadõr. Yeni inşaat yapõlmasõ halinde Koruma Kurulundan görüş alõnmadan uygulama yapõlamaz denmektedir. GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU: Söz konusu gayrimenkul; İstanbul İli, Fatih İlçesi sõnõrlarõ dahilinde bulunan Ha- san Halife Mahallesi, Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus (eski Mutemet) sokakta 62 ( eski 68 ) kapõ Numaralõ bodrum+zemin+4 nor- mal katlõ Emler apartmanõnda bodrum kat 1 nolu dairedir. Daire; Antre, hol, salon iki oda, koridor, mutfak banyo, WC mahallinden ibaret olup, yaklaşõk 66,50m2 kullanõm alanlõdõr. Banyo, WC ve mutfak zemini seramik, diğer zeminler halõfleks kaplõdõr. Mutfak laminant tezgah, damlalõktõ krom evye, tezgah altõnda ve üstünde laminant dolaplar mevcuttur. Ocağa doğalgaz bağlõdõr. Banyoda duvarlar 10, WC de 7 sõra fayans kaplõ olup; banyoda ayaklõ lavabo, klozet ve havlupan; WC de alaturka WC taşõ vardõr. Banyoya bitişik odanõn duvarõnda şofben montedir. WC'nin kapõsõ bulunmayõp, çamaşõr makinesi konulmak suretiyle depo olarak kullanõl- maktadõr. Daire giriş kapõsõ ahşap görünümlü çelikten; iç kapõlar yağlõboyalõ ahşaptandõr. Mutfak penceresi çift camlõ alüminyum, salon penceresi çift camlõ PVC, diğer pencereler yağlõ boyalõ ahşaptandõr. Isõnma kombi ile sağlanmaktadõr. Ön ve arka cepheye ba- kan pencerelerde demir korkuluk vardõr. GAYRİMENKULÜN KIYMETİ: Satõşa konu taşõnmazõn bulunduğu mevkii, ulaşõm sorunlarõ, iş merkezleri ve meskun yerler ile olan bağlantõlarõ, kullanõm alanõ, yõpranma payõ, yapõmõnda kullanõlan malzeme ve işçilik. Kalitesi, getirebileceği yõllõk kira bedeli, belediye hizmetlerinden yararlanabilme olanaklarõ, civarda emsal oluşturabilecek nitelikteki emlak alõm satõm rayiçleri gibi etki ede- bilecek tüm olumlu ve olumsuz faktörleri göz önüne alõnarak Fatih İcra Hukuk Mahkemesinin 2008/178 E. - 2008/636 K. Sayõlõ ila- mõ ile mezkur taşõnmaza 90.000,00-YTL (doksanbin YTL) kesin kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Bahse konu taşõnmaz: 09/01./2009 günü saat 14:00/14:15 arasõnda Fatih 2. İcra Müdürlüğü'nde açõk artõr- ma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetlerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa, en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şar- tõyla, mezkur taşõnmaz; 19/01/2009 günü saat 14:00/14:15 arasõnda. Fatih 2. İcra Müdürlüğü'nde açõk artõrma suretiyle ikinci artõr- maya çõkarõlacaklardõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere ar- tõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõy- metinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõnõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çe- virme ve paylaştõrma masraflarõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak ede- ceklerin, tahmin edilen kõymetlerin %20'si nispetinde nakdi "YTL."sõ veya bu miktar kadar Milli bir Banka'nõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satõm harcõ birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. İhale pulu, tapu alõm harç ve masraflarõ ve Katma Değer Vergisi (KDV) alõcõya ait- tir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkuller üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan id- dialarõnõ dayanağõ belgeler ile onbeş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazõmdõr; Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõk- ça paylaşmada hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mütesselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açõk olup, mas- rafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/2871 Tal. sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 7-Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ veya adresleri bilinmeyenlerin de yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 64607) Birkaç hafta önceydi. Henüz Baykal ve CHP’nin “Kara Çarşaf açılımını” yaşamamış- tık… O gün, birçok gazetede aynı haber vardı: Haber özetle şöyleydi: Suudi Arabistan’da bir din adamı “ilginç” bir fet- va vermişti. Kara çarşaf kullanan kadınların iki gö- zü açık kalınca erkekler için “tahrik edici” (Büyük harflerle: TAHRİK EDİCİ) olabiliyordu; bu nedenle adamımız, sadece tek gözü açık bırakan çarşaf ya da peçe kullanılmasını istiyordu... (Kaynak BBC.) Haberi okuduğumda kusmamak için kendimi zor tuttum. Sevgili Okurlar, bir süredir Baykal’ın “kara çarşaf açılımı” üzerine medyada yazılanları, söy- lenenleri, tartışmaları izledikçe bir kez daha bu erkek egemen düzende kadınlar üzerinden, ka- dınları kullanarak sürdürülen politikalar beni dehşet içinde bırakıyor. Kimse kusura bakmasın, ben “demokrat, liberal, solcu eskisi arkadaşlar” gibi, ülkemin hızla “Arap- laştırıldığı” bir süreçte, kara çarşaf giyen kadın- ların çoğalıp yayılmasını, kabul görmesini, bu tarz giyimin yüceltilmesini, teşvik ve destek görme- sini, ödüllendirilmesini, reklama, oya, ranta, çı- kara, iktidar savaşlarına alet edilmesini kabul ede- miyorum… “Oh ne güzel demokratikleşiyoruz, li- beralleşiyoruz, bağnazlıktan kurtuluyoruz” diye se- vinemiyorum. Erkeğin kadına zulmü Sevinemiyorum, çünkü bu “açılım”ın, o ka- dınların bireysel özgürlüğüyle hiç ama hiçbir il- gisi olmadığını biliyorum. Baykal’ın “insani açı- dan” diye savunmalarını hiç ikna edici bulmu- yorum. Her kılıkta her insan elbet dilediği partiye gi- rebilir, girmelidir de… Ancak “insani açıdan” par- tinize üye aldığınız kadınları nereye dek taşıya- bileceğinizi, destekleyeceğinizi çoktan ortaya koy- muş olmanız gerekirdi. Nereye kadar? Üniver- sitelere, yargı birimlerine, tüm kamu kuruluşla- rının başına, Meclis’e vb… Ben bu konuda bir açıklama duymadım. Ya siz? Ayrıca bugüne dek CHP’nin çarşafa dolanmamış kadınlara ne kadar tahammül edebildiğini gördük! Sevinemiyorum, çünkü benim için kadının çarşafla örtülmesi erkeğin kadına zulmüdür. Er- keğin, kadını ikinci sınıf, kendinden geri ve aşa- ğı görmesinin, kadını kölesi yerine koymasının işa- retidir. “Ben kendim istedim de çarşafa girdim” diyen kadınlar, bence peşinen bu aşağılanmayı, bu köleliği kabullenmiştir… Örtü, namus, ahlak Sevinemiyorum çünkü, Türkiye’de uygulanan AKP’nin politikalarını, hele hele Erdoğan’ın “Ve- lev ki politik simge” lafını düşünüyorum. Üzeri- ne, kimi dış ülkelerin hevesi ve gayretiyle hızla “Ilımlı İslam ülkesi” yapılma çabalarını ekliyorum. Ülkemde din ve inancın ancak örtüyle, tesettür- le, türbanla, çarşafla ortaya koyulduğunu görü- yorum. Yani kadınlar üzerinden yapılan ayrım- cılıkla! Ya erkekler? Sevinemiyorum, çünkü şimdiden “örtülü kadın namusludur, ahlaklıdır, açık kadın namussuz, ah- laksız” varsayımı köşe bucak her yere yerleşti- rilmeye başlandı. Hayır sevinemiyorum, çünkü kadınlarını örtü al- tına sokan dünyadaki İslam ülkelerini ve orada yaşananları çok gördüm. Ne denli para, pul, pet- rol zengini olsalar da utanç verici geriliklerinin ka- dınlarını yok saymaktan, aşağılamaktan kay- naklandığını bilecek kadar gördüm … Fazla sö- ze gerek yok… Tarihte bu utanç verici döngüyü kırabilmiş tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tü. “Demokrat, liberal arkadaşlar”, Atatürk’ü, dev- rimleri, kılık kıyafet devrimini yerden yere vurur- ken sadece 80 yıl öncesine değil, bugüne, bu- günün İslam ülkelerine de bir bakıversinler! Şu sıralar CHP’yi eleştirmenin sırası hiç değil diye susanlar, düşündüklerini söylemeyenler ya da “demokrasi” adına şu “çarşaf açılımına” çok sevinenlerin sayısı az buz değil… Ama ne var ki ben takıyye yapamıyorum. O nedenle bunları yaz- dım. www.zeyneporal.com e-posta: zeynep@zeyneporal.com faks: 0212.257 16 50 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ödü- lünü 3 Aralık akşamı alacak. Vakõf Onur Ödülü CSO’nun Kültür Servisi - Sev- da-Cenap And Müzik Vakfı’nõn ülkemiz çok- sesli müziğine büyük emeği geçmiş bir beste- ci, yorumcu ve/veya eği- timciye katkõlarõndan dolayõ vakfõn ve mü- zikseverlerin şükranla- rõnõ sunmak üzere her yõl sunduğu “Vakıf Onur Ödülü Altın Madalya- sı”nõn bu yõlki sahibi Türkiye’nin köklü mü- zik kurumlarõndan Cum- hurbaşkanlõğõ Senfoni Orkestrasõ. Vakõf yöne- tim kurulu, danõşma ku- rulunun önerisini de de- ğerlendirerek; 2008 yõ- lõ Vakõf Onur Ödülü Al- tõn Madalyasõ’nõn, Cum- huriyet müzik devrimi- nin önemli bir kurumu olarak müzik yaşamõ- mõza yaptõğõ katkõlar ne- deniyle Cumhurbaşkan- lõğõ Senfoni Orkestra- sõ’na verilmesini oybir- liği ile kararlaştõrdõ. Cumhurbaşkanlõğõ Senfoni Orkestrasõ’nõn madalyasõ 3 Aralõk Çarşamba akşamõ or- kestranõn yenilenen sa- lonunda yapõlacak tö- renle Cumhurbaşkan- lõğõ Genel Sekreteri Mustafa İsen tarafõn- dan verilecek. Orkestra törende genel müzik direktörleri Rengim Gökmen yönetimin- de Alnar’õn “Prelüd ve 2 Dans”õ ile Sme- tana’nõn “Moldova” (Vatanõm) yapõtlarõnõ yorumlayacak. Aynõ akşam önceki yõlõn Al- tõn Madalya sahibi devlet sanatçõsõ Gülsin Onay için Serhan Ye- dig tarafõndan hazõrla- nan “Yaşama Sevinci Tuşlarla Buluşunca” kitabõ da sanatseverle- rin beğenisine sunula- cak. Bir benzeri dünyanõn bir başka yerinde asla kurulamayacak bir müze Boğaziçimüzesihayalmi? Araba vapuru yeni hareket etmektedir... Son sürat gelen 1956 Chevrolet model bir polis arabasõ rampadan havalanarak uçar ve kõyõ- dan on altõ metre açõkta olan araba vapurunun içine konar!.. İzleyenleri hayrete düşüren bu olay 1965 yõlõnõn temmuz ayõnda yaşanmõş- tõr. Kent İstanbul, iskele de Sirkeci’dir... İs- tanbul Boğazõ’nõn geçilmesi konusunda ya- şanõlan bu ilginç sahne istenirse hâlâ görü- lebilir. Bunun için Fransõz yapõmõ “Coplan F. X 18 Ölmelidir” adlõ filmi bulmak yeterli olacaktõr. Hareket halindeki “Kız Kulesi” ad- lõ vapura uçan arabanõn şoförü de, başrol oyuncusu Richard Wyler’in dublörü olan Gil Delamere’dir. Önceki hafta tarihi bir olay yaşandõ İstan- bul’da... Boğaz, bir uçtan öbür uca yürüne- rek geçildi!.. Kentin iki yakasõnõ deniz altõn- dan birleştiren tüp geçidin tamamlanmasõy- la Başbakan ve bir grup insan Asya’dan Av- rupa’ya yürüdüler. O yürüyüşte hiç kimse bir İstanbul efsanesinin gerçekleştiğinin farkõn- da değildi. Sarayburnu’ndan Kõz Kulesi’ne bir gizli dehliz olduğu söylencesi tüpgeçit saye- sinde gerçeğe dönüşmüş olmadõ mõ? Boğaz’ı yürüyerek geçmek İstanbul Boğazõ yürünerek ilk kez suyun üs- tünden geçilmiştir!.. Yakõşõklõ deniz subayõ Atilla Hülagü, dünyalar güzeli eşinin de yar- dõmlarõyla Boğaz’õ karşõdan karşõya geçme- sini sağlayacak özel ayakkabõlarõn yapõmõna koyulur. Beylerbeyi Astsubay Okulu’nun önünde küçük birer kayõğõ andõran deniz ayak- kabõlarõnõ deneyen Atilla Hülagü, aylar süren hesaplar ve çizimler sonucunda kendisini ba- şarõya götürecek ayakkabõlarõ yaptõğõna ikna olur. Vapurlarõn üstüne asma köprünün göl- gesinin düşmediği 1963 yõlõnda İstanbullular bir gün, su üstünde yürüyen bir adam görür- ler!.. Boğaz tarihinin ilginç olaylarõndan biri olan suda giden araba öyküsü için, 1965 yõlõnõn Temmuz ayõna gitmeliyiz... Mavi renkli ara- banõn içindeki kõrmõzõ tişört ve şort giyen ka- dõn güzelliğiyle herkesi büyülerken, kendisini hayran hayran seyredenlerin bakõşlarõ korkuya dönüşür aniden!.. Genç kadõn Yeniköy sahi- linde arabasõnõn direksiyonunu denize doğ- ru kõrar… İnsanlar, Boğaz’a düşen arabanõn sularda kaybolacağõnõ sanõrken, yüzlerinde- ki korku ve telaş yerini şaşkõnlõğa bõrakõr... Üs- tü açõk araba ardõnda köpükler bõrakarak su üstünde yol almaya başlar!.. Bundan sonrasõnõ Agâh Özgüç’ten dinle- yelim: “Bir süre kıyıyı takip etti. Bu ara- da bütün kıyı villaların balkonları Yeni- köylülerle dolmuştu. Hâlâ mavi otomobi- lin içinden el sallayan Hülya’yı selamlı- yorlardı. Birçoğu ilk defa denizde bir oto- mobilin yüzebildiğini görüyordu... Yeni- köy’ün karşı kıyıları Çubuklu ve Kanlıca. Biz de motoru çevirip, sulara yarı yarıya gömülmüş otomobilin peşine düştük. Ya- kınımızdan gelip geçen bütün motorlar ya- vaşlayıp, Hülya’ya yol veriyorlardı.” Fotoğraflarõnõ Erol Dernek’in çektiği bu olay, 24 Temmuz tarihli Ses dergisine kapak olur. İstanbul Boğazõ’nõ geçen arabanõn di- reksiyonundaki güzel kadõn ise Hülya Koç- yiğit’ten başkasõ değildir. Dört tekerleği ve iki pervanesi olan “Amphicar Own” marka arabanõn o yõllarda ülkemizde satõş fiyatõ 60 bin TL olsa da, gemileri karadan yürütmek- le övünen bir milletten ilgi görmemiştir. Hep derim, ömrüm el verdikçe diyeceğim de; İstanbul’a bir Boğaz müzesi lazõm... Kö- şemin el verdiğince anlattõğõm ve daha nice şaşõrtõcõ tarihi olayõn, öykülerin, resimlerin, objelerin, deniz canlõlarõnõn sergileneceği bir Boğaz müzesi!.. Üstelik bir benzeri dün- yanõn bir başka yerinde asla kurulamayacak olan bir müze!.. Biliyorum, bir gün bu düş- lerimin hepsi gerçekleşecek. Buna tüm kal- bimle inanõyor ve emek sarfediyorum...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog