Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 30 KASIM 2008 PAZAR 14 KÜLTÜR SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Olağanüstü Konser: İdil Biret - Gürer Aykal kultur@cumhuriyet.com.tr KUŞADASI 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/378 TAL. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 - TAPU KAYDI: Aydõn ili Kuşadasõ ilçesi Türkmen Mahallesi Zincirlikuyu Mevkii 1936 ada 1 parsel, 87 cilt, 8596 sayfada kayõtlõ 999,59 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu kat irtifakõna göre 1/12 arsa paylõ zemin kat 1 bağõmsõz bölüm numaralõ mesken. ÖZELLİKLERİ: Taşõnmaz Kuşadasõ Çamlõk (Atatürk) yolunun İkiçeşmelik çõkõşõnda Batõ Apartmanõ N: 33'deki bloğun zemin katõnda yer almaktadõr. Mesken kapalõ olduğundan içeri gi- rilememiş, alõnan bilgilere göre: 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc’den ibaret olduğu, toplamda takriben 90 m2 kullanõm alanlõ, õslak zeminlerin, duvarlarõn fayans, zeminlerin seramik, dõş doğ- ramalarõn pvc õsõ camlõ doğrama ve demir korkuluklarla korumaya alõndõğõ, giriş kapõsõnõn çelik kapõ, apartman girişinin mermerli, apartmanõn asansörlü, iç doğramalarõnõn ahşap olduğu, bina- nõn yola cepheli, çevresinin tel örgü ile korumaya alõndõğõ, yakõn çevresinde kooperatif evleri ve soğuk hava deposu, zeytinlik tarlalarõ bulunduğu görülmüştür. İçinde bulunduğu parsel, Kuşada- sõ şehir imar planõ konut alanõ içinde kalmakta olup, her türlü ulaşõm, yol, su, elektrik gibi hiz- metlerden yararlandõğõ, meskende oturulduğu anlaşõlmõştõr. Taşõnmaza bilirkişilerce 7.7.2008 ta- rihinde 80.000 YTL değer takdir edilmiştir. İMAR DURUMU: Taşõnmazõn içinde bulunduğu parsel Kuşadasõ şehir imar planõ konut ala- nõ içinde kalmakta olup, her türlü ulaşõm, yol, su, elektrik gibi hizmetlerden yararlanõr durumda olup, taşõnmazda oturulmaktadõr. SATIŞ SAATİ: 10:15 -10:20 Arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 80.000,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1-Satõş 05.01.2009 günü yukarõda belirtilen saatler arasõnda Kuşadasõ 1. İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmek şar- tõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle 15.01.2009 günü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüç- hanlõ alacaklõlarõn alacaklarõ toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi ve artõrma bede- linin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, ta- pu harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ hususiyle fa- iz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmele- ri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõla- caktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu’nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildi- ği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olu- nur. (İİK.m.12) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahiplere de dahildir. (Basõn: 64841) GEBZE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/634 Tal. İpoteğin paraya çevrilmesi suretiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilen taşõnmazõn cinsi, adedi, evsafõ, tapu kaydõ, kõymeti: TAPU KAYDI: - Kocaeli ili, Gebze ilçesi, İstasyon Ma- hallesi’nde kain, tapuda 29LIB pafta, 1328 ada, 11 parselde kayõtlõ, 5/50 arsa paylõ, l. kat, 2 no’lu bağõmsõz bölüm nolu dairenin tamamõ. İMAR DURUMU: Gebze Belediye Başkanlõğõ'nõn 14.05.2008 tarih, G.G 3221-1727 / 1115-1761 sayõlõ yazõsõnda, taşõnmaz parselin, 1/1000 ölçek- li İmar Planõnda konut alanõnda kaldõğõ, Ayrõk nizam 3 kat, H=9,50 m.ve TAKS:0,40 olduğu be- lirtilmiştir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Satõşa konu taşõnmaz; İstasyon Mahalle- si’nde, Bolulular Caddesi’nde, 1526/1 Sokak’ta bulunan beş katlõ binanõn 1. normal katõnda, mer- diven sahanlõğõnda çõkõldõğõnda sol tarafta, 2 kapõ no'lu dairedir. Daire iki oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve antreden mevcut dairenin õslak hacimlerin zemini seramik, odalar ve salonun zemini ahşap, banyo ve tuvaletin duvarlarõ tavana kadar fayans kaplõdõr. Mutfak mermer tezgâh üstü ve altõ mobilya mutfak dolaplõdõr. Duvarlarõ plastik badanalõ, iç doğramalar ahşap, dõş pvc doğramalõdõr. Soba ile õsõtmalõdõr. Bina balkon çõkmalarõ ile beraber 194,00 m2 miktarlõ olup, kõymet taktiri yapõlacak daire net 85,00 m2 kullanõm alanlõ, brüt 97,00 m2’dir. TAŞINMAZIN MUHAMMEN DEĞERİ: Müdürlüğümüzün 23/05/2008 tarihli Kõymet Tak- dir Raporu’nda satõşa konu taşõnmaza 80.000,00-YTL Kõymet Takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satõşa konu taşõnmazõn 1. açõk arttõrmasõ 13.01.2009 salõ günü, saat 14.00 ile 14.10 arasõn- da Gebze 1. İcra Müdürlüğü'nde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada taktir edilen değerin %60'õnõ bul- masõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ, ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ taktirde en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak kaydõyla, Taşõnmazõn 2. açõk arttõrmasõ 23.01.2009 Cuma günü, saat 14.00 ile 14.10 arasõnda Gebze 1. İcra Müdürlüğü'nde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada taktir edilen değerin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan di- ğer alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ, ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla ihale olunur. 2- Açõk arttõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin %20'si nispetinde na- kit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait ola- caktõr. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçlarõ ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harç- larõ, satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sa- hipleri de dahil olmak üzere bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dair olan iddiala- rõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hak- larõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bi- le, satõş bedelini derhal veya İİK. 130 ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zo- rundadõr. 5- Taşõnmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale kararõ kaldõrõlarak İİK. 133 ncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen artõrmaya çõkarõlõr. Bu arttõrma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetinilir. Bu arttõrmada teklifin İİK. 129’ncu maddedeki hükümleri uymasõ şartõyla taşõn- maz en çok artõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebeb olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettik- leri bedelle son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn İcra Mü- dürlüğü’nce tahsil olunur. 6- İİK. 127. maddesi gereğince, işbu satõş ilanõ,tapuda adresi bulun- mayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. 7- Şart- name ilan tarihinden itibaren müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 8- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şart- nameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/ 634 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 20 Kasõm 2008 (İc.İf.126) (*) İgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 64928) İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN 2008/652 Esas Davacõ Behçet Mutlu vekili tarafõndan davalõ Dönmez Dericilik San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine 18.09.2008 tarihin- de iflas talebi ile dava açõlmõş olup duruşmasõ İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin duruşmaya mahsus salonunda 16.01.2008 günü saat 10.45'te yapõlacaktõr. İflasla ilgili duruşmaya katõlmak isteyenlerin belgeleri ile birilikte belir- tilen gün ve saatte mahkememizde hazõr bulunmalarõ gerektiği davetiye yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 26.11.2008 (Basõn: 64836) Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın şef Gürer Aykal yönetiminde ve solist olarak İdil Biret’in katıldığı konser, az rastlanan görkemli bir sanat olayı olarak izleyenlerin kulaklarından ve gönüllerinden silinmeyecek. Programda: Gi- riş olarak Mahir Cetiz’in bestesi “Gece Yü- rüyücüsü” adlı orkestra için senfonik parçası ses getirdi. 2006 yılında ve Gündüz Vassaf’ın yapıtlarından olan bu beste Hayao Niya- zak’ın filmlerinden esinlenerek bestelenmiş- tir. İdil Biret’in yorumladığı beste ise Sergei Rahmaninov’un “No. 2 Do Minör Op. 18 Pi- yano Konçertosu”dur. Gürer Aykal Ankara Devlet Konservatuva- rı’nda Necdet Remzi Atak’ın öğrencisi olarak Keman bölümünde başladı, sonra Adnan Saygun’un önem verdiği bir öğrenci idi. 1969 yılında Kompozisyon bölümünden yetişti. Devlet bursu kazanarak, İngiltere’ye giderek Londra’da Guilhall Müzik Okulu’nda Andre Previn ve George Hurst gibi usta şeflerin ya- nında çalıştı. Şeflik bölümlerinde birincilikler ka- zandı. Sonra İtalya’ya giden Gürer Aykal, şeflik nişanı aldı. Santa Cecilia Akademi- si’nde Franco Ferrara’nın asistanlığını yaptı.. Gürer Aykal 1975 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Daimi Şefliği’ne atan- dı. Bir süre Devlet Opera ve Balesi Genel Mü- dürü oldu. Bu arada Suna Kan ile birlikte An- kara Oda Orkestrası’nı kurdular. Gürer Aykal ayrıca Avrupa ülkelerinin orkestralarının şefli- ğini yaptı. İngiliz Oda Orkestrası, Güney Amerika, Amsterdam Concertgebouv Oda Orkestrası şefliğini yaptı. Müzik alanındaki ulus- lararası başarıları yurtiçi ve yurtdışı eğitim ala- nında Gürer Aykal’ın başarılarını tanıttı. Gürer Aykal çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin müzik yoluyla eğitilmesini ön plana almış, yur- tiçinde ve yurtdışında bu yolda çalışmalarıy- la hizmet vermiştir. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ilk konseri 13 Mayıs 1999’da Yıl- dız Sarayı Silahhane Binası’nda yer almıştır. Gürer Aykal’ın yönetiminde yapılanan orkest- ra önce Avrupa yakasında konserler vermiş, sonra Anadolu yakasına taşınmıştır. Lütfi Kır- dar Konser Salonu’nda ve Kadıköy Halk Eği- tim Merkezi’nde her ay konser veren orkestra halkın ilgisini çekmiştir. Orkestranın Genel Mü- zik Direktörlüğü’ne ve Sürekli Şefliği’ne Gürer Aykal getirilmiştir. Orkestra ayrıca Cadde- bostan Kültür Merkezi’nde de konserlerine de- vam etmiştir. Konserlerine özellikle Beethoven’in senfo- nileri ile konserlerine giren orkestra, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası adı altında 2000 - 2001 sezonunun geniş bir sanat olayı olarak tanınmıştır. Özellikle “Müziğin Anayasası” de- yimi ile değerlenen orkestra, müziksever hal- kımızın geniş ilgisini çekmiştir. Gürer Aykal yö- netiminde ses getiren orkestra, özellikle 28 Ni- san ve 16 Mayıs 2001 tarihlerinde 18. Ulus- lararası Ankara Müzik Festivali’nin açılışını ve 2002 Mart ayında ise Bulgaristan’da 42 yıldan beri süregelen Rusçuk Müzik Festivali’nin kapanış konserini sunmuştur. “Yeni Yılı Kar- şılama Konserleri” geleneğini de sürdürmek- tedir. Orkestranın konserleri yurtiçinde ve yurtdı- şında dünyanın önemli sanatçılarının katılımı- nı sağlamasıyla da önem kazanmaktadır. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansõ, Çarşamba Buluşmalarõ’na ev sahipliği yapõyor ‘Kentin Kapõlõ Mekânlarõ’Kültür Servisi - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Ajansõ, kültür-sanat ve kentsel uygulamalar alanlarõnda uzman isimlerin konuşmacõ olduğu Çarşamba Buluşmalarõ’na ev sahipliği yapõyor. Ajansõn yönetim merkezinin de bulunduğu Beyoğlu Atlas Pasajõ’nda yapõlan toplantõlarõn üçüncüsü, 3 Aralõk Çarşamba günü saat 18.00’de Ayfer Bartu Candan ve Biray Kolluoğlu’nun da katõlõmõ ile gerçekleştirilecek. “Kentin kapılı mekânları” temalõ toplantõda, kentin dõşõnda yeni bir kamusal alan izlenimi kazanmõş mekânlar masaya yatõrõlacak. İstanbul’daki Göktürk beldesinde yapõlan bir araştõrmanõn da katõlõmcõlarla paylaşõlacağõ toplantõda, kentin yeni toplu konut sitelerinin tanõtõmõ irdelenecek. Çarşamba buluşmalarõnõn ilki, “Küreselleşmenin yeni mekânları: Sergiler” başlõğõyla Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanõ Ali Akay’õn katõlõmõyla 5 Kasõm’da; ikincisi ise 12 Kasõm’da reklam dünyasõnõn ünlü ismi Paul Mc Millen’õn katõlõmõyla, “Yenilik üretiminin iletişimle nasıl bir ilişkisi olabilir?” başlõğõyla gerçekleştirilmişti. İstanbul’daki Göktürk beldesinde yapõlan bir araştõrmanõn da katõlõmcõlarla paylaşõlacağõ toplantõda, kentin yeni toplu konut sitelerinin tanõtõmõ irdelenecek. BİLETLER YARIN SATIŞA ÇIKIYOR ‘Strauss Gecesi’ne İş Sanat’tan ek gösteri Kültür Servisi - Bu- dapeşte Kraliyet Or- kestrasõ’na Budapeşte Balesi’nin dans göste- risi ile eşlik edeceği İş Sanat’ta 13 Ocak’ta ya- põlacak “Strauss Ge- cesi”nin biletleri şim- diden tükendi. Viyana Senfoni Or- kestrasõ’nõn yeni yõl ön- cesi verdiği konserler- den esinlenen ve baba ile oğul Johann Stra- uss’un en ünlü ve bili- nen bestelerinden bir seçkinin sunulacağõ ge- ce, 12 Ocak akşamõ sa- at 20.00’de tekrarlana- cak. Gösterinin biletleri yarõn satõşa çõkõyor. Bi- letler İş Sanat ana gi- şesi, Biletix satõş nok- talarõ ve Biletix çağrõ merkezinden alõnabilir. (0 212 316 10 83/ www.issanat.com.tr) 13 Ocak’taki ‘Strauss Gecesi’nin biletlerinin tükenmesi üzerine İş Sanat, yoğun ilgi gören geceyi 12 Ocak akşamõ da tekrarlayacak. Sakıp Sabancı Müzesi’nde Taksici Günü tekrarlanacak Kültür Servisi - Sabancõ Üni- versitesi Sakõp Sabancõ Müzesi (SSM), İstanbul’un nabzõnõ tu- tan taksicilerle bağõnõ güçlendir- mek amacõyla, her sergi döne- minde düzenlediği Taksici Günü, bu kez Dali sergisi için tekrarla- nacak. 3 Aralõk Çarşamba günü, 10.00-22.00 saatleri arasõnda mü- zeye gelen taksiciler, “İstan- bul’da bir Sürrealist: Salvador Dali” sergisini ücretsiz gezebile- cek. Etkinlik, İstanbul Otomo- bilciler Esnaf Odasõ Başkanõ ara- cõlõğõyla taksi şoförlerine iletilen “Müzeyi bulana giriş bedava!” mesajlõ davetiyelerle duyuruldu. Ayrõca; Bebek, Baltalimanõ, Emir- gân, Reşitpaşa ve İstinye’deki duraklara asõlan “Giriş ve ikram bizden, gelmesi ve gezmesi siz- den!” sloganlõ afişlerle, şoförlerin haberdar olmasõ sağlandõ. (0 212 277 22 00) Kültür Servisi - Atatürk hayranõ yazar Hanri Benazus’un 55 yõlda oluşturduğu, Atatürk’ün 4500 farklõ fotoğrafõndan oluşan koleksiyonu “Atatürk Fotoğrafları Sergisi” adõ altõnda 01–05 Aralõk tarihleri arasõnda Özel Alev Okullarõ’nda sergilenecek. Koleksiyonuna ait 3500 fotoğrafõ, 2007’de Çankaya Köşkü’ndeki Müze Köşk’e hediye eden yazarõn; “İnsan”, “Yakın Tarihimiz” ve “Atatürkçülük” hakkõnda da kitaplarõ bulunuyor. Ayrõca serginin açõlõşõnõn olduğu gün Benazus, “Öykülerde Yaşayan Atatürk” konulu bir konferansõn ardõndan kitaplarõnõ imzalayarak öğrencilerle sohbet edecek. Fotoğraflarla Mustafa Kemal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog