Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30370 / 1 YTL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 KASIM 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Atatürk Kitaplığı Özellikle gençlerle sohbet ederken Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili ilk anlatmak istediğim şey şudur: Atatürk en çok okudu! Anıtkabir Derneği Atatürk’ün okuduğu kitapların saptanabilenleri üzerinde güzel bir çalışma yaptı. Ata- türk’ün okurken altını çizdiği, yanına notlar düştüğü bölümleri bir araya getirdi. Bu bölümler 12 bin 500 sayfa tuttu ve 24 ciltte toplandı. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Selamete Çıkmanın Yolu Buyurdu ki; (adını vermeye gerek yok) sahil-i se- lamete birlikte çıkacakmışız! Nasıl mı? O da bilmiyor ama, hiç değilse global krizin ekonomiyi yere vurduğunu açık seçik söylüyor artık. İnandırıcı olabiliyor mu? Bakmayın bir tarihlerde hemen her alanda reformist, demokrat, hoşgörülü gibi görünmesine. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de REYKJAVİK İzlanda IMF’yi istemiyor Fenerbahçe derbi sever Turkcell Süper Lig’de haftanõn maçõnda Fenerbahçe Beşiktaş’õ 2-1 yendi. Kadõköy Şükrü Saracoğlu Stadõ’ndaki derbi maçta Sa- rõ-Lacivertlilerin golleri Selçuk ve Guiza’dan geldi. Siyah-Beyazlõlarõn tek sayõsõnõ ise Nobre attõ. Karşõlaşmanõn ilkyarõsõnda Cisse kõrmõzõ kartla oyun dõşõ kaldõ. Fenerbahçe al- dõğõ 3 puanla zirveye bir adõm daha yaklaş- tõ. Günün diğer maçlarõnda ise şu sonuçlar alõndõ: Sõvas-G.Antep: 3-0, Eskişehir-Denizli: 4-3, Ankaraspor-Ankaragücü: 0-1. Spor’da Avrupa Birliği Komisyonu, ilaç firmalarõnõn “ticari çõkar güderek” ucuz ilaçlarõn üye ül- kelere girişini engellediğini veya geciktirdiğini açõkladõ. Komisyonun konuya ilişkin rapo- runda, bazõ ilaçlarõn düşük fiyatlõ versiyonla- rõnõ piyasaya süren firmalardan “Büyük şirketler bizi Avrupa pazarõna sokmuyor” şeklinde şi- kâyet alõndõğõna dikkat çekildi. Raporda büyük şirketlerin tekelci zihniyeti nedeniyle birlik ül- kelerinin sağlõk harcamalarõnõ milyonlarca Avro arttõrdõğõ vurgulandõ. Arka Sayfada Öfkeli binlerce İzlandalõ başkent Reykjavik’teki pro- testo gösterilerinde hükü- meti istifaya çağõrdõ. Geçen ay başlayan ve gittikçe ar- tan bir katõlõmla devam eden gösterilerde halk, hüküme- ti “ekonomiyi uçuruma sü- rüklemek”le suçluyor. İz- landa’da halk hükümetin IMF ile anlaşmasõna da tep- kili. Gösterilerde IMF’yi ağõr küfürlerle eleştiren halk, IMF’nin ülkedeki re- fahõ yok edeceğinden endi- şe ediyor. 13. Sayfada MİLANO 2 bin Avro’yu al terk et İtalya’nın kuzeyindeki Tre- viso kentine bağlõ Spresia- no Belediyesi, ekonomik krizle baş edemeyen kü- çük belediyelerin, işsiz ka- lan göçmenlerin İtalya’yõ hemen terk etmeleri için her birine 2 bin Avro ver- melerini önerdi. Sendikalar Spresiano Belediyesi’nin önerisini eleştirerek soruna çözüm olmayacağõnõ sa- vundu. ASLI KAYABAL’ın haberi 11. Sayfada CARACAS Venezüella ‘roja rojita’ Yerel seçimleri izlemek için Caracas’tayõm. Boli- varcõ devrimin ülkesinde ilk tanõdõğõm insan bir mu- halif çõktõ. Gecekondu ma- hallelerini göstererek biraz da hõnçla “suya ve elektriğe para ödemezler” dedi. Kafa karõştõran devrimi ile tüm güneyi yoldan çõkaran ve kuzeyin tepesini attõran ül- kede seçim sonuçlarõna gö- re haritanõn büyük bölümü “roja rojita” yani kõpkõrmõ- zõ. ENGİN DEMİRİZ’in yazısı 10. Sayfada NEW YORK Yarabbi şükür, şükür... Mayıs çiçeği adlõ gemiye binip Kuzey Amerika’ya, bugünkü Massachusetts’e geldiler Pilgrim adlõ liman şehirlerinden, İngilizler. Geldikleri topraklarõn sahibi olan Amerikan yerlileriyle kolonici İngilizler arasõn- daki ilk işbirliğiydi sonba- har ekinlerinin bayramõnõ kutlamak. Basitti, şükretti- ler kendilerine verilmiş olanlara, yediler içtiler. IŞIK CANSU CANAYAK’ın yazısı 10. Sayfada AB’ye ucuz ilaç giremiyor Tunay Bozyiğit, “Seydu- na” mahlasõyla yaptõğõ besteleriyle tanõnõyor. Yitik aşkõna da Şahrud adõnõ verip şarkõlar yazan Bozyiğit’in, Seyduna Türküleri’nin dördün- cüsü “Sevdam Sabõ- kamdõr Har” yayõmlan- dõ. Aşka dair duygularla toplumsal eleştirinin iç içe ol- duğu şarkõlarõnda Iğdõr’dan Hazar Denizi’ne kadar uza- nan Bozyiğit, destansõ bir söylem tutturuyor. HA- TİCE TUNCER’in söy- leşisi 7. Sayfada Beşiktaş’õ 2-1 yendi Alevi dedeleri, AKP’nin ‘açõlõmõnõ’ değerlendirdi, ‘maaş’a karşõ çõktõ CHP lideri Baykal, Muğla’da hükümete yük- lendi. “İmralõ’da Öcalan’a arkadaş getirmek için inşaat yapõldõğõnõ öğrendiklerini” belirten Baykal “Aynõ gün şehit binbaşõyõ toprağa verdik” dedi. Baykal, PKK ile pazarlõğa girişilemeyeceğini vur- gulayarak “Devlet gücünü gösteremiyor. Tehlikeli çatõşmalar başladõ. Terör belli yerlerde borusunu öttürür hale geldi” diye konuştu. 8. Sayfada Emekçi AKP’yi uyardõ İSOBaşkanõ,pakettegeçkalõndõğõnõvesanayicilerinbeklentisininarttõğõsöyledi İşletmelere acil kan şart Dinle siyaset olmaz Çek Cumhuriyeti’nin Ankara Bü- yükelçisi Eva Filipi, “Türkiye’nin, nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olmasõ nedeniyle AB’ye tam üye ola- mayacağõ” düşüncesini eleştirdi. Fili- pi, “Din üzerinden siyaset yapõlmasõ- na karşõyõm” dedi. LEYLA TAVŞA- NOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada BÜYÜKELÇİ FİLİPİ: Ne demek devletçi? Güneydoğu’ya ilişkin değerlendir- melerde bulunan Erdoğan, “bazõ mah- fillerin kendisine devletçi dediğini” be- lirterek “Ne demek devletçi? Erdoğan bu milletin adõna hizmet sunar ve kur- duğu devletin mekanizmalarõnõ da millet için seferber eder” dedi. EMİ- NE KAPLAN’ın haberi 4. Sayfada BAŞBAKAN ERDOĞAN: Krize karşõ önlem almada geç kalõndõğõna dikkat çe- ken İstanbul Sanayi Odasõ (İSO) Başkanõ Tanõl Kü- çük, gerçekleşmeyen yapõsal reformlar nedeniy- le Türk sanayicisinin uzun yõllardõr kan kaybetti- ğini vurguladõ. Küçük, “İçinde bulunduğumuz dö- nemde tüm çabamõz üretimin, istihdamõn ve ih- racatõn devam ettirilmesi olmalõdõr” dedi. İSO’nun yüzde 96’dan fazlasõnõn KOBİ’lerden oluş- tuğunu belirten Küçük, KOBİ’lerin likidite sorunu yaşadõğõnõ ve bunlarõn mutlaka üretimlerini devam ettirmesi gerekiğini kaydetti. Küçük, reel sektörün çok acil 10 milyar dolarlõk kaynağa ihtiyacõ oldu- ğunu söyleyerek “Umuyoruz 2009, 2008’i aratmaz” dedi. ŞEHRİBAN KIRAÇ’ın haberi 13. Sayfada Genelkurmay’ın yakala- nan ve kendiliğinden teslim olan teröristler arasõnda yap- tõğõ anketlerden derlediği bilgiler, terörün altõnda ya- tan sosyal sorunlarõ da or- taya çõkardõ. Bu istatistiklere göre terör örgütüne katõ- lanlarõn yüzde 70’ten fazlasõ en az 6 çocuklu ailelerden geliyor. 4. Sayfada Bir tek Güney sorgulanmadõ Ergenekon’u ifadeleriyle yönlendiren Tuncay Gü- ney “firari şüpheli” olarak nitelenmesine karşõn hak- kõnda arama kararõ bile çõ- karõlmadõ. TBB Başkanõ Özdemir Özok, Güney’in dinlenip dinlenmemesi ka- rarõnõn tamamen davayõ yü- rüten mahkemeye ait oldu- ğunu belirtti. 8. Sayfada Teröristler kalabalõk aileden Tunay Bozyiğit’ten öyküler Iğdõr’dan Hazar’a aşk ve eleştiri UÇAK KAZASI GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ 3. Sayfada MUMBAİ’DE TERÖR DEHŞETİ SONA ERDİ 11. Sayfada Fotoğraf:NECATİSAVAŞ AKP’DEN 2 GÜNLÜK ALEVİ KAMPI 5. Sayfada ‘Toplum kabul etmez’ Alevi Kültür Dernekleri ile Hacõ Bektaş Ve- li Anadolu Kültür Vakfõ tarafõndan gerçekleştirilen dedeler toplantõsõn- da, zorunlu din derslerinin kaldõrõlmasõ, Diyanet İşleri Başkanlõğõ’nõn ka- patõlmasõ ve Madõmak’õn müze olmasõ gibi istemlerin anayasaya dayandõğõ vurgulandõ. Hükümetin, dedelere maaş bağlama fikri eleştirilerek, “Dev- letten maaş alan dedeleri Alevi toplumu kabul etmez” denildi. ‘Genel müdürlük yanlış’ Hacõ Bektaş Veli Dergâhõ Postni- şi Ulusoy, “Devlet inançlara karõşmasõn, maddi manevi des- tek sağlamasõn. Alevilerin temsil edileceği genel müdürlük Diyanet İşleri Başkanlõğõ kadar yanlõş olur” dedi. Abdal Mu- sa Dergâhõ Postnişi Eriç de “Önce Alevilerin kimliği tanõnmalõ ve cemevleri yasal statüye kavuşmalõ” diye konuştu. 5. Sayfada ‘Devlet inançlara eşit davranmalı’ BAYKAL’DAN SERT ELEŞTİRİ: KESK ve DİSK’in öncülü- ğünde sivil toplum örgüt- leri ve siyasi partilerin de katılımıyla Ankara Sıhhi- ye Meydanı’nda gerçek- leştirilen “İşsizliğe, Yok- sulluğa ve Zamlara Karşı, Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”nde on binlerce emekçi AKP hükümetini uyardı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen çalı- şanlar, krizin bedelinin emekçiye ödettirilemeye- ceğini vurguladı. Mitingde üzerini aratmak istemeyen gruplarla polis arasında arbede çıktı. Ses aracının Ulaştırma Kavşağı’nda köprü altından geçişi sıra- sında Eğitim-Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Tuğrul Çulfa başını köp- rüye çarparak ağır yara- landı. 6. Sayfada Dev şirketler sokmuyor Terörle pazarlık yapılmaz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog