Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

3 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Kapitalizm İçin Sorun Küresel, Çözüm Yerel… KADIKÖY 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/1415 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlarõn cinsi, niteliği, kõy- meti, adedi, önemli özellikleri: İstanbul ili, Kadõköy ilçesi, 3. Bölge, Kozyatağõ Mahallesi, Hilmipaşa ve Hüseyin Ayanoğlu Sk. 179 pafta, 613 ada, 119 parsel sayõlõ 10415m2 miktarõnda- ki bahçeli kâgir apartmanõn 98/16289 arsa paylõ A-l Blok, 8. kat, 33 bağõmsõz bölüm numaralõ dairenin tamamõ ile yine ay- nõ yerde A-l Blok, 5. kat 22 bağõmsõz bölüm numaralõ dairenin 3/8 payõnõn cebri icra marifetiyle satõşõ yapõlacaktõr. Taşõnmazlarõn İmar Durumu: Dosyasõnda mevcut; Kadõköy Belediye Başkanlõğõ Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 20.09.2007 tarih, 2007/887612 sayõlõ imar durumu yazõsõnda söz konusu 119 sayõlõ parselin, 11.05.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planõnda, bina yüksekliği H: serbest irtifada, taban alanõ katsayõsõ TAKS: 0.35, Kat alanõ kat sayõsõ KAKS: 2.07 yapõ- lanma şartlarõnda ayrõk nizam konut sahasõnda kaldõğõ, Ayrõca Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih, 664 sayõlõ ilke kararõ gereği söz konusu par- sele komşu veya yol karşõsõnda tespitli tarihi eser niteliğinde yapõ bulunmasõ halinde uygulama esnasõnda Anõtlar Kuru- lu’ndan görüş alõnmasõ gerektiği bildirilmiştir. Taşõnmazlarõn Evsafõ: Satõşa konu taşõnmazlar: Kadõköy ilçesi, Kozyatağõ Ma- hallesi, Hilmipaşa Caddesi ile Buket Sokağõ’nõn kesiştiği köşe başõnda, OYAK Cl Sitesi'nde, mahallen 14 kapõ No’lu, beto- narme karkas sistemde bir bodrum, bir zemin, oniki normal kat- lõ inşa edilmiş Fulya Apartmanõ’nõn sekizinci normal kat 33 No’lu dairesi ile beşinci normal kat 22 No’lu dairesidir. Bina- da her katta dört daire mevcut olup her daire aynõ yapõlõşta ve aynõ metrekare sahalõdõr. Beşinci normal kat 22 No’lu daire, girişte antre, karşõda mutfak, solda salon, yine solda bir kori- dorda biri balkonlu üç yatak odasõ, banyo ve ayrõca tuvalet ma- halleri mevcuttur. Döşemeler õslak zeminlerde mermerle, sa- lon ve odalar laminat parke ile kaplõdõr. Mutfakta tezgâh altõ üstü dolaplarõ, banyoda küvet, klozet ve lavabo vardõr. Daire takriben 120.-m2 sahalõdõr. Sekizinci normal kat 33 No’lu dai- re, beşinci kat 22 nolu daire yapõlõşõnda ve aynõ metrekare sa- halõdõr. Bina vasat malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup bi- nada su, elektrik, kalorifer (doğalgaz yakõtlõ) ve asansör tesi- satlarõ vardõr. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumda olup ulaşõmõ kolaydõr. Taşõnmazlarõn Kõymeti: Satõşa konu taşõnmazlara, Bilirkişice; 1- A-l Blok, 8.kat, 33 ba- ğõmsõz bölüm numaralõ dairenin tamamõna 260.000,00.-YTL 2- A-l Blok, 5.kat, 22 bağõmsõz bölüm numaralõ dairenin borç- lu adõna kayõtlõ satõşa konu 3/8 hissesine 90.000,00.-YTL kõy- met takdir edilmiş olup kõymet takdirleri kesinleşmiştir. Satõş Şartlarõ: 1-Taşõnmazlarõn satõşõ: 15/12/2008 tarihinde 1-A-l Blok, 8.kat, 33 bağõmsõz bölüm numaralõ dairenin tama- mõnõnki saat 14.30'dan 14.40'a kadar, 2- A-l Blok, 5.kat, 22 bağõmsõz bölüm numaralõ dairenin borçlu adõna kayõtlõ satõşa konu 3/8 hissesinin tamamõnõnki saat 14.50'den 15.00'e kadar Kadõköy 6.İcra Müdürlüğü'nde açõk artõrma suretiyle yapõla- caktõr. Bu artõrmalarda tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüç- hanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 25/12/2008 ta- rihinde aynõ yer ve saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõ- nõ, takdir edilen kõymetinin %40'õnõ geçmek şartõ ile en çok art- tõrana ihalesi yapõlacaktõr. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tah- min edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsu- ben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edil- miş olsa bile, satõş bedelini derhal veya verilen süre içinde nak- den ödemek zorundadõrlar. İhale damga pulu, KDV, tapu alõm harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir. Tellaliye, tapu satõm harcõ ve birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi ala- caklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla- rõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; ak- si takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü madde- si gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan ta- rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebi- lir. 6-Satõşõ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenle- rin 2007/1415 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 22.10.2008 (*) İlgililer tabirine irti- fak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 57130 İZMİR 18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/12113 Satõlmasõna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: TAPU KAYDI: Satõlmasõna karar verilen taşõn- maz, İZMİR İLİ, BORNOVA İLÇESİ, 2. BÖLGE, ALTIN- DAĞ MAHALLESİ, 30 K4C PAFTA, 14754 PARSEL, 24 CİLT, 2301 SAYFA NUMARASINDA KAYITLI, 12/144 ARSA PAYLI, l. KAT 3 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİKLİ taşõnmazdõr. ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satõşa ko- nu yukarõda tapu kaydõ belirtilen taşõnmaz, 4057 Sokak No: 36/2 Kat: l Daire: 3 Bornova İZMİR adresindedir. Ana bina be- tonarme karkas yapõ tarzõnda 4 katlõ ve asansörsüzdür. Parsel batõsõnda 4057 Sokak, doğusunda 4059 Sokak ve kuzeyinde 4076 Sokaklara cepheli olup, güneyinde diğer parsele komşu- dur. 3 numaralõ bağõmsõz bölüm 117 m2 brüt, 97,50 m2 net alanlõdõr. Mesken 2 oda, salon, mutfak ve oturma bölümü, ban- yo, wc, antre-hol ve 1 balkondan ibaret olup, döşeme kapla- malarõ tüm mahallerde seramik, duvar kaplamalarõ õslak ha- cimlerde fayans, diğer mahallerde ve tavanlarda sõvalõ ve ba- danalõdõr. Balkon mutfağa bağlantõlõ olup, mutfakta 1 oda bü- yüklüğünde oturma bölümü mevcut olup, mutfak ile birlikte kullanõlõr haldedir. Mutfakta mermer banko ile hazõr ahşap mut- fak dolaplarõ, banyosunda duş + kabin alafranga hela taşõ ve la- vabo, wc’de alaturka hela taşõ ve lavabo, balkonda demir kor- kuluk mevcuttur. Meskende õsõtma soba ile yapõlmaktadõr. Dai- renin giriş kapõsõ çelik, iç kapõlarõ ahşap Amerikan panel, pen- cereler alüminyum doğramalõdõr. Meskende elektrik ve su mev- cut olup, belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Taşõnmaz bulunduğu konut itibarõ ile Işõkkent Eğitim Kampüsüne 518 metre, Halil Atilla İlköğretim Okulu’na 441 metre, Çimentaş Lisesine 460 metre, Kordon Birlik İlköğretim Okulu’na 697 metre, Ulu Camii’ye 463 metre, Bornova Hükümet Konağõ’na 3533 metre direkt mesafededir. Taşõnmaza ulaşõm kolaydõr. Ta- şõnmazõn yeri, niteliği, konumu, halihazõr durumu, imar duru- mu, yapõ tarzõ, yõpranma payõ, ulaşõm ve yol durumu, paranõn satõn alma gücü, günün ekonomik şartlarõ, birim fiyatlarõ ve ci- vardaki emsal taşõnmazlar dikkate alõndõğõnda taşõnmazõn arsa payõ dahil değeri 85.000,00.-YTL.-(SEKSENBEŞBİN) YTL.dir. İMAR DURUMU: Taşõnmaz Bornova Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.08.2008 tarihli 35.4.07/10/2-5355 numaralõ yazõlarõ uyarõnca, İzmir ili, Bor- nova ilçesi, Altõndağ, 25 Şl pafta, 14754 parsel 1/1000 ölçekli imar planõnda bitişik nizam dört kata imarlõ olup, konut alanõ içerisindedir. MUHAMMEN BEDELİ: Satõşa konu taşõnma- zõn arsa payõ dahil muhammen bedeli 85.000,00.-YTL.- (SEKSENBEŞBİN) YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: Taşõnma- zõn BİRİNCİ İHALE 16/12/2008 günü, saat: 14.00-14.10 ara- sõnda olup, İzmir 18. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõn mecmuunu ve satõş ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile en çok arttõrana ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise 2. ihalesi yine aynõ icra dairesinde 10 gün sonra yapõlacaktõr. İKİNCİ İHALE; 26/12/2008 günü, saat: 14.00-14.10 arasõnda olup, İzmir 18. İc- ra Müdürlüğü’nde İKİNCİ ARTTIRMAYA çõkarõlacaktõr. Bu ikinci arttõrmada ise rüçhanlõ alacaklar var ise alacaklarõ mec- muunu ve tahmin edilen kõymetin %40’õnõ, satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok arttõrana ihale olunur. Bu şartlarla da alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 1) Arttõrma- ya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nisbe- tinde pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka te- minat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alõm harcõ ve masraflarõ alõcõ- ya aittir. Tellaliye, taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergi- ler ve tapu satõm harcõ, satõş bedelinden ödenir. 2) İpotek sahi- bi alacaklõlarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkõ sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa da- ir olan iddialarõnõn dayanağõ belgeler ile onbeş gün içinde dai- remize bildirmeleri lazõmdõr. 3) Satõş bedeli hemen veya veri- len mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanunu’nun 133. Maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve temerrüd faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç- bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark var ise öncelikle yatõrõlan teminattan tahsil edilir. 4) Ta- şõnmaz, İİK. 132 gereğince tüm takyidatlardan ari olarak satõ- şa çõkartõlmõştõr. 5) İşbu satõş ilanõnõn gazetede yayõmlanan ila- nõ, tapuda adresi olmayanlar ile satõş ilanõ tebliğe gönderilip de adreste tebligat yapõlamayanlar için İİK.127 gereğince, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 6) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiğinde, isteyen alõcõya bir örneği gönderilir. 7) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/12113 sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvur- malarõ ilan olunur. (İc.İf.K.126) Basõn: 57448 ADANA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2006/213 Tal. Adana 11. İcra Müdürlüğü'nün 2006/213 Tal. Sayõlõ dosyasõndan. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1-TAPU DURUMU: Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlar. Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahallesi, Bahçelievler Cad. 703 ada, 515 parselde kayõtlõ Tapuda ev ve bahçe vasõflõ, 8212 m2 alanlõ, borçlu hissesine zeminde 140 m2 tekabül eden taşõnmazdõr. İMAR DURUMU: TC Adana ili, Seyhan İlçe Belediyesi Emlak İstimlâk ve Harita Müdürlüğü’nün 19.12.2006 tarih 8276-24 sayõlõ yazõsõyla dosyaya gönderilen imar planõnda Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahallesi Pafta; 15-M-l, 16-M-IV, (109), 703 ada, 515 parsel Atrium mesken ve imar yollarõ olduğu NOT:l/5000'lik nazõm imar planõnda değişecek olan (D notasyon) olarak gösterilmiştir. SATILACAK 515 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Adana ili, Seyhan ilçesi Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahellesi Bahçeli Evler Cad. No:49/A da bulunmak- tadõr. Taşõnmaz tapu kaydõnda her ne kadar ev ve bahçe olarak belirtilmiş ise de bu parsel üzerinde kõsmen iki katlõ eski harabe şeklinde, kõsmen yapõsõ yõkõlmõş kendi halinde terk edilmiş kapõ ve pencereleri olmayan bir yapõ bulunmaktadõr. Taşõnmaz üzerinde hiçbir bitki örtüsü ve işe yarayacak maddi değeri olan yapõ yoktur. Enkaz şeklinde terk edilmiş, duvarlar ve yapõlar yõkõmõ halinde kendi yõkõm ücretlerini karşõhyacak miktar va değerde olabilir. Mevcut haliyle boş arsa niteliğindedir. Taşõn- maz Adana, Seyhan ilçesi kaymakamlõk hizmet binasõ, Kasaplar Çarşõsõ, Küçüksaat istikametinden gelip Akkapõ-Mõdõk-Hadõrlõ istikametine çalõşan dolmuş ve otobüs- lerin yol güzergâhõnda 300 metre mesafede olduğu gibi buradan şehir içine alõşverişlere ve resmi dairelerde iş takiplerinde yaya gidilip gelinebilir. Vasõta ve ulaşõm so- runu yoktur. Belediye hizmetlerinin tamamõ burada mevcuttur. 515 parsel nolu taşõnmazõn toplam değeri 28.000.00-YTL. (Yirmisekizbin.YTL’dir) 2-TAPU DURUMU: Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlar, Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahallesi, Bahçelievler Cad. 703 ada, 241 parselde kayõtlõ tapuda arsa vasõflõ, 2210 m2 alanlõ, Borçlu hissesine zeminde 1131 m2 tekabül eden taşõnmazdõr. İMAR DURUMU: TC Adana ili, Seyhan İlçe Belediyesi Emlak İstimlâk ve Harita Müdürlüğü’nün 19.12.2006 tarih 8276-24 sayõlõ yazõsõyla dosyaya gönderilen imar planõnda Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahallesi Pafta; 15-M-l, 16-M-IV, (109), 703 ada, 241 parsel Atrium ticaret ve imar yollarõ olduğu NOT:l/5000'lik nazõm imar planõnda değişecek olan (D notasyon) olarak gösterilmiştir. SATILACAK 241 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Adana ili, Seyhan ilçesi Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahellesi Bahçeli Evler Cad. No:49/A’da bulunmak- tadõr. Taşõnmaz eski harabe şeklinde tavanõ yõkõlmõş, ön duvarlarõ kendi halinde terk edilmiş boş arsadõr. Arsa üzerinde hiçbir bitki örtüsü ve işe yarayacak maddi de- ğeri olan yapõ yoktur. Buradaki enkaz şeklinde terk edilmiş duvarlar ve yapõlar yõkõmõ halinde kendi yõkõm ücretlerini karşõlayacak miktar ve değerde olabilir. Binala- rõn üst tavanlarõ yõkõlmõş enkazlarõ götürülmüştür. Tapu kaydõnda belirtilen fabrika gibi yapõ ve fabrikanõn çalõşmasõna yarayacak hiçbir makine ve aksamlarõ yoktur. Taşõnmaz Adana, Seyhan ilçesi kaymakamlõk hizmet binasõ, Kasaplar Çarşõsõ, Küçüksaat istikametinden gelip Akkapõ-Mõdõk-Hadõrlõ istikametine çalõşan dolmuş ve oto- büslerin yol güzergâhõnda 300 metre mesafede olduğu gibi buradan şehir içine alõşverişlere ve resmi dairelerde iş takiplerinde yaya gidilip gelinebilir. Vasõta ve ulaşõm sorunu yoktur. Belediye hizmetlerinin tamamõ burada mevcuttur. 241 parsel nolu taşõnmazõn toplam değeri 226.200,00-YTL. (İkiyüzyirmialtõbinikiyüz.YTL’dir) 3-TAPU DURUMU: Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlar, Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahallesi, Bahçelievler Cad. 703 ada, 242 parselde kayõtlõ tapuda kargir fabrika vasõflõ, 700 m2 alanlõ, tamamõ borçlu adõna kayõtlõ taşõnmazdõr. İMAR DURUMU: TC Adana ili, Seyhan İlçe Belediyesi Emlak İstimlâk ve Harita Müdürlüğü’nün 19.12.2006 tarih 8276-24 sayõlõ yazõsõyla dosyaya gönderilen imar planõnda Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahallesi Pafta; 15-M-I, 16-M-IV, (109), 703 ada, 242 parsel Atrium Mesken ve imar yollarõ olduğu NOT:l/5000'lik nazõm imar planõnda değişecek olan (D notasyon) olarak gösterilmiştir. SATILACAK 242 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Adana ili, Seyhan ilçesi Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahallesi Bahçeli Evler Cad. No:49/A da bulunmak- tadõr. Taşõnmaz eski harabe şeklinde tavanõ yõkõlmõş, ön duvarlarõ kendi halinde terk edilmiş boş arsadõr. Arsa üzerinde hiçbir bitki örtüsü ve işe yarayacak maddi de- ğeri olan yapõ yoktur. Buradaki enkaz şeklinde terk edilmiş duvarlar ve yapõlar yõkõmõ halinde kendi yõkõm ücretlerini karşõlayacak miktar ve değerde olabilir. Binala- rõn üst tavanlarõ yõkõlmõş enkazlarõ götürülmüştür. Tapu kaydõnda belirtilen fabrika gibi yapõ ve fabrikanõn çalõşmasõna yarayacak hiçbir makine ve aksamlarõ yoktur. Taşõnmaz Adana, Seyhan ilçesi kaymakamlõk hizmet binasõ, Kasaplar Çarşõsõ, Küçüksaat istikametinden gelip Akkapõ-Mõdõk-Hadõrlõ istikametine çalõşan dolmuş ve oto- büslerin yol güzergâhõnda 300 metre mesafede olduğu gibi buradan şehir içine alõşverişlere ve resmi dairelerde iş takiplerinde yaya gidilip gelinebilir. Vasõta ve ulaşõm sorunu yoktur. Belediye hizmetlerinin tamamõ burada mevcuttur. 242 parsel nolu taşõnmazõn toplam değeri 140.000,00-YTL. (Yüzkõrkbin.YTL’dir) 4- TAPU DURUMU: Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlar, Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahallesi, Bahçelievler Cad. 703 ada, 262 parselde kayõtlõ tapuda arsa vasõflõ, 500 m2 alanlõ, tamamõ borçlu adõna kayõtlõ taşõnmazdõr. İMAR DURUMU: TC Adana ili, Seyhan İlçe Belediyesi Emlak İstimlâk ve Harita Müdürlüğü’nün 19.12.2006 tarih 8276-24 sayõlõ yazõsõyla dosyaya gönderilen imar planõnda Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahallesi Pafta; 15-M-I, 16-M-IV, (109), 703 ada, 262 parsel Atrium mesken ve imar yollarõ olduğu NOT:l/5000'lik nazõm imar planõnda değişecek olan (D notasyon) olarak gösterilmiştir. SATILACAK 262 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Adana ili, Seyhan ilçesi Akkapõ (Havuzlu Bahçe) Mahellesi Bahçeli Evler Cad. No:49/A da bulunmak- tadõr. Taşõnmaz eski harabe şeklinde tavanõ yõkõlmõş, ön duvarlarõ kendi halinde terk edilmiş boş arsadõr. Arsa üzerinde hiçbir bitki örtüsü ve işe yarayacak maddi de- ğeri olan yapõ yoktur. Buradaki enkaz şeklinde terk edilmiş duvarlar ve yapõlar yõkõmõ halinde kendi yõkõm ücretlerini karşõlayacak miktar ve değerde olabilir. Binala- rõn üst tavanlarõ yõkõlmõş, enkazlarõ götürülmüştür. Tapu kaydõnda belirtilen fabrika gibi yapõ ve fabrikanõn çalõşmasõna yarayacak hiçbir makine ve aksamlarõ yoktur. Taşõnmaz Adana, Seyhan ilçesi kaymakamlõk hizmet binasõ, Kasaplar Çarşõsõ, Küçüksaat istikametinden gelip Akkapõ-Mõdõk-Hadõrlõ istikametine çalõşan dolmuş ve oto- büslerin yol güzergâhõnda 300 metre mesafede olduğu gibi buradan şehir içine alõşverişlere ve resmi dairelerde iş takiplerinde yaya gidilip gelinebilir. Vasõta ve ulaşõm sorunu yoktur. Belediye hizmetlerinin tamamõ burada mevcuttur. 262 parsel nolu taşõnmazõn toplam değeri 100.000,00-YTL. (Yüzbin.YTL’dir.) 1-SATIŞ ŞARTLARI: Birinci arttõrma; 1-Taşõnmaz 16.12.2008 Günü, Saat: 14.30-14.40 arasõnda, 2-Taşõnmaz 16.12.2008 Günü, Saat: 14.45-14.55 arasõnda, 3-Taşõnmaz 16.12.2008 Günü, Saat: 15.00-15.10 arasõnda, 4-Taşõnmaz 16.12.2008 Günü, Saat: 15.15-15.25 arasõnda, Adana Yeni Adliye Binasõ 4. Kat 408 nolu odada açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin % 60'õ ve satõş isteyenin alacağõna olanõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla taşõnmazlar 26.12.2008 Günü, Saat: 14.30-15.25 arasõnda Yeni Adliye Binasõ 4. Kat 408 nolu odada ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok arttõrana ihale olunur. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar ban- ka teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinden 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, mevzuatõn öngördüğü oran- da KDV, Tellaliye, Tapu alõm harcõ ve masraflarõ ile tahliye teslim masraflarõ alõcõya aittir. Taşõnmazlarõn aynõndan doğan vergiler öncelikle satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-İhaIeye katõlõp da sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlarõ ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca te- merrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca, hiçbir hükme hacet kalmadan dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncel- likle teminat bedelinde alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameye görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/213 Tal. Sayõlõ dosya num- arasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ve kendilerine tebliğ edilmeyen alakadarlara bu ilanõn tebliğ yerine geçeceği ilan olunur. 23.10.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dâhildir. (Basõn: 58240) ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA DÜZELTME İLANI 2007/457 Esas Yukarõda numarasõ yazõlõ dosyamõzdan satõşõna karar verilen İzmir ili Çeşme ilçesi Alaçatõ Köyü’nde kâin tapu, 41 cilt, 4018 sayfa 0 ada 4031 parselde kayõt- lõ 5.820,00 m2 yüzölçümlü “tarla” vasõflõ taşõnmazõn 29 Eylül 2008 tarihli Cum- huriyet Gazetesi’nde yapõlan ilanõnda 2. satõş gününün sehven 10 Temmuz 2008 olarak ilan olunduğu ancak 2. arttõrmanõn yapõlacağõ doğru günün 25 Aralõk 2008 Saat: 14.30-14.45 arasõnda olacağõ ilan olunur. 28.10.2008 Basõn: 58508 T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN 2008/688 Davacõ Tasfiye Halinde ASAD Enerji Dağõtõm Liman İşletmeciliği ve Tu- rizm Ticaret A.Ş. vekili tarafõndan davalõ Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine 10.10.2008 tarihinde Genel Kurul Karar İp- tali talebi ile dava açmõş olup duruşmasõ İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkeme- si’nin duruşmaya mahsus salonunda 18.12.2008 günü saat 09.30’da yapõla- caktõr. Genel Kurul Karar İptali ile ilgili duruşmaya katõlmak isteyenlerin bel- geleri ile birlikte belirtilen gün ve saatte mahkememizde hazõr bulunmalarõ gerektiği davetiye yerine geçmek üzere ilan olunur. 23.10.2008 Basõn: 58503 Amerika’nın mali piyasalarında patlayan ve dünyaya yayılan dev bunalım her bo- yutu ile uzmanlar tarafından tartışılıyor. - Kimilerine göre dünya ekonomileri ve uluslararası piyasalar, “hiçbir şekilde artık eskisi gibi olmayacak”. Bunu vurgulayan- lar, yeni önlemlerin ve düzenlemelerin eskisinden oldukça (veya çok) farklı bir ya- pı göstereceğini söylüyorlar. Bilinçaltı, “göstermesi gerektiğini düşünüyorlar”. - İşi daha da somuta indirgeyenler, Amerika’daki “düzensiz ve kuralsız çalışan” mali piyasaların yeni düzenlemelerle, “de- netim altına alınması gerektiğini” öne sü- rüyorlar. - Bazıları ise mali piyasalardaki düzen- sizliğin ve kuralsızlığın kurallara bağlan- masının sorunu çözemeyeceğine, mali piyasalar dışında da yeni denetim meka- nizmalarının kurulması gerekliliğine inanı- yorlar. Bu grupta yer alan uzmanlar, “kapitalist düzenin ve piyasanın” önderliğini ve ege- menliğini esas alan çevrelerdir. “Vahşi ka- pitalizmi biraz uysallaştırırsak işler yine es- kisi gibi işleyecektir” düşüncesindeler. Biraz farklı bakanlar… Ancak bununla yetinmeyen kapitalist ve piyasacı çevreler de var. Esas güdücü ve egemen güç piyasa bile olsa, “sosyal yaklaşımlarla biraz daha terbiye edilmesi gerektiği” düşüncesindeler. Altyapı, eğitim ve sağlık gibi alanlarda “devletin piyasa- ya destek sağlamasını istiyorlar”. Kapitalist piyasa düzeninin Batı içinde ya- ratacağı krizlerle, “kapitalist dünyada iç so- runların büyümesinden korkanlar” bir adım daha atıyorlar. Bir anlamda, kapitalist piyasa düzeninin çökmemesini, devletin omuz vermesine bağlamak istiyorlar. Böylelikle pi- yasa kazandırırken oligarşinin elde ettikle- rini, kaybettirirken “halka ödetiyorlar”. Ben bunları, “Batı kapitalizminin piyasacı sosyal demokratları” olarak görüyorum. Yukarıdaki grupların hepsi de “kapitalist piyasanın egemenliğini” benimsemişlerdir. “Analizlerde, açıklanmamış bir boşluk ya da eksiklik” bulunuyor. Küresel egemenliğin yürümesi için… Batı’daki kapitalist piyasa düzenine krizler karşısında çözüm arayan bu görüş sahipleri, Batı kapitalist piyasalarının kü- resel zararlarını azgelişmiş dünya karşı- sındaki “sömürgeci konumunu” göz ardı ederek düzenlemeler öneriyorlar. Afrika’nın, Asya’nın, Güney Amerika’nın Batı kapitalizmindeki kriz yüzünden karşı karşıya bulunduğu dev sorunlara çözüm arıyorlar. Krize karşı önlemleri adeta “ka- pitalizmin iç meselesi olarak görüyorlar”. Öne sürdükleri öneriler, kapitalizmin tek yanlı egemenliğinin korunmasına, güçlendirilmesine yönelik. Sorunlara 6.5 milyar insanın refahı ve mutluluğu açısın- dan bakmıyorlar. Onlar için önlemler “mevcut tek yanlı dü- zenin çökmeden sürdürülmesi” için gere- kiyor. Sonuçları itibarıyla, kesinlikle küresel bir çözüm değil. “Batı kapitalizminin ayakta ka- labilmesi için” yapılan değerlendirmeler bunlar. Tartışılması gereken… Batı kapitalizminde çöken piyasalar sonrasında şunların sorgulanması gerek- mez mi: - Sadece ABD ve AB’nin değil tüm dün- ya devletlerinin katılımı ile, Birleşmiş Mil- letler şemsiyesi altında yeni ekonomik ya- pılanmaların (ve düzenin) tartışılması ve ka- rarların alınması. - 6.5 milyar insanın yüzde 70’inin açlık sınırı yakınlarında dolaştığı göz önüne alındığında ekonomik, sosyal ve siyasal so- runların birlikte değerlendirildiği bir düze- nin araştırılması. Oysa tartışılan nedir? ABD’nin mali pi- yasaları fazla başıboş, bunların denetim al- tına alınması nasıl gerçekleşecek? Konu- şulanın yüzde 90’ı bunun etrafında dola- şıyor. 6.5 milyar insanın büyük çoğunluğu zaten bu bozuk düzen yüzünden eziliyor. Hele küreselleşme arttıktan sonra azge- lişmiş ülkelerde sorunlar daha da derinleşti. Şimdi kimileri, “bozuk küresel düzenin (dü- zensizliğin) çökmemesi için” önlem arayı- şı içinde. Sorun, ABD’nin mali piyasalarının dü- zenlenmesi değildir; Batı kapitalizminin oluşturduğu sömürgeci yapının değiştiril- mesidir. Yapılan öneriler bunu değiştirmeye değil sağlamlaştırmaya yöneliktir. Keynes’çiliğin diğerinden farkı, “sistemi devlet müdahaleleri ile ayakta tutmaya ça- lışmasıdır”, hepsi bu… www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali Yukarı Karabağ deklarasyonu Dış Haberler Servisi - Rusya’nõn başkenti Moskova yakõnlarõnda bir araya gelen Ermenistan Devlet Başkanõ Serj Sarkisyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanõ İlham Aliyev ortak deklarasyon yayõmlayarak Yukarõ Karabağ sorununun “uluslararasõ garantilere dayalõ barõşçõ çözümü” için çağrõda bulundular. Deklarasyonu Rusya Devlet Başkanõ Dimitri Medvedev okudu. Libya’ya nükleer reaktör KİEV (Cumhuriyet) - Rusya ile Libya, doğalgaz OPEC’i kurulmasõ ve Libya’da nükleer reaktör inşasõ için anlaşmaya vardõlar. Libya lideri Muammer Kaddafi 1985’ten bu yana Moskova’ya yaptõğõ ilk ziyarette atom enerjisi alanõnda işbirliği anlaşmasõ imzaladõ. Kaddafi, Rusya’nõn ardõndan Belarus’a gitti. İsrail’de suikast uyarısı KUDÜS (AA) - İsrail İç Güvenlik Servisi (Şin Bet), aşõrõ sağcõlarõn, Filistinlilerle barõş sürecini engellemek için “İsrailli liderlere suikast düzenleyebileceği” uyarõsõnda bulundu. İç Güvenlik Bakanõ Avi Dichter de İsrail askerlerine ve polisine saldõrmaya hazõr kişilerin sayõsõnõn arttõğõna dair tespitler bulunduğunu bildirdi. ABD’de yarõn yapõlacak başkanlõk seçimi öncesinde 7 puan önde ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD’de yarõn yapõlacak başkanlõk se- çimlerinin son dönemecine girilirken ülke çapõndaki an- ketlerin ortalamasõnda De- mokrat aday Barack Obama, Cumhuriyetçi aday John McCain’e karşõ üstünlüğünü koruyor. Anketlere göre McCain yüzde 43.6’lõk desteğe sa- hipken Obama yüzde 50.4’lük bir oranla önde. An- cak McCain bazõ anketlerde aradaki farkõ düşürmeyi ba- şardõ. Reuters /Zogby’nin ve Rasmussen şirketinin son an- ketlerine göre Obama, McCain’in 5 puan önünde. Adaylar son dönemeçte kararsõz eyaletlerde kam- panyalarõna hõz verdiler. Se- çim öncesindeki son hafta so- nunda Obama geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin ka- zandõğõ Colorado, Missouri, Ohio, Virginia ve Nevada’ya odaklanõrken McCain ise Kuzey Carolina, Virginia, New Hampshire, Indiana, Florida, Ohio ve Pensilvan- ya’da yoğun kampanya yü- rüttü. Kuzey Carolina, In- diana ve Missouri’deki an- ketlere göre iki aday başa baş giderken diğer kararsõz eya- letlerde Obama’nõn üstün- lüğü sürüyor. Kararsõz eyaletlerin, se- çim sonucunu belirleyecek olmalarõndan ötürü kritik önemi var. ABD Başkan Yardõmcõsõ Dick Cheney hafta sonunda Cumhuriyetçi aday McCain’e destek için kampanya yaptõ. Wyoming eyaletinde seç- menlere seslenen Cheney, McCain’in ABD için “tarihin bu anında doğru bir lider” olduğunu söyledi. Obama ise Cheney’nin McCain için kam- panya yapmasõnõ eleştirdi. Obama’nın halası gündemde Bu arada, Obama’nõn Ken- yalõ halasõnõn, ABD’de yasadõşõ olarak yaşadõğõ yolunda ha- berler çõktõ. Zeituni Onyango’nun dört yõl önce yaptõğõ sõğõnma baş- vurusunun reddedildiği, ancak buna rağmen Boston’da yaşa- dõğõ bildiriliyor. Obama ise bu durumdan ha- berdar olmadõğõnõ ve bu konu- daki yasalarõn gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Demokrat başkan adayõ Obama ve Cumhuriyetçi aday McCain son mitinglerini seçmenlerin hâlâ kararsõz olduğu ‘kritik’ eyaletlerde yapõyor. Seçim sonucunu bu eyaletler belirleyecek. Son anketler Obama’nõn kazanacağõnõ gösteriyor. McCain, Ankara’dan Irak’a asker istemiş BAHADIR SELİM DİLEK ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - ABD’de ya- rõn yapõlacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayõ olan John McCa- in’in, 2003 yõlõ yazõnda Türkiye’yi ziyaret edip Irak için asker istediği ortaya çõktõ. Edinilen bilgilere göre McCain, bir grup senatörle birlikte, 4 Temmuz 2003’te ABD askerlerinin Irak’õn Süleymaniye kentinde Türk Özel Kuvvvetleri’ne bağlõ bir time yönelik saldõrõsõnõn bir ay sonrasõnda Türki- ye’ye geldi. 24 Ağustos 2003 tarihindeki bir günlük ziyaret sõrasõnda düzenlenen tekneyle Boğaz turunda McCain, o dönem Başba- kan Recep Tayyip Erdo- ğan’õn en yakõnõnda olan danõşmanlarõ Egemen Ba- ğış ve Cüneyd Zapsu’yu Türk askerinin Irak’a gön- derilmesi için ikna etmeye çalõştõlar. Palin’i telefonda şakaladılar Dış Haberler Servisi - ABD’de Cumhuriyetçilerin baş- kan yardõmcõsõ adayõ Sarah Palin, kendisini Fransa Cum- hurbaşkanõ Nicholas Sarkozy olarak tanõtan bir komedyenin şakasõna kurban gitti. Palin’i telefonla arayan Ka- nadalõ komedyen Marc-An- toine Audette, Fransõz şarkõcõ Johnny Hallyday için ABD özel temsilcisi, Kanadalõ şarkõcõ Steph Carse için de Kanada Başbakanõ sõfatõnõ kullandõ, ama tepki almadõ. Komedyenin birlikte ava çõkma teklifi üzerine bunun eğlenceli olabileceğini belirten Palin, ne zaman başkan olacağõ sorusuna da gülerek “Belki 8 yıl içinde” cevabõnõ verdi. Komedyenin kendisini ta- nõtmasõ üzerine şaka yapõldõğõnõ anlayan Palin, telefonu yar- dõmcõsõna verdi. Obama farkõ koruyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog