Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 3 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBİL 7 GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Hayatımız Tacizle Geçiyor... Günlük yazıları, yazıişlerindeki arkadaşlara, baskı saatlerinin değişikliği nedeniyle 16.00 sı- ralarında teslim ediyoruz. Bu nedenle kimi zaman, yazılarda olasılık ola- rak belirtilen ayrıntılar gerçekleşmiş oluyor. Anımsarsınız. Perşembe günü Üzmez olayı ile ilgili olarak beklenen iki gelişmeden “-miş” diye söz etmiştim. Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun sorum- luluğundaki Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sos- yal Hizmetler Başkanlığı, cinsel tacize uğradı- ğı ileri sürülen küçük kızla ilgili olarak düzenlenen rapora itiraz etti. Ancak “-miş”in ikincisini oluşturan AKP’li ka- dın milletvekillerinin, cinsel taciz suçunun ce- zasının ağırlaştırılmasını öngören önerilerinden ses seda çıkmadı. Acaba kendilerine birileri mi “dur” dedi, yok- sa girişimi başlattıktan sonra söz konusu suç- la ilgili Türk Ceza Yasası maddesini mi okudular bilemiyorum. Türk Ceza Yasası’nın “Çocukların cinsel is- tismarı” başlıklı 103’üncü maddesi önce suçun genel tanımını ve cezasını belirliyor. “Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalan- dırılır.” Ardından da cinsel istismar deyiminden ne- lerin anlaşılacağını belirten 7 fıkra sıralanıyor. “a” fıkrasında da şöyle deniliyor: “On beş yaşını tamamlamamış veya tamam- lamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve so- nuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan ço- cuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel dav- ranış.” Küçük B.Ç’nin 14 yaşında olduğu belirtildi- ğine göre, kemik yaşının ölçülmesinin istenil- mesi sanık Üzmez yönünden ayrı bir önem ta- şıyor. Küçük B.Ç. için düzenlenen ve yoğun eleş- tirilere neden olan raporun ulaştığı sonuç ise sa- nık Üzmez’i “on beş yıldan az olmamak üzere verilecek hapis cezasından” kurtarmak gibi bir sonucu da gündeme getiriyor. Suçun sonucunda mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulduğu belirlenirse, davanın da as- liye ceza yerine ağır ceza mahkemesinde gö- rülmesi gerekiyor. Rapora itiraz geçerli sayılırsa, yeni bir rapor hazırlaması gerekecek. Bu sayede de raporun “yandaş Üzmez’i kurtarma operasyonu” olup ol- madığını öğreneceğiz. Rapora yönelik tartışmaların Adli Tıp konu- sundaki özensizliğin giderilmesini sağlaması ise galiba tek kazancımız olacak. Türkiye’de taciz yalnız cinsellikle de sınırlı de- ğil. Son dönemde yürürlüğe sokulan bazı yasa- lar, özellikle orta halli ve sıradan vatandaşları taciz etmenin araçlarına dönüştü. Kısa bir süre önce, doğalgaza yapılan zam yetmezmiş gibi şimdi de yüzde 22.50 zam ya- pılıverdi. Son 11 ayda gelen toplam zammın ora- nı ise yüzde 82’yi aşmış durumda. İşte size somut bir taciz örneği daha. Diyelim ki bir çalışan ayın 15’inde işten çı- karıldı. Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağ- lık yardımlarından yararlanması neredeyse ya- saklanıyor. Çünkü ayın kalan 15 günlük bölümünün si- gorta primini kendisi yatırmak zorunda. İşsiz kal- ması yetmiyormuş gibi, aldığı 15 günlük ücre- ti prim olarak ödemezse artık devlet “Neyin var” diye sormayacak. Sıra galiba laik devletten sonra sosyal dev- leti de bütünüyle yıkma aşamasına geldi. oerinc@cumhuriyet.com.tr otomobil cumhuriyet.com.tr Amerika yõlõn SUV aracõnõ seçti: Subaru Forester Amerika’nõn en prestijli otomotiv dergileri arasõn- da yer alan Motor Trend, performans, yol tutuşu, yakõt tüketimi, kabin ve gövde boyutlarõ, yerden yük- seklik gibi değerlendirme kriterlerini göz önünde bu- lundurarak Subaru Forester’õ 2009 yõlõnõn SUV’si seçti. Subaru’nun en çok ilgi gören modeli olan Fo- rester, BMW, VW, Honda, Toyota, Kia ve Mazda gi- bi birçok önemli marka arasõndan sõyrõ- larak her kriterde birinciliği elde etti. Antikaotomobillermüzayedede Türkiye’nin klasik otomobil dergisi TR Classic Car, 23 Kasõm 2008 Pazar günü, İstanbul / Etiler’deki Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampusu’nda, bir Klasik Otomobil Müzayedesi organizasyonu gerçekleş- tirecek. 3 gün sürecek müzayedede, ilk 2 gün (21 Ka- sõm Cuma ve 22 Kasõm Cumartesi) araçlar sergilene- cek, 23 Kasõm Pazar saat 13.30’da açõk artõrma başla- yacak. Müzayedede, 100’ü aşkõn antika / klasik otomo- bil açõk arttõrma usulü ile satõşa çõkarõlacak. İtalyan otomobil üreticisi Fiat’õn otomotiv mü- hendislik bölümü tarafõndan geliştirilen Fiat Bugster isimli konsept otomobili, 30 Ekim-10 Ka- sõm 2008 tarihleri arasõnda düzenlenecek olan Sao Paulo Otomobil Fuarõ’nda tanõtõlacak. Fiat Bugster, sõfõr emisyon üreten elektrikli mo- toru ve dönüştürülebilir malzemelerden üretilen gövde parçalarõyla da geleceğin otomobillerinin gelişimi hakkõnda önemli ipuçlarõ sunuyor. Fiat Bugster, off-road tipi ön ve arka tampon tasarõmõ ve birer kanadõ andõran kaput çõkõntõla- rõna entegre ön farlarõyla geleceğe yönelik bir tasarõma sahip ol- duğunu başarõy- la orta- ya koyu- yor. Proton Saga ikinci kez yılın otomobili Proton’un, satõşa sunulan ülkelerde en çok satan Saga modeli, Auto Car Asya tarafõndan küçük Sedan/HB kategorisinde “2008 yılının en iyi ara- cı ödülü”ne ikinci kez layõk görüldü. Auto Car As- ya’nõn, 22 Ekim 2008’de düzenlediği törende, Yö- netim Kurulu Başkanõ Dato Zainal Abidin Proton adõna ödülü teslim aldõ. Geçen aylarda, SAGA mo- deli yine, ‘Seçkin kişilerin otomobili’ adõyla “2008 yılı Asya Otomobil Endüstrisi Ödülü”ne layõk gö- rülmüştü. Saga 15 bin YTL başlangõç fi- yatõyla satõşa sunula- cak. “Koç Fiat Kredi”, Tofaş çatõsõ altõnda yer alan ve her markaya hizmet veren kurumsal 2. el otomobil markasõ Otoeksper’den araç satõn alacaklara yönelik ola- rak kasõm sonuna kadar sürecek yeni bir kampanyaya baş- ladõ. Kampanya kapsamõnda Otoeksper güvencesiyle satõ- lan her marka araç için 36 ay vadeyle kredi imkânõ sağla- nõyor. Otoeksper güvencesiyle binek ve ticari araç alacak tüketicilere, yüzde 1.49 faizle 10 bin YTL’ye 12 ay va- deyle kredi kullanma avantajõ sunuluyor. Otoeksper’den krediyle araç almak daha kolay G4’te Türkiye temsilcileri belli oldu 22-25 Ekim tarihleri arasında, Karadeniz sa- hilinden başlayan ve Kanyon Alışveriş Mer- kezi’nde son etabı gerçekleştirilen final mücade- lesi ile Türkiye’yi Land Rover G4 Challenge’da temsil edecek yarışmacılar belirlendi. Erkekler- de Serdar Artuç, Murat Dikmen; bayanlarda ise Burcu Aslanağı ve Ayşin Özerbaşkız galip ge- len isimler oldular. 2’si asil, 2’si yedek olmak üzere toplam 4 kişinin katılacağı İngiltere’deki elemelerin ardından bir bayan ve bir erkek ya- rışmacıdan oluşan 2 kişilik ekip Türkiye’yi Mo- ğolistan’da temsil edecek. T.C. ŞANLIURFA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI SAYI: 2008/2473 Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: TAPU KAYDI: Karaköprü Köyü 1583 Parsel, 11 No’lu bağõmsõz bölüm. HALİHAZIR DURUMU: Ekspertize konu olan taşõnmaz betonarme karkas merkezi sistemde bodrum +5 katlõ olarak inşa edilmiş, merkezi sistem kaloriferli, asansörlü binanõn dört katõnda dai- re vasfõnda taşõnmaz olup, halihazõrda 3 oda, 1 salon, antre mutafa banyo, lavabo WC ve bal- konlardan oluşmakta, dairenin taban döşemeleri õslak alanlar seramik kaplõ, ahşap ve PVC doğ- ramalõ saten boyalõ, kaloriferli, asansörlü, gün õsõlõ, yaklaşõk 150 m2 apartman dairesi olup, alt- yapõsõ mevcut, toplu ve özel ulaşõm mümkündür. MUHAMMEN BEDELİ: 125.000,00 YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satõş 15/12/2008 günü 11.00-11.10 saatleri arasõnda 1. İcra Müdürlü- ğü koridoru - Ş.Urfa adresinde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur.Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak kay- dõ şartõyla 25/12/2008 günü aynõ yerde ve saatte ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bede- linin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan ala- caklarõnõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ile paylaştõrma masrafla- rõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iş- tirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil- li bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde on günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcõnõn 1/2’si, KDV ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacak- lõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõ ve dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdir- de haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefil- leri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca ya- sal faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve yasal faizi ayrõca hükme hacet kal- maksõzõn Dairemizce tahsil olunacaktõr, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilecektir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/2473 sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 23/10/2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer hakkõ tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 58253 SARIYER İCRA DAİRESİ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No : 2007-4096 Talimat Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: TAPU KAYDI: İst. Sarõyer, Demirciköy Mahallesi, Sipahidere mevkiinde kâin tapuda 1 pafta, 172 parselde kayõtlõ, kat irtifaklõ arsada; 112/1000 arsa paylõ, A-5 Blok ( 5 ) No’lu dubleks mesken. İMAR DURUMU: Sarõyer Belediye Başkanlõğõ, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.11.2007 tarih ve Durum Proje Tasdik Bi- rimi, 5206-15167 sayõlõ yazõsõnda; “Sarõyer ilçesi, Demirciköy, 1 pafta, 172 parsel, 11.04.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sarõyer il- çesi, Kilyos ve Demirciköy Yerleşim Alanlarõ ve Çevresine ilişkin Koruma Amaçlõ Uygulama İmar Planõ’nda KONUT alanõnda kal- maktadõr. Yapõlanma şartlarõ net arsa alanõ üzerinden TAKS: 0.15, KAKS: 0.30, maks H = 6.50 m.’dir. Ayrõca parselde bulunan 9 adet bağõmsõz bölüm konut için 09.10.1992 tarih, 3/38 sayõ ile Yapõ Ruhsatõ, 15.05.1998 tarih, 98/946.... 954 sayõlar ile de Yapõ Kul- lanma İzin Belgesi verilmiştir” denilmektedir. MAHALLİ DURUMU; Satõş işlemine konu edilen meskenin de içinde bulunduğu 1 pafta, 172 parselin, Sarõyer Merkez Mahal- lesi’nden Zekeriyaköy-Kilyos yönüne giderken Kilyos ve Rumelifeneri yol ayrõmõndan ulaşõlan Demirciköy’ün Karadeniz sahiline çõkõşta yer alan; konum ve kot olarak deniz seviyesinden yüksek bir tepede, temiz havalõ, çevre kirliliğine, şehrin gürültüsüne uzak bir mevkide Green Country Sitesi olarak isimlendirilen bir yerleşim alanõ içinde yer aldõğõ; genelinde çok bakõmlõ bir görünümü olan sitenin, otopark sorununun parsel bünyesinde yollarõ daraltmayacak şekilde çözümlenmiş olduğu; yeşil dokularõn blok aralarõndaki bahçelerde ağaç ve özel bitki örtüsü kullanõlmak suretiyle özenle oluşturulmuş olduğu görülmüş olup parselin dosyasõnda mevcut Plan Örneği’nin miktar ve hudutlarõ itibarõ ile kõymet takdiri işlemi yapõlan yere aynen uyduğu, doğru yerde kõymet takdiri işlemi yapõl- dõğõ tespit edilmiştir. Bu yerleşim alanõnda satõş işlemine konu edilen meskenin içinde bulunduğu bloklarõnõn bodrum kat + zemin kat + 1. normal kat + çatõ kattan ibaret bahçe içinde müstakil villa şeklinde yapõlan betonarme binalar olduğu; satõş işlemine konu edilen A-5 Blok (5) No’lu dubleks binanõn mesken amaçlõ iskân edildiği görülmüş olup, kõymet takdirine konu meskenin çeşitli cep- helerden çekilen fotoğraflarõ dosyadadõr. Site girişinden, site içindeki kilit taşlõ yoldan giderken, yolun ikiye ayrõldõğõ noktada solda kalan A-5 Blok (5) No’lu dubleks meskenin “bahçeli, yüzme havuzlu, çatõsõnõn kiremit örtülü, dõş cephesinin boyalõ ve bakõmlõ ol- duğu” görülmüş olup, kõymet takdirine konu A-5 Blok (5) kapõ numaralõ dubleks meskenin, belediyesindeki onaylõ projesinde; brüt kullanõm alanlarõnõn bodrum katõn 106.22 m2, zemin katõn 112,57 m2, 1. normal katõn 120,14 m2 ve çatõ arasõ katõn 21,81 m2 oldu- ğu, ancak yerinde yapõlan incelemede bodrum katta sõğõnak olarak gösterilen mahallin mutfak olarak şekillendirildiği, çatõ arasõnda ise çalõşma odasõ ve ebeveyn yatak odasõ ile banyo-WC mahallerinin yaratõldõğõ görülmüştür. Bodrum katta; mutfak (18.90 m2), ça- maşõr odasõ (15.19 m2 ), hizmetli yatak odasõ (12.00 m2) , duş-WC (5.40 m2), kalorifer odasõ (12.00 m2), depo (5.90 m2), merdiven ve sahanlõğõ (8.00 m2), hol ile kapõsõ kapalõ mahallin toplamda (36.83 m2), Zemin katta; antre (3.80 m2), hol (7.50 m2), mutfak (12.30 m2), WC (6.00 m2), yemek odasõ (16.40 m2), salon (41.16 m2), balkonu (5,85 m2), merdiven ve sahanlõğõ (8.00 m2), Nor- mal katta; 2 adet yataksõ her birinin (2 x 13.80 m2), ortak banyo-WC (11.50 m2), hol (7.50 m2), merdiven ve sahanlõğõ (8.00 m2), ebeveyn yatak odasõ (39.20 m2), banyosu (9.60 m2), balkonu (6.30 m2) , Çatõ arasõnda ise çalõşma odasõ (20.00 m2), ebeveyn ya- tak odasõ (16.00 m2), WC-duş (4.00 m2) mahallerinin yer aldõğõ tespiti yapõlmõştõr. Kõymet takdirine esas meskenin, antre, hol, mut- fak ve banyo-duş- WC õslak mahallerinin zemini seramik, diğer yaşam mahallerinin ise ahşaptõr. Duvarlar kõsmen saten boya, kõs- men de duvar kâğõdõ, õslak mahalleri ise fayans kaplõdõr. Mutfak dolabõ iyi malzemeden yapõlmõş, banyo-duş-WC’de kullanõlan vit- rifiye malzemenin 1. sõnõf olduğu, pencere ve kapõlarõn kaliteli masif ahşap malzemeden yapõldõğõ, õsõtmanõn kat kaloriferi ile sağ- landõğõ görülmüş ve tespit edilmiştir. Gözlemlerde, Demirciköy’ü, Sarõyer Merkez Mahallesi’ne bağlayan Sarõyer-Plaj Yolu ve Kil- yos Yolu Caddesi’nin komple asfalt kaplõ olduğu, elektrik, su, doğalgaz, atõk su kanalõ, telefon gibi altyapõ hizmetlerinin tümüne sa- hip olduğu gibi toplu ulaşõm (İETT otobüs hattõnõn yanõ sõra köylere giden minibüs hattõ) ve temizlik hizmetlerine sahip olduğu an- laşõlmõştõr. KIYMETİ: 13.11.2007 tarihinde 600.000,00 YTL. kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI : 1- Satõş 16 ARALIK 2008 günü saat 10.30 - 11.00 arasõnda SARIYER İCRA DAİRESİ’NDE açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõnõn mecmuunu ve satõş mas- raflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile 26 ARA- LIK 2008 günü saat 10.30 - 11.00 arasõ SARIYER İCRA DAİRESİ’NDE ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu mik- tar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki; arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’õ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõ- na rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõm- dõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20’si nis- petinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu veya bu miktar karşõlõğõnda döviz veya milli bir ban- kanõn teyidi yapõlmõş bloke çekini vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil veri- lebilir. İhale pulu, tapu alõm harç, tahliye ve masraflarõ, KDV alõcõya ait olacaktõr. Tellaliye resmi, birikmiş vergiler, tapu satõm har- cõ satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir) bu gay- rimenkul üzerindeki haklarõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirme- leri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõnõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK 130’uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale kararõ kaldõrõlarak İİK 133’üncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz et- miş olduğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen arttõrmaya çõkarõlõr. Bu arttõrma ilgililere tebliğ edil- meyip yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetinilir. Bu arttõrmada teklifin İİK 129’uncu maddedeki hükümlere uy- masõ şartõyla taşõnmaz en çok arttõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son iha- le bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn İcra Müdürlüğü’nce tahsil olunur. 6- İİK 127. maddesi gereğince, işbu satõş ilanõ, tapuda adresi bu- lunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebliğ yerine kaim olacaktõr. 7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre- bilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilecektir. 8- Satõşa iştirak edenlerin şartna- meyi görmüş ve DOSYA münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 23 Ekim 2008 Perşembe Basõn: 58561 Karizmatik bir otomobil: Fiat Fiorino “2009 Yılının Ticari Aracı” ödülüyle başarõsõnõ taçlan- dõran Fiat Fiorino’nun hem en ya- kõşõklõ hem de en konforlu sürü- mü olarak ön plana çõkan Fiat Fio- rino Combi Emotion gerek zengin standart donanõmõ gerekse isteğe bağlõ olarak sunulan Comfort Matic otomatik şanzõman özelliğiyle de alõşõlagelmiş ticari araç kavramlarõnõn ötesinde bir birleşim sun- mayõ başarõyor. Fiori- no’nun iki temel özelliği var; birincisi karizmatik duruşu ikincisi de 3.86 bo- yuyla her yere kolaylõkla girip çõkmasõ. Ön cama değecekmiş gi- bi duran farlarõ, çõkõntõlõ tampon- larõ Fiorino’ya son derece farklõ bir görünüm kazandõrmõş. Şişkin çamurluklara test aracõmõzdaki 15 inç alaşõm jantlar ve tavan ray- larõ eklenince sportif görünüm daha da ön plana çõkõyor. Aracõn içerisi de bir ticari araç için son derece şõk. Yüksek otur- ma pozisyonu sayesinde ön ve ar- ka görüş açõsõ çok iyi. Fiat Fiorino Combi Emotion’õn standart donanõmõnda sürücü ve ön yolcu hava yastõğõ, ön yan ha- va yastõklarõ, EBD destekli ABS, MP3 çalar özellikli radyo-CD müzik sistemi, klima, sesli arka park sensörü, yol bilgisayarõ, göv- de rengi tamponlar, özel tasarõmlõ tavan raylarõ, alaşõm jant- lar, ön sis farlarõ, sü- rücü ve yolcu tara- f õ n - dan sürgülü kapõlar, yukarõ açõlan arka kapõ, çift parça katlanabilir ve sökülebilir arka koltuklar gibi donanõmlara yer veriliyor. Bu- nunla birlikte katlanabilir ve ze- minde kaybolan ön yolcu koltu- ğuyla birlikte deri direksiyon si- midi üzerinden kontrol edilebilen ve Bluetooth kullanõmõ sağlayan, USB çõkõşlõ Blue & Me sistemi opsiyonel olarak sunuluyor. Testimizde kullandõğõmõz Fio- rino’nun 1.3 litrelik Multijet dizel motorunu bilmeyen yok. 75 bey- gir güç üreten bu motor normal sürüşler için biraz zayõf kalsa da ticari faaliyetler için yük- sek tork değeriyle beklentileri de bo- şa çõkarmõyor. Aslõnda test ara- cõmõzda merak ettiğimiz şey “Comformatic” şanzõmanõn ka- rakteriydi. Hem manuel hem de otomatik olarak kullanõlabilen bu sistemin manuel moda çalõşmasõ oldukça sorunsuz. Ancak otoma- tik moda zaman zaman zorda bõ- rakabiliyor. Konu ticari araç olunca en çok önemsenen konulardan biri ise kuşkusuz yakõt tüketimi oluyor. Testimiz boyunca 100 kilomet- rede 4.8 litre yakõt tüketen aracõ- mõz bu konuda sõnõfõ geçmeyi ba- şardõ. Ticari bir araç olmasõna rağ- men güvenlik mesafesinin altõn- da rahatlõkla durabilen Fiori- no’nun ABS ve EBD destekli frenleri görevini yerine getiriyor. Fiat Ticari Araçlar tarafõndan 30 bin 150 YTL’den baş- layan anahtar teslim satõş fiyatõyla satõşa sunulan Fiorino Combi Emotion gerek zengin standart donanõmõ gerekse dõş gö- rünüşüyle oldukça dikkat çekiyor. Fiat’tan sportif off-road konsepti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog