Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 3 KASIM 2008 PAZARTESİ 6 HABERLER Eski Adli Tõp uzmanõ Dr. Öztürk, en hõzla hazõrlanmasõ gereken raporlarõn bile 15 günden önce çõkamadõğõnõ söyledi Rapor üç değil bir günde çõktõSİBEL BAHÇETEPE Dinci Anadolu’da Vakit ga- zetesi yazarõ Hüseyin Üzmez’in (76) tahliye edilmesini sağlayan raporun 3 günde değil 1 günde hazõrlandõğõ ortaya çõktõ. Eski Adli Tõp uzmanõ asistanlarõndan Dr. Osman Öztürk, bugüne dek Adli Tõp Kurumu’ndan 1 günde çõkan bir rapor olmadõğõ- nõ söyledi. Öztürk, “19 Eylül Cuma günü, tacize uğrayan kız çocuğu muayene ediliyor. Hafta sonu zaten tatil. Demek ki rapor 1 günde çıkarılıyor. En hızlı olunması gereken olaylarda bile raporlar 15 gün- de çıkar. Bana 1 günde çıka- rılan bir rapor göstersinler, gösteremezler. Çünkü bu mümkün değil. Üzmez için raporun bu kadar erken ve- rilmesinin altında başka şeyler aramak lazım” dedi. Bursa Mudanya’da 14 yaşõn- daki B.Ç. adlõ kõz çocuğuna cinsel istismar suçundan 6 aydõr tutuklu bulunan Hüseyin Üz- mez, mahkemeye gönderilen Adli Tõp Kurumu 6. İhtisas Ku- rumu raporu sayesinde geçen günlerde tutuksuz yargõlanmak üzere tahliye edilmişti. Üzmez’in tahliyesinde rol oy- nayan Adli Tõp Kurumu rapo- runun 1 gün gibi çok kõsa bir sü- rede 18 sayfa olarak çõkarõldõğõnõ anõmsatan Dr. Osman Öztürk, “Bir raporun çıkması bu ka- dar kısa sürede olamaz. Bir ölüm olayında bile otopsi için ön raporun hazırlanması, ki- şinin defin işlemlerinin hızlılığı için bir günde çıkar, ama bu da ön rapordur. Kesin otopsi raporu daha uzun bir süre alır” dedi. Özellikle, Üzmez olayõnda olduğu gibi adli psikiyatri va- kalarõnda dosyalarõn incelen- mesinin daha uzun zaman aldõ- ğõna dikkat çeken Öztürk, basõ- na yansõdõğõ gibi raporun üç günde çõkmasõnõn da sõra dõşõ ol- duğunun açõk ve net olduğunu anlattõ. Adli Tõp Kurumu’na dosyasõ gönderilen kişinin öncelikle muayene edildiğini, ardõndan asistanlar tarafõndan taslak ra- porun hazõrlandõğõnõ belirten Öztürk, “Adli Tıp Kuru- mu’nda ben de yıllarca çalış- tım. Sistemin işleyişi böyle- dir. Hazırlanan rapor taslak olarak hazırlandıktan sonra konunun uzmanlarına sunulur ve ardından kurul bunu ince- leyerek kabul eder. Adli Tıp Kurumu başkanının onayı ile rapor tamamlanmış olur” di- ye konuştu. Adli Tıp Kurumu’na güven azalıyor Tutuklu vakalarõnda zaman zaman raporlarõn mahkeme ta- rafõndan hõzlõ istendiğini ancak bunlarõn bile 10-15 günden ön- ce çõkmadõğõna vurgu yapan Öztürk, “Herkes raporların hızlı çıkmasını ister. Ancak yazılan raporların hatasız ol- ması zorunludur” dedi. 6. İhtisas Kurulu üyeleri ara- sõnda çocuk psikiyatristinin bu- lunmamasõnõ da eleştiren Öztürk, şöyle devam etti: “Bildiğim kadarıyla Üz- mez’e rapor veren 6. İhtisas Kurulu üyeleri arasında çocuk psikiyatrı yok. Oysa bu yasa- larla tanımlanmış. Raporun 1 günde çıkması birilerinin ola- ya müdahalesinin olduğunu akıllara getiriyor. Ayrıca böy- le bir raporu onaylayan Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Ke- ramettin Kurt da raporun usu- le uygun olmadığını belirterek onaylamamalı, kurul üyeleri- ni uyarmalıydı. Oysa Kurt da bu raporu onayladı. Tüm bu yaşananlar Adli Tıp Kuru- mu’na olan güveni sarsmıştır, güven giderek azalıyor.” Üzmez’in tahliyesinde rol oynayan Adli Tõp Kurumu raporunun 1 gün gibi çok kõsa bir sürede 18 sayfa olarak çõkarõldõğõnõ anõmsatan Dr. Osman Öztürk “Bana bir günde çõkarõlan bir rapor göstersinler; gösteremezler. Çünkü bu mümkün değil. Üzmez için raporun bu kadar erken verilmesinin altõnda başka şeyler aramak lazõm” dedi. AKP’Lİ KADIN VEKİLLER Aileiçi tacizeAKP korumasõ EMİNE KAPLAN ANKARA - AKP’li kadõn milletve- killeri, Vakit gazetesi yazarõ Hüseyin Üzmez’in tahliyesi üzerine verdikleri yasa önerisinde, aile içinde veya okul- da yapõlan cinsel tacizi, ağõrlaştõrõcõ suç kapsamõndan çõkardõ. Öneride, yal- nõzca hiyerarşi veya hizmet ilişkisin- den kaynaklanan nüfuzu kötüye kul- lanmak ve aynõ işyerinde çalõşmanõn sağladõğõ kolaylõktan yararlanõlarak gerçekleştirilen cinsel taciz, “cezayı ağırlaştıran nitelikli hal” sayõldõ. AKP’li kadõn milletvekilleri, Türk Ceza Yasasõ’nõn “cinsel taciz” başlõk- lõ 105. maddesindeki cezalarõn arttõrõl- masõ yönünde yasa önerisi verdi. Öne- ride, cinsel tacize 6 aydan 4 yõla kadar hapis cezasõ verilmesi öngörüldü. Mevcut uygulamada, bu suça 6 aydan 2 yõla kadar hapis cezasõ veriliyor. Öneride, ayrõca cinsel taciz mağdu- ru olan kişinin işi terk etmek, okuldan, ailesinden ve eşinden ayrõlmak zorun- da kalmasõ durumunda verilecek ceza- nõn alt sõnõrõn 2 yõl olmasõ; cinsel amaçlõ taciz eyleminin birden çok kez tekrarlanmõş ve mağdurun ruh sağlõ- ğõnda tahribata yol açmõş olmasõ duru- munda cezanõn 4 yõldan az olmamasõ; cinsel amaçlõ taciz eyleminde bulunan kişinin daha önce bu suçtan ceza al- masõ durumunda en az 4 yõl ceza veril- mesi; bu türden suçlarõ toplu olarak iş- leyerek toplumda infiale neden olanla- ra 2 yõldan 6 yõla kadar hapis cezasõ verilmesi öngörüldü. Öneride, cinsel taciz suçu şikâyete bağlõ olmaktan da çõkarõldõ. Önerinin gerekçesinde, TCY’deki mevcut cezalarõn cinsel ta- ciz suçu için caydõrõcõ olmadõğõnõn açõk olduğu, ABD ve Bazõ Avrupa ül- keleri gibi bütün çağdaş dünyada cin- sel dokunulmazlõğa karşõ işlenen suç- lara çok ağõr cezalar öngörüldüğü be- lirtildi. Aile içi ve okuldaki tacize koruma AKP’li kadõn milletvekilleri, yasa önerisiyle cinsel taciz suçlarõna verile- cek cezalarõn arttõrõlmasõnõ önerirken alõnacak cezayõ yüzde 50 oranõnda art- tõran “cezayı ağırlaştıran nitelikli hal” kapsamõnõ daralttõ. Mevcut yasada, cezayõ ağõrlaştõran nitelikli haller “hiyerarşi, hizmet ve- ya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nü- fuzu kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağ- ladı kolaylıklardan yararlanılarak işlenen cinsel taciz” olarak sõralanõr- ken AKP’li milletvekillerinin yasa önerisinde, “eğitim ve öğretim ilişki- sinden ya da aile içi ilişkiden kay- naklanan nüfuzun kötüye kullanıla- rak işlenen cinsel taciz suçları” kap- sam dõşõ bõrakõldõ. Önerinin yasalaşmasõ; durumun- da, aile içi ve okullardaki cinsel ta- ciz suçlarõ ağõrlaştõrõcõ nitelikli hal sayõlmayarak daha az ceza verilme- sine neden olacak. Açõklamada dikkatleri Ergenekon’dan uzaklaştõrmak için taciz olayõnõn öne çõkarõldõğõ savlandõ Vakit Üzmez’e sahip çıktıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Dinci Anadolu’da Vakit gazetesi, 14 yaşõndaki kõza taciz iddiasõyla yargõlandõğõ davada Adli Tõp Kurumu’nun raporuyla tahliye olan Hüseyin Üzmez’e sahip çõktõ. Vakit’in birinci say- fasõnda yer alan açõklamada, “Kartel medyasının başını çek- tiği bu kampanyanın, dikkatleri gündemdeki Ergenekon dava- sından başka noktalara çekme ve Üzmez’in şahsında müte- deyyin insanlara saldırma mak- satlı bir organizasyon olduğu- na inanıyoruz” denildi. Dinci Anadolu’da Vakit gaze- tesi, dün birinci sayfasõnda yazarõ Hüseyin Üzmez ile ilgili bir açõk- lama yaptõ. Açõklamada, Üzmez üzerinden yürütülen tartõşmalar ilk başladõğõnda Vakit gazetesinin tavrõnõ, “Biz, yanlış kimden ge- lirse gelsin ona sahip çıkmayız. Ancak yargısız linç kampan- yalarına da boyun eğmeyiz” diye açõkladõğõ belirtildi. Üzmez hakkõnda basõnda yer alan ha- berlerin “ahlaksız saldırılar” olarak nitelendirildiği açõklama- da, ayet ve hadislerden örnekler verildi. Ölçütleri yasa değil, Kuran... Açõklamada, “Biz Müslüma- nız. Bizim ölçümüz Kuran ve Hz. Peygamber’in ölçüleridir. Kuran-ı Kerim’deki ‘Ey iman edenler, kendiniz, anne babanõz ve yakõnlarõnõz aleyhine bile ol- sa Allah için şahitler olarak ada- leti ayakta tutun’ ayeti ve Hz Peygamber’in ‘Hõrsõzlõk yapan kõzõm Fatõma da olsa, elini kese- rim’ ölçüsü bizim için esastır” denildi. Vakit gazetesinin Üz- mez’in TV kanallarõnda İslami öl- çülere uymayan konuşmalarõnõ tasvip etmenin mümkün olmadõ- ğõ belirtilen açõklamada, şu ifa- delere yer verildi. “Üzmez’e at- fedilen iddialarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalarda, Üzmez’in anlattıkları, kız ve annenin beyanları, Üzmez’in gözaltına alınmasının hemen akabinde polisin delil bulmak maksadıyla evden aldığı 30 eşyanın kriminal raporları, kız ve Üzmez’in doktor tara- fından muayene edilmeleri so- nucunda verilen rapor ile Ulu- dağ Üniversitesi’nin hazırla- dığı rapor ve son olarak Adli Tıp raporlarının ortak sonu- cu, taciz olayının vuku bul- madığı şeklindedir.” Vakit, tacizi Ergenekon’a bağladı! Açõklamada, kartel medyasõnõn başõnõ çekti kapmanyanõn, dik- katleri gündemdeki Ergenekon davasõndan başka noktalara çek- me ve Üzmez’in kişiliğinde mü- tedeyyin insanlara saldõrma mak- satlõ bir organizasyon olduğu ile- ri sürüldü. Açõklamada, “Bunla- rın kuyruğuna takılanların da, bu kirli oyuna alet olduklarını kendilerine hatırlatmak isti- yoruz” denildi. Üzmez ile ilgili soruşturmanõn başladõğõ günden bu yana Üz- mez’in yazõlarõnõn Vakit’te ya- yõmlanmadõğõ belirtilen açõkla- mada, “Ancak hiçkimse biz- den, patronları porno yayından mahkûmiyet alıp, sabıkalı olan bir medya grubunun, linç etme kapmanyasına ortak olmamı- zı da beklememelidir” görüşü savunuldu. EMİNE BOZKURT: Üzmez raporda yer almalı ÇİMEN TURUNÇ BATURALP BRÜKSEL - Avrupa Par- lamentosu’nun Türk asõllõ Hollandalõ üyesi ve Türki- ye’de kadõn haklarõ raportö- rü Emine Bozkurt, 14 ya- şõndaki bir kõza taciz iddia- sõyla tutuklanmasõnõn ardõn- dan bilirkişi raporu ile salõ- verilen Hüseyin Üzmez ola- yõnõn 5 Kasõm’da açõklana- cak İlerleme Raporu’nda yer almasõ gerektiğini söyledi. Bozkurt, Türkiye’de Dev- let Bakanõ Nimet Çubukçu ile de bir araya geldiği te- maslarõnõn ardõndan Cum- huriyet’in sorularõnõ yanõt- ladõ ve “Hüseyin Üzmez olayının 5 Kasım’da açık- lanacak Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Rapo- ru’nda yer alması gerekir” dedi. Avrupa Birliği Komis- yonu’ndan bu konuda bir uyarõ beklediğine vurgu ya- pan Bozkurt, “Bunlar çok ciddi meseleler. Çok ciddi bir şekilde araştırılması gerekir” diye konuştu. Bozkurt, 14 yaşõndaki kõz çocuğuna taciz suçundan yargõlanan Hüseyin Üz- mez’in Adli Tõp raporuna dayanarak tahliye edilmesi olayõnõn çarşamba günü açõklanacak olan 2008 Tür- kiye İlerleme Raporu’nda yer almamasõ halinde, Avru- pa Parlamentosu’nun rapo- runda yer almasõ için giri- şimde bulunacağõnõ söyledi. Adli Tõp raporu hatalõ İstanbul Haber Servisi - Türk Hukukçu Kadõnlar Derneği Başka- nõ Ayla Babila, yazõlõ bir açõklama yaparak Anadolu’da Vakit gazetesi yazarõ Hüseyin Üzmez’in yargõ- landõğõ davada tahliyesine olanak sağlayan Adli Tõp Raporu’nun hu- kuken ve tõbben hatalõ olduğunu savundu. Devlet Bakanõ Nimet Çubuk- çu’nun söz konusu rapora itiraz edi- leceğine ilişkin açõklamasõnõ önem- sediklerini kaydeden Babila, açõk- lamasõnda şu ifadelere yer verdi: “Dernek olarak bu girişimlerin takipçisi olacağız. Sanığın serbest bırakılması, saldırıya uğrayan kü- çük çocukları istismar edenleri yüreklendirecek ve mağdur ço- cukları korkutup sindirecektir. Kamu vicdanını derinden sarsan bu tahliye kararını kınıyoruz.” Hüseyin Üzmez 28 Ekim’de tahliye edilmişti. HUKUKÇU KADINLAR: Kadın eğitimcilere yasak İstanbul Haber Servisi - KESK’e bağlõ Eğitim-Sen İstanbul şubelerinde örgütlü kadõn eğitimcilerin dün Taksim Tramvay durağõnda yapmak istedikleri “Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşõ korunmalõ” talepli basõn açõklamasõ, DTP’nin basõn açõklamasõnõ engellemek için yõğõnak yapan güvenlik güçleri tarafõndan engellendi. Aynõ konudaki basõn açõklamasõ bugün saat 11.30’da yapõlacak. ‘Kadın Gözüyle Atatürk’ sergisi İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadõn Ressamlar Derneği, 10 Kasõm’da Kadõköy Belediyesi Merkez Sanat Galerisi’nde “Kadõn Gözü İle Ulu Önder Atatürk” konulu bir resim sergisi açacak. Sergide, kadõn ressamlarõn gözüyle yapõlan Atatürk’ün çeşitli portreleri yer alacak. Atatürk’ün 1922’de mareşal üniformalõ olarak resmini yapan ilk Türk kadõn ressam Mihri Müşfik Hanõm’õn portresinin uyarlamasõ olan Kadõn Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanõ Nilgün Sarp’õn yaptõğõ “Mareşal Üniformalõ Atatürk Portresi” de sergilenen resimler arasõnda. Sığınma evi araştırması KONYA (AA) - Konya’da kurulduğu günden bu yana 12 bin kişinin faydalandõğõ sõğõnma evlerinde kalanlar arasõnda yapõlan araştõrma, kadõnlarõn daha çok fiziksel, erkeklerin ise psikolojik baskõyla karşõlaştõğõnõ ortaya çõkardõ. Şefkat- Der Genel Başkanõ Hayrettin Bulan, mağdur vatandaşlara faydalõ olabilmek için 1995’te Kadõn Sõğõnma Evi’ni, 2001’de ise Erkek Sõğõnma Evi’ni faaliyete geçirdiklerini söyledi. Bulan, şiddetin erkek ve kadõn diye bir ayrõm yapmadõğõnõ sözlerine ekledi. Kadınlara göre şehir dizaynı ANKARA (ANKA) - TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanõ Alev Dedegil İstanbul Kadõn Araştõrmalarõ Merkezi’nin projeleri hakkõnda bilgi verirken şehirlerin dizayn edilirken kadõnlarõn hayatõnõ kolaylaştõrmayõ değil zorlaştõrmayõ amaç edindiğini belirtti. Dedegil “Parklara kadõnlar için ergonomik koltuk konulsun, otobüs duraklarõ dõşõnda da kadõnlar otobüslere alõnsõn” gibi önerilerde bulundu. ACI KAYBIMIZ Üniversitemiz 1961 Yılı Maden Fakültesi Mezunu, 1994-2000 Dönemi İTÜ Vakfı Genel Sekreteri, 2005-2008 İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yük. Müh. Attila YALÇIN’ı 1 Kasım 2008 Cumartesi günü kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi 3 Kasım 2008 Pazartesi günü (bugün), Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Edirnekapı Şehitliği Aile Kabristanı’nda toprağa verilecektir. Ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz. İTÜ REKTÖRLÜĞÜ ACI KAYBIMIZ Eski Başkanlarımızdan Maden Yüksek Mühendisi ATTİLA YALÇIN’ı kaybettik. Acımız büyüktür. Merhuma Tanrı’dan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi 03.11.2008 Pazartesi günü (bugün), Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Edirnekapı Şehitliği’nde defnedilecektir. TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ ACI KAYBIMIZ TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi (1963), Odamızın Yönetim Kurulu Üyesi (1963 ve 1969) değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Maden Yüksek Mühendisi ATTİLA YALÇIN’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kederli ailesine, tüm camiamıza başsağlığı dileriz. TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI 1944 Pazarören Köy Enstitüsü, 1947 Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü mezunu, Vakfõmõzõn kurucularõndan, Cumhuri- yet õşõğõnõn köylere taşõnmasõnda bir öğretmen olarak çalõşan, yurtsever aydõn; MEHMET ALİ ŞENGÜL’ü kaybettik. Cenazesi 3 Kasõm 2008 Pazartesi günü (bugün), Balõkesir - Burhaniye Koca Camii’nden öğle namazõnõ takiben kõlõnacak cenaze namazõndan sonra Burhaniye Mezarlõğõ’nda toprağa verilecektir. Ailesinin, Köy Enstitülülerin, yurtsever aydõnlarõmõzõn başõ sağ olsun; õşõklar içinde yatsõn. KÖY ENSTİTÜLERİ ve ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog