Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 3 KASIM 2008 İmsak: 5.02 Güneş: 6.30 Öğle: 11.55 İkindi: 14.39 Akşam: 17.07 Yatsõ: 18.28 ELİF BEREKETLİ Bedri Baykam’õn parlak ve yansõmalõ ‘lens mercekli’ malzemesini kullanarak 4. boyut olan ‘zaman’õ anlattõğõ yapõtlarõn- dan oluşan ‘4D’ adlõ sergisi, Contempo- rary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarõ’nõn ar- dõndan Monaco’da görücüye çõktõ. Yola ‘87 bienalinde ikonografik yapõt- lara yaptõğõ referanslarla başlayan sanat- çõ, daha sonra üst üste gelen boyalarõn oluş- turduğu katlarõn yarattõğõ saydamlõklara yö- nelmişti. Bunu sõrasõyla dijital fotoğraf bas- kõlarõ, dijital çift baskõlar, dijital fotoğ- raflarla boya buluşmasõnõn yarattõğõ say- damlõklar ve en sonunda da kumaşlõ, plastikli, fotoğraflõ dev kolajlar izledi. Ve bütün bu birikimi birleştirme kararõ aldõ- ğõnda, varacağõ sonucun şaşõrtõcõ ve ilgi çe- kici olacağõnõ biliyormuş, ama aldõğõ so- nuç onun da beklentilerini aş- mõş. 17 Kasõm’a dek Mona- co’da Latin Amerika Sanat Merkezi’nde sergilenecek ‘4D’ sergisindeki bu dört boyutlu ya- põtlar için “Bu işlerin kapsa- ma alanı öyle geniş ki en müşkülpesent eleştirmenin bile ilgisini çekiyor... daha önemlisi buraya pizza teslim eden çocuğun ya da herhan- gi bir finansçının da...” diyor sanatçõ. ‘4D’de kullanõlan malzeme ‘lens mercekli’, yani bu ge- nellikle çikletlerden bildiğimiz küçük parlak ve yansõmalõ malzemeler... Bu malzeme 40 yõldõr sanatçõlarõn elinde, sanatla bazõ soyut ve çekingen buluşma- larõ olmuş, ancak bir yere varamamõş. Bay- kam’sa bu yaklaşõm, bu bul- gular, bu sonuçlarla bu mal- zemeyi yepyeni bir sonuca ulaştõracak bir ‘mekanizma tetiklenmesi’ yarattõğõnõ ve kataloğun önsözünü yazan ün- lü eleştirmen Edward Lucie Smith’in sözlerinin onu nasõl onore ettiğini anlatõyor: “Bu işin kelimenin her anlamıy- la yeni olduğunu ve izleyici- lerin şaşırmak konusunda herhangi bir sıkıntısının ol- mayacağını söylemiş Smith. Sanatta bunu dedirtmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz; itiraf ede- yim ben bile hâlâ şaşkınlığını yaşıyo- rum.” Bu sözlerin sloganõ “This has been done before” olan Baykam için sarf edilmiş olmasõ hayli ironik. Baykam’sa bu geçişi, kendi deyimiyle ‘dikey boyut at- lama’yõ ‘mono’dan ‘quadrofonik’ mü- ziğe geçişe benzetiyor. Türkiye’nin artõk sanatta “Miro, Picas- so, Dali sergisi getirdim”den bir adõm öte- ye gitmesi gerektiğini söylüyor Baykam... Süregelen tavrõ ise ‘kolaycılık’ olarak ni- teliyor, garanti bir adõ getirip iyi bir halk- la ilişkiler düzenlemesi yapmak ‘kolay al- kış’ peşinde olmak ona göre. Baykam, “Sanatta öncü olmak, sanata yatırım yapmak bu değil” diyor. Baykam sõrf be- ğeniliyor diye klasik fõrça darbeli Bedri Baykam işlerine asla yapõşõp kalmayaca- ğõnõ da ekliyor. Bu belki Baykam’õn 500- 1000 tane daha resim yapõp yaşamõnõ sür- dürebilmesini sağlayabilirdi, ama risk alõp labirentte bilmediği kapõlarõ zorlaya- cak kadar maceraperest bir ressam için ye- terince ‘riskli’ değil... İstanbul Haber Servisi - Havala- rõn soğumasõyla birlikte artan has- talõklara karşõ uzmanlar yeterli ve dengeli beslenmenin önemine de- ğiniyorlar. Vücut direncinin azal- dõğõ bu dönemlerde her besinden yeterli miktarda alõnmasõ gerekti- ğine vurgu yapan uzmanlar, özel- likle enfeksiyonlara karşõ daha du- yarlõ olan çocuklar, gebeler, emziren anneler ve yaşlõlar için beslenmenin daha çok önem taşõdõ- ğõnõ söylüyorlar. VKV Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden uzman diye- tisyen Tuğçe Aytulu Ersin, “Yeterli ve denge- li beslenme, gün içerisinde her besin grubun- dan yeterli miktarda almakla sağlanır. Böy- lece ihtiyacımız olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri de al- mış oluruz. Bu besin gruplarından dengeli aldığımız gıdalar aynı za- manda ihtiyacımız olan vitamin ve minerallerin de vücuda alınmasını sağlar” dedi. A ve C vitaminlerinin antioksidan olduğuna vurgu yapan Ersin, bu vitaminlerin bağõşõklõk sis- temini güçlendirerek hastalõğa karşõ direnci arttõrdõğõnõ söyledi. “Turunçgiller, ha- vuç, brokoli, kabak, Brüksel lahanası, yeşil- biber, karnabahar, mandalina, maydanoz, roka ve tere gibi sebzeler, vitaminler açısın- dan zengin besinlerdir. Burada önemli olan, meyvelerin sıkıldıktan hemen sonra içilmesi- dir” diyen Ersin, yemeklerde de ara öğünlerde salata yenmesi gerektiğini kaydetti. Sanatçõnõn parlak ve yansõmalõ ‘lens mercekli’ malzemeyi kullanarak hazõrladõğõ sergi Fransa’da görücüye çõktõ Monaco’da Baykam ‘zaman’ı Bedri Baykam. Kültür Servisi - İlhan İrem’in 1989’da yasak- lanan “Blues For Molla” şarkõsõ 29 Ekim’de radyolarda yayõnlanmaya başladõ. Sanatçõ, bu şarkõyõ aynõ yõl bestelemiş ve stüdyo kayõtlarõnõ yaparak “Uçun Kuşlar Uçun” al- bümüne almõştõ. “Şeytan Ayetleri” kitabõ ne- deniyle Humeyni’nin Salman Rüşdi’ye ölüm fetvasõ vermesi üzerine yazõlan şarkõ, Türkiye’deki gericilik ve şeriat tehlikesini di- le getiriyordu. Dönemin Kültür Bakanlõğõ’nõn albüme bu şarkõnõn albümden çõkarõlmasõ ko- şuluyla bandrol vermesi tepkilere neden ol- muştu. Şarkõ, 19 yõl resmi kanallarda yasaklõ- lar listesinde kaldõ. Şarkõsõnõ “Türkiye Cum- huriyeti’nin 85. yılına armağan olarak ya- yınladığını’ belirten İrem konuyla ilgili şu açõklamayõ yaptõ: “Şarkı, sanki bugünler için yazılmış gibi… Bütün köktendinci, şe- riatçı yobazlıklara karşı antiemperyalist, Kemalist, laik Cumhuriyetçiyim. Gericiliğe ve cehalete, Kemalistlerin türlü dolaplarla baskı altına alındığı ‘Korku İmparatorluğu’ heveslerine, iç ve dış düşmanların artık korkusuzca kartlarını açmalarına karşın, bu güzel ülkenin aydınlık geleceğine dair umudumu yitirmedim.” İrem’in yasaklõ şarkõsõ radyolarda “BLUES FOR MOLLA” YAYINLANMAYA BAŞLADI Dünya avuç içinde Haber Merkezi - Google Earth’ün Iphone ve Ipod Touch sürümü kullanõma sunuldu. Üç boyutlu olan programla, yeryüzünü “Bir uçaktan görürcesine” dağlarõ, tepeleri ve yükseltileriyle görmek mümkün. “Google Locale Search” ile şehirler, bölgeler ve işyerleri aranarak bulunabiliyor. “Panoramio” hizmetiyle de Google Earth kullanõcõlarõnõn ekledikleri fotoğraflarla, dünya üzerindeki milyonlarca coğrafi yapõ ve mekânõn gerçek fotoğraflarõna ulaşõlabiliyor. ABD’de Che’ye büyük ilgi Küba devriminin mimarlarından Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara’nın hayatını konu alan “Che” filminin prömiyeri, önceki gün Los Angeles’ta düzenlenen AFI Film Festivali’nde yapıldı. Büyük ilgi gören prömiyere, filmin yönetmeni Steven Soderbergh ile “Che” rolüyle Cannes’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Benicio Del Toro katıldı. Filmde, bir efsaneye dönüşen Che’nin Küba devrimine katılışı, gerilla yılları ve Bolivya’da askerler tarafından öldürüldüğü döneme kadar yaşadıkları anlatılıyor. (Fotoğraf: AP) P akistan’da Sünni Müslümanların yıllık geleneksel dini töreninden dönenler trenlerde izdihama neden oldu. Multan kentindeki üç günlük toplantıya ülkenin dört bir yanından gelen yüz binlerce Sünni katıldı. Bindikleri trene sığmayan Pakistanlılar, evlerine ulaşabilmek için ölümü bile göze aldılar. Pakistan’da Müslümanların çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor. (Fotoğraf: AP) Trenler salkõm saçak U Z M A N L A R : H E R B E S İ N D E N Y E T E R İ K A D A R A L I N Vücut direncinizi arttırın Crusoe’nun yerleşkesi gerçekmiş! ANKARA (AA) - Ünlü “Robinson Cruose” romanõna esin kaynağõ olduğuna inanõlan Alexander Selkirk adlõ İskoç denizcinin, yõllarca yalnõz yaşadõğõ adadaki yerleşkesinin gerçek olduğuna dair kanõtlar bulundu. Post- Medieval Archaeology dergisinin haberinde, arkeologlarõn, 1700’lerin başõnda Selkirk’ün mahsur kaldõğõ adada gelen gemileri görmek için bir derenin kenarõna iki barõnak inşa ettiğine dair izler ve o döneme ait bazõ denizcilik aletleri bulduklarõ belirtildi. Devrim Erbil Ankara’da ANKARA (ANKA) - Grup Sanat Galerisi, Türk resminin ustalarõndan Devrim Erbil’in 50. sanat yõlõ sergisine ev sahipliği yapõyor. Soyut resmin Türkiye’deki en önemli ressamlarõndan biri olan Devrim Erbil, sanat yaşamõnda 50. yõlõnõ kutluyor. Erbil’in doğaya ve İstanbul’a olan tutkusunu yansõttõğõ çalõşmalarõ Grup Sanat Galerisi’nde 15 Kasõm’a kadar görülebilecek. ABD’li yazar Terkel öldü CHICAGO (AA) - Amerikalõ radikal solcu yazar ve radyocu Studs Terkel’in radyo kariyerinin önemli bir kõsmõnõ geçirdiği Chicago WFMT radyosunda yayõnlanan haberde, yazarõn Chicago’daki evinde öldüğü açõklandõ. 1912’de doğan Studs Terkel’in en çok satan ilk kitabõ “Division street: America”, 1967’de piyasaya çõkmõştõ. Terkel, õrklar arasõndaki ilişkiler, iş dünyasõ ve 1929 krizi gibi konularda tarih kitaplarõ da yazmõş, 1985’te de İkinci Dünya Savaşõ hatõralarõna yer verdiği “The good war” isimli kitabõyla saygõn Pulitzer ödülünü almõştõ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog