Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 3 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 ADANA 4. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/10611 Es. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu kayõtlarõna göre Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü mah. 21K111 pafta, 6405 ada, 2 parselde kayõtlõ D Blok, 9. kat 20 bb. No’lu mesken niteliğinde taşõnmazdõr. TAŞINMAZIN ADRESİ: Kasõm Ener Bulvar, 197 sok. Taşkent Sitesi, 9. kat, No: 20, ADA- NA. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Şehir İmar Planõnda "E=2,00 Yoğunluklu Mesken" olarak ayrõlan alan içinde bulunmaktadõr. TAŞINMAZIN GENEL DURUMU: 60/4803 arsa paylõ D Blok 20 nolu mesken Güney-Ku- zey-Doğu cephelidir. Mesken daire üç oda, bir salon, mutfak, banyo tuvalet ve iki balkon ola- rak düzenlenmiştir. Daire zeminleri karomozaik kaplama, mutfak yan duvarlarõ fayans kap- lamadõr. Daire 135 m2 alanlõdõr. Bağõmsõz bölüm şehrin gelişen bölgesinde, ara sokak cepheli olup bulunduğu yer, mevkii, imar planõndaki konumu, halihazõr kullanõlõş şekli mesahasõ, ko- lay satõlabilir bölgede bulunmasõ hususlarõ dikkate alõndõğõnda arsa payõ dahil kõymeti 100.000,00.- YTL'dir. Taşõnmazõn kõymeti 100.000,00.-YTL olup, bu değer üzerinden satõşa çõkarõlmõştõr. Satõş şartlarõ: 1 - Satõş 16.12.2008 Salõ günü saat 14.30’dan 14.40’a kadar Adana Adliye Sarayõ 4. kat 408 No’lu odada; açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve paraya çevirme ve paylaştõrma giderleri- ni geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü sak- lõ kalmak şartõyla; 26.12.2008 Cuma günü saat 14.30’dan 14.40’a kadar Adana Adliye Sarayõ 4. kat 408 no’lu odada; ikinci açõk artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrma malõn tahim edilen değerin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bun- dan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istedi- ğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, tellaliye resmi, damga vergisi, tapu alõm satõm harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir. Taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergiler sa- tõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgelerle (15) gün içinde dairemize bildirme- leri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu siciliyle sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõla- caktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’ün- cü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve ke- filleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri veril- diği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2007/10611 E. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. (İİK.m.126) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan Örnek 64'e karşõ- lõk gelmektedir. (Basõn: 57584) DİDİM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007-1260 Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõyme- ti, adedi, önemli özellikleri 1- TAPU KAYDI: Aydõn İli Didim ilçesi 1895 ada, 4 par- seldeki 1. kat. 4 no’lu bağõmsõz bölümdür. ÖZELLİKLERİ: Taşõnmaz, Aydõn ili Didim İlçesi, Koca- harõp mevkiinde kain, 1895 ada 4 parseldeki 409,72m2 ebat- lõ arsa üzerinde 12/72 arsa paylõ 1. kat 4 no’lu bağõmsõz bö- lümdür. Taşõnmazõn dõş cephe ve merdiven BTV kaplama ile kaplõdõr. Ana giriş kapõsõ demir kapõdõr, ana giriş merdivenleri mermer kaplõdõr. Merdiven ve balkon korkuluklarõ alümin- yum doğramadõr. 80cm bahçe duvarõ BTV ile kaplõ ve üstün- de ferforje mevcuttur. Daire kapõsõ çelik kapõdõr. Pencereleri PVC doğramadõr. Yerler seramik kaplama olup, mutfak do- labõ ahşap, mutfak tezgâhõ granit malzemedir. Meskende ter- mosifon mevcuttur. İç kapõlar panel kapõdõr. Banyoda jakuzi bulunmaktadõr. Duvarlar ve tavanlar alçõ kaplamadõr. Mesken 1. katta olup 2 oda, 1 salon, 1 mutfak,1 banyo, 1 ebebeyn ban- yosu bulunmaktadõr. Denize takriben 2000 Ege Caddesi’ne ise takriben 200 metredir. Belediye Hizmetlerinden yararlan- maktadõr. İMAR DURUMU: Dosyadadõr. SATIŞ SAATİ: 10.00-10.10 Arasõ. MUHAMMEN BE- DELİ: 65.000,00 YTL 2- TAPU KAYDI: Aydõn ili, Didim il- çesi Kocaharõp mevkiinde kain 1895 ada 4 parselde kayõtlõ 2. çatõ kat 6 no’lu bağõmsõz bölümdür. ÖZELLİKLERİ: Taşõnmaz Aydõn ili Didim ilçesi Kocaha- rõp mevkiinde kain 1895 ada 4 parselde kayõtlõ 6 no’lu ba- ğõmsõz bölümdür. Binanõn dõş ve merdiven BTV kaplõdõr. Ana giriş kapõsõ demir kapõdõr. Ana giriş merdivenleri mermer kap- lõdõr. Binanõn merdiven ve balkon korkuluklarõ aliminyum doğramadõr. Binanõn 80 cm duvarõ BTV ile kaplõ üstü ferfor- jedir. Daire kapõsõ çelik kapõdõr. Meskenin pencereleri PVC doğramadõr. Yerler seramik olup mutfak dolaplarõ ahşap mut- fak tezgâhõ granit malzemeden yapõlmõş meskende termosi- fon mevcuttur. İç kapõlarõ Amerikan panel kapõdõr. Banyoda jakuzi vardõr. Mesken 2. katta 6 no’lu bağõmsõz bölüm olup Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Meskende 2 oda 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 ebeveyn banyosu mevcuttur. İMAR DURUMU: Dosyada. SATIŞ SAATİ: 10.20-10.30 Arasõ. MUHAMMEN BE- DELİ: 95.000,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1-Satõş 19.12.2008 günü yukarõda belirtilen saatler arasõn- da DİDİM ADLİYE MEZAT SALONU 2. KATTA açõk ar- tõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bur artõrmada tahmin edilen de- ğerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ topla- mõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn ta- ahhüdü saklõ kalmak şartõyla 29.12.2008 günü aynõ yer ve sa- atler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõ toplamõnõ, satõş ve paylaştõr- ma giderlerini geçmesi ve artõrma bedelinin malõn tahmin edi- len kõymetinin %40’õnõ bulmasõ lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve mas- raflarõ ile KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelin- den ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõn- maz üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sa- bit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez- se İcra İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan ken- dilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyen- lerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. 05.10.2008 (İİK m.126) (*) İlgililer ta- birine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 57455 İZMİR 18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/12227 Satõlmasõna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: TAPU KAYDI: Satõlmasõna karar verilen taşõnmaz, İZMİR İLİ, BUCA İLÇESİ, İNÖNÜ MAHALLESİ, 20M2A PAF- TA, 40834 ADA, 22 PARSELDE KAYITLI, 6/24 ARSA PAYLI, l. KAT 4 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM’dür. ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satõşa konu yukarõda tapu kay- dõ belirtilen taşõnmaz, 690/8 Sokak No:5 Kat:1 Daire:4 Buca İZMİR adresindedir. Taşõnmazõn üzerinde bulunduğu parsel batõsõnda 690/8 sokağa cepheli olup, diğer yönlerde diğer par- sellerle komşudur. Ana bina betonarme karkas yapõ tarzõnda 3A yapõ sõnõfõnda inşa edilmiş olup asansörsüzdür. 4 numaralõ bağõmsõz bölüm 123 m2 brüt, 102,50 m2 net alanlõdõr. Mes- ken 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre-hol ve 2 balkon- dan ibaret olup, döşeme kaplamalarõ seramik, duvar kapla- malarõ õslak hacimlerde fayans, diğer mahallerde ve tavanlar- da sõvalõ ve badanalõdõr. Mutfakta mermer banko ile ahşap mutfak dolaplarõ, banyoda seramikten çevrilmiş kabinsiz yõ- kanma yeri, wc’de alaturka hela taşõ ve lavabo, balkonlarda demir korkuluk bulunmaktadõr. Dairede iç kapõlar ahşap, pen- cereler alüminyum doğramalõdõr. Isõtma soba ile yapõlmakta- dõr. Dairede elektrik ve su mevcuttur. Taşõnmaz Aydõn Hat Boyu Caddesi’ne 71 metre, tren yoluna 90 metre, 690/9 So- kağa 18,50 metre, H. Ahmet Sevi Lisesi’ne 309 metre, Gazi İlköğretim Okulu’na 268 metre, Yeşillik Caddesine 381 met- re direkt ve yürüme mesafesindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşõmaza ulaşõm kolaydõr. Taşõnmazõn ye- ri, niteliği, konumu, halihazõr durumu, imar durumu, yapõ tar- zõ, yõpranma payõ, ulaşõm ve yol durumu, paranõn satõn alma gücü, günün ekonomik şartlarõ, birim fiyatlarõ ve civardaki emsal taşõnmazlar dikkate alõndõğõnda taşõnmazõn arsa payõ dahil değeri 110.000,00.-YTL.-(YÜZONBİN) YTL.dir. İMAR DURUMU: Taşõnmaz Buca Belediyesi, İmar ve Şe- hircilik Müdürlüğü’nün 30.07.2008 tarihli 3081 numaralõ ya- zõlarõ uyarõnca, İzmir ili, Buca ilçesi, 40834 ada, 22 parsel numarasõnda kayõtlõ taşõnmaz 1/1000 ölçekli imar planõnda bitişik nizam iki kata imarlõ olup, konut alanõ içerisindedir. MUHAMMEN BEDELİ: Satõşa konu taşõnmazõn arsa pa- yõ dahil muhammen bedeli 110.000,00.-YTL.- (YÜZONBİN) YTL.dir. SATIŞ ŞARTLARI: Taşõnmazõn BİRİNCİ İHALE 16/12/2008 günü, saat: 14.30-14.40 arasõnda olup, İzmir 18. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõn mec- muunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile en çok arttõrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise 2. ihalesi yine aynõ icra dairesinde 10 gün sonra yapõlacaktõr. İKİNCİ İHALE; 26/12/2008 günü, saat: 14.30-14.40 ara- sõnda olup, İzmir 18. İcra Müdürlüğü’nde İKİNCİ ARTTIR- MAYA çõkarõlacaktõr. Bu ikinci arttõrmada ise rüçhanlõ ala- caklar var ise alacaklarõ mecmuunu ve tahmin edilen kõyme- tin %40’õnõ, satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok arttõrana ihale olunur. Bu şartlarla da alõcõ çõkmaz- sa satõş talebi düşecektir. 8) Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubunu ver- meleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alõm harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir. Tellaliye, taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergiler ve tapu satõm harcõ, satõş bedelinden ödenir. 9) İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkõ sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan id- dialarõnõn dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. 10) Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanunu’nun 133. Maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki fark- tan ve temerrüd faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark var ise öncelikle yatõrõlan teminattan tahsil edilir. 11) Taşõnmaz, İİK.132 gereğince tüm takyidatlardan ari olarak satõşa çõkartõlmõştõr. 12) İşbu satõş ilanõnõn gazetede yayõmlanan ilanõ, tapuda adresi olmayanlar ile satõş ilanõ tebliğe gönderilip de adreste tebligat yapõlamayanlar için İİK.127 gereğince, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 13) Şartname ilan ta- rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiğinde isteyen alõcõya bir örneği gönderilir. 14) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2008/12227 sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğü- müze başvurmalarõ ilan olunur. 23/10/2008 (İc.İf.K.126) Basõn: 57449 TUZLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/434 Talimat Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1. İİK.127 Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkânsõzlõğõ halinde iş bu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2. İİK’nin 151. Mad. GÖRE SIRAYA İTİRAZ: Alacağa mahsuben ihalenin yapõlmasõ veya satõş bedelinin sõra cetveli yapõlmadan ipotek alacaklõsõna ödeneceğinden, alakadarlarõn satõşõ takip ederek İİK’nin 142. mad. göre iti- razlarõ olanõn bu hakkõn 7 gün içinde kullandõklarõna dair dos- yamõza derkenar ibraz etmeleri, İİK.83,100,142,151 MK’nin 789, 777 md. göre ayrõca tebliğ olunur. Taşõnmazõn Tapu Kaydõ: Dosyamõzdan hacizli bulunan, İs- tanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören köyü (Akfõrat Mahallesi), Değirmendere mevkii Cilt:5, S:429, 2 pafta, 429 parsel sayõ- lõ, 6.000,00 m2 yüzölçümlü, tarla vasfõndaki taşõnmazõn ta- mamõ satõlacaktõr. Taşõnmazõn İmar Durumu: Tuzla ilçesi Akfõrat İlk kademe Belediye Başkanlõğõ İmar Müdürlüğü’nün 12.11.2007 tarih, 54/28 sayõlõ imar durum yazõsõnda, söz konusu parselin, 27.06.2005 T.T. Ömerli İçme Suyu Havzasõ Tepeören 2.3. etap 1/1000 ölçekli uygulama İmar uygulama plan değişikli- ği ve ilave imar planõ içerisinde Karakol alanõnda kaldõğõ be- lirtilmektedir. Taşõnmazõn Evsafõ: Söz konusu taşõnmaz, Tuzla İlçesi, Ak- fõrat Mah. Tepeören Ballõca yolu üzerinde bulunmaktadõr. Yo- la cepheli olup, toplam 6.000 m2 miktarlõdõr. Tapu kayõtla- rõnda tarla vasõflõ olarak görülmekte, parsel üzerinde herhan- gi bir yapõ bulunmamakta, İmar durum yazõsõnda karakol ala- nõ olarak tahsisli olduğu görülmektedir. Parselin bulunduğu yerde yol, su ve elektrik mevcuttur. Taşõnmazõn Kõymeti: Taşõnmazõn hali hazõr durumu, ko- numu, mevcut imar durumu, bulunduğu mevkideki emlak alõm-satõm rayiç bedeli, nazara alõndõğõnda, taşõnmazõn tama- mõnõn, Muhammen kõymeti: 300.000,00. YTL. Yukarõda ya- zõlõ taşõnmaz satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş Şartlarõ: 1-Satõş, 15.12.2008 Pazartesi günü saat 14.30’dan 14.45’e kadar Tuzla İcra Müdürlüğü’nde açõk ar- tõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõy- metin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõ toplamõ- nõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla taşõnmaz 25.12.2008 Perşembe günü aynõ yerde saat 14.30-14.45 arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõr- mada da bu miktar elde edilememişse taşõnmaz en çok artõra- nõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bul- masõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn top- lamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi Iazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak ede- ceklerin, tahmin edilen kõymetlerin % 20’si nispetinde nakdi “YTL”si veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale pulu, tapu alõm harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Tel- laliye, tapu satõm harcõ ve aynõndan doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkullar üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere da- ir olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde Dai- remize bildirmeleri lazõmdõr; Aksi takdirde haklarõ tapu sici- li ile sabit olmadõkça paylaşmada hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133. maddesi ge- reğince ihale feshedilir. İhale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif et- tikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizden müteselsilen mesul tu- tulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksõzõn kendilerinden tah- sil olunacak, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõ- ya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyen- lerin 2007/434 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğü- müze başvurmalarõ, ilan olunur. 22/10/2008 (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahip- leri de dahildir. Basõn: 57540 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI- NA KATILMAK İSTEYEN UZMAN TABİPLERİN DİKKATİNE 13 Aralõk 1983 tarihli ve 181 sayõlõ Sağlõk Bakanlõğõnõn Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Ka- nun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü ve Ek 5’inci maddelerine dayanõlarak, 14 Mayõs 2002 tarihli ve 2002/4198 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe konulan Tõpta Uzmanlõk Tüzü- ğü, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanan, 05.05.2007 tarih ve 26523 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanarak değiştirilen yönetmelik uyarõnca; Sağlõk Bakanlõğõ eğitim ve araştõrma hastanelerinde, üniversitelerin tõp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tõp Akademi- si’nde (GATA) daha ileri seviyede Yan Dal Uzmanlõk Eğitimi görmek isteyen adaylarõn seçme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafõndan yürütülecektir. 1) Yan Dal Uzmanlõk Eğitimi Giriş Sõnavõ (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapõlõr. YDUS’un amacõ yan dal uzmanlõk eğitimine kabul edilecek adaylarõ seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. 2) 2008 Sonbahar Dönemi YDUS’a başvurabilmek için adaylarõn sõnavõna başvuracağõ yan dalõn bağlõ olduğu ana dalda uzman unvanõnõ almõş olmalarõ şarttõr. 3) YDUS’a, Kamu Personeli Yabancõ Dil Bilgisi Seviye Tespit Sõnavõ’ndan (KPDS) veya Üni- versitelerarasõ Kurul Yabancõ Dil Sõnavõ’ndan (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alan- lar katõlabilirler. Yabancõ dil belgeleri için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatõnda belirtilen geçerlilik süreleri uygulanõr. 4) YDUS tek oturum halinde Ankara’da 6 Aralõk 2008 Cumartesi günü yapõlacaktõr. Sõnav sa- at 9.30’da başlayacak ve 150 dakika sürecektir. 5) Adaylar 2008-YDUS Sonbahar Dönemi Kõlavuzu ile Aday Bilgi Formu’na 11 Kasõm 2008 tarihinden itibaren ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. 6) Başvurular 11-14 Kasõm 2008 tarihleri arasõnda yapõlacaktõr. Sõnav hakkõnda ayrõntõlõ bilgi 2008-Sonbahar Dönemi YDUS Kõlavuzu’ndan edinilebilir. Basõn: 58087 Sarı-Kırmızılılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Gaziantepspor’u farklı yendi G.Saray: 3 - Gaziantep: 1 STAT: Ali Sami Yen HAKEMLER: Halis Özkâhya (6), Muhittin Gürses (6), Nihat Mõz- rak (6) G.SARAY: De Sanctis (6), Sabri (6), Emre Aşõk (6), Servet (5), Hakan Balta (6), Kewell (7) (dk. 63 Volkan Yaman 5), Ayhan (5), Meira (6), Arda (8) (dk. 85 Mehmet Güven), Lincoln (7), Baros (5) (dk. 73 Ümit Karan 5) G.ANTEPSPOR: Tolgahan (4), Erkan (5), Bekir (5), Deumi (5), De Souza (4), M.Yozgatlõ (4), H.Bayraktar (4), Zurita (6), Erman (6), Tabata (7), Eduardo (5) (dk. 73 Ahmet Arõ 4) GOLLER: Dk. 10 Kewell, dk. 12 Lincoln, dk. 39 Tabata (pen.), dk. 83 Arda NEVZAT DİNDAR Lig uzun bir maraton yarõşõ gibidir. Kimi zaman formsuz kimi zaman şanssõz kimi zaman da hazõrlõksõz olabilirsiniz. Ama önemli olan sonuçtur. Geçen yõl son 6 haftadaki ‘mucize’ iyi bir koşucunun son bölümdeki sprintini andõrõyordu. Dün gece maraton konusunda uzman bir ismi görünce aklõmõza bu ayrõntõ geldi. Olimpiyatlarda Türk sporunu başarõyla mücadele eden Elvan Abeylegesse özel davetliydi. Onun hayranlõk uyandõran yönü son ana kadar yarõşõ bõrakmamasõydõ. G.Saray da zaman zaman engellere takõlõyor olsa da dünkü mücadelesiyle yarõştan kopmaya niyetinin olmadõğõnõ gösterdi. Karşõlaşma beklendiği gibi yüksek tempoda başladõ. Trabzon ve Olympiakos maçlarõndaki gibi G.Saray iyi konsantre olmuştu. Geçen haftaya damgasõnõ vuran ikili yine sahnedeydi. Arda hazõrlõyor, Kewell tamamlõyor. Daha tribünler ilk golün sevincini yaşarken Lincoln farkõ ikiye taşõyordu. Pozisyonun başlangõcõnda yine Arda vardõ. Tabata konuk ekibin ilk pozisyonunu yakalayan isimdi ama bencil davranõyordu. G.Antep, oyunu dengeliyor ama iki Trabzon maçõ anlaşõlan fiziksel olarak hayli hõrpalamõş onlarõ. Sarõ-Kõrmõzõlõlar ise gayet rahat oynuyordu. Lincoln ve Arda sanki resital sunuyorlar. Biraz da abartõyorlardõ. Rahatlõğõ bozan an ise ilk yarõnõn sonuna doğru gelişti. Arda kaleciliğe özendi. Konuk ekip Tabata’yla kazanõlan penaltõyõ gole çevirdi. İkinci yarõ Sarõ-Kõrmõzõlõlar, zorlu Benfica maçõnõ da düşünerek geri çekildi. Antep ise Eduardo ile önemli bir fõrsatõ harcadõ. Kõrmõzõ - Siyahlõlarõn oyunda etkinliğini arttõrmasõ ister istemez tedirginlik yaratõyordu. Ama Arda tribünleri rahatlatan ve galibiyeti garantiye alan gole imza attõ. Başkan Polat’tan uyarı Ligde istediği sonuçlarõ alamayan G.Saray’da başkan Adnan Polat düğmeye bastõ. Polat, lig ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesi oyuncularla toplantõ yaparak, “Sizin kaliteniz ve ortaya konulan futbol arasında önemli farklar var. İşinize dört elle sarılın ve camianın yüzünü güldürün. Yürüyerek kimse şampiyon olamaz ve sizlerden en üst düzeyde mücadele bekliyoruz” uyarõsõnda bulundu. Turkcell Süper Lig’de haftanõn kapanõş mücadelesi olan G.Saray - G.Antepspor maçõna futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Ali Sami Yen’i dolduran ev sahibi ekibin yandaşlarõ takõmlarõna önemli bir destek verdi. Taraftarlar da tezahüratlarõyla önümüzdeki hafta oynanacak derbi maça göndermelerde bulundu. Dün gece tribünlerde özel bir konuk vardõ. Pekin- 2008’de 2 gümüş madalya kazanan ulusal atlet Elvan Abeylegesse, gönül verdiği renkleri dün gece yalnõz bõrakmadõ. Üzerinde ‘Elvan’ yazan 1 numaralõ formasõyla tribünleri tek tek dolaşan ünlü atlet, büyük ilgi gördü. G.Saraylõ taraftarlar hastalõğõ gündeme gelen Kewell ile bir hakem yorumcusunun ağõr şekilde eleştirdiği Arda’ya ise özel destek verdi. Teknik direktör Skibbe, G.Antepspor karşõlaşmasõnda tek forvet olarak Baros’u kullandõ. Ankaraspor maçõnda sakatlanan Lincoln dün takõmdaki yerini alõrken, Eskişehirspor sõnavõndaki performansõyla eleştirilen Emre Aşık ise yine sahadaydõ E L E Ş T İ R İ ARİF KIZILYALIN 3 Puanõn Ötesinde Öncelikle şunu belirtmekte yarar var; G.Antepspor artık bu ligin figüranı değil. İlk çeyrekte 2-0 geriye düşmelerine karşın yılmadılar, mücadele ettiler. Tabata’yla, Erman’ıyla, Bekir’iyle UEFA’yı zorlarlarsa kimse şaşırmasın. Maça gelince; ilk düdükle birlikte müthiş bir G.Saray iz- ledik. O Eskişehirspor ve Ankaraspor maçlarındaki ‘uyuşuk’ takım gitmiş; 6, hatta 7 oyuncusuyla gol arayan Sarı - Kır- mızılılar geri gelmişti. Kenarlarda Arda, Kewell, ortadan Ay- han, Lincoln, Meira, çöküverdiler G.Antep’in üzerine... Pe- şi sıra goller 2-0’ı getirdi. Ardından Baros’un birer adımdan atamadığı pozisyonlar skora yansısa yarım saatte ‘tarihi fark’ olurdu. Ama futbol bu, olmayınca olmuyor. Elbette işin için- de biraz da ‘ciddiyetsizlik’ vardı. Ardından Tabata’nın pen- altısı skoru değilse de heyecanı dengeye getirdi ama G.Sa- ray, Baros’suz da Kewell’sız da oynadığı anlarda gole yak- laşabiliyordu. Arda’nın 3. golü galibiyeti perçinledi. Evet; G.Sa- ray önemli bir maç kazandı. Alınan salt 3 puan değil; mo- ral, motivasyon ve umuttu da aynı zamanda. E L E Ş T İ R İ MAHMUT SERT Yorgun, Argõn, Galip G.Saray tribünleri Kewell’a verdiği müthiş destekle onu gole it- ti; o da açılış sayısını attı, yandaşlarına teşekkür etti. 2 dakika son- ra gelen Lincoln’ün golü Sarı - Kırmızılıların kupa yorgunluğunu aldı, morallerini yükseltti. Ve G.Saray biraz dinlenip, biraz hızlanarak gösterisini sürdürdü. Bu dinlenme anlarında -son 1 haftada 3 maç oynamanın yorgunluğundan olsa gerek- G.Antepspor yararlana- madı. Yine de Tabata ve Yozgatlı’nın inadıyla bir gol bulmayı ba- şardı. G.Saray kadro yapısı nedeniyle oyunun atak yönünde çok etkili. Ama yine aynı nedenden savunmasında müthiş bir kara de- lik oluşuyor. Eğer G.Antepspor biraz diri olabilseydi bu kara de- likten çok ışık çıkartabilirdi. Sarı - Kırmızılı ekibin aynı 11’le oynadığı 5. maçtı. Futbolcuların artık adım atacak hali kalmamış. 12. da- kikada 2-0 öne geçince nasıl olsa kazandık diye kendilerini iyice bıraktılar. Yaptıkları her ataktan gol pozisyonu çıkartmaları güzel. İkinci yarıda film değişmedi. G.Saray ataklarda çok iyi, son vu- ruşlarda ve savunmada çok kötüydü. G.Antepspor ise saman al- evi gibi parlayan çıkışlarla maça ortak olmak istedi. Gecenin en duygusal anı hafta içinde Kewell’ın hastalığıyla ilgili haberlere kar- şın tribünlerin futbolcularına verdiği destekti. Ayhan ve Lincoln dik- kati çeken isimlerdi. Sözün kısası, yorgunlardan becerili olan ayak- ta kaldı ve kazandı. Galatasaray evinde kral Tak›mlar O G B M A Y P Avj. Trabzonspor 9 6 2 1 16 9 20 +7 Ankaraspor 9 6 1 2 16 7 19 +9 Sõvasspor 9 5 3 1 16 8 18 +8 Beşiktaş 9 5 3 1 15 7 18 +8 Galatasaray 9 5 2 2 22 11 17 +11 Kayserispor 9 5 2 2 11 5 17 +6 Bursaspor 9 5 - 4 14 15 15 -1 Gaziantepspor 9 4 2 3 13 11 14 +2 Fenerbahçe 9 4 1 4 18 15 13 +3 Eskişehirspor 9 3 4 2 13 12 13 +1 Konyaspor 9 4 1 4 12 15 13 -3 Gençlerbirliği 9 2 3 4 11 15 9 -4 İstanbul B. 9 2 3 4 7 13 9 -6 Denizlispor 9 2 2 5 11 17 8 -6 Hacettepe 9 2 2 5 7 13 8 -6 Ankaragücü 9 1 3 5 8 16 6 -8 Antalyaspor 9 1 2 6 12 19 5 -7 Kocaelispor 9 - 2 7 8 21 2 -13 P U A N D U R U M U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog