Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Baştarafı 1. Sayfada Bu tablonun özeti şudur: AKP ile DTP, yerel seçimler için şimdiden çekiş- meye başladı, altta kalan tarafsız yığınlar ve devlet kurumları! Eğer durum böyle devam ederse korkarız ki; ba- zı illerimizde yerel seçimlerin yapılması bile tehlike- ye girebilir. Çünkü, AKP ne olursa olsun, kimi sim- ge kentlerde belediye başkanlığı benim olacak diyor. DTP, ne olursa olsun kaptırmam diyor... İki parti bölgede rakip ama, Ankara’da tam tersi bir ilişki var. Deyim yerindeyse; Güneydoğu’da vu- ruşuyorlar, Ankara’da gizli-açık buluşuyorlar! Neden? Kimi çözüm yolları konusunda ortak düşünüyor- lar, ama bunu dile getirme biçimleri çok farklı oluyor. Örneğin, 29 Ekim günü DTP’lilerin Meclis’te dağıt- tığı “Demokratik Cumhuriyet” kitapçığındaki pek çok “çözüm önerisi” AKP’nin de benimsediği yöntemleri içeriyor... Erdoğan, Güneydoğulu seçmenden oy isterken, DTP’nin önerilerini akıllarda tutarak “terör biterse her şey konuşulur” mesajları veriyor. Bir bakıma DTP’ye oy veren seçmene, “oyu onlara değil bana verirsen, senin kafandaki gerçekleşir” demek istiyor! Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içindeki ille- rimizin toplam nüfusu 4.5 milyon kadar. Sürekli göç veren bu illerimizden Batı’ya gidenlerin oranı için ka- baca bölgedekinin 2 katı diyebiliriz. Bu bağlamda AKP, bölge siyaseti yaparken büyük kentlere gö- çenleri de dikkatte tutuyor. Öteki partilerin hesaplarını bu gerçeğe dayalı olarak yapması gerekiyor. CHP başta olmak üzere tüm partiler Güneydoğu’da olabilmeli, hem bölge in- sanına hem de göç edenlere sesini duyurabilmeli. Bugün için böyle bir tablo yok... Bölge AKP ile DTP’nin inadına teslim edilmiş durumda. MHP’nin de kafasının net olmadığı, geçen hafta içindeki Diyarbakır’da aday gösterip göstermeme kar- maşasında görüldü. AKP’nin terörle en iyi şekilde mücadele ediyormuş gibi görünme, herkesin kendi çizgisine geldiği havasını verme konusunda akla gelen gelmeyen her şeyi ya- pabileceğini gösteren bir konuyu daha sütuna yatı- ralım... Geçen hafta başında askerlerin hükümete verdi- ği brifing, haftanın ikinci yarısında Zaman, Yeni Şa- fak ve Sabah gazetelerine yansıdı. Haberde kimi bi- linen rakamlar ve yaklaşımların yanı sıra askerlerin şu görüşleri savunduğu iddia ediliyordu: Gerekirse Barzani ile de görüşülebilir, Güneydo- ğu’daki camilerin imam açığı giderilmeli, din ortak kim- liğimiz, Kürtçe yayınlar bir an önce başlamalı... Gazetelere göre bunlar “ezber bozan” sözlerdi... Bu sözlerin ortak özelliği ne? AKP’nin genel hatlarıyla bu düşünceleri benim- semesi. Haberin ana fikri şu: Artık asker de AKP gibi düşünüyor! Haber aynı gün Başbakanlık tarafından 3 gazete- nin adı verilerek yalanlandı. Ama haberi veren ga- zeteler yalanlamayı görmezden geldi. Yorumlar da ilk “üretilen” haber üzerinden yapıldı... Ne diyelim? Eğer arttıracaksa seçimlerde oyunu... Sürsün gitsin terörle mücadele oyunu! ankcum@cumhuriyet.com.tr SAYFA 3 KASIM 2008 PAZARTESİCUMHURİYET 14 HABERLERİN DEVAMI İstanbul PB 21 Edirne PB 24 Kocaeli S 25 Çanakkale PB 23 İzmir B 28 Manisa B 28 Aydın B 29 Denizli B 26 Zonguldak PB 23 Sinop PB 21 Samsun PB 21 Trabzon PB 21 Giresun PB 20 Ankara PB 21 Eskişehir S 20 Konya S 19 Sıvas B 15 Antalya B 29 Adana B 28 Mersin B 27 Diyarbakır PB 21 Şanlıurfa B 23 Mardin PB 19 Siirt Y 20 Hakkâri Y 9 Van Y 13 Kars PB 11 Oslo Y 1 Helsinki PB 6 Stockholm PB 5 Londra Y 9 Amsterdam Y 7 Brüksel Y 8 Paris Y 7 Bonn B 8 Münih B 13 Berlin B 13 Budapeşte Y 18 Madrid Y 10 Viyana Y 16 Belgrad Y 20 Soyfa B 22 Roma B 21 Atina B 23 Zürih Y 9 Moskova B 11 Aşkabat PB 16 Astana Y 11 Taşkent Y 15 Bakû Y 17 Bişkek Y 15 Tiflis Y 13 Kahire B 33 Şam PB 23 Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Kastamonu, Hakkâri Van, Şırnak çevreleri kısa süreli sa- ğanak yağışlı, diğer yer- ler az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde Mar- mara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege ve Göller Yöresi ile İç Ana- dolu’nun batısında sis görülecek. WASHİNGTON (ANKA) - Terör ile mü- cadelede BM, ABD ve AB tarafõndan benim- senen “kara listeler”in sorgulandõğõ bildiril- di. “Terörizmin finansmanına ilişkin kara listeler riskte” diyen Washington Post gaze- tesi, ABD ve AB’nin terörle mücadele ile gö- revli yetkililerine dayanarak terör örgütlerini lis- teleme sisteminin “çökme tehlikesi”nde ol- duğunu savundu. Washington Post gazetesi, BM, ABD ve AB tarafõndan çõkarõlan terör örgütleri listelerine iliş- kin uygulamasõnõn aksaklõklarõ ve buna yö- neltilen eleştirilere, “Terorizm finansmanına ilişkin kara listeler riskte” başlõklõ uzun bir haberde değerlendirdi. 1999’da benimsenen, El Kaide ve Taliban gibi örgütleri hedef alan yap- tõrõm programõnõn geleceğini tehlikeye soktu- ğunu öne süren gazete, İngiltere ve Fran- sa’daki mahkemelerin de Avrupa ülkelerinin, ulusal yasalarõ ihlal etmeden BM yaptõrõmla- rõ ve diğer kara listelerini uygulamasõnõn mümkün olup olmadõğõnõ sorguladõğõnõ kay- detti. Gazete, BM kara listesinin, El Kaide ta- raftarlarõnõn para toplamasõ ve transfer etme- sini önleme çabalarõnõn omurgasõ olduğunu be- lirtirken BM üyesi tüm ülkelerin, listedeki 503 kişi ve kuruluşuna yönelik seyahat yasağõ ve varlõk dondurulmasõ kararlarõnõ uygulamak zorunda olduğunu anõmsattõ. ‘Ülkeler arası farklılıklar var’ Buna karşõn uygulamada ülkelere göre fark- lõ yaklaşõmlarõn olduğunu, bazõ ülkelerin El Kai- de yandaşõ olduğu sanõlan kişilerin seyahat et- mesine ve banka hesaplarõna ulaşmasõna göz yumduklarõna dikkat çeken gazete, BM liste- sinin yanõ sõra ABD, AB, ve İngiltere’nin ay- rõ listelerinin bulunmasõnõn da karõşõklõklarõ ya- rattõğõnõ kaydetti. , Washington Post, ABD ve İngiltere’nin listelerinde yer alan Hizbullah ör- gütünün AB tarafõndan terörist örgüt gibi de- ğerlendirilmediğine dikkat çekti. Geçen ocak ayõnda 47 ülkenin üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi’nin de BM ve AB’nin listelerinin “ta- mamen keyfi, hiçbir inandırıcılığı olmayan” listeler olduğunu bildirdiğini anõmsatan gaze- te, BM yaptõrõmlarõna şimdiye kadar yapõlan en büyük meydan okumanõn da Suudi işadamõ Ya- sin Abdullah el Kadı’dan geldiğini yazdõ. Ga- zete, El Kadõ’nõn, BM listesine dahil edildiği Ekim 2001’den sonra birkaç ülkedeki mil- yonlarca dolar tutarõndaki varlõklarõnõn don- durulduğunu belirterek halen El Kadõ’nõn ta- raf olduğu davanõn görüldüğü Avrupa Adalet Divanõ’nõn, BM listesini uygulayan AB ülke- lerinin, El Kadõ’nõn “adil yargılanma hakkı”nõ ihlal ettiği kararõnõ verdiğini kaydetti. ‘AB Komisyonu zor durumda’ Gazete, El Kadõ için “İsviçre, Malezya, Ar- navutluk, Türkiye ve diğer ülkelerde işleri var. El Kaide’ye finansman ya da başka tür desteği verdiğini reddediyor” diye yazdõ. Av- rupa Adalet Divanõ’nõn neden El Kadõ’nõn ka- ra listeye dahil edildiğini izah etmesi için ara- lõk ayõna kadar AB’ye süre verdiğine dikkat çe- ken gazete, Avrupa Komisyonu yetkililerinin de, bir yanõt hazõrladõklarõnõ ancak “zor du- rumda” olduklarõnõ söylediklerini de aktardõ. İstanbul Haber Servisi - Tak- sim’de esnaf olarak çalõşan Meh- met Şah Araş (48), 31 Ekim Per- şembe günü ailesiyle birlikte Kur- tuluş’taki evine gitmek için bindiği bir ticari takside trafiğin sõkõşõk ol- masõ nedeniyle yardõm istediği polisler tarafõndan ailesiyle birlikte feci şekilde dövüldüğünü iddia etti. Araş, olaydan 2 saat sonra oğ- lu Serhat Araş (19) ile Tarlaba- şõ’nda bir sokağa atõldõğõnõ belir- terek 7 gün iş göremez raporu al- dõğõnõ söyledi. Araş ailesi, Beyoğlu Cumhuriyet Savcõsõ’na suç du- yurusunda bulundu. İnsan Haklarõ Derneği (İHD) İs- tanbul Şubesi’nde dün düzenlenen basõn toplantõsõnda polis şiddetine uğradõğõna ilişkin iddialarõnõ an- latan Araş, evine gitmek için ai- lesiyle birlikte taksiye bindiğini, Tarlabaşõ ve Dolapdere’yi birleş- tiren Turan Caddesi üzerinde bir çöp kamyonu yüzünden trafiğin sõ- kõştõğõnõ ve olaya müdahale etmek için kamyon şoförünün yanõna gittiğini anlattõ. Şoförün yanõna git- tiği sõrada Beyoğlu Emniyeti’ne ait polis otosunun yanaştõğõnõ, onla- rõn da yoldan geçemediğini gör- düğünü belirtti. ‘Bir sokağa bıraktılar’ Polis memuruna, “Lütfen çöp kamyonu şoförünü uyarır mı- sınız? Az geri çekilirse trafik açılacak” demesi üzerine polis memurunun kendisini copla döv- düğünü söyledi. Polis memuru- nun kendisine “Görevimi sen mi bana öğreteceksin!” dediği- ni ileri süreni Araş, o sõrada po- lis arabasõndan çõkan 4 polis me- murunun da geldiğini, ailesiyle birlikte herkesi dövmeye başla- dõğõnõ ifade etti. “Sokak orta- sında yüzlerce cop ve sopalar- la kafamıza yüzümüze vurdu- lar” diyen Araş, zorla polis ara- cõna bindirildiklerini anlattõ. Araş, oğlunun “Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Babamın kalbi var” dediğini, polis memurlarõn- dan birinin de, “Allah benim bu- rada zaten sizi ben öldürüp çöp- lüğe atacağım” dediğini ifade et- ti. O esnada bayõldõğõnõ, kendine geldiğinde ise Dolapdere civarõn- da bir sokakta oğluyla birlikte ol- duğunu belirten Araş, çok kötü du- rumda Taksim İlkyardõm Hasta- nesi’ne gittiklerini söyledi. ‘Tanıklar sessiz kalıyor’ Araş, eşi ve küçük oğlunun, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlü- ğü’ne giderek olayõ anlattõğõnõ ve can güvenliği şüphelerini ilettik- lerini söylediğini belirtti. Araş, Taksim İlkyardõm Hastanesi’nde çekilen röntgende doktorlarõn ken- dilerine hiçbir şeyleri olmadõğõnõ anlattõğõnõ, ancak başka bir hasta- nede çekilen röntgende oğlunun kolunun kõrõk olduğunu öğren- diklerini açõkladõ. Birçok tanõk olduğunu söyleyen Araş, herkesin can güvenliğinden korktuğu için tanõklõk etmediğini öne sürdü. Taksim’de polis zulmü Yardım istediği polislerden dayak yediğini öne süren yurttaş, suç duyurusunda bulundu İstanbul Haber Servisi - DTP İstanbul il ör- gütünün, Taksim’de yapmak istediği basõn açõk- lamasõna polisin izin vermemesi üzerine olaylar çõk- tõ. Aralarõnda DTP İl Başkanõ Halil Aksoy’un da bulunduğu çok sayõda kişi gözaltõna alõnõrken po- lisle taşlõ sopalõ eylemciler arasõndaki çatõşma ara sokaklarda saatlerce sürdü. Tarlabaşõ’ndaki DTP İstanbul il binasõndan sa- at 14.00 sõralarõnda çõkarak Taksim’e yürümek is- teyen partililerin yollarõ kõsa süre sonra kesildi. Par- tililerin direnmesi üzerine polis cop ve biber ga- zõyla müdahale ederken bazõ eylemciler taş ve çe- şitli malzemelerle polise karşõ koydular. Bu arbe- dede DTP İl Başkanõ Aksoy’un da bulunduğu 27 kişi gözaltõna alõnõrken yaralanan 2 kişi Okmey- danõ Eğitim ve Araştõrma Hastanesi’ne kaldõrõldõ. Ara sokaklarda çatõşma kõsa süre devam eder- ken yeniden parti binasõnõn önünde bir araya ge- len DTP’liler 5 dakikalõk oturma eylemi yaptõ. Ey- lemden sonra konuşan DTP İstanbul İl Başkan Yardõmcõsõ Dursun Yıldız, amaçlarõnõn yalnõzca basõn açõklamasõ ve oturma eylemi yapmak oldu- ğunu ancak polisin izin vermediğini vurguladõ. Kaçan eylemcilerden yaklaşõk 10 kişi, kendile- rini takip eden polis ve gazetecilere taş attõ. Poli- sin göz yaşartõcõ gaz kullanarak müdahale ettiği bu kişiler, daha sonra dağõldõ.Kovalamaca Dolapde- re, Tarlabaşõ, Çağlayan’a çõkan ara sokaklarda sü- rerken Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi’nde bazõ ey- lemciler ateş yakarak barikat kurdu. Çevredeki yurttaşlar da etkilendi Olaylar sõrasõnda Taksim Meydanõ’nda sürekli kimlik kontrolü yapan güvenlik güçleri şüpheli gör- dükleri bazõ kişileri gözaltõna aldõ. Çok sayõda yurt- taş polisin kullandõğõ gazdan etkilendi, bu sõrada bazõ semt esnaflarõ dükkânlarõnõn kepenklerini ka- padõ. Bu arada, polis Taksim civarõndaki bütün ba- sõn açõklamalarõnõ da engelledi. Öte yandan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) kar- şõsõnda yol kenarõna bõrakõlmõş olan bir kova üzerine polis kovada içerisinde bomba olma ihti- maline karşõ yolu trafiğe kapattõ. Gelen bomba im- ha ekipleri jammer denilen sinyal bozucu cihazõ ça- lõştõrdõktan sonra kovayõ fünye ile etkisiz hale ge- tirdi. Kovadan çöp çõktõğõ öğrenildi. ‘Terör listeleri tehlikede’ VEFAT Yüksek Köy Enstitüsü mezunu Aydınlan- ma savaşçısı MEHMET ALİ ŞENGÜL 2 Kasım 2008 Pazar günü yaşama gözlerini yumdu. Acısını paylaşır, eşi Güner Şengül ve bütün ailesine, yakınlarına başsağlığı ve aydınlık bir evrende yatmasını dileriz. Mehcure ve Sami Karaören, Mehmet Başaran, Rezzan ve Bahattin Fırtına, Hamza Soydaş, Nazife ve İsa Öztürk, Şahver ve Halil Basutçu, Ah- met, Gül, Mehmet Sanak DTP’liler Taksim’e giremedi DİYARBAKIR Oturma eyleminde gerginlik DİYARBAKIR (Cumhu- riyet Bürosu) - Diyarba- kõr’da DTP’lilerin terör ör- gütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a fiziki şiddet uy- gulandõğõ iddiasõyla başlat- tõğõ oturma eyleminde olay çõktõ. Kalabalõğõn arasõna giren bir kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn ziyareti sõrasõnda Hakkâ- ri’de çõkan çatõşmada 1 ki- şinin panzer altõnda yaşa- mõnõ yitirdiğini ileri sür- mesi üzerine, bir grup gös- terici oturma eyleminin ya- põldõğõ Batõkent Meyda- nõ’ndan Diyarbakõr Emni- yet Müdürlüğü’ne doğru yöneldi. DTP Diyarbakõr İl Başkanõ Necdet Atalay ve DTP’li yöneticiler anonslar yaparak eylemcileri provo- kasyona gelmemeleri ko- nusunda uyardõ. Gösterici- ler 402. Sokak üzerinde bulunan bazõ işyerlerine ve araçlara zarar verdi. Poli- sin gaz bombalarõyla mü- dahale etmesi üzerine gös- tericiler ara sokaklara da- ğõldõ. Batõkent Meyda- nõ’nda oturma eylemi ya- pan eylemcilerin bir kõsmõ da yaşanan gerginliğin ar- dõndan alandan ayrõlõrken kentteki güvenlik önlemle- ri arttõrõldõ. DTP Genel Başkanõ Ahmet Türk ve DTP Diyarbakõr milletve- kili Akın Birdal da dün eylem alanõnõ ziyaret etti. Barikatlar kurarak ateş yakan eylemciler polisle çatıştı, 27 kişi gözaltına alındı. (SERKAN YILDIZ) Washington Post gazetesi, uluslararasõ kuruluşlarca oluşturulan terör örgütleri listelerinin sorgulandõğõnõ belirtirken işadamõ Yasin El Kadõ örneğini kullandõ AKP PROTESTO EDİLDİ ‘Krizin faturasõnõ ödemeyiz’ ERGENEKON DAVASI Avukattan Tuncay Güney kitabõ MAHMUT LICALI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Halkevleri önderliğinde sivil toplum, meslek ve Alevi örgütlerinin yanõsõra öğ- renci, işçi ve kamu emekçilerinin katõlõ- mõyla düzenlenen mitinge katõlan binler- ce kişi AKP’nin zamlarõnõ, gerici ve neo- liberal politikalarõnõ protesto etti. Halkevleri tarafõndan düzenlenen “Ak- lamıyoruz, Haklıyoruz” kampanyasõ kapsamõnda düzenlenen mitinge Türki- ye’nin çeşitli illerinden Halkevleri üyele- rinin yanõ sõra sivil toplum, meslek ve Alevi örgütleri ile işçi ve kamu emekçile- ri katõldõ. Katõlõmcõlardan, YİMPAŞ mağduru olduğunu belirten bir yurttaş ise “Katil milli görüş, cami soyguncuları YİMPAŞ, Kombassan Allah belanızı versin” yazõlõ pankartla, yolsuzluk iddia- larõyla gündeme gelen Deniz Feneri Der- neği’ne tepki gösterdi. ‘Krizin sorumlusu biz değiliz’ Miting alanõndaki 7 bin kişiye seslenen Halkevleri Genel Başkanõ İlknur Birol, AKP’nin eğitimden ekonomiye kadar uy- guladõğõ pek çok politikayõ eleştirdi. Bi- rol, şunlarõ dile getirdi: “Yüzyılın eko- nomik krizi AKP hükümetine ve pat- ronlara teğet geçiyormuş. Ama bizi can evimizden vuruyor. Başbakan, ba- kanlar, patronlar servetlerine servet katmaya devam ederken, halk işsizlik- le, zamlarla, yıkımlarla boğuşuyor. Krizin sorumlusu biz değiliz, faturası- nı da biz ödemeyeceğiz.” ‘Erdoğan’ı aklamıyoruz’ Kadõn, öğrenci ve engelliler adõna ya- põlan konuşmalarõn ardõndan mitinge ka- tõlan binlerce kişi hep bir ağõzdan, “halkı özel hastanelerin insafına bırakanları, elektriğe, doğalgaza durmadan zam yapanları, işçileri tershanelerde ölme- ye mahkûm ederken, kendi çocukları- na gemi alanları, Deniz Feneri’yle bü- tün ülkeyi dolandırıp, halkı dilencileş- tirenleri, Başbakan Recep Tayyip Er- doğan’ı aklamıyoruz” diye bağõrdõ. İstanbul Haber Servisi - Avukat Vu- ral Ergül’ün, Ergenekon soruşturmasõ- nõn kilit ismi olan Tuncay Güney’in Fet- hullah Gülen ilişkisini anlattõğõ kitabõ “Ergenekon’un Hahamı” adlõ kitabõ, 5 Kasõm’dan sonra, kitapçõlardaki yerini alacak. 86 sanõğõn yargõlandõğõ “Ergene- kon” davasõna yarõn Silivri Ceza İnfaz Kurumlarõ Yerleşkesi’ndeki duruşma sa- lonunda devam edilecek. Saat 09.30’da başlayacak olan duruşmada iddianame- nin okunmasõna kaldõğõ 443. sayfasõndan itibaren devam edilecek. Ergenekon davasõ sanõğõ Vedat Yene- rer’in avukatõ olan Vural Ergül, Ergene- kon davasõnõn Tuncay Güney’in 2001 yõlõnda İstanbul Organize Suçlarla Mü- cadele Şubesi’nde videoya kaydedilen mülakatlarõna dayanõlarak açõldõğõnõ be- lirterek, “Kitabımda, Tuncay Gü- ney’in gerçekte kim olduğunu anlatı- yorum” dedi. Güney’in kamuoyundan gizlenen gerçek yüzünü, gizlenen Fet- hullah Gülen bağlantõsõnõ ortaya koydu- ğunu belirten Ergül, kitabõnda, Güney’in Ergenekon dosyasõndaki mülakat çö- zümlerine de eksiksiz olarak yer verdi- ğini kaydetti. Ergül şöyle konuştu: “Asıl önemlisi Güney’in hiçbir gün yüzünü görmemiş, Fethullah Gülen bağlantısı istihbarat şube polisleri ile olan ilişki- sini anlattığı bir kasetten söz ediyo- rum. Güney’in bu ilişkilerini Adil Ser- dar Saçan’ın iki yardımcısı gizli kame- ra ile kaydetmiş. Güney emniyette Gülen ile bağlantılı polislere ilişkin de sorgulanmış. Bu kaseti bulup savcılı- ğa başvurdum ancak savcılık dosyaya almamış. Söz konusu 27 numaralı ka- setin yerini ve içeriğini söylüyorum.” ‘Cemaatler insan haklarõnõ engelliyor’ İstanbul Haber Servisi - 10 Aralõk Hareketi, eski Başbakan Yardõmcõsõ, Dõşişleri Bakanlarõndan SHP Onursal Başkanõ ve Biliminsanõ Prof. Dr. Erdal İnönü’nün birinci ölüm yõldönümü ne- deniyle düzenlenen “Erdal İnönü’yü Anıyo- ruz” etkinliklerinin ikinci ayağõnda, dün “Gele- ceğin Türkiye’sine Sosyal Demokrat Bakış- lar” başlõklõ panel düzenlendi. Panelde konuşan AİHM eski yargõcõ Dr. Rıza Türmen, Türki- ye’deki dinsel cemaatlerin sivil toplum örgütü olarak tanõtõlmak istenmesini eleştirerek, “Ce- maatler arasına sıkışan bireyler demokrasi ve insan haklarının gelişmesi önünde engel- ler oluşturur” uyarõsõnda bulundu. SHP ve CHP eski Genel Sekreter Yardõmcõsõ Şule Bu- cak ise AKP’nin türban düzenlemesi çalõşmala- rõnõ da eleştirerek,“Bu insanların kadınlara bakışı sağlıklı ve eşitlikçi değildir” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog