Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 3 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11 CMYB C M Y B ANKARA PAZARI YAKUP KEPENEK Sosyalist?! Yarın yapılacak olan ABD Başkanlık seçimini, çok ola- ğandışı ya da doğaüstü bir ge- lişme olmazsa, Demokrat Parti adayı B. Obama kazanacaktır. Bunun nedeni çok açık. ABD halkı, ülkelerini, dışarda çılgınca ve bir halkı yok etme pahasına Irak bataklığına atan, içerde de ekonomiyi çökerten Cumhuri- yetçi Parti’nin adayı J. McCain’i seçmeyecek gibi görünüyor. Gerçekte, adaylıkların açık- lanması, önseçimler ve iki par- tinin adayını kesinleştirdiği kon- grelerle birlikte “yirmi bir ay” gi- bi bir süredir yaşanan seçim süreci, başkan ve yardımcı aday- larının, toplum tarafından çok “ayrıntılı olarak” tanınmasına olanak sağladı; “kişilikleri” tüm yönleriyle sergilendi. Ancak, seçim havasıyla birlikte bir başka önemli gelişme ya- şandı. Adayların “somut sorun- lara somut çözümler” üzerinde yoğunlaşmaları için, günümüzün tüm iletişim olanakları kullanıla- rak, çok yoğun bir “toplumsal baskı” oluşturuldu. Kapitalizmin Kâbe’si olan Wall Street’in ağır bunalım nedeniyle zayıf düş- mesinin de etkisiyle somut ko- nuların tartışılması sağlandı. Obama, özellikle sorunlara “soğukkanlı” yaklaşımı ve karşı- sındaki adayı “karalamak yerine” somut “çözüm önerileri” yap- ması ve bu yönüyle de rakibine üstünlük sağlaması ile, anlaşılan seçmeni daha çok çekiyor. Bu seçim kampanyası sıra- sında da Cumhuriyetçi aday, Barack Obama’yı “sosyalist”, giderek Marksist olmakla suç- luyor. Her ne kadar ABD’nin iki partisi arasında ana konularda dünya görüşü farkı yok denecek kadar azsa da, Demokratlar’ın daha “sosyal adaletçi”, Cum- huriyetçiler’in de daha “özel gi- rişimci” olduğu bilinir. Bunun bir örneği aklımda; doktora yap- tığım yıllarda başkan adaylığı sı- rasında R. Nixon, bir TV yayı- nında: “- Çocukluğumda, yaşadığımız Kaliforniya’da yalnızca bir devlet hastanesi vardı; kardeşim has- taydı; babam, ‘Ben çocuğumu devlet hastanesinde tedavi et- tirmem, ölürse ölsün’ dedi. Kar- deşim öldü. Ben bu ölçüde özel girişimci olan bir aileden geliyo- rum!” demez mi? Yorum sizin! Sosyalist suçlamasının kay- nağında “vergilerin toplumun hangi kesiminden toplanması gerektiği” konusundaki görüşler bulunuyor. ABD “vergi kavgala- rıyla” kurulmuş bir ülke. Obama, toplumun yüksek gelirli kesim- lerinin vergilerini arttıracağını vurguluyor. Cumhuriyetçi yö- netim(ler) ve şimdiki adayları ise tersine, ekonominin canlan- ması için, yüksek gelirlilerin ver- gilerinin indirilmesini öngörü- yor. Ayrıca Obama, son hafta- larda hükümetin uyguladığı ban- ka ve finans kuruluşlarını “kur- tarma” amacıyla ödenecek pa- ranın bir bölümünün konutlarını kaybedenlere verilmesini isti- yor. Daha eşitlikçi bir gelir pay- laşımını savunuyor. Elbette Obama’nın sosyalist olmadığını bunu söyleyenler de çok iyi biliyor. Giderek onun si- lah tekelleri ve petrol devleriyle arasının iyi olduğu, bu nedenle de “az Cumhuriyetçi olmadığı” yo- rumları da eksik değil. Ancak Obama’nın ABD kapitalizmini iyi yöneteceği, ABD’nin çıkarlarını daha akıllıca koruyacağı, bu ko- nuda Cumhuriyetçilerden geri kalmayacağı saptaması yapılıyor. Onun sıradan insanlara, ekono- mik olmasa bile duygusal olarak daha yakın duracağı umuluyor. “Değişim” sözcüğünü seçim süreciyle özdeşleştiren, bu söz- cüğü, “inanıyoruz”, “başaraca- ğız” ve “kararlıyız” gibi nitele- melerle tamamlayan Obama, aslında kapitalist düzenin “yo- rulunca at değiştirme” gereksi- nimini daha iyi ve büyük ölçüde karşılıyor. Ancak, “değişimin özü” bu değil, Obama’nın yapacakları değil; bizzat kendisi. Çünkü alı- nan sonuç, Obama’nın, etnik, dinsel, toplumsal ve kültürel kö- kenleriyle, ABD’de, siyahların, daha doğrusu “beyaz olmayan- ların” asırlardır verdiği özgürlük ve eşitlik savaşımının en tepede kazanıldığını kanıtlıyor. ABD ka- pitalizmi bu toplumsal “deği- şim gücünü” içselleştirmesini ve bundan yararlanmasını, yani bunu kendi çıkarına dönüştür- mesini biliyor. Bu durum, etnik eşitlik ve öz- gürlük açısından çok olumlu sa- yılması gereken bu “değişime” özel bir önem yüklenmesine en- gel olmamalıdır. Çünkü bu so- nuçla etnik önyargılar parçala- nıyor. ABD örneğinde kapitalizm etnik önyargı duvarlarının yıkıl- masına olanak tanıyor. Üstelik bunu bunalım nedeniyle en za- yıf zamanında, yani hasta oldu- ğu sırada ve büyük bir olasılık- la hasta olduğu için yapıyor. Türkiye, yıllardır ABD’ye ya- kınlığını, Cumhuriyetçi Hıristi- yan “köktendincilerin” bizdeki sözüm ona Müslüman kökten- dincilerle olan “düşünsel yakın- lığının” kesişme noktasına otur- tuyor. Bu yanlıştan vazgeçilme- si gerekiyor. Türkiye, hiç ol- mazsa Obama’nın izleyeceği anlaşılan daha barışçı bir ABD dış polikasından yararlanmayı bilmelidir. Yunanistan’da bankalar verdikleri kredileri yüzde 50 kõsõtladõ. 120 bin ev satõlamõyor, marketler ürünlere yüzde 15’e varan zam yaptõ. Araba satõşlarõ yüzde 4 düştü. MURAT İLEM ATİNA - ABD’de başlayõp, tüm dünyaya yayõlan küresel mali kri- zin etkileri Yunanis- tan’da da görülmeye başladõ. Avro bölgesinin güneydoğu kanadõnõ elinde tutan Yunanis- tan’da son günlerde gö- rülen ekonomik sõkõntõ- lar, hükümetin tüm ça- balarõna rağmen engel- lenemiyor. Ülke gene- linde başlayan grevlerin yanõnda finans piyasa- larõnda görülen inişli çõ- kõşlõ grafik, özellikle bankalarõn sõcak para girdilerini etkiliyor. Meclisteki sayõsal ço- ğunluğu iki bakanõn is- tifa etmesiyle kaybetme noktasõna gelen iktidar- daki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) hüküme- ti, üst üste gelen ekono- mik kriz dalgalarõ yü- zünden zor günler ge- çirmeye başladõ. Yunanistan Başbaka- nõ Kostas Karaman- lis’in ekonomi danõş- manlarõyla yaptõğõ ger- gin toplantõlardan bu- güne kadar henüz so- nuç alamadõğõ gözleni- yor. Finans, üretim ve inşaat sektöründe daha fazla görülen krizin et- kilerinin 2009’da da de- vam edeceğine kesin gö- züyle bakõlõyor. Komşu Yunanistan’da süpermarketlerdeki gıda fiyatlarının yükselmesiyle halk, ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak köylerden karşılamaya başladı. Yunanistan’daki mali krizle en fazla inşaat sektörünü etkiledi. Ülke genelinde yaklaşõk 120-130 bin ev alacaklõ bekliyor. Ban- kalarõn ev ve araba alõmlarõn- da verdikleri kredileri yüzde 50 oranõnda kõsõtlamasõ, piya- salardaki sõcak paranõn hareket alanõnõ daraltmõş durumda. Gõ- da sektöründe de, özellikle sü- permarketler zam üstüne zam yapõyorlar. Son on beş gün içinde halkõn sü- permarketlere olan ilgisi yüzde 13 azaldõ. Uzun zamandõr satõ- şõ gündemde olan Olimpik Ha- vayollarõ’nõn bu defa kesin ola- rak satõşõ için düğmeye basõldõ. Krizi en az zararla atlatmak is- teyen YDP hükümeti özellikle tu- rizm ve enerji sektöründe yatõrõm yapmak isteyen Arap şirketleriyle de görüşmelerde bulunuyor. Batõ da Körfez’den para istedi İşsizlikveenflasyondayatanfinansalkrizinetkilerindenkurtulmakiçinUzakdoğu’yayöneliyor Rusya’nın Uzakdoğu kozu NERİMAN ÖZCAN Küresel ekonomik krizden en az zararla kurtulmak için çabalayan Rusya’yõ da 2009’da son 10 yõlõn en zorlu dönemi bekliyor. Bu yõl büyü- me hõzõ yüzde 5’in altõna düşecek, 2009’da sõfõra inecek. Rusya bunu aşmak için yönünü Uzakdoğu’ya çeviriyor. Nezavisi- maya Gazeta’ya bilgi veren Ekono- mik Kalkõnma Bakanlõğõ’ndan üst dü- zey bir yetkili, bu konuda yasal çer- çevenin hazõrlanmakta olduğunu söyledi. Buna göre, halen Rusya’nõn en önemli dõş ticaret ortağõ olan Av- rupa Birliği ileride ikinci plana atõ- lacak ve yerini Çin, Hindistan ve Uzakdoğu ülkeleri alacak. Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya arasõn- daki gümrük birliğine ileride başka ülkelerin de katõmasõ, rublenin rezerv para birimi olmasõ ve Moskova’nõn, BDT ülkelerinin sermaye merkezi ha- line getirilmesi hükümetin öncelik- li hedefleri arasõnda. Geçen hafta imzalanan Sibir- ya’dan Çin’e uzanacak 2 bin 700 ki- lometrelik yeni petrol boru hattõ an- laşmasõ yeni stratejinin ilk adõmõ ol- du. Çin, Rusya’dan 20 yõl boyunca yõlda 300 milyon ton petrol alacak. Zor durumdaki Rosneft’e 12-15 milyar dolar, Transneft’e 8-10 mil- yar dolar petrol karşõlõğõ kredi iste- mi de görüşülüyor. İmza töreninde bir konuşma yapan Vladimir Putin, “Bu kadar geniş alanda fikir bir- liğine sahip olduğumuz başka bir partneri dünyada bulmak zor” diye Çinlilere kur yaptõ. Çin Başbakanõ Wen Jiabao ise Pu- tin’in, “Dolardan vazgeçelim, ara- mızdaki ticarette ruble ve yuan kullanalım” önerisini şimdilik ses- sizce not etmekle yetindi. Durum, Rusya’nõn yeni stratejinin önünde çok yol olduğunu gösteriyor. Halen Çin, Rusya’nõn Amerika’ya karşõ sert açõklamalarõ karşõsõnda da tarafsõz kalmayõ tercih ediyor. Buna karşõlõk Rusya’dan, petrol dõşõnda- ki hammaddeleri de piyasa fiyatõnõn altõnda özel indirimli fiyatlardan al- mak için pazarlõk yapõyor. Ekonomi Servisi - İngiltere Başbakanõ Gordon Brown, Kör- fez ülkelerinden, zor durumdaki ülkeleri kurtarmak için kulla- nõlacak IMF rezerv- lerine katkõda bulun- malarõnõ istedi. Brown, Körfez tu- runun ilk durağõ olan Riyad’da yaptõğõ ko- nuşmada, Suudi Ara- bistan ve diğer Körfez ülkelerinin, finansal krizin genişlemesini durdurmaya yardõmcõ olmak için uluslar- arasõ fonlarõn arttõrõl- masõna katkõda bulu- nacağõnõ umduğunu söyledi. Brown, “İnanıyo- rum ki, bu bulaşıcı hastalığı durdur- mak ve gelecekte mali sisteme olan güveni yeniden inşa etmek hepimizin çı- karına” dedi. B Ö L G E D E N K R İ Z D E N Ç İ Z G İ L E R - Bankalarõn kredi verme isteği iyice azaldõ. Kom- mersant’õn haberine göre kredi başvurularõnõn sadece yüzde 10’una olumlu cevap çõkõyor. Son bir ayda ko- nut kredileri faizi yüzde 2-3, otomobil kredilerininki yüzde 4-5 yükseldi. - Federasyon Konseyi Üyesi Sergey Mironov’a gö- re ekim sonu itibarıyla Rusya’da 380 bin çalışan maaşlarını alamadı, tüm sektörlerde istihdam yüzde 10 daraldı. İşini kaybedenler 100 bine yak- laştı. - Bloomberg’in 48 ülkenin borsasõnda yaptõğõ ana- lize göre 2008’de yatõrõmcõlarõn en az güvendiği yer Rusya borsasõ oldu. - Amerikalı yatırım şirketi Developers Diversi- fied Realty, tüm projelerini 2009’a kadar don- durdu. - Bankacõlõk sektöründe olan para aklama faaliyetleri iyice arttõ. - 2009’da iyimser tahminlere göre Rusya’da enflasyon yüzde 16-17 olacak. - Ruble’ye güven azaldõ. Sadece eylül ayõnda halk bankalardan yüzde 1.4 yani 79 milyar 500 milyon ruble para çekti. Şahsi dolar hesaplarõnda da yüzde 2.7 yani 20 milyar 800 milyon ruble artõş gözlendi. T.C. ŞİLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI SAYI: 2008/173 TALİMAT Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün, cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ; Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen ve aşağõda tapu kaydõ, kõymeti, satõş günü ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz açõk arttõrma suretiy- le müdürlüğümüzce satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş ilanõ ilgililerin dosya ve tapu kaydõndaki adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adrese tebligat yapõlamamasõ ha- linde ilgililere yine bu adreste 7201 Sayõlõ Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebligat yapõlacağõ, adresi bilinmeyenler içinde işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kain olacağõ ilan olunur. 1-TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: Şile ilçesi Çavuş Mahallesi Çayõrlar Yolu mevkiinde tapuda kain 181 ada 19 pafta 180 parsel sayõlõ ve 9.848, 00 m2 yüzöl- çümlü bahçe kõrk yedi dubleks ev nitelikli ana taşõnmaz üzerinde 1/47 arsa paylõ 47 nolu bağõmsõz bölümün satõşõ yapõlacaktõr. Tapu kayõtlarõnda borçlunun hissesi 22/182olarak belirtilmiştir. 2-TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Satõşa konu taşõnmaz 14.06.1991 tasdik tarihli Şile Revizyon Uygulama İmar Planõnda TAKS: 0, 20- KAKS: 0, 40 yapõlaşma yoğunluğunda H: 6,50 m irtifada ayrõk nizam iki (2) kat konut alanõnda kalmaktadõr. 3-TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Yamaç Evler isimli site şeklinde iskân edilen tüm kaba ve ince inşaat işleri tamamlanmõş, iskân edilen, kat mülkiyetli parseldir. 46 adet mesken olarak kullanõlan dubleks meskenler ile bir adet sosyal tesislerin bulunduğu siteye ait 47 nolu bağõmsõz bölümdür. Bu bölüm parselin en gü- ney tarafõndadõr. Düz arsa konumdadõr. Sosyal tesis sahasõnda, sosyal hizmet binasõ, yüzme havuzu, güneşlenme sahasõ, duşlar, mekanik ünite binasõ, kuyu bulunmak- tadõr. Yaklaşõk 17 yõllõktõr. Sosyal tesis binasõ: Tek katlõ yõğma karkas taşõyõcõ sistemde inşa edilmiştir. Tamamõ bitirilmiş, zemin ölçüleri 18,25 m * 5,10 m = 93, 07 m2’dir. İç ve dõş duvarla- rõ tuğla, sõva üzeri boyalõ, çatõ ahşap karkas üzerinde Marsilya kiremit örtülü, giriş bölümü, mutfak, salon bölümü vardõr. Doğramalarõ PVC õsõ camlõ, zemin seramik kaplama, mutfak tezgâh ve dolaplarõ takõlmõş, elektrik ve su tesisatõ bağlanmõş, sol dõş cephesinde erkek-bayan lavabo-wc bölümleri bulunmaktadõr. Halen kullanõl- maktadõr. İnşaat maliyet değeri 93,07 m2 * 475,00 YTL * 1,20*1,05* 1,08 = 60.161,82 YTL. Yõpranma değeri 60.161, 82 YTL * 0, 05 = 3.008,09 YTL. Binanõn top- lam değeri: 60.161,82 YTL - 3.008, 09 YTL = 57.153, 73 YTL. değerinde tespit edilmiştir. Mekanik Oda: Tek katlõ yõğma karkas taşõyõcõ sistemde inşa edilmiştir. Tamamõ bitirilmiş, zemin ölçüleri: 3,37 m * 3,37 m=11,35 m2’dir. İç ve dõş duvarlarõ tuğla, sõva üzeri boyalõ, çatõ ahşap karkas üzerinde Marsilya kiremit örtülü, giriş bölümü, mutfak, salon bölümü vardõr. Doğramalar PVC õsõ camlõ, zemin seramik kaplama, havuz tesisleri mekanik ekipmanlarõ bulunmaktadõr. Halen kullanõlmaktadõr. İnşaat maliyet değeri: 11,35 m2 * 300,00 YTL * 1,20 = 4.088,48 YTL. Yõpranma değeri: 4.088,48 YTL * 0,05 = 204,42 YTL, binanõn toplam değeri: 4.088,48 YTL - 204,42 YTL = 3.884,06 YTL’dir. Soyunma - Giyinme Birimi: Yüzme havuzunun sağ tarafõnda duvara bitişik durumda inşa edilmiştir. Tamamõ masif ahşap doğramadan imal edilmiştir. Dekoratif, de- taylarõ ile verniklenmiş, 2 bölüm, çatõsõ şhõngle kaplanmõş ve kullanõlmaktadõr. Tamamõ bitirilmiş. Zemin ölçüleri 2,65 m* 1,50 m = 3,97 m2’dir. Halen kullanõlmakta- dõr. 1.431, 00 YTL. değerinde hesap edilmiştir. Su Kuyusu: Ana bina güney tarafõnda, çapõ 2,50 m. Tamamõ taş duvar örgülü, derinliği yaklaşõk 5-7 mt. su kuyusu yapõlmõş ve kullanõlmaktadõr. Yapõm yõlõ kulla- nõlan inşaat malzeme, işçilik ve nakliye dahil toplam değeri 5.000 YTL. Havuz ve Çevresi: Ana yapõ doğu istikametinde dekoratif kare planlõ yüzme havuzlu tüm kaba ve ince inşaat işleri tamamlanmõş, tesisatlarõ bağlanmõş ve kullanõl- maktadõr. Havuz 15.00 m=225,00 m2 kullanõm alanõ vardõr. Derinliği 0,80 m-2,20 m arasõnda değişkendir. Elektrik ve su tesisatlarõ, aydõnlatma işleri, filitrasyon sis- temleri tamamõ bitirilmiş ve suyu doldurulmuş durumda kullanõlmaktadõr. Site ortak alanõ içinde değerlendirilmiştir. 2. sõnõf inşaat malzemesi ve işçiliği ile inşa edilmiş toplam inşaat maliyet değeri 50.000,00 YTL değerinde hesap edilmiştir. Havuz çevresi traverten kaplama alanõ: 300 m2 alan havuz içerisinde traverten kare kesitli malzeme ile kaplanmõştõr. 300 m2 * 35,00 YTL/m2 = 10.500,00 YTL de- ğerinde hesap edilmiştir. Taş Duvar İşleri: Sosyal tesisin 4 cephesi değişik ölçülerde ocak taşõ taş duvar ile çevrilmiştir. Derz dolgulu kalõnlõğõ 50 cm’dir. Tamamõ bitirilmiştir. 31.197, 50 YTL. değerinde hesap edilmiştir. Çevre düzenlenmesi peyzaj ve dolgu işlerin toplam değeri 10.000,00 YTL olduğu tespit edilmiştir. Taşõnmazõn Arsa Değeri: Taşõnmaz arsanõn bulunduğu yeri, altyapõ durumu, belediye hizmetlerinden faydalanmasõ, konumu, inşaat özellikleri, altyapõ hizmetlerinin bulunmasõ, belediye hizmetlerinden, kõsaca kentsel ve sosyal donatõ alanlarõndan faydalanmaktadõr. 180 nolu parselin m2 birim değeri 100, 00 YTL olarak değerlen- dirme yapõlarak arsa değeri: 9.848,00 m2 * 100,00 YTL = 984.800, 00 YTL olup borçlunun 1/47 arsasõnõn toplam değeri: 984.800,00 YTL* 1/47 = 20.953,19 YTL de- ğerindedir. SOSYAL TESİS ALANINDA BULUNAN TÜM İNŞAAT İŞLERİNİN TOPLAM DEĞERİ: 57.153,73 YTL + 3.884,06 YTL + 1.431,00 YTL + 5.000,00 YTL + 50.000,00 YTL+ 10.500,00 YTL + 31.197,50 YTL+ 10.000,00 YTL+ 20.953,19 YTL. TOPLAM 190.119,48 YTL olduğu TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN DEĞERİ: Yapõlan tespite göre 47 nolu bağõmsõz bölüm dubleks Sosyal Tesis'in muhammen değeri: 190.119, 48 YTL SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satõşõ 19.12.2008 günü saat 14.30’dan 14.40 arasõnda, Şile İcra Müdürlüğü’nde; açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmasa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõ 29.12.2008 günü saat 14.30-14.40 arasõnda, ikin- ci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da tahmin edilen kõymetin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşer. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn "şartsõz, kesin ve süresiz" teminat mek- tubu vermeleri lazõmdõr. Döviz teminat olarak kabul edilmez. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Mevzuatõn ön gördü- ğü oranda Katma Değer Vergisi, İhale Damga Pulu bedeli, tapu harç ve masraflarõ, tellaliye resmi alõcõsõna aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililer (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15)gün için- de dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi taktirde tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. İhaleye iştirak edenlerin icra satõş dosyasõ, tapu kaydõ, şartname, ilan ve tebligatlarõ incelenmek sureti ile ihaleye katõldõğõ kabul edilir. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008 /173 TALİMAT, sayõlõ dosya num- arasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 20.10.2008 (İİK. M. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 58170) Halen Rusya’nõn en önemli dõş ticaret ortağõ olan Avrupa Birliği’nin yerini Çin, Hindistan ve Uzakdoğu ülkeleri alacak. Avro bölgesindeki Yunanistan’da kriz nedeniyle 100 bin işyeri kapõsõna kilit vurmaya hazõrlanõyor Kriz komşuyu da vurdu EN BÜYÜK DARBE İNŞAATTA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog