Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30343 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 KASIM 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Terör ‘Oy’unu! Güneydoğu illerimizde AKP ile DTP arasındaki ye- rel seçimlere dönük kavga kıyasına devam ediyor. Baş- bakan Erdoğan, daha çok AKP Genel Başkanı kimli- ğiyle Tunceli’den sonra partisinin Van ve Hakkâri kon- grelerine de katıldı. Kongre kentleri, Başbakanlık ola- naklarıyla AKP propagandasına sahne oldu. Sonuç: Ana caddelerde AKP’nin gövde gösterisi, ara so- kaklarda DTP’nin hâkimiyeti... Karşılaştıkça gerilim! Arkası Sa. 14. Sü. 8’de C Bush Giderken.. Yarın Amerika’da se- çim var; yeni bir ‘Baş- kan’ saptanacak. Hiç kuşkusuz yalnız Türkiye’yi değil, tüm dün- yayı yakından ilgilendi- ren bir olay yaşanıyor. Bush dönemi kapanı- yor. Başkan Bush yönetimi “Neoliberalizm, Yeni Dün- ya Düzeni, Serbest Piyasa Ekonomisi, Büyük Ortado- ğu Projesi” gibi deyişlerle anılacaktır. Ne var ki Bush yönetimi tüm dünyayı sarıp sar- malayan hırslı siyasetine Amerika içinde ve dışında umutlarını bağlamış olan- ları hüsrana uğratmıştır. ‘Neoliberalizm’ çökmüş, ‘Yeni Dünya Düzeni’ sar- sılmış, ‘Serbest Piyasa Eko- nomisi’ patlak veren kriz- le büyük darbe yemiştir. ‘Büyük Ortadoğu Proje- si’nin sonuçlarını görmek içinse Irak, Türkiye, Af- ganistan coğrafyalarına bir göz atmak yeterlidir. Amerika’da gündeme giren ekonomik krizin Av- rupa’daki etkileri göz önüne alınırsa, ‘Yeni Dün- ya Düzeni’ denen ve ‘em- peryalizm’ diye de vurgu- lanabilecek Bush progra- mının sarsıldığını söyle- mek mümkündür. Bu hafta gerçekleşecek seçimle Beyaz Saray’a yerleşecek olan yeni baş- kanın Bush yönetiminden devralacağı miras çok ağırdır. Epey bir süreden beri iki Başkan adayı arasında süregelen tartışmalarda birtakım farklar ortaya çıkmakla birlikte, dikkat çekici bir beraberlik de bulunmaktadır. Başkan adayları Beyaz Saray’a geçtikten sonra önlerine gelecek sorunla- rın çözümünde, hareket serbestliğini engelleyecek kesin bağlantılardan ola- bildiğince kaçınıyorlar. Sonuçta seçimin özgün- lüğü ve eskilerden farkı, Başkan adayı Obama’nın rengiyle, 1929’dan beri görülmemiş bir ağırlıkla Amerikan seçmenlerinin sırtına binen ekonomik krizden kaynaklanıyor. Bush yönetimi BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) kapsamında Türkiye’ye ‘Ilõmlõ İslam Devleti Mo- deli’ni yakıştırmıştı. Amerika’nın Irak pla- nına direnen Başbakan Bülent Ecevit düşürülmüş, yerine yeni kurulan -veya kurdurulan- AKP’nin ik- tidarı geçmişti. AKP, bugün de iktida- rını kime medyun oldu- ğunu çok iyi biliyor ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada iç siyasetiyle dış ilişkilerini buna göre ayarlıyor. Ancak yazımızın başın- da altını çizdiğimiz gibi Bush yönetimi olumsuz bir mirası yeni yönetimin sırtına yükleyerek süre- sini noktalamıştır. Amerika’daki yeni Baş- kanlık yönetiminin Orta- doğu’da Türkiye’ye karşı ne yapacağını şimdiden kestirmek hem kolay, hem zor... Bilinen şu ki AKP yö- netimi Amerika’ya karşı bağımlı politikasını sür- dürmek zorunda... Çünkü Amerikasız bir “Ilõmlõ İslamcõlõğõn” Tür- kiye’de geçerli kılınması kolay değildir. Hüseyin Üzmez’i kurtaran raporun üç değil bir günde hazõrlandõğõ ortaya çõktõ 14 yaşõndaki kõz çocuğuna cinsel istismarla suçlanan dinci Anadolu’da Vakit gazetesi yazarõ Hüseyin Üzmez’in tahli- ye edilmesini sağlayan raporun 1 günde hazõrlandõğõnõ belirten eski adli tõp uzmanõ Dr. Osman Öztürk, “Cuma günü, tacize uğrayan kõz çocuğu muayene ediliyor. Hafta sonu zaten tatil. De- mek ki rapor 1 günde çõkarõlõyor. En hõzlõ olunmasõ gereken olaylarda bile raporlar 15 günde çõkar” görüşünü kaydetti. Öztürk, Üzmez davasõ raporunun 1 günde çõkmasõnõn “bi- rilerinin olaya müdahale ettiğini” akõllara getirdiğini vur- gularken, raporu veren 6. İhtisas Kurulu üyeleri arasõnda ya- sanõn gerekli kõlmasõna karşõn çocuk psikiyatrõ bulunma- dõğõna da dikkat çekti. Öztürk, “Tüm bu yaşananlar Adli Tõp Kurumu’na olan güveni sarsmõştõr, güven giderek azalõyor” diye konuştu. SİBEL BAHÇETEPE’nin haberi 6. Sayfada AKP’DEN YANLI ÖNERİ Tacize kalkan AKP’li kadõn milletvekilleri, Üzmez’in tahli- yesi üzerine verdikleri yasa önerisinde cinsel ta- cize verilen cezalarõn ağõrlaştõrõlmasõnõ istedi. Ancak kadõn milletvekillerinin önerisinde “eği- tim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanõlarak işle- nen cinsel taciz suçlarõ” kapsam dõşõ bõrakõldõ ve “cezayõ ağõrlaştõran nitelikli hal” sayõlmadõ. EMİNE KAPLAN’ın haberi 6. Sayfada S KANDAL AVRUPA’DA ‘Rapora girmeli’ Avrupa Parlamentosu’nun Türk asõllõ Hollan- dalõ üyesi ve Türkiye’de kadõn haklarõ raportö- rü Emine Bozkurt, Üzmez’i kurtaran rapora tep- ki göstererek konunun AB İlerleme Raporu’nda yer almasõ gerektiğini söyledi. “Bunlar çok ciddi meseleler. Çok ciddi bir şekilde araştõrõl- masõ gerekir” diyen Bozkurt, olay üzerine Tür- kiye’nin ayağa kalkmasõnõ övdü. ÇİMEN TU- RUNÇ BATURALP’in haberi 6. Sayfada Polisle çatõştõlar DTP’liler Taksim’e giremedi Kürt sorununun çözümüne ilişkin önerilerini duyurmak için basõn açõklamasõ yapmak isteyen DTP İstanbul Örgütü’ne polisin izin vermemesi üzerine Taksim, Tar- labaşõ, Dolapdere ve yakõn böl- gelerde olaylar patlak verdi. Po- lisle taşlõ sopalõ eylemciler ara- sõndaki çatõşma ara sokaklarda saatlerce sürerken çok sayõda ki- şi gözaltõna alõndõ. Çatõşmalarda 2 kişi yaralandõ. 14. Sayfada ABD başkan adayõ McCain’in 2003’te yaptõğõ Türkiye ziyaretinin ayrõntõlarõ ortaya çõktõ BAYKAL’LA ANLAŞTI Karayalçın CHP adayı oldu gibi CHP lideri Baykal, Ankara Büyük- şehir Belediye Başkanlõğõ’na aday göstermek için Karayalçõn’õn parti- sinden istifa etmesi gerektiğine dik- kat çekti. Karayalçõn da “Bu girişi- min başarõyla sonuçlanmasõ için ne gerekiyorsa onu yapacağõm” dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal, SHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti- ği Murat Karayalçın’õn CHP’den “resmen” aday olmasõ için partisinden istifasõnõn beklendiğini belirterek “Sü- recin resmi işbirliği noktasına gele- ceğiz” dedi. Karayalçõn da “Bu giri- şimin, bu birlikteliğin başarıyla so- nuçlanması için ne yapmam gere- kiyorsa, hangi kararlar almam ge- rekiyorsa, hangi adımları atmak gerekiyorsa, onu yapacağım” diye konuştu. Baykal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ’na aday göster- mek için daha önce partisinin genel merkezinde ağõrladõğõ Karayalçõn’õ, ilk Zahid Akman’õn üyeliği mahkemelik RTÜK üyeleri Şaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak’õn avukatlarõ Tezcan Çakõr ta- rafõndan Ankara 4. İdare Mahkemesi Baş- kanlõğõ’na sunulan dava dilekçesinde, Al- manya’daki Deniz Feneri davasõ sürecinde, Za- hid Akman’õn RTÜK üyeliğine seçildiği dö- nemde Almanya’da kurulu çeşitli şirketlerin yöneticisi olduğunun ortaya çõktõğõ belirtildi. FIRAT KOZOK’un haberi 5. Sayfada Galatasaray evinde rahat kazandõ Galatasaray Süper Lig’in 9. haftasõnda Ali Sami Yen’de ağõrladõğõ Gaziantepspor’u 3-1 yendi. Galatasaray’õn gollerini Kewell, Lin- coln ve Arda atarken, Gaziantepspor’un go- lünü penaltõdan Tabata kaydetti. Sarõ Kõrmõ- zõlõlar bu sonuçla hafta sonu oynanacak F. Bahçe derbisi öncesi moral buldu. Günün di- ğer maçõnda ise Beşiktaş, Kayseri deplasma- nõndan 1-0’lõk mağlubiyetle döndü. Spor’da Halkevleri tarafından başkentte düzenlenen “Aklamıyoruz, Haklıyoruz” kampanyası kapsamında düzenlenen mitinge katılan binlerce kişi, AKP hükümetinin yolsuzluklarını, zamlarını, gerici ve neoliberal politikalarını protesto etti. Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki kortej, ıslık, düdük ve alkışlarla zamları protesto ederek “AKP elini cebimizden çek”, “AKP’nin imamı, kaça sattın bu halkı”, “IMF’ye uşak, halka Kasımpa- şalı”, “Zam zulüm işkence halk düşmanı AKP”, “IMF uşağısın Tayyip Erdoğan” ve “Tecavüze sessiz kal- mayacağız, Üzmez’i haklayacağız” sloganları attı. MAHMUT LICALI’nın haberi 14. Sayfada Jet hızıyla tahliye Başbakan Erdoğan’õn ziyaret et- tiği Hakkâri’de, kepenkler açõl- madõ, çöpler toplanmadõ. Göste- ricilere polis müdahale etti. Kürt kökenli yurttaşlarõn kimlik si- yaseti ile istismar edildiğini be- lirten Erdoğan, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, dedik. Buna karşõ çõkabilenin bu ülkede yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin” dedi. YUSUF ZİYA CAN- SEVER’in haberi 4. Sayfada Hakkâri’de olay Erdoğan’a yine protesto Fotoğraf:NECATİSAVAŞ Fotoğraf:SERKANYILDIZ ‘Aklamıyoruz, Haklıyoruz’ Arkası Sa. 5, Sü. 2’de ABD’de yarõn yapõlacak seçimlerde Cumhuriyetçi- lerin başkan adayõ olan John McCain ABD’li bir grup senatörle, Ankara-Washington ilişkilerinin en gergin olduğu 2003 yõlõ yazõnda Türkiye’yi ziya- ret etti. Heyet, Erdoğan’õn danõşmanlarõnõ, Türk as- kerinin Irak’a gönderilmesi için ikna etmeye çalõştõ. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 9. Sayfada HÜKÜMETİ İKNA TURU Demokrat başkan adayõ Barack Obama ve Cumhu- riyetçi aday John McCain son mitinglerini seçmenlerin hâlâ kararsõz olduğu ‘kritik’ eyaletlerde yapõyor. Ka- rarsõz eyaletler seçim sonucunu belirleyeceği için önem taşõyor. Reuters/Zogby’nin ve Rasmussen şirketinin son anketlerine göre Obama, McCain’in 5 puan önünde. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 9. Sayfada Irak için asker istemiş OBAMA FARKI KORUYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog