Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 29 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 Gazetenizin 15.09.2008 tarihli nüshasõnda muhabir Tarkan Demir imzasõ ile “Depolarõ Gasp Etmiş- ler” başlõğõ altõnda yayõnlanan ha- berde yazõlõ hususlar hiçbir bi- çimde gerçeği yansõtmamaktadõr. Söz konusu haberde, müvekkil hakkõnda, siyasi nüfuz kullanmak sureti ile usulsüzlük yapõlmasõna aracõlõk ettiği şeklinde ifadeler kullanõlmak sureti ile çiminde al- gõlanabilecek ifadeler kullanõlmõş, haberin ilk cümlesi “Deniz fene- ri derneğinin AKP bağlantıları her geçen gün daha da belirgin- leşiyor” şeklinde verilmek sure- tiyle bir süredir kamuoyunun ilgi- sinin odaklandõğõ Almanya’da gö- rülen dava ile müvekkil irtibat- landõrõlmaya çalõşõlarak şeref ve haysiyeti ile itibarõ zedelenmek istenmiştir. Haberde adõ geçen Bitlis Fene- ri Yardõmlaşma Derneği, müvek- kilim Vahit KİLER’in kurucu baş- kanõ olduğu bir hayõr derneğidir. Bahsi geçen dernek, kurulduğu 2004 yõlõndan bu yana, Bitlis ili ve ilçelerinde yaşayan, gelir durumu düşük ailelere ayni ve nakdi yar- dõmõ hedeflemiş bir kurumdur. Bu amaçla 2004-2008 yõllarõ arasõnda 525 ton gõda, 18.673 adet giyim malzemesi, 3.380 adet eğitim mal- zemesi (kõrtasiye, bilgisayar vs.), 395 adet sağlõk malzemesi, 4.114 kg. temizlik malzemesi, 530 adet ev eşyasõ (çamaşõr makinesi, kilim, battaniye) tespit edilen ihtiyacõ olanlara ulaştõrõlmõştõr. Ayrõca Kurban Bayramlarõ’nda toplam 11.757 aileye kurban eti dağõtõl- mõştõr. Yardõm konusu tüm mal- zemeler barkod sistemiyle ailele- re ulaştõrõlmakta, dolayõsõyla tüm yardõmlarõn kaydõnõn tutulmasõ sağlanmaktadõr. Böylesi ulvi bir gaye ile kurulan ve faaliyetlerine devam eden Bit- lis Feneri Yardõmlaşma Derne- ği’nin Tekel Genel Müdürlüğü’nün depolarõnõ usulsüz olarak kullandõğõ ve buna müvekkilin aracõlõk ettiği biçiminde yapõlan haberin ger- çekle bir ilgisi yoktur. Gerçek durum haberin hilafına şöyledir: Haberde bahsi geçen Bitlis Si- gara Fabrikasına ait depo, Bitlis Feneri Yardımlaşma ve Daya- nışma Derneği tüzel kişiliği adı- na kiralanmış olup, Tekel Bitlis Sigara Fabrikasının tespit edip ödenmesini istediği kira bedeli yazıda sözü geçen Dernek tara- fından Bitlis Sigara Fabrikasının Ziraat Bankası Bitlis şubesi nez- dindeki 13796445-5001 sayılı he- sabına yatırılmıştır. Buna ilişkin makbuz ve yazışmalar mevcut- tur. Yani, haberin aksine be- delsiz bir kullanım söz konusu değildir. Söz konusu haber nede- ni ile incinen ve kişilik haklarõ ze- delenen müvekkil, gerek bu ne- denle, gerekse asõlsõz suç isnadõ ni- teliği taşõyan “depoları gasp et- mişler” biçimindeki başlõk nede- ni ile gerekli yasal yollara başvur- ma konusundaki hakkõnõ kuşkusuz ki kullanacaktõr. Müvekkil Vahit KİLER’in Bit- lis milletvekili olmasõ hasebiyle bölgesinde faaliyet gösteren, üstelik kurucusu olduğu bir derneğin ih- tiyaçlarõnõ gidermesi yönünde ça- ba sarf etmesinin siyasi saiklerle yola çõkõldõğõ anlaşõlan bir habere malzeme yapõlmasõnõ hayret ve üzüntü ile karşõlamaktayõz. Mü- vekkilin kurucusu olduğu Bitlis Fe- neri Yardõmlaşma Derneği’nin ha- berde bahse konu Deniz Feneri Derneği’yle kurumsal ve hukuki bağõ olmadõğõ gibi, ortak bir tane bile çalõşmaya imza atmõş değildir. Resmi mutat denetimlerini başa- rõyla geçirmiş, hesaplarõnda en küçük bir soruna rastlanmayan bir dernektir. Bitlis gibi, ülkemizin ge- ri kalmõşlõk sõralamasõnda 79. sõ- rada olan bir ilde, dört sene gibi kõ- sa bir sürede böylesine hizmetleri olan bir yardõmlaşma derneğini, ha- len mahkemesi süren bir başka der- nekle, sadece ve sadece isim ben- zerliği taşõdõğõ için itham eden, mü- vekkil hakkõnda da siyasi nüfuz kullanmak sureti ile usulsüzlük yapõlmasõna aracõlõk ettiği iddia- sõnda bulunarak karalamaya çalõ- şan haber, haberin içeriğinde anõ- lan deponun Vali, emniyet müdü- rü, il jandarma komutanõ gibi şeh- rin yöneticileri ile birlikte gezilip beğenildiğinin söylenmesine rağ- men haberde bunun bir usulsüzlük olduğu ve bunun da müvekkilim ta- rafõndan yapõldõğõ şeklinde veril- mesi, hiçbir basõn ve etik kuralõ ile bağdaşmayan, yanlõ haberciliğin ti- pik örneklerinden biri olarak ga- zeteniz arşivinde yerini alacaktõr. Vahit KİLER VEKİLİ Av. Yaşar YILMAZ Cevap ve düzeltme yazısı Emekçiler AKP’yi uyaracak KESK ve DİSK, “İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşõ Emek, Barõş ve Demokrasi Mitingi” düzenliyor ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - KESK ve DİSK tarafõndan si- vil toplum örgütleri ve siyasi parti- lerin desteğiyle bugün Sõhhõye Mey- danõ’nda, “İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” düzenlenecek. Miting kapsamõnda Türkiye’nin pek çok ilinden otobüs ve trenlerle An- kara’ya gelecek olan emekçiler saat 09.00’da Hipodrom alanõnda topla- nacak. Saat 10.00’da katõlõmcõlar kortej oluşturarak mitingin gerçek- leştirileceği Sõhhiye Meydanõ’na doğru yürüyüşe geçecek. Katõlõmcõ- larõn alanda yerini almasõyla saat 13.00’te miting başlayacak. Miting programõ kapsamõnda KESK Genel Başkanõ Sami Evren ve DİSK Ge- nel Başkanõ Süleyman Çelebi’nin konuşmalarõnõn ardõndan TMMOB Genel Başkanõ Mehmet Soğancı ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Kon- seyi Başkanõ Prof. Dr. Gençay Gürsoy katõlõmcõlara seslenecek. Konuşmalarõn ardõndan Moğollar grubu konser verecek. SENDİKALARIN İSTEKLERİ ● IMF ile yapõlan tüm anlaş- malar iptal edilsin, yeni görüşmeler durdurulsun. ●İç ve dõş borçlar ödenmesin. ● İşten atõlmalar yasaklansõn, işsizli fonu amacõ dõşõnda kullanõlmasõn. ● Elektrik, doğalgaz ve temel gõda maddelerine yapõlan zamlar geri alõnsõn. ●Başta eğitim ve sağlõk olmak üzere kamusal hizmetler ücretsiz olsun. ● Baskõ, sürgün, ceza ve an- tidemokratik uygulamala- ra son verilsin, şiddet, sa- vaş politikalarõndan vaz- geçilsin. ● Toplumsal cinsiyet eşitsiz- likleri ve ayrõmcõlõk orta- dan kalksõn ●Kriz karşõsõnda öncelikle ça- lõşanlarõn geleceği güven- ce altõna alõnmalõ, iş ve ya- şam koşullarõ insanca ya- şanacak bir düzeyde tu- tulmalõdõr. ● Devlet yurttaşlarõna gü- venli iş, güvenli gelecek sağlamakla mükelleftir. ● Kapitalizm krize girmeyin- ce de kronik işsizlik üret- mektedir. Bu nedenle ça- lõşma süreleri dinlenme ve yemek süresi dahil haftalõk 40 saate düşürülmelidir. ● Çalõşma süreleri tam ücret verilerek kõsaltõlmalõdõr. ● Asgari ücret açlõk sõnõrõnõn üzerine çõkarõlmalõdõr. Ver- gi dõşõ tutulmalõdõr. ● Ücret artõşlarõ enflasyon üzerinde yapõlmalõdõr. ● Herkese barõnma hakkõ ta- nõnmalõdõr. İşçi ve emek- çiler için devlet konut ver- melidir. ● Patronlarõn birikimleri ya- tõrõma dönüştürülmeli, ba- tan şirketlerin durumu ne- denleri ile halka karşõ şef- faf ve açõk olmalõdõr. ● İşsizler hareketine ihtiyaç vardõr. İşsizler örgütlen- melidir. ● Kaynaklar silahlanmaya harcanmaktadõr. Güven- lik için ayrõlan para don- durulup silahlanma yerine eğitim ve sağlõğa, üretim ve istihdama yönlendirilme- lidir. ● Krizin yanõ sõra kentleri rantsal dönüşüm alanõna çeviren anlayõşlarõn kent yönetimlerinden uzaklaş- tõrõlmasõ için de yaklaş- makta olan yerel seçimle- re ilişkin çalõşmalar ya- põlmalõdõr. Büyük destekMitinge sivil toplum örgütlerin- den siyasi partilere, meslek oda- larõndan aydõn ve sanatçõlara kadar toplumun her kesimi destek veri- yor. DİSK ve KESK’e bağlõ on- larca sendikanõn yanõ sõra mitinge destek verecek sivil toplum ör- gütleri ile siyasi partiler şöyle: Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği, Çiftçi Sendikalarõ Konfederasyonu, Ale- vi Bektaşi Federasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Mülki- yeliler Birliği, İnsan Haklarõ Der- neği, Türkiye İnsan Haklarõ Vak- fõ, Pir Sultan Abdal Kültür Der- neği, Alevi Kültür Dernekleri, 68’liler Dayanõşma Derneği, 78’li- ler Federasyonu, Devrimci 78’li- ler Federasyonu, Akademik Araş- tõrma ve Dayanõşma Derneği, Ba- ğõmsõz Tekstil İşçileri Sendikasõ, Türk-İş, Bağõmsõz Devrimci Sõnõf Platformu, Demokratik Haklar Federasyonu, Ezilenlerin Sosyalist Platformu, Halkevleri, Küresel Barõş ve Adalet Koalisyonu, Sos- yalist Emek Hareketi, Sosyalist Dayanõşma Platformu, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Türkiye Özürlüler Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Parti, Cumhuri- yet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti, Sosyaldemokrat Halk Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Emek Partisi, Demokratik Toplum Par- tisi, Özgürlük ve Dayanõşma Par- tisi, Yeşiller Partisi. Aydõnlardan çağrõ Mitingedestek veren aydõn ve sa- natçõlarõn imza attõğõ bildiride şöyle deniliyor: “Bugüne kadar ‘iki yanlõştan bir doğru etmeyeceğini’ anlamayan hükümet, ekonomik krizi, top- lumsal bir trajediye dönüştür- mek üzeredir. Uluslararası kri- zin patlak vermesinin hemen ardından ilk icraatı, sermaye hareketleri üzerindeki vergile- ri indirmek olan AKP’nin ba- sına sızan yeni kriz paketi de ne yazık ki sadece ‘sermaye ke- simlerini hoş tutmayõ’ amaçla- maktadır. Üstelik bunun bede- lini de emekçilere ödetmek is- temektedir.” Bir saat iş bõraktõlarDİSK’e bağlı Nakliye İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş) üyesi emekçiler, ekonomik kriz nedeniyle gerekli önlemleri almayan AKP hükümetini ve işten çıkarılmaları Zey- tinburnu Nakliyeciler Sitesi’nde bir saatlik iş bırakma eylemi yaparak protesto etti. Yak- laşık 200 kişilik Nakliyat-İş üyesi emekçi, “Yerli, yabancı finans kapitalistlerin krizi- nin faturasın ödemeyeceğiz. Kriz bahanesi ile işçi kıyımlarına son verilsin. Atılan işçi- ler geri alınsın” pankartı açtı. Grup sık sık “AKP işçiye hesap verecek”,“Yaşasın örgütlü mücadelemiz”,“İşçilerin birliği sermayeyi ye- necek” sloganları attılar. Grup adına açık- lama yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, krizin faturasının ça- lışanlara çıkarılmak istendiğini söyledi. Kü- çükosmanoğlu,“İşçi sınıfı olarak alınterimizle kazandığımız parayı para babalarına peşkeş çektirmeyeceğiz” dedi. Nakliyat-İş Gebze Şu- be Başkanı Erdal Kopal da “Krizin fatura- sını bizlere ödetmesinler. Kendi yarattıkla- rı krizin bedelini ödesinler. Burası patron- ların ve sermayenin dikensiz gül bahçesi de- ğil” diye konuştu. İzmir’de de DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri ki- lometrelerce yürüyerek AKP hükümetini protesto etti. Üçyol Meydanı’dan, Ko- nak’taki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü önüne dek yürüdü. (Fotoğraf: SERKAN YILDIZ) KESK Genel Başkanõ Sami Evren, emekçilerin, yoksulluğa, yolsuzluğa, işten atõlmalara ve zamlara iti- raz etmek için bugün tüm bu olumsuzluklarõn sorum- lusu olan “AKP iktidarına birinci ihtar eylemini” ger- çekleştireceklerini kaydetti. AKP’nin açõklayacağõ eko- nomik paketin 24 Ocak Kararlarõ olarak bilinen karar- lardan daha ağõr sosyal sonuçlar üreteceğini belirten Ev- ren, şunlarõ söyledi: “Bugün emekçiler IMF’nin söz- cüsü olan AKP hükümeti ile Sıhhiye Meydanı’nda gerçek anlamda bir toplusözleşme yapmak istiyor. Bu sözleşmede insanca yaşam, demokratik, özgür, eşit bir ülke talep ediyoruz. Türk halkının hoşnutsuz- luğunu ifade ettiği ölçüde AKP iktidarının rahatsız. Şimdi AKP’yi rahatsız etme zamanıdır” dedi. Sõhhiye Meydanõ’nda düzenlenecek miting için emekçiler saat 09.00’da Hipodrom alanõnda toplanõp bir saat sonra kortej oluşturarak meydana doğru yürüyüşe geçecek. ‘Sıhhiye’de toplusözleşme’ DİSK Genel Başkanõ Süleyman Çelebi, krizin Tür- kiye’yi teğet geçmeyip, işçi sõnõfõnõ tam kalbinden vur- duğunu kaydetti. Bugüne kadar uygulanan politikalarõn en ağõr bedelini emekçilerin çektiğini belirten Çelebi, Tür- kiye’nin hem ekonomik kriz, hem de AKP’nin yanlõş po- litikalarõnõn etkisiyle bugüne kadar yaşanan en ağõr kriz- le karşõ karşõya kaldõğõnõ kaydetti. Çelebi, AKP tarafõn- dan hazõrlanan ekonomik paketin 24 Ocak Kararlarõ’nõn da ötesine doğru gittiğini belirtti. Çelebi, şunlarõ kaydetti: “Bu eylem artık halkın eylemi, siyasal görüşleri, ter- cihleri ne olursa olsun, duyarlı olan bütün halkın bu sürece katkı vermesi gerekiyor. Bu ülkede şikâyeti olanlar artık sesini demokratik tepkilerle duyurma- lı. Doğalgaz zammını halk isterse geri aldırabilir.” ‘Kriz emekçiyi kalbinden vurdu’ Sami Evren Süleyman Çelebi A K P İ K T İ D A R I D Ö N E M İ N D E H A K L A R B U D A N D I Fedakârlõk hep çalõşandan isteniyor MURAT KIŞLALI ANKARA - AKP Hüküme- ti döneminde fedakarlõk hep çalõşanlardan istendi. AKP, 4857 sayõlõ İş Yasasõ ile es- neklik adõ altõnda işçilerin hak- larõnõ tõrpanlayõp sosyal gü- venlik reformuyla işçi haklarõnõ budarken, sendikal ortamõnõn iyileştirilmesine dönük taah- hütlerini de yerine getirmedi. Küresel krizi gerekçe gösteren IMF’nin esnekliğin arttõrõlma- sõnõ, özel sektörün de İşsizlik Fonu’nun kurtarmalarda kul- lanõlmasõnõ istemesi çalõşma ortamõnõn daha da kötüleşeceğine işaret ediyor. Ça- lõşanlara yönelik uygulamalardan bazõ örnekler: ● Toplusözleşmelerin kapsamı daraltıl- dı: 2001 yõlõnda toplam 14 bin 211 kamu ve özel iş- yerinde 775 bin 478 işçiyi kapsayan 4 bin 454 toplu iş sözleşmesi yapõlõrken, 2007 yõlõnda 9 bin 738 işye- rinde 466 bin 429 kişiyi kapsayan toplam 1975 toplu iş sözleşmesi yapõldõ. ● İş’te esneklik: AKP döneminde 22 Mayõs 2003 tarih ve 4857 sayõlõ İş Yasasõ’yla esneklik uygulama- larõ çalõşma hayatõna girdi. İşverene, işyerini devret- meksizin kendi işçisini bir başka işverene geçici ola- rak devretme olanağõ tanõndõ. İşçinin normal haftalõk çalõşma süresinin, tam süreli işçiye göre önemli ölçüde az belirlenmesini sağlayan kõsmi süreli iş sözleşmesi yürürlüğe girdi. Kõdem tazminatõ hesapla- masõnda sorun yaratan bu uygu- lama sigortasõz çalõşmalarõ da özendirdi. İşçinin üstlendiği işe ne zaman çağõrõlacağõnõ belirleme yetkisi, tek taraflõ olarak işvere- ne verildi. ● Sosyal güvenlik re- formu hakları geriletti: Sosyal güvenlikle ilgili haklarda, yaş sõnõrõ ve prim ödeme gün sa- yõlarõnõn arttõrõlmasõ, emeklilik ay- lõklarõnõn aylõk bağlama oranõnõn yüzde 2’ye düşürülmesi gibi önemli değişiklikler işçi kesiminin haklarõnõ tõrpanladõ. ● İşsizlik sigortasının özel sektöre kul- landırılması: GAP’a aktarõldõ. ● Sendikal haklar konusunda ileri adım atılmadı: 1982’de kabul edilen Sendikalar Yasasõ verilen taahhütlere karşõn düzeltilmedi. AKP iktida- rõnda sendikasõz işçi sayõsõ 147 bin 377 kişi arttõ. ● Sendikal ortam kötüleşti: AKP mevcut sen- dikal ortamõ verdiği taahhütlere karşõn iyileştirmedi- ği gibi, ocak ayõnda geçirdiği torba yasayla grevde iş- lenen suçlardaki para cezalarõnõ iki kat ağõrlaştõrõldõ. ● İş Güvenliği Yasası oluşturulmadı: İş- verenler için yükümlülük oluşturacak iş sağlõğõ ve iş güvenliğiyle ilgili yasa, yaşanan çok sayõdaki iş ka- zalarõna karşõn oluşturulmadõ. IMF’NİN İSTEDİKLERİ IMF, “belirli süreli sözleşmeler arttõrõl- sõn, alt işveren (taşeronlaşma) yaygõn- laştõrõlsõn. Kõdem tazminatõ yeniden dü- zenlensin. Kõdem tazminatõ için bir fon oluşturulsun oradan ödeme yapõlsõn. 10 yõldan az çalõşanlar için ödeme yapõlma- sõn. İşverenle birlikte geçici işlere yöne- lik işçi çalõştõrma yükümlülüğünü azalta- cak geçici istihdam bürolarõ açõlsõn” gi- bi hükümleri getirmeye çalõşõyor. Sosyal güvenlikreformuilekonuşulanbirsonraki adõm, halen vergi ödemeyen emeklilerin aylõklarõndan vergi alõnmasõ oldu. Necati Hayran öldürüldü ÇORUM (Cumhuriyet) - Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarõ Birliği Başkanõ Necati Hayran, silahlõ saldõrõ sonucu öldü. Alõnan bilgiye göre, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarõ Birliği’nde sicil memuru olarak görev yaparken bir süre önce işten çõkarõldõğõ bildirilen U.T. (34), birliğin Cepni Mahallesi Sanayi Çarşõsõ’ndaki binasõna geldi. İddiaya göre zanlõ, görevlilerin engellemesine rağmen, makam odasõna girdiği Necati Hayran’a silahla ateş etti. U.T. daha sonra silahla kendini yaraladõ. Çorum Devlet Hastanesi’ne kaldõrõlan yaralõlardan Necati Hayran kurtarõlamadõ. U.T’nin ise yoğun bakõm ünitesinde tedavi altõna alõndõğõ, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Arınç yol kestirdi MANİSA (Cumhuriyet) - Eski TBMM Başkanõ, AKP Manisa Milletvekili Bülent Arõnç’õn dünkü programõ kapsamõnda, Manisa-İzmir duble yolunun tek yönlü olarak dakikalarca trafiğe kapatõlmasõ tepki çekti. Akhisar’dan İzmir yönüne doğru hareket eden Arõnç, Manisa Öğretmenevi’ni ziyaret etti. Arõnç’õn geçişi ve programõ sõrasõnda duble yol, İzmir yönlü olarak dakikalarca trafiğe kapatõldõ. Yurttaşlar Eski TBMM Başkanõ’na ve yolu kesen trafik ekiplerine tepki gösterdiler. USTKB’nin yeni sözcüsü Gülek İstanbul Haber Servisi - Ulusal Sivil Toplum Kuruluşlarõ Birliği Sözcüsü avukat Aydeniz Tuskan görevini Troya Folklor Araştõrmalarõ Derneği Başkanõ İlhan Gülek’e devretti. Attila İlhan Kültür Merkezi’nde 21 Kasõm’da gerçekleştirilen yõllõk genel kurul toplantõsõnda konuşan Gülek, Türkiye’nin aydõnlanma sürecine katkõda bulunmak için görevi üstlendiğini belirtti. Yürütme Kurulu’nda Adnan Türkkan, Turgut Ünlü, Mehmet Can Akyolcu, Merdan Arslan, Canan Altõnel, Mehmet Kunt, Şima Sunder, Mennan Esener yer alõyor. 24 milyon insan mağdur edildi İstanbul Haber Servisi - Tüm Emekliler Derneği Başkanõ Satõlmõş Çalõşkan 2008 yõlõnda elektriğe, doğalgaza ve suya yapõlan zamlar nedeniyle emekli aylõklarõnõn 100 YTL reel kayba uğradõğõnõ belirtti. Çalõşkan tarafõndan yapõlan yazõlõ açõklamada, emeklilerin açlõk sõnõrõnõn altõnda olan aylõklarõnõn 2008 yõlõnda tamamen eridiği ve alõm gücünün düştüğü vurgulanarak “Emekliye hizmet ve ödenen prime göre iyileştirme getirilerek intibaklarõn mutlaka yapõlacağõ açõklanmõş olmasõna karşõn, 24 milyon insan mağdur bõrakõldõ” ifadelerine yer verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog