Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart yahoo.com CMYB C M Y B 29 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Seçim - Geçim... Türkiye’nin gündemi her hafta salı günü değişir... Meclis’te grubu olan üç partinin lideri milletvekil- lerine seslenir... İlk konuşmayı MHP lideri Devlet Bahçeli yapar, ardından Recep Tayyip Erdoğan konuşur. Çoğunlukla son konuşan Deniz Baykal’dır. Türkiye’nin “siyasi gündemi” üç liderin konuş- malarıyla biçimlenir. Elbet DTP lideri Ahmet Türk de konuşur grup- ta ama televizyonlar pek ilgi göstermezler. Bu hafta yine havanda su dövüldü. Küresel ekonomik bunalım Türkiye’yi etkileme- ye başladı ama ülkeyi yönetenler bir umursamaz- lık içindeler... Tekstilin ve otomotiv sanayiinin merkezi Bur- sa’da fabrikalar kapanıyor, Kocaeli’nde otomobil üretimi durduruluyor, inşaat sektörü TOKİ’den yediği darbeyle sarsılıyor... Bu arada Öğretmenler Günü kutlandı Türkiye’de! Öğretmenlerimizle ilgili çok yazı yazdım... Yaz aylarında Ege ve Akdeniz kıyılarında dola- şırken öğretmenlerin işportacılık yaptıklarına tanık oldum... Büyük kentlerimize gelince... Pek çok öğretmen İstanbul, Ankara ve İzmir gi- bi kentlerde geceleri taksi şoförlüğü yapıyor. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’in hazırladığı raporla- ra bakıyorum. Öğretmenlerin yüzde 76’sı maaşları yetmediği için banka kredisi kullanıyor... Bu arada işssiz öğretmen sayısı her yıl giderek artıyor... Türkçe, beden eğitimi, müzik, resim öğretmen- lerine kadro açılmıyor ama din kültürü ve İngiliz- ce öğretmenlerine hemen kadro açılıyor. Meclis’teki muhalefet partileri bu konunun üze- rine hiç ama hiç gitmiyor! Üç-beş milletvekili Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e yanıtlaması için soru önergesi veriyor... Öğretmenlerin sorunu gün gün artıyor, yaşam ko- şulları kıskaca alınıyor. Türkiye, küresel ekonomik bunalımın ötesin- de 29 Mart 2009’da yapılacak yerel seçimlere ki- litlenmiş durumda... Ne öğretmenlerin sorunu, ne işten çıkarılan iş- çiler, ne fabrikaların kapısına kilit vurulması bi- zim siyasi partilerimizi pek ilgilendirmiyor. Yerel seçimleri nasıl kazanırız, İl Genel Meclisi se- çimlerini nasıl atlatırız! Tayyip Bey kendisine güveniyor, partisine değil! Murat Karayalçın’ın Ankara’da CHP’den aday gösterilmesinin Melih Gökçek’i mutlu etmediği bel- li. Melih Bey tedirgin... Bazı AKP’liler şöyle diyor: “AKP’nin adayı Melih Gökçek olamaz!” Karşı görüşte olan AKP’liler: “Gökçek AKP’den aday gösterilmezse MHP’den gösterilir!” Gökçek’i istemeyen AKP’lilerin yanıtı: “Tayyip Bey de Gökçek’e gününü gösterir!” Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluş- larının Hazine Müsteşarlığı’na olan borcu ne kadar? 4 milyar 491 milyon YTL... Hazine’nin süresi geçmiş (vadesi dolmuş) alacak toplamının yüzde 53’ü Ankara Büyükşehir Beledi- yesi’nin. Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine bir göz atınca gerçekten şaşırıp kaldım. TMSF’ye ödünç olarak verilen devlet iç borçlanma senetlerinden doğan 93.3 milyar YTL’lik Hazine ala- cağı silinince borç 24 milyar 853 milyon YTL’ye düşmüş ekim ayında. Hazine alacağının ise 8 mil- yar 17 milyon YTL’sini vadesi geçmiş alacaklar oluşturmuş. Öykü uzun, yaz yaz bitmez! Borcu olanlar arasında EGO ve ASKİ de var... 29 Mart 2009’da yapılacak yerel seçimlere böy- le bir borç yüküyle girecek belediye Ankara’da. Yoksullara kömür, gıda paketi, çocuklara oyun- cak dağıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başka- nı, bir daha aday gösterilmez ya da CHP’li Murat Karayalçın’a yenik düşerse seyredin gümbürtüyü! AKP Güneydoğu’ya göz dikmiş durumda. Tüm gücüyle Diyarbakır’a asılıyor... DTP’ye gelince... DTP eşbaşkanları, milletvekilleri, genel merkez yö- neticileri 6 Aralık’a dek bölgeyi dolaşacaklar. Irak’ın kuzeyinden Güneydoğu’ya bakan Barzani, AKP’yle ilişkilerini yoğunlaştırıyor. Fethullahçılarla arasını düzelten, üniversitenin açılış törenine katı- lan Barzani, ilişkilerini Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve Fethullahçı Kürt kökenli AKP milletvekilleriyle yü- rütüyor... Daha açık yazayım... Güneydoğu’da Nakşiler ve Fethullahçılar birlikte hareket ediyorlar... Zaman zaman Güneydoğu’da olup bitenleri yazmayı sürdüreceğim... hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 ‘Mayınlar Rus ve İtalyan menşeili’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dõşişleri Bakanõ Ali Babacan, terör örgütünün kullandõğõ “uzaktan kumandalõ” mayõnlarõn Rus ve İtalyan, A-4 tipi patlayõcõlarõn büyük bölümünün de Portekiz menşeili olduğunu belirtirken bilgilerin ABD yetkililerinden geldiğine dikkat çekti. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in PKK’nin kullandõğõ patlayõcõ ve silahlara ilişkin yazõlõ soru önergesini yanõtlayan Babacan, örgütün eline geçen el bombalarõnõn büyük çoğunluğunu, Rus, Alman ve ABD menşeili olduğunu belirtti. Özellikle askerlerimizi hedef alan “uzaktan kumandalõ” mayõnlarõn ise Rus ve İtalyan yapõmõ olduğunu ifade etti. Suyu içmemiş eline döktürmüş! ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlõk Basõn Merkezi’nden yapõlan yazõlõ açõklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn Hindistan programõnõn son gününde gerçekleşen tapõnak ziyaretinin, bazõ gazetelerde “günahtan arõnma suyu içti” şeklindeki başlõklarla yer aldõğõ anõmsatõlarak “Bu başlõklar ve içeriklerinde yer alan anlatõmlar tamamen gerçek dõşõdõr” denildi. Merkezden, “Sayõn Başbakanõmõz ikram edilen suyu içmeyi kabul etmeyerek eline dökülmesini istemiştir. Bu husus, ziyareti izleyen basõn mensuplarõ ve kamera görüntülerinin tanõklõğõ ile de sabittir. Anadolu Ajansõ’nõn 24 Kasõm tarihli ziyarete ilişkin haberinde de suyun sayõn Başbakanõmõzõn eline döküldüğü gerçeği açõkça belirtilmektedir” açõklamasõ yapõldõ. Ankara’da 59 bin ton kömür ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Vali Yardõmcõsõ Mehmet Kurdoğlu, Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakfõ (SYDV) tarafõndan bu yõl Ankara’da 53 bin 900 aileye, 59 bin ton kömür dağõtõldõğõnõ bildirdi. Ankara Vali Yardõmcõsõ Kurdoğlu, yaptõğõ açõklamada, SYDV’nin “organizatör” kurum olduğunu, 2008 yõlõnõn 10 ayõnda, 1801 kişiye, yiyecek, giyecek, yakacak, barõnma, eğitim, sağlõk, iş kurma, nakdi para, afet ve yol yardõmõnõ içeren 226 bin 768,70 YTL verildiğini bildirdi. DÜZELTME Gazetemizin 26 Kasõm 2008 tarihli sayõsõnda eski AKP Genel Başkan Yardõmcõsõ Dengir Fırat’õn “SESAR’a araştırma yaptırıldığını, bu şirket tarafından yapılan bir araştırmanın değerlendirildiğini anımsamıyorum” sözleri, yanlõşlõkla “SESAR’a araştırma yaptırıldığını, bu şirket tarafından yapılan bir araştırmanın da değerlendirildiğini anımsıyorum” şeklinde çõkmõştõr. Düzeltir, özür dileriz. AKP kampının gündemi ekonomi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP’nin Kõzõlcahamam’da gerçekleş- tireceği 13. İstişare ve Değerlendirme Toplantõsõ, bugün Başbakan Tayyip Er- doğan’õn açõlõş konuşmasõyla başlayacak. Kampa, bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ile MKYK üyeleri eşleriyle birlikte katõlacak. Erdoğan’õn Ekonomi Koordi- nasyon Kurulu’nu da toplamasõ beklenen kampta, hazõrlõklarõ yapõlan ekonomik pa- kete de son biçiminin verileceğine işaret ediliyor. Erdoğan’õn paketi, yarõn ya da haf- ta başõnda yapõlacak Bakanlar Kurulu top- lantõsõnõn ardõndan açõklayabileceği belir- tiliyor. Kampta, Erdoğan’õn yeniden baş- lattõğõ Alevi açõlõmõ da değerlendirilecek. AKP’nin Kõzõlcahamam kampõnõ izleyecek gazetecilere de “akreditasyon kartõ koşulu” getirildi. Basõn meslek örgütleri Erdoğan’õn önceki gün düzenlenen AKP Kadõn Kollarõ Kongresi’ni izlemek için gelen bazõ gazetecilerin akreditasyon kartõ olmadõğõ gerekçesiyle salona alõnmamasõna tepki gösterdi. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Başba- kanlõk’õn Tayyip Erdo- ğan’õ izleyecek gazete- ciler için başlattõğõ akre- ditasyon uygulamasõnõn kapsamõ genişliyor. AKP’nin bugün baş- layacak Kõzõlcahamam kampõnõ izleyecek ba- sõn mensuplarõna da “Başbakanlık akredi- tasyon kartı” koşulu getirildi. Başbakanlõk’õn akreditasyon kartõ ver- mediği 7 muhabir dõşõn- da kampõ izlemek iste- yen sarõ basõn kartõ olan Meclis muhabirlerine de Başbakanlõk kartõ olma- dan toplantõlarõ izleye- meyecekleri bildirildi. Muhabirlerin tepki gös- termeleri üzerine, geçici akreditasyon kartõ veril- mesi kararlaştõrõldõ. Türkiye Gazeteciler Sendikasõ (TGS) Genel Başkanõ Ercan İpekçi, Başbakanlõk’õn akredi- tasyon uygulamasõnõn açõk şekilde sansür ol- duğunu söyledi. İpekçi, Başbakan Erdoğan’õn “yalan yanlış haber ya- zıyorlar” ifadesinin de sübjektif bir ifade oldu- ğunu belirterek “Siya- setçilerin halkı yanılt- ması, kamuoyunu yan- lış bilgilendirmesinin acaba karşılığı nedir?” dedi. Başbakanlõk’õn söz konusu uygulamasõnõ yargõya taşõdõklarõnõ anõmsatan İpekçi, yargõ- lama sonucuna göre ko- nuyu Avrupa İnsan Hak- larõ Mahkemesi’ne kadar taşõyacaklarõnõ söyledi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanõ Ahmet Abakay da, Er- doğan’õn basõnõn ifade özgürlüğü ve basõn ilke- leri konusunda bilgisi olmadõğõnõ belirtti. Aba- kay, “Başbakan yine aklına geleni söylüyor. Birtakım haberlerin yalan yanlış olduğuna karar veriyor. Bir defa bu konuda karar vere- bilecek bilgisi ve dene- yimi olmadığı gibi yet- kisi de, hakkı da yok” diye konuştu. Abakay, Erdoğan’õn Başbakanlõk’õn dõşõnda kalan başka binalara da el atmasõ ve her alana ya- saklar koyma cesareti göstermesinin büyük bir pişkinlik olduğunu söy- ledi. Bilkent Oteli’ne Başbakanlõk akreditas- yon kartõ olmadõğõ ge- rekçesiyle bazõ gazete- cilerin alõnmamasõnõn yasadõşõ bir uygulama olduğunu ifade eden Abakay, “Bu, yasalarda öngörülen halkın ha- ber alma hakkını en- gellemektir” dedi. ARDAHAN DTP mitingi olaylõ geçti D İ Y A R B A K I R (Cumhuriyet Bürosu) - DTP’nin yerel seçim gezileri çerçevesinde dün Ardahan’da düzenlediği miting olaylara sahne ol- du. Kongre Caddesi’ndeki mitingde DTP Grup Baş- kanvekili Fatma Kurta- lan’õn sözlerini tamamla- masõnõn ardõndan çevrede toplanan yaklaşõk 200 ki- şilik grup, DTP milletve- killerine domates attõ, taş ve sopalarla saldõrdõ. Mi- ting alanõnda bulunan yak- laşõk 100 DTP’linin kar- şõlõk vermesi üzerine olay- lar büyüdü. Birçok kişinin yaralandõğõ olaylarõ polis güçlükle bastõrdõ. Olaylarõn fitilini ateş- leyenin ise, eski MHP İl- çe Başkanõ Levent Pehli- van’õn dün kentte yaptõğõ açõklama olduğu ifade edildi. DTP’nin mitingi yapacağõ yerde mitingden bir gün önce yaklaşõk 100 kişilik bir grupla açõklama yapana Pehlivan, “DTP’liler gelecek. Ar- dahan’a sokmayacağız. Sabah yeniden toplana- cağız. Bütün Ardahanlı- ların duyarlılığını bekli- yoruz” dedi. Çõkan olaylarla ilgili gazetemize açõklamalar- da bulunan DTP Iğdõr Mil- letvekili Pervin Buldan, ilçede geldikleri andan iti- baren güvenlik güçlerinin kendilerine yönelik yak- laşõmõndan rahatsõzlõk duyduklarõnõ belirterek olay çõkacağõnõ tahmin et- tiklerini söyledi. Olaylar- da çok sayõda kişi gözal- tõna alõndõ. Erdoğan, Başbakanlõk’taki akreditasyon uygulamasõnõ katõldõğõ her toplantõya taşõmaya başladõ Sansüre sõğõnõyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog