Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 29 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 Peynir bidonundan eroin çıktı BAŞKA- LE (AA) - Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlõğõ ekiplerinin, Yükseko- va’dan Van’a uyuşturucu sevkõyatõ yapõ- lacağõ ihbarõ üzerine başlattõğõ çalõşmada bir yolcu minibüsünde peynir bidonlarõnõn için- de 15 kilo 200 gram saf eroin bulundu. Minibüsteki yolculardan A.D, E.D, T.A. ve C.B. gözaltõna alõndõ. C.B’nin üzerinde yapõlan aramada da 4 gram eroin bulundu. Adliyeye sevk edilen 4 kişinin tutuklandõğõ bildirildi. Trabzon uçağında zor anlar TRABZON/ ELAZIĞ (Cumhu- riyet) - Hava muhalefeti dün uçuşlarda zor anlar yaşattõ. Türk Hava Yollarõ’nõn (THY) İstanbul - Trabzon seferini ya- pan TK 546 sefer sayõlõ Airbus A320- 200 tipi yolcu uçağõ inişe geçtiği sõrada şiddetli rüzgâr nedeniyle piste inemedi. Pilotun pisti pas geçerek aniden yüksel- meye başlamasõ uçakta bulunan yolcu- lar arasõnda paniğe neden oldu. 10 da- kika kentin üzerinde tur atan uçak, so- runsuz bir şekilde Trabzon’a indi. THY’nin İstanbul-Elazõğ seferini yapan uçak da hava muhalefeti nedeniyle Ma- latya Erhaç Havaalanõ’na indi. Hırsızlık şebekesine operasyon BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçõlõk ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü etkiplerinin Bursa’da 17, Ankara’da 3, İstanbul’da 1, Eskişehir’de 12 adrese düzenlediği “Hijyen 16” adlõ eşzaman- lõ operasyonda yaşlarõ 6-12 arasõnda değişen, çoğu kõz olan çocuklara hõr- sõzlõk yaptõran şebeke çökertildi. Ope- rasyonda gözaltõna alõnan 25 kişi adli- yeye sevk edildi. TEMA: Ağaç yaşken eğilir ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - TEMA Vakfõ’nõn, “Ağaç yaşken eği- lir” atasözünden yola çõkarak başlattõğõ eğitim çalõşmalarõ devam ediyor. Son bir ay içerisinde Mersin ve ilçelerinde- ki dört ayrõ okulda top- rak ve erozyon konulu söyleşiler gerçekleşti- ren TEMA yetkilileri ağaç sevgi- si konusun- da da öğ- rencilerle karşõlõklõ diyalog içine giri- yor. TEMA İl Temsilcisi M. Şükrü Al- tõnova, TEMA eğitmeni emekli öğret- men Hamdi Can ve gönüllülerin katkõ- sõyla yürütülen eğitim çalõşmalarõnõn süreceğini bildirdi. Güngören’de cinayet İSTANBUL (AA) - Kõz kardeşle- rine tecavüz ettiğini öne sürdükleri am- calarõnõn oğlunu öldürdükleri iddiasõyla iki kardeş gözaltõna alõndõ. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlõ Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akõncõlar Mahallesi Salcõ Sokak’taki bir inşaat alanõnda R.B’nin tabancayla öldürülmüş halde bulunmasõnõn ardõndan çalõşma başlattõ. R.B’nin amcasõnõn çocuklarõ F.B. ve kardeşi A.B, olayda kullanõldõğõ tahmin edilen tabancayla Üsküdar’da yakalan- dõ. Kardeşler adliyeye sevk edildi. Ereğli hamsi festivaline hazır EREĞLİ (AA) - Zonguldak’õn Ereğli ilçesinde yapõlacak 7. Hamsi Festivali kapsamõnda, 4 ton hamsi, 250 adet mangal ve 1 ton civarõnda kömür dağõtõlacak. Belediye Başkanõ Murat Sesli, yarõn Çõnaraltõ mevkisinde yapõ- lacak festivalin coşkulu geçmesi için hazõrlõklarõn tamamlandõğõnõ söyledi. Acõlõ aileler dava sürecini bekliyor ISPARTA (Cumhuri- yet) - Isparta’da 57 kişi- nin öldüğü uçak kazasõnõn üzerinden bir yõl geçti. Kazayla ilgili rapor Is- parta’ya gönderildi. Ka- zada yakõnlarõnõ yitiren- lerin avukatõ Hasan Ka- şıkara, kazanõn yalnõzca pilotaj hatasõndan kay- naklandõğõnõ düşünme- diklerini söyledi. Aileler dava sürecini bekliyor. İstanbul’dan havala- nan Atlas Havayolla- rõ’nõn World Focus Ha- vayollarõ’ndan kiraladõ- ğõ MD-83 tipi uçak, 29 Kasõm 2007’de Keçibor- lu ilçesindeki Türbe Te- pe’ye düşmüştü. Kazayla ilgili Sivil Ha- vacõlõk Genel Müdürlü- ğü’nün hazõrladõğõ rapor ise geçen günlerde açõk- landõ. Ulaştõrma Bakanõ Binali Yıldırım, kazanõn pilotaj hatasõndan kay- naklandõğõnõ, uçuş eki- binin gereğinden fazla alçaldõğõnõ belirtti. So- rumlularõn cezalandõrõl- masõnõ isteyen aileler ise devlete tepkili. Isparta’dakiuçakkazasõ1.yõlõnda Ocak cinayetinde müebbet hapis cezasõ SEYFETTİN METE ÇORUM - Ayrõ yaşadõğõ eşi Gülendam Ocak’õ (55) boğazõnõ keserek öldüren Aydın Ocak mü- ebbet hapisle cezalandõrõldõ. Çorum Ağõr Ceza Mahkeme- si’ndeki davanõn ikinci duruşma- sõnda tutuklu sanõk Aydõn Ocak, oğlu C.O. ve Ocak’õn avukatõ ha- zõr bulundu. Eşini çok sevdiğini ve 33 yõllõk evlilikleri boyunca hiçbir olum- suzluk yaşamadõğõnõ anlatan Ay- dõn Ocak, “Ben eşimi öldürdüm, suçluyum ama aracı koymama karşın kaç defa yalvarmama rağ- men benimle barışmadı” dedi. Babasõ ve annesinin sürekli tar- tõştõğõnõ, babasõnõn annesine, kar- deşi M.A. ve kendisine sürekli kö- tü davrandõğõnõ ifade eden C.O. ise annesine boşanma davasõ aç- masõnõ kendisinin söylediğini be- lirtti. Ocak’õn avukatõ sanõğõn ey- leminde öldürme niyeti taşõmadõ- ğõnõ ileri sürdü. Mahkeme Başkanõ Hüseyin Turgut Bayraktar, Ocak’õn eşini kasten öldürmek su- çundan ağõrlaştõrõlmõş müebbet hapsine, cezanõn müebbet hapse çevrilmesine karar verdi. Barõşmayan eşinin boğazõnõ keserek öldürmüştü TIR, minibüsü biçti: 9 ölü GAZİANTEP (Cumhuriyet) - Gaziantep’te bir TIR ile yolcu mi- nibüsünün çarpõşmasõ sonucu 9 ki- şi öldü, 4 kişi de yaralandõ. Yasin Fırat’õn kullandõğõ mini- büs, Gaziantep-Nizip karayolunun 23. kilometresinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir TIR ile çarpõştõ. Kazada Ayşe Kaplan, Os- man Fırat, Yasin Fırat, Zöhre Kaplan, Zehra Yılmaz, Mustafa Karaman, Dursun Kılıç, Şükrü Yılmaz ve Müslüm Doğan yaşa- mõnõ yitirdi. Kazada yaralanan TIR şoförü Hasan Boztepe, İlyas Çaptur, Cuma Altıngeyik ve Hanifi Al- tıngeyik ise Nizip Devlet Hastane- si’nde tedavi altõna alõndõ. Gazian- tep İl Jandarma Alay Komutanõ Albay Ali Tapan da olay yerinde in- celemede bulundu. Kazada yaşamõnõ yitirenler bugün Aşağõ Çardak kö- yünde toprağa verilecek. Gaziantep’te meydana gelen katliam gibi kazada minibüsteki yolcular çevreye saçıldı. Ölen yolcuların yakınları sinir krizi geçirdi. (Fotoğraflar: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog