Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 29 KASIM 2008 İmsak: 5.28 Güneş: 7.01 Öğle: 12.00 İkindi: 14.23 Akşam: 16.46 Yatsõ: 18.11 Çeviri Servisi - ABD’li bilim insanları, buzdağlarının bağlı oldukları buz şelfle- rinden ne zaman, hangi büyüklükte ve ne kadar hızlı koptuklarını tahmin edebi- len bilgisayar programı geliştirdi. Var olan bilgisayar programlarının bu konuda veri elde etme yönündeki yeter- sizliğinden yola çıkan Richard Alley yö- netimindeki Pennsylvania Devlet Üniver- sitesi uzmanları Antarktika ve Grön- land’daki 20 buz şelfinin kalınlığını, erime hızını ve bunlardan parça kopma olasılığını ölçtü. “Bir şey bir yerden koptuğu ya da düştüğünde çok farklı so- nuçlar do- ğurabilir. Örneğin kahve fincanı düş- tüğünde bazen kırılır, bazen çatlar, ba- zen de hiçbir şey olmaz. Isınmanın buz şelflerine etkisi de sonucu böyle zor tahmin edilen bir olguydu. Geliş- tirdiğimiz program sayesinde, buz şel- findeki kopmanın zaman ve büyüklü- ğünü tahmin edebiliyoruz” diyen Alley, kopma ve erime sürecini anlamanın kü- resel ısınmayla mücadelede de önemli bir rolü olacağının altını çizdi. Antarktika ve Grönland’da tüm buz kütleleri eridiği takdirde deniz sevi- yelerinin 60 metreyi aşkın ölçütte yükseleceğini anımsatan Alley ve arkadaşlarının çalışmalarına ilişkin makale “Science” (Bilim) dergisinde yayımlandı. (AFP) ‘Buz’ gibi ölçüm yapıyor! Yeni bir program Kanserli kemik yerine protez ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde ya- põlan ameliyatla, uyluk kemiği kanseri olan has- tanõn bacağõ kesilmek- ten kurtarõldõ. Prof. Dr. Ahmet Turan Aydõn, basõn toplantõsõnda, Is- parta’da yaşayan iki ço- cuk annesi Selda Se- ver’in (29), sol uyluk kemiğinin önemli bölü- münün kanser nedeniyle harap olduğunu belirte- rek kemiğin yerine, bu vaka için hazõrlanan, an- tibiyotikli çimentoyla kaplanan titanyum pro- tez takõldõğõnõ söyledi. Ekinci’ye ‘en iyi çevreci’ ödülü İstanbul Haber Servisi- S.O.S Çevre Gönüllüleri Platformu, gazetemiz yazarõ Oktay Ekinci’yi, “2008 yõlõ en iyi çevreci yazarõ” ödü- lüne değer buldu. Plat- formun 19. yõldönümü kutlamalarõ kapsamõnda verilen ödülü Ekinci, bu- gün 10.30’da Eminö- nü’ndeki İstanbul Çevre Konseyi Salonu’nda ya- põlacak panelin ardõndan alacak. Panelde “Küre- sel ve Siyasal Isõnma Arasõndaki Ortak Nokta- lar”, “Gelir Dağõlõmõ Eşitsizliği”, “Yaşam Hakkõ Eşitsizliği” gibi başlõklar ele alõnacak. Çevreciler yardım istedi MUĞLA (Cum- huriyet) - Marmaris Çevre Gönüllüleri Der- neği Başkanõ Filiz Er- san, maden aranmasõna izin veren ruhsatlarõn ip- tal edilmesi ve limanõn büyütülmesine izin ve- rilmemesi için Başba- kan Recep Tayyip Erdo- ğan’dan ve Genelkur- may Başkanlõğõ’ndan yardõm istedi. Konuyla ilgili dosyalarõ Anka- ra’ya gönderdiklerini belirten Ersan, “Kendi- sini ‘çevrecilerin danis- kasõ’ ilan eden Sayõn Başbakanõmõzdan halen yanõt gelmedi” dedi. ‘Davud’ heykeli artık ışıl ışıl FLORANSA (AA) - Rönesans sanat- çõlarõndan Donatel- lo’nun heykel sanatõnõn başyapõtlarõ arasõnda sa- yõlan Davud heykeline, yüzyõlõ aşan süreden sonra yapõlan ilk resto- rasyon tamamlandõ. 15. yüzyõl tarihli 1.58 met- relik ünlü bronz heykel, lazerlerin kullanõldõğõ yeni restorasyon teknik- leriyle baştan aşağõya yenilendi. 12 metrelik dev sabun BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan’õn başkenti Budapeşte’den sonra ikinci büyük kenti Debrecen’de keçi sütün- den yapõlan 12 metre uzunluğundaki sabun, Guinness rekorlar kita- bõna girdi. Mihaly Kiss ismindeki sabun ustasõ- nõn 10 metrelik sabunla bu alandaki rekoru elin- de tuttuğu, kendi reko- runu kõrdõğõ açõklandõ. Dünyanın en yaşlı kadını öldü SHELBYVILLE (AA) - ABD’de yaşayan dünyanõn en yaşlõ kadõnõ Edna Parker, 115 yaşõn- da öldü. Parker’õn India- na eyaletinin Shelbyvil- le kentinde kaldõğõ hu- zurevinde dün yaşama veda ettiği belirtildi. Parker’õn ölümünden sonra dünyanõn en yaşlõ kadõnõ unvanõnõn, 10 Eylül 1893’te doğan Portekizli Maria de Je- sus’a geçtiği kaydedildi. Tokyo turnesinin biletleri tükendi Fazıl Say’a Japon ilgisi İstanbul Haber Servisi - Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 4-7 Aralõk tarihleri arasõnda Tokyo’da kendi adõna düzenlenen “Fazıl Say Project Tokyo” turnesinde müziksever- lerle buluşacak. Tokyo’nun 2 bin 300 kişilik “Sumida Triphony Hall” adlõ modern konser salo- nunda gerçekleştirilecek 4 kon- serlik turnenin biletleri tükendi. KENDİ ESERLERİ Küçük bir festival özelliği ta- şõyan “Fazıl Say Project Tok- yo” başlõğõ altõndaki dört kon- serde Say’õn bestecilik yönü öne çõkõyor. Say’õn vereceği ilk kon- serin programõnda kendi eserleri yer alacak. İkinci etkinlik ise pi- yanoda Say’õn keman virtüözü Patricia Kopatçinskaya ve vurmalõ çalgõlarda Burhan Öçal ile bir üçlü olarak halk müziği- miz üzerine yapacağõ doğaçla- malarõ içerecek. Üçüncü konserde bestecimizin “İpek Yolu” başlõklõ piyano konçertosunun Japonya prömi- yeri yapõlacak. Bu konserde Say’a, Japonya’nõn ünlü orkest- ralarõndan New Japon Filarmoni Orkestrasõ eşlik edecek. Sanatçõnõn “1001 Gece” adlõ keman konçertosunun Japon- ya’da ilk seslendirmesinin yapõ- lacağõ konserin solisti ise Kopat- çinskaya olacak. “Fazıl Say Project Tokyo” konserlerinin sonuncusunda Say ile kemancõ Kopatçinskaya, Beethoven’den başlayarak Ravel, Bartok ve Say’õn eserlerini yorumlayacak. Japonya’da çok sevilen ve daha önce “Yõlõn Piyanisti” seçilen ünlü piyanist Fazõl Say, ayrõca Kyoto, Osaka, Sappora, Kagoşima, Mito ve Tokyo kentlerinin çeşitli salonlarõnda 12 konser verecek. Drenaj kanallarõnõn atõk sularõ lagündeki yaşamõ tehdit ediyor Akyatantehditaltõnda SAVAŞ KÜRKLÜ ADANA - Türkiye’nin en büyük la- günü olarak bilinen Akyatan Gölü, dre- naj kanallarõndan gelen kimyasal karõ- şõmlõ su nedeniyle yok olma tehlikesiy- le karşõ karşõya. Karataş ilçesindeki, çok sayõda hay- van ve bitki türüne ev sahipliği yapma- sõndan ve ekosistem özelliğinden dola- yõ uluslararasõ önem taşõyan Akya- tan’da, özellikle göle bõrakõlan drenaj ve sulama kanallarõndan gelen ot ve di- ğer atõklarõn birikmesi, lagündeki canlõ- larõ tehdit ediyor. Akyatan Lagünü’nün Orman Bakanlõğõ tarafõndan 1987 yõlõn- da “Yaban Hayatı Koruma Sahası” ilan edildiğini anõmsatan yöre sakinleri “Dünyanın gıpta ile baktığı önemli doğal zenginliği kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız” diye yakõndõ. RAPOR GERÇEĞİ Karataş ve Tuzla çevresinde bir bölü- mü de balõkçõlõkla geçinen sakinler, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fa- kültesi’nin 1996’da yaptõğõ bir çalõşma- da konuya değindiğini anõmsattõ. Ra- porda şu ifadelere yer verildi: “Drenaj sularıyla çok miktarda zirai mücade- le ilacı lagüne taşınmakta, lagün eko- lojisi, balık ve insan sağlığı ile kuşlar ve bunların yararlandığı bitkiler için ciddi tehdit oluşturmaktadır.” Doğal sit alanõ ilan edilen ve önemli bir sulak alanõ olarak koruma altõna alõnan Akyatan Gölü’nün yüzeyinde biriken ot ve atõklar, önlem alõnmazsa lagünü yok edebilir. Çocuklara özel cimnastik NİHAN İNAL 2-6 yaş arasõ çocuklar için anaokulunda eğitim veren Ata- köy Eğitim Merkezi, eğitimle birlikte spor alanõnda da fark yaratacak projelere imza atõ- yor. Eğitim merkezi, 6-24 aylõk bebeklerin anne-babalarõyla birlikte spor yapmalarõna ola- nak tanõyan BABY-GYM prog- ramõ başlattõ. Ataköy Eğitim Merkezi’nin sahibi Aylin Kotil, gerçekleştir- dikleri eğitim anlayõşõnõn bir yandan eğlendirirken bir yan- dan da güç, denge, koordinas- yon, çeviklik, esneklik, sosyal beceri ve en önemlisi “özgü- ven” kazandõrdõğõnõ söyledi. 6-24 aylõk bebekleri aileleriy- le hayata hazõrladõklarõnõ anla- tan Kotil, farklõ bir eğitim prog- ramõ başlattõklarõnõ belirterek, “Merkezimizde çocuk doktorla- rı ve pedagogların da onayladı- ğı bebek cimnastiği programı, bebeklerin fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişmelerine yardım- cı olacak. Eğitimle çocuklar sağlıklı oluyor, hiperaktif ve konuşma güçlüğü olan çocuk- larda olumlu sonuçlar veren bebek jimnastiği, bilinçli ve sağlıklı bir uygulama olarak kabul ediliyor” dedi. Ataköy Eğitim Merkezi’nin sahibi Aylin Kotil, 15 günde bir çocukların gazete çıkardıklarını, bu gazetede kendilerini, arkadaşlarını, öğretmenlerini, sınıfta ve evde yaşadıklarını anlattıklarını söylüyor. Bebeğini ‘web’de sattı Çeviri Servisi - Hollanda’nõn Zwolle kentinde görülen davanõn yargõcõ, Belçika’da doğan bir bebe- ği internette satõn alan Hollandalõ çiftten bebeğin alõnarak sosyal hiz- metler görevlilerine verilmesini ka- rarlaştõrdõ. Ghent kentinde, tem- muzda doğan bebek, anne-babasõ tarafõndan internete konulan rek- lamla satõşa çõkarõldõ. Çocuğu olmayan Hollandalõ çift doğumdan birkaç saat sonra basõnõn 5 ila 10 bin Avro (10 bin ila 20 bin YTL) arasõnda olduğu yönünde tah- min yürüttüğü bir fiyata bebeği al- dõ. Çocuk Bakõm ve Koruma Kuru- lu ise mahkemeye başvurdu. Hollanda basõnõnda çocuğu olma- yan çiftin bebeği yasal yollarla ev- lat edinmek istediği iddialarõ yer alõrken Belçika televizyonu başka bir çocuklarõ daha olan Belçikalõ karõ-kocanõn da bebeği geri istedik- lerini duyurdu. Bebeğin biyolojik anne-babasõ hakkõnda beş yõl hapis istemiyle dava açõldõ. (AFP) Duruşma sonun- da “Bebek J”nin kendisini yasal yolla evlat edinecek bir ai- le bulunana dek sos- yal hizmetlerin bir yurduna teslim edil- mesini kararlaştõran yargõç, bunun en iyi çözüm yolu olduğu- nu söyledi. İnternette ticareti yapõlan pek çok şeye çocuklar da eklendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog