Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Hazırlayan: FİGEN ATALAY e.posta: figen_atalay@yahoo.com egitim@cumhuriyet.com.tr faks: 0212 343 72 64 29 KASIM 2008 CUMARTESİ Çocukların Arkadaş İlişkileri... Çocukların arkadaş ilişkileri sanıldığın- dan çok önemlidir. Arkadaşlık sosyalleşmenin en önemli adımlarından birini oluşturur. Çocuklar arkadaşlarıyla ilişkilerinde ön- celikle ‘kendilerini tanırlar’. Çünkü çocuklar aileleri içinde ‘kendile- rini tanıyamazlar’. Anneler babalar çocuklarını ‘görmek istedikleri gibi görürler’. Çocuk kendisini aile içinde ‘ölçemez’. Bu nedenle de arkadaşları çocuk için çe- şitli alanların ölçekleri olur. Dayanıklılık- dayanıksızlık Başarı-başarısızlık Bencillik-sencillik Paylaşım-kendicilik Sadakat-sadakatsizlik Vefalılık-vefasızlık gibi pek çok alanda çocuk kendisini ‘arkadaşlarıyla ölçer’. 0-10 yaş dönemi bu ölçmeler için önemli bir evre olur. Çocuk kimi zaman kendisini beğenir. Kimi zaman kendisini hiç beğenmez. Kimisiyle özdeşleşir. Kimisiyle yarışır. Kimisiyle çatışır. Bunların hepsi de çocuğun ‘kendini ta- nıma’ çabalarıdır. Sonra da çocuk kendini çeşitli doğrul- tularda geliştirir. Kişiliğine yarışmacılık eklenir. Kimliğine ‘dostluk-dayanışma’ eklenir. Karakterine ‘arkadaşını koruma kararlı- lığı’ eklenir. Onun için de çocukluk döneminde ar- kadaşlık çok önemlidir. Ergenlik dönemi ar- kadaşlığıyla konuyu sürdüreceğiz. K oç Üniversitesi Bilim Topluluğu’nca 15-22 Mart 2009 tarihlerin- de düzenlenecek “İstanbul Liselerarası Matematik Olimpiyatları”na başvurular başladõ. Olimpiyatlara İstanbul dõ- şõndan katõlmak isteyen okul- larõn başvurularõ da değerlen- dirilecek. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aş- kar, İstanbul Liselerarasõ Ma- tematik Olimpiyatlarõ için şu çağrõda bulundu: “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştire- ceğimiz İstanbul Liseleri Ma- tematik Olimpiyatı’na sizle- ri heyecan ve sevgiyle davet ediyorum. Bu yarışma ili- mizdeki öğrencilerin ve yö- neticilerinin dostluk içinde güzellikleri aramak için ge- çirecekleri zevkli ve eğitici bir deneyim. İleride mutlaka öğrencilerimizin hepsi ma- tematikçi olmayacak. Ama matematiğin yoğunlukla kul- lanıldığı alanlar fevkalade çok. Ayrıca matematik bir düşünce disiplini, olayların özünü ortaya çıkarabilmek için önemli bir eğitim. Bu tür yarışmalara katılmak, de- rece almak kadar, hatta da- ha da önemli.” İki aşama halinde yapõlacak olimpiyatõn 15 Mart’taki ilk bö- lümünde yarõşmacõlardan çok- tan seçmeli 36 soruyu yanõtla- malarõ istenecek. İlk aşamada başarõlõ olan 30 öğrenci, 22 Mart günü yapõlacak ikinci aşamada yarõşmaya hak kaza- nacaklar. İki oturumdan oluşan ikinci aşama sõnavõnda ise ya- rõşmacõlara, klasik tarzda ha- zõrlanmõş 6 soru sorulacak. Ayrõntõlõ bilgi için il- mo@ku.edu.tr adresine e- posta atabilirsiniz. HAFTANIN SÖZÜ Bildiklerini saatin gibi kullan; kendine sakla. Herkesin ortasında sık sık çıkarıp satma. CHESTERFIELD ERDAL ATABEK AFYONKARAHİSAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/ 2034 Esas Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen hacizli ve ipotekli gayrimenkulün ilgili bilgiler aşağõda olup satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiştir, adreste tebli- gat yapõlmamasõ adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapõlmamasõ ve adresleri bilinmeyenler içinde işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olunacağõ ilan olunur. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, kõymeti, satõş gün ve saatleri, evsafõ: PARSELİN İMAR DURUMU: Dosyada mevcut 11.06.2008 tarihli imar durum belge- sine göre parsel imar planõnda konut sahasõna isabet etmektedir Mevcut yapõ imar planõna uygundur. Satõş Şartlarõ: Afyonkarahisar ili Merkez ilçesi, Örnekevler Mahallesi’nde Dikilitaş mevkiinde, yeni adõyla Kocatepe Mahallesi 130. Sok. No: 4 adresinde kâin, tapunun 139 pafta, 872 ada, 963 parselinde kayõtlõ taşõnmaz arsa üzerine betonarme kar- kas sistemde inşa edilmiş, kaloriferli, Yiğit Apt. B-Blok girişi bodrum katõnda bulunan 108/4293 arsa paylõ 4 No’lu bağõmsõz bölümlü depo mahalli olup, apartmanõn bodrum katõnda ön bahçeye cepheli olduğu, her ne kadar bodrum katta ise de bodrum kat zemin katõnõn bahçe katõnda olduğu ve bahçeye açõlan kapõlarõnõn mevcut bulunduğu,, iki bö- lümden oluşan depo mahallinin mahallinde dükkân ve büro olarak kullanõldõğõ ve buna göre dizayn edildiği, içerisinde tuvalet ve lavabo mahalli ile küçük bir mutfakçõğõ bulu- nan taşõnmazõn yerlerinin seramik kaplama, duvar ve tavanlarõnõn düz sõva üzeri plastik boya olduğu, iç kapõlarõ ahşap, camekânlarõ alüminyum doğrama üzeri düz cam takõlõ bulunan depo mahallinin camekânlarõnda demir korkuluklarõn mevcut olduğu ve kaloriferli olduğu, yaklaşõk 45 m2 civarõnda inşaat alõnõ bulunan deponun, ulaşõm ve alt soru- nunun bulunmadõğõ, elektrik ve suyun mevcut olduğu, imar planõnda ayrõk nizam 3 kat %30 inşaat müsaadeli olduğu öğrenilmiştir. Bu taşõnmaz bilirkişiler tarafõndan incele- nerek değer takdiri yapõlmõş, buna göre toplam değeri 25.000.00-YTL.'dir, bu miktar üzerinden satõlarak paraya çevrilecektir. KDV oranõ %18 olup alõcõya aittir. Şartnameye ilişkin bilgiler dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporunda açõklanmõştõr. a) Satõş 05/11/2009 tarihinde Pazartesi günü aşağõda belirtilen saat: 14.20’yle 14.30 arasõn- da, Afyonkarahisar Belediye Mezat Salonu adresinde yapõlacaktõr. Bu arttõrõmda tahmin edilen kõymetin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş mas- raflarõnõ karşõlamak şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile 2. satõş 15/11/2009 tarihinde Perşembe günü 14.20’den 14.30 saatler arasõnda Afyonkarahisar Belediye Mezat Salonu adresinde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrõmda da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok art- tõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. a- Arttõrmaya iştirak edecekle- rin, tahmin edilen kõymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sõrada bulunan alacaklõlarõn alacağõnõn, (muhammen bedeli % 20'siyle sõnõrlõ olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit memleket parasõ) veya bu miktar kadar bir milli bankanõn “şartsõz, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Yabancõ para ku- runda günlük değişikler olmasõ ve 805 Sayõlõ Kanun’un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. b- Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olmasõ halinde dahi (alacağõna tekabül eden satõş bedelini müşteri sõfatõyla ödemekte imtina suretiyle (alacağõna) mahsuben ihale ya- põlmamõş olmasõ şartõ hariç) satõş bedeli nakden icra veznesine yatõrõlõr, (md.134/4) tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ ile KDV, (150 metreye kadar olan net mes- kenlerde % 1, mesken olmasõna rağmen işyeri olarak kullanõlmõş dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel, arsa ve binalarda % 18 olarak KDV müşte- riden tahsil edilir.) Tahliye ve teslim giderleri, tellaliye, tapu alõm-satõm harcõ müşteri tarafõndan ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezalarõ ve fer'ileri ile satõş bedelinden ödenir. c- İhaleye iştirak edenlerin icra satõş dosyasõ, tapu kaydõ, şartname, ilan ve tebligatlarõ incelemek suretiyle ihaleye katõldõğõ, kabul ettiği. Satõlacak taşõnmazõn tapu kaydõnda var- sa: taşõnmazõn bütünleyici parçalarõnõn (MK. md 684, 862) taşõnmazõn eklentilerinin (MY. md. 686, 862) hukuki semerelerinin (MK. md. 879) taşõnmazõn birleştirilmesi duru- munun (MK. md. 859) İİK. 128 md’ye göre taşõnmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkõ MK. m.794, oturma hakkõ MK. m. 823, üst hakkõ MK. m. 834, kaynak hakkõ MK. m. 837, irtifak haklarõ MK. m. 838, kaydõ hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldõğõ kabul edilir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenme- sinde ve alacağa mahsuben satõşta İİK. 140, 151, 268. md. emredici hükmüne rağmen sõra cetveli düzenlenmemekte olduğunda: taşõnmaz üzerinde haciz, ipotek, satõş vaadi vs. haklarõ olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satõş tarihinden itibaren 7 gün içinde İİK. md. 100, 151 ve 268, 4792 sayõlõ S.S. Kurumu K. md. 21, 1479 sayõlõ Bağ-Kur K. Yasasõ md. 17, 3065 sayõlõ Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 55, amme alacağõnõn tahsili hakkõndaki kanunu md. 21, MK. 766, 789, 777/2, 796/1, İİK. 83/c-2, 100, 142/1, 151 mad- delerine göre sõra ve alacağõn aslõna yönelik şikâyet ve itiraz dava haklarõnõ kullanmalarõ ve icra dosyasõna dava açtõklarõna dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e- İpotek sahi- bi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirme- leri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu ve sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. f- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ve son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca satõş bedelini yatõrmasõ ve verilen 10 gün so- nundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr, ihale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa ön- celikle teminat bedelinden alõnacaktõr. g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk tutup, tebligat pul ve masraflarõ verildiği takdirde isteyen alõ- cõya bir örneği gönderilebilir. h- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 13/11/2008 * İcra İflas Kanunu 126 * ilgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63373 SERİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/2352 Esas. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi ve evsafõ; 1.TAŞ1NMAZ. Antalya ili Serik İlçesi Põ- narcõk köyü tapusunda kayõtlõ 128 nolu parsel 18250 m2 mik- tarlõ taşõnmaz TARLA vasõflõ olup parselin kadastro yolu mevcut olmayõp ulaşõmõ tarla yolu ile yapõlmakladõr. DSİ sulama sisteminde kullanõlan sulu tarõm arazisi olan parsel ağaç yetiştiriciliği ve bahçe tesisine elverişlidir. Taşõn- mazda borçlunun 90/960 hissesine tekabül eden 1710,94 M2 lik kõsmõ satõşa sunulacaktõr. SATIŞ SAATİ: 16.00 - 16.10 arasõnda SATIŞA ESAS DEĞERİ: 8.631,00-YTL. Satõş Şartlarõ; 1-Birinci açõk arttõrma 09/01/2009 günü sa- at 16.00-16.10 arasõnda yukarõda belirtilen saatlerde Serik İc- ra Dairesinde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada muhammen kõy- metlerinin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklar toplamõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile arttõrma on gün daha uzatõlarak onuncu gün olan 19/01/2009 tarihinde aynõ yer ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse, ilanda gösteri- len sürenin sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki arttõrma bedeli malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak ede- ceklerin tahmin edilen kõymetlerin %20'si nispetinde pey ak- çesi veya bu miktara kadar banka teminat mektubunu verme- leri lazõmdõr. Satõş bedeli üzerinden yasal oranda KDV, ihale damga resmi ve tellaliye bedelleri ile alõcõ tarafõndan yatõrõl- masõ gereken tapu harç ve masraflarõ ile tahliye ve teslim mas- raflarõ alõcõya aittir. Gayrimenkulün aynõndan olan birikmiş emlak vergisi satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacak- lõlarla diğer ilgililerin (irtifak hakkõ sahipleri) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair oian id- dialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicilinde sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye ka- tõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu miktar varsa önce teminat be- delinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren her- kesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği tak- dirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilir. 6-Satõşa iştirak ede- ceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sa- yõlacaklarõ, satõş ilanõnõn tebligat yapõlamayan ilgililere gaze- te ile ilanen tebliğ yerine kaim olacağõ, başkaca bilgi almak is- teyenlerin yukarõda yazõlõ 2007/2352 Esas sayõlõ dosya num- arasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 13/11/2008 (Basõn: 64011) AFYONKARAHİSAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/ 2035 Esas Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen hacizli ve ipotekli gayrimenkulün ilgili bilgiler aşağõda olup satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiştir, adreste teb- ligat yapõlmamasõ adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapõlmamasõ ve adresleri bilinmeyenler içinde işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olunacağõ ilan olunur. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, kõymeti, satõş gün ve saatleri, evsafõ: PARSELİN İMAR DURUMU: Dosyada mevcut 11.06.2008 tarihli imar durum belgesine göre parsel imar planõnda konut sahasõna isabet etmektedir. Mevcut yapõ imar planõna uygundur. Satõş Şartlarõ: Afyonkarahisar ili Merkez ilçesi, Kanlõca Mahallesi’nde Yüksel Varlõ ilköğretim Okulu’nun (doğu) karşõsõnda, tapuda ise, Kanlõca Mah. 19K3d. pafta, 2512 ada, 20 parselde kayõtlõ bulunan taşõnmaz arsa üzerine betonarme karkas sistemde inşa edilmiş, kaloriferli, Tuncay Göktaş Apartmanõ B-Blok’un 3. katõnda yer alan kaloriferli 1/16 arsa paylõ (8) No’lu bağõmsõz bölümlü mesken olarak kullanõlan apartman dairesi olup, taşõnmaz bir giriş holü, bir salon, bir oturma odasõ, 2 yatak odasõ, bir mutfak, bir tuvalet-lavabo ve bir banyo mahallinden ibaret olduğu, salon ve oturma odasõ ile yatak odalarõnda yerlerin ahşap laminat; mutfak, giriş holü, banyo ve tuva- lette seramik kaplama; giriş holü, salon, mutfak ve odalarda duvar ve tavanlarõn alçõ sõva üzeri saten boya; banyo ve tuvalette duvarlarõn tavana kadar fayans kaplama oldu- ğu, iç kapõlarõ doğramalarõ ahşap olan dairenin pencere PVC plastik doğrama olduğu ve üzerinde õsõcam takõlõ bulunduğu, mutfakta mermer tezgâh üstünde ve altõnda ahşap mutfak dolaplarõnõn bulunduğu, yaklaşõk 115 m2 civarõnda inşaat alanõ bulunan dairenin kaloriferli olduğu ve giriş kapõsõnõn çelik kapõ olduğu, Kanlõca Mah. meskûn alan içinde yer aldõğõ etrafõnõn tamamen yapõlaşmõş durumda olduğu, ulaşõm ve altyapõ sorununun bulunmadõğõ, 4 kat %40 inşaat müsaadeli olduğu öğrenilmiştir. Bu taşõnmaz bi- lirkişiler tarafõndan incelenerek değer takdiri yapõlmõş, buna göre toplam değeri 60.000.00-YTL'dir, bu miktar üzerinden satõlarak paraya çevrilecektir. KDV oranõ % 7 olup alõcõya aittir. Şartnameye ilişkin bilgiler dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporunda açõklanmõştõr. a) Satõş 05/01/2009 tarihinde Pazartesi günü aşağõda belirtilen sa- at: 14.40’la 14.50 arasõnda, Afyonkarahisar Belediye Mezat Salonu adresinde yapõlacaktõr. Bu arttõrõmda tahmin edilen kõymetin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa ala- caklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ karşõlamak şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile 2. satõş 15/01/2009 Perşembe günü aynõ saatler arasõnda Afyonkarahisar Belediye Mezat Salonu adresinde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrõmda da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacakla- rõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. a- Art- tõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sõrada bulunan alacaklõlarõn alacağõnõn, (muhammen bedeli % 20'siyle sõnõrlõ olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit memleket parasõ) veya bu miktar kadar bir milli bankanõn “şartsõz, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermele- ri lazõmdõr. Yabancõ para kurunda günlük değişikler olmasõ ve 805 Sayõlõ Kanun’un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. b- Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olmasõ halinde dahi (alacağõna tekabül eden satõş bedelini müşteri sõfatõyla ödemekte imtina sure- tiyle (alacağõna) mahsuben ihale yapõlmamõş olmasõ şartõ hariç) satõş bedeli nakden icra veznesine yatõrõlõr, (Md.134/4) Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ ile KDV, (150 metreye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasõna rağmen işyeri olarak kullanõlmõş dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel, ar- sa ve binalarda % 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir.) Tahliye ve teslim giderleri, tellaliye, tapu alõm-satõm harcõ müşteri tarafõndan ödenir. Birikmiş emlak vergisi, ce- zalarõ ve fer'ileri ile satõş bedelinden ödenir. c- İhaleye iştirak edenlerin icra satõş dosyasõ, tapu kaydõ, şartname, ilan ve tebligatlarõ incelemek suretiyle ihaleye katõldõğõ, ka- bul ettiği. Satõlacak taşõnmazõn tapu kaydõnda varsa: taşõnmazõn bütünleyici parçalarõnõn (MK. md. 684, 862) taşõnmazõn eklentilerinin (MY. md. 686, 862) hukuki semerele- rinin (MK. md. 879) taşõnmazõn birleştirilmesi durumunun (MK. md. 859) İİK. 128 md’ye göre taşõnmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkõ MK. m.794, oturma hakkõ MK. m 823, üst hakkõ MK. m. 834, kaynak hakkõ MK. m. 837, irtifak haklarõ MK. m. 838, kaydõ hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldõğõ ka- bul edilir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satõşta İİK. 140, 151, 268. md. emredici hükmüne rağmen sõra cetveli düzenlenmemekte oldu- ğunda: taşõnmaz üzerinde haciz, ipotek, satõş vaadi vs. haklarõ olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satõş tarihinden itibaren 7 gün içinde İİK. md. 100, 151 ve 268, 4792 sayõlõ S.S. Kurumu K. md. 21, 1479 sayõlõ Bağ-Kur K. Yasasõ md. 17, 3065 sayõlõ Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 55, amme alacağõnõn tahsili hakkõndaki kanunu md. 21, MK. 766, 789, 777/2, 796/1, İİK. 83/c-2, 100, 142/1, 151 maddelerine göre sõra ve alacağõn aslõna yönelik şikâyet ve itiraz dava haklarõnõ kullanmalarõ ve icra dosyasõna dava aç- tõklarõna dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia- larõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu ve sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. f- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ve son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca satõş bedelini yatõrmasõ ve verilen 10 gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr, ihale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hük- me hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede açõk tutup, tebligat pul ve masraflõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. h- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 13/11/2008 * İcra İflas Kanunu 126 * İlgililer ta- birine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63375 T.C. SULTANBEYLİ İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 206 VE 207’NCİ MADDELERİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN SIRA CETVELİDİR. Sayõ: 2004-663 ESAS (İFLAS) Müflisin adõ, soyadõ ve ikametgahõ: EŞREF ÇELİK (Ekrem ve Seher'den olma, 06.05.1968 doğumlu) Son İkametgahõ: Mehmet Akif Mah. Ziyaülhak Caddesi No: 41, kat: 4 D: 6 SULTANBEYLİ Alacaklõnõn adõ ve soyadõ Talep edilen Kabul edilen Red edilen KARAR SIRASI HAZİNE VEKİLİ AV.ÇETİN HANSU 777,95 – 777,95 KARARI GİBİ Sarõgazi Vergi Dairesinin alacağõ ile mükerrir olduğundan reddi – HAZİNE VEKİLİ AV. ÇETİN HANSU 4.413,10 4.413,15 – KARARI GİBİ 3 HAZİNE VEKİLİ AV. ÇETİN HANSU 990,20 990,20 – KARARI GİBİ 3 SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ 777,95 777,95 – KARARI GİBİ 3 HAZİNE VEKİLİ AV.ÇETİN HANSU 39.638,36 39 638.36 – KARARI GİBİ 3 NOT: RAKAMLAR YTL CİNSİNDEN VERİLMİŞTİR. (Basõn: 63760) İstanbul, FIDE (Ulus- lararasõ Satranç Federas- yonu) Genel Kurulu’nun son gününde yapõlan oy- lamada, 2012 Satranç Olimpiyatõ’na ev sahip- liği yapacak kent seçildi. Yaz Olimpiyat Oyun- larõ’ndan sonra dünyada en fazla sayõda ülkenin katõlõmõyla gerçekleşen ve dünyanõn en büyük spor organizasyonlarõn- dan biri olan Satranç Olimpiyatõ’nõn 40’õncõsõ 2012 yõlõnda İstanbul’da yapõlacak. İstanbul, yapõlan oy- lamada; 40. Satranç Olimpiyatõ ev sahipliği için yarõşan Karadağ’õn Budva kentini, 95’e kar- şõ 40 oyla geride bõraka- rak yarõştan galip çõktõ. 1927 yõlõndan beri res- mi olarak FIDE tarafõn- dan düzenlenen Satranç Olimpiyatõ’nõn 34’üncü- sü de 2000 yõlõnda İstan- bul’da yapõlmõştõ. Cumhuriyet çocuklarõndan aydõnlõğõn dansõ İzmir Ekin Koleji Dans Kulübü öğrencileri- nin hazõrlayõp sahneye koyduklarõ ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ konulu dans gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini kazandõ. Hazõrladõklarõ gös- teriyi ilk olarak 7. Çocuk Kurultayõ’nda sah- neleyen Ekinli öğrenciler, Mustafa Kemal Ata- türk’ün ve Cumhuriyet’in aydõnlõğõnõ sahne- ye taşõmaya çalõştõklarõnõ söylediler. Avrupalõ öğretmenler Terakki’de T ürkiye, Almanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, İsveç, Romanya ve İtalya’dan öğretmen, yönetici ve uz- manlar, “İstanbul Kon- feransı” için Terakki Vakfõ Okullarõ’nda bir araya geldiler. Avrupa Birliği Comenius 3 Pro- jeleri kapsamõnda Brük- sel’deki Avrupa Birliği Sokrates Ajansõ tarafõn- dan finanse edilen Get-in Ağõ’nõn İstanbul Konfe- ransõ’nõn amaçlarõ şöyle sõralanõyor: ● Kültürler arasõ eği- tim, bilgi teknolojileri kullanõmõ ve dil beceri- lerinin gelişimi ile ulus- lararasõ projelerde kulla- nõmõ, okul liderliği gibi konularda hizmet içi eği- tim sağlamak ● İşbirliği ve yeni pro- je olanaklarõ yaratmak ● Avrupa Birliği Ya- şam Boyu Öğrenme okul projeleri için ortak okul bulma ve proje geliştirme desteği sağlamak ● Eğitim sistemleri, değişimleri ve yönetim- lerini inceleme ve geliş- tirme olanağõ yaratmak. 2012 Satranç Olimpiyatõ İstanbul’da ‘Kent Karıncaları’na ödül İzmir Yöneliş Koleji öğrencileri, yerel tarihe sahip çõkmak ve kent- lilik bilincini yaygõnlaştõrmak ama- cõyla uzun süredir yürüttükleri ‘Kent Karõncalarõ’ projesi nede- niyle İzmir Büyükşehir Belediye- si tarafõndan ‘tarihe saygõ’ ödülü ile ödüllendirildiler. Öğrencilerin projesi, İzmir Büyükşehir Beledi- yesi tarafõndan bu yõl 6. kez dü- zenlenen ‘Tarihe Saygõ’ ödülleri kapsamõnda, ‘Tarihsel Çevre ve Kültür Varlõklarõnõ Koruma’ da- lõnda ödül kazandõ. İzmir Büyük- şehir Belediye Başkanõ Aziz Ko- caoğlu, “Elimizde kalan tarihi değerlerimizi korumak, ileriye, geleceğe taşõmak gerekiyor” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog