Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 29 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 15 YAHYA ARIKAN malicozum@ismmmo.org.tr YAŞAMDA MALİ ÇÖZÜM EMEKLİ ÖĞRETMEN KAMUDA ÇALIŞIRSA KESİNTİ YAPILIR MI? Emekli öğretmenim; kamu hizmetinde ücretli ça- lõşõrsam ücretimden kesinti yapõlõr mõ? Yapõlõrsa ne kadar olur? Çiğdem Çiftçi 5335 sayõlõ kanunun 30. maddesine göre; Cum- hurbaşkanõ tarafõndan atananlar, Bakanlar Kurulu ka- rarõ veya müşterek kararnameyle atanan veya gö- revlendirilenler, TBMM’ce yapõlan seçimler sonu- cunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarõnõn öğretim üyeliklerine yapõlacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emek- lilik veya yaşlõlõk aylõğõ alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermaye- lerin, kefalet sandõklarõnõn, sosyal güvenlik kurum- larõnõn ve bütçeden yardõm alan kuruluşlarõn kadro- larõna açõktan atanamazlar. Diğer kanunlarõn bu fõk- raya aykõrõ hükümleri uygulanmaz. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emek- lilik veya yaşlõlõk aylõğõ alanlar bu aylõklarõ kesil- meksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma büt- çeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ta- rafõndan kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumlarõ, bütçeden yardõm alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarõ, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlarõn bağlõ ortaklõklarõ ile müessese ve işletme- lerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlasõ kamuya ait olan diğer ortaklõklarda herhangi bir kadro, po- zisyon veya görevde çalõştõrõlamaz ve görev yapa- mazlar. Vergide adaleti sağlama zamanõ Vergi sisteminde adaletin önündeki en- gellerin başõnda; vergi bilincinin oluşmamasõ, yüksek vergi oranlarõ, ücretlilere yüksek vergi yükü, gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 35’e varan vergi yükü, kurumlar ver- gisi mükelleflerinin yüzde 40’õ aşan vergi yü- kü, kazanõlmayan gelirin vergilendirilmesi, kayõt dõşõ ekonomi, nüfusa orantõlõ olamayan mükellef sayõsõ (kayõt dõşõ vergi mükellefi) ge- liyor. Bugün, nüfus 72 milyon. Gerçek usulde gelir vergisi mükellef sayõsõ 1 milyon 700 bin. Kurumlar vergisi mükellefi 580 bin, Basit usulde mükellef sayõsõ 760 bin. Vergi mükelleflerinin sayõsõ 3.1 milyon. GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINMALI Yaygõn hamiline işlemler, yetersiz vergi is- tihbaratõ, vergi yargõ sisteminin etkinsizliği, basit usulün iflas etmesi, düşük inceleme ora- nõ (yüzde 2) cezalarõn caydõrõcõ olmamasõ ve toplanan verginin faizlere gitmesi nedeniy- le mükellefin isteksiz davranõşõ devletin ver- gi toplamasõnõ her geçen gün zorlaştõrõyor. Bu- nun sonucunda dolaylõ vergilere aşõrõ yük- leniliyor. 2007 yõlõ bütçe gerçekleşmelerine bakõl- dõğõnda gelirlerin yaklaşõk yüzde 70’i dolaylõ vergiler (KDV, ÖTV, diğer harcama ve mua- mele vergileri), yüzde 1.5 beyannameli ge- lir vergisi mükellefleri ve yüzde 7.5 kurumlar vergisi mükelleflerinden sağlandõ. Oysa verginin, gelir ve kazançlar üzerin- den alõnmasõ sağlanmasõ gerekir. Alõnabile- cek önlemler şöyle sõralanabilir: Vergi sistemi vergi adaletini gözetmek suretiyle üretim ve istihdamõ engellemeyecek hatta teşvik edecek tarzda oluşturulmalõ. Yasal düzenlemelerde toplumsal uz- laşmanõn aranmasõ ilke olarak benimsenme- li. Sõk sõk değişiklikler yapõlmamalõ, Vergi kimlik numarasõnõn vatandaşlõk numarasõna dönüştürülmesi tam olarak sağ- lanmalõ, çõkarõlan vergi yasalarõ geriye dönük işletilmemeli. Her türlü ekonomik işlemlerin kayõt al- tõna alõnabilmesi için, nakit ve döviz hareketi sõnõrlandõrõlmalõ, kredi kartõ ve çek kullanõm zorunluluğu getirilmeli. Sistem, otokontrol mekanizmalarõna ka- vuşturulmalõ. Belgeler nama yazõlõ hale getirilmeli. Vergi kanunlarõ arasõnda paralellik ve bütünlük sağlanmalõ. Kurum kazançlarõnõn vergilendiril- mesinde gelir ve kurumlar vergisi ara- sõndaki entegrasyon tam olarak sağ- lanmalõ, kurumlaşmayõ özendirici hü- kümler getirilmeli. Gerçekte indirilmesi gereken, ancak kanunen kabul edilmeyen giderler olarak tanõmlanan gi- derler, ekonomik gerçeklerle bağdaşacak şekilde yeniden dü- zenlenmeli. Reşit olan herkesin yõllõk beyanname vermesi sağ- lanmalõ. Menkul sermaye irat- larõnõn vergilendirilmesine ilişkin düzenlemelerde is- tikrar sağlanmalõ. Yüksek ve çok oran- lõ KDV’den vazgeçilme- li. Vergi, SSK oran ve primleri düşürülmeli. Belge düzeni basitleştirilerek standart ha- le getirilmeli. Basit usulde vergilendirme sisteminden vazgeçilmeli. Vergi yargõsõnda mükellefin temsilcisi olarak muhasebe meslek mensuplarõ yetki- lendirilmeli. Sahte ve yanõltõcõ belgenin (naylon fatura) önle- nebilmesi için, faturalar elek- tronik ortamda düzenlen- meli, vergi denetimlerinin etkin ve sağlõklõ olabilme- si için, 3568 sayõlõ yasayla unvan almõş muhasebe meslek mensuplarõndan ya- rarlanmalõdõr. SSK EMEKLİSİ TİCARİ FAALİYETTE BULUNURSA KESİNTİ OLUR MU? SSK’den emekli bir kişi şu anda bir limitet şirketin ortağõ, aynõ zamanda da serbest meslek erbabõ olarak çalõş- maktadõr. Bu kişinin emekli maaşõndan yapõlacak olan kesinti oranõ % 12 ola- rak mõ belirlenecek, yoksa şirket orta- ğõ veya diğer şekillerde yapacağõ her faaliyet için maaşõndan ayrõ ayrõ kesinti mi yapõlacak? Rıza Harun SSK’den aldõğõ emekli aylõğõndan 2008 yõlõnda yüzde 12 ve izleyen yõl- larda da yüzde 15 oluncaya kadar 1’er puan arta- rak yüzde 15 emekli aylõğõndan kesinti ya- p õ l a c a k . Sadece ay- da bir ke- sinti olur. Her şirket ortaklõğõ veya mü- kellefiyet için ayrõ ayrõ kesil- mez. Tasarruflarõ, yatõrõmlarõ ve teşebbüsü teşvik eden bir vergi sistemi ve bu sistemi organize eden verimli bir vergi idaresi, ülke ekonomisinin büyümesini sağlar. Anayasada da öngörüldüğü gibi, kamu giderlerinin karşõlanmasõ için toplanan verginin mali güçle orantõlõ alõnmasõ gerekir. Oysa bugün Türkiye’deki sisteme baktõğõmõzda, ciddi sorunlarla karşõ karşõyayõz. Sistemde adaleti sağlamak için uygulanmasõ gereken yol haritasõ ve alõnmasõ gereken önlemler bellidir. Sorularınız için malicozum ism mmo.org.tr ad- resine mail ata- bilirsiniz. Tüm so- rular e-posta ile tek tek cevapla- nacaktır. HEM İSKONTOLU HEM BEDAVA KİTAP Ayrıca resim, karikatür… Edebiyat da ikram ediyoruz. www.kitapgaleri.com CUMHURİYETİMİZİN 85. YILI DÜNDEN BUGÜNE TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNDE HALKÇILIK VE LAİKLİK “1923’TEN SONSUZA” KATILIMCI KURULUŞLAR İstanbul Eğitimciler Derneği Eğitim-İş 1 Nolu Şube Eğitim-İş 2 Nolu Şube Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Gölköy Mezunları Vakfı 14.00 – 14.30 Saygı Duruşu İstiklal Marşı DİNLETİ Öğretmen Marşı Köy Enstitüsü Marşı Halk Türküleri 14.30 – 16.30 PANEL YÖNETEN MEHMET ZEYREK İSTANBUL EĞİTİMCİLER DERNEĞİ BAŞKANI KONUŞMACILAR PROF. DR. KEMAL ALEMDAROĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRÜ PROF. DR. ŞAHİN FİLİZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ PROF. DR. OĞUZ MAKAL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ UĞUR NAZIM GERAY EĞİTİMCİ, EĞİTİM-İŞ SENDİKASI 17.00 – 19.00 KOKTEYL TARİH: 29 KASIM 2008 SAAT: 14.00 YER: İstanbul Eğitimciler Derneği Tiyatro Salonu ADRES: Gureba Hüseyin Ağa Mah. Vezirçeşmesi Sk. No: 3 (Pertevniyal Lisesi) AKSARAY-İSTANBUL İLETİŞİM: 0212 525 13 00 GSM: 0546 241 35 82 e-posta: istegitimder gmail.com AFYONKARAHİSAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜN'DEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No : 2007/3738 ESAS Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen hacizli ve ipotekli gayrimenkulün ilgili bilgiler aşağõda olup satõş ilanõ ilgililerin ad- reslerine tebliğe gönderilmiştir, adreste tebligat yapõlmamasõ adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapõlmamasõ ve ad- resleri bilinmeyenler içinde işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olunacağõ ilan olunur. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, kõymeti, satõş gün ve saatleri, evsafõ: PARSELİN İMAR DURUMU: Dosyada mevcut 07.02.2008 tarihli imar durum belgesine göre parsel imar planõnda KONUT sa- hasõna isabet etmektedir. Mevcut yapõ imar planõna uygundur. Satõş şartlarõ: Afyonkarahisar ili Merkez ilçesi, Fatih Mahallesi 123.Sokağa Cepheli, Afyonkarahisar ili Merkez - Fatih Mah. 19L- 1d Pafta 2368 Ada 10 Parsel nolu arsa niteliğindeki taşõnmazõn, imar planõna göre 3 kat %40 inşaat müsaadeli olduğu, arsa üzerinde herhangi bir yapõ ve tesisin bulunmadõğõ, sağõnda ve solunda bulunan 9 ve 11 nolu parsellerde yapõlaşma olduğu, düzgün bir topo- grafik yapõya sahip olan taşõnmazõ arsanõn Askeri Hava Alanõ eski yolunun (Fatih Mahallesi’nin içinden giden yolun) sağ tarafõnda, Şeyh Şamil Bulvarõ’nõn sol tarafõnda bulunduğu ve her iki yola da çok yakõn bir mesafede bulunduğu, ulaşõm ve altyapõ sorununun olmadõğõ, belediye hizmetlerinden azami ölçüde yararlandõğõ, yakõnõnda semt pazarõnõn kurulduğu, şehir merkezine yaklaşõk 3 km me- safede bulunduğu, arsanõn yakõnõndan şehir içi dolmuş hattõnõn geçtiği ve etrafõnda ve civarõnda yoğun yapõlaşmanõn mevcut bulun- duğu ve gayrimenkulün 166 m2'de bulunduğu bilirkişilerce tespit edilmiş olup, Afyonkarahisar 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2008/251 Esas ve 2008/307 Karar sayõlõ ilamõna göre gayrimenkulün değer takdiri yapõlmõş ve buna göre toplam değerinin 16.600,00- YTL'dir. Bu miktar üzerinden satõlarak paraya çevrilecektir. KDV Oranõ % 18 olup alõcõya aittir. Şartnameye ilişkin bilgiler dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporunda açõklanmõştõr. a) Satõş 05.01.2009 tarihinde pa- zartesi günü aşağõda belirtilen saat: 14.00 - 14.10 arasõnda, Afyonkarahisar Belediye Mezat Salonu adresinde yapõlacaktõr. Bu artõ- rõmda tahmin edilen kõymetin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ karşõlamak şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile 2. Satõş 15.01.2009 Perşembe günü sa- at 14.00- 14.10 arasõnda Afyonkarahisar Belediye Mezat Salonu adresinde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrõmda da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaş- tõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. a-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tah- min edilen kõymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sõrada bulunan alacaklõlarõn alacağõnõn, (muhammen bedeli % 20'siyle sõnõrlõ olarak) % 20'si nispetin de pey akçesi (nakit memleket parasõ) veya bu miktar kadar bir milli bankanõn "şart- sõz, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Yabancõ para kurunda günlük değişikler olmasõ ve 805 sayõlõ kanunun 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. b-Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olmasõ halinde dahii (alacağõna tekabül eden satõş bedelini müşteri sõfatõyla ödemekte imtina suretiyle (alacağõna) mahsuben ihale yapõlmamõş olmasõ şartõ hariç) satõş bedeli nakden icra veznesine yatõrõlõr, (Md. 134/4) Tellaliye, resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ ile KDV, (150 metreye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasõna rağmen işyeri olarak kullanõlmõş dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel, arsa ve binalarda % 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir.) Tahliye ve teslim giderleri, tellaliye, tapu alõm-satõm harcõ müşteri tarafõndan ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezalarõ ve fer'ileri ile satõş bedelinden ödenir. c- İhaleye iştirak edenlerin icra satõş dosyasõ, tapu kaydõ, şartname, ilan ve tebligatlarõ incelemek suretiyle ihaleye katõldõğõ, kabul ettiği. Satõlacak taşõnmazõn tapu kaydõnda varsa: taşõnmazõn bütünleyici parçalarõnõn (M.K. Md 684, 862) taşõnmazõn eklentilerinin (MY. Md. 686, 862) hukuki semerelerinin (MK. Md. 879) taşõnmazõn birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859) İİK. 128 Md.ye göre taşõnmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkõ MK. m.794, oturma hakkõ MK. M 823, üst hakkõ MK. m.834, kaynak hakkõ MK. m. 837, irtifak haklarõ MK. m. 838, kaydõ hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507) ... mükellefi- yetleri nazara aldõğõ kabul edilir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satõşta İİK. 140, 151, 268. md. Emredici hükmüne rağmen sõra cetveli düzenlenmemekte olduğunda: taşõnmaz üzerinde haciz, ipotek, satõş vaadi vs. haklarõ olan il- gililerin ihaleyi takip ederek satõş tarihinden itibaren 7 gün içinde İİK. md. 100, 151 ve 268, 4792 sayõlõ S.S. Kurumu K. Md. 21, 1479 sayõlõ Bağ-Kur K. Yasasõ md. 17, 3065 sayõlõ Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 55, amme alacağõnõn tahsili hakkõndaki kanunu md. 21, MK. 766, 789, 777/2, 796/1, İİK. 83/C-2, 100, 142/1, 151 maddelerine göre sõra ve alacağõn aslõna yönelik şikâyet ve itiraz da- va haklarõnõ kullanmalarõ ve icra dosyasõna dava açtõklarõna dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu ve sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. f- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ve son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca satõş bedelini yatõrmasõ ve verilen 10 gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr, ihale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ve son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca satõş bedelini yatõr- masõ ve verilen 10 gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hük- me hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. g- Şartname, ilan tarihin- den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, tebligat pul ve masraflarõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gön- derilebilir. h- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenle- rin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 13.11.2008 * İcra iflas Kanunu 126 * İlgililer tabi- rine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63371 ÜMRANİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/1139 Tal. Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan ve aşağõda tapu kaydõnda adeti, cinsi, evsafõ, kõymeti ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ be- lirtilen taşõnmazdaki borçluya ait taşõnmazõn açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. TAPU KAYDI: İSTANBUL ili, Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi 11 pafta,787 ada,10 parsel sayõlõ 243 m2 miktarlõ kat irtifak- lõ arsanõn 25/100 arsa paylõ bodrum kat (1) nolu dairenin tamamõ borçlu adõna kayõtlõdõr. İMAR DURUMU: Ümraniye ilçesi, Atatürk Mahallesi Mandõra Caddesi Okan Çõkmazõ Sokağõ mahallinde Bodrum+Zemin+2 nor- mal kattan ibaret 4 katlõ konut tarzõnda bahçeli apartman mevcuttur. EVSAFI VE HALİHAZIR DURUMU: Satõşõ yapõlacak gayrimenkul Ümraniye ilçesi, Atatürk Mahallesi Mandõra Caddesi Okan Çõkmazõ Sokağõ üzerinde kurulmuş olan 8 sokak kapõ no'lu 4 katlõ bahçeli betonarme kargir apartmanda 25/100 arsa paylõ bodrum kat (1) nolu dairenin tamamõdõr. Ana bina Bodrum+Zemin+2 normal kattan ibaret tamamõ 4 katlõ bahçeli betonarme kargir apart- mandõr. Bina dõş cephesi kõsmen sõvalõ, kõsmen de BTB cinsi mozaik ile kaplõ olup bina üzeri ahşap oturtma çatõ üstü kiremit ile kap- lõdõr. Binaya yoldan 10 adet mermer basamaklõ ve demir korkuluklu merdiven ile çõkõlarak zemin kattan demir doğramalõ camekân- lõ kapõdan girilmektedir. Katlar arasõ mermer basamaklõ ve demir korkuluklu merdivenleri vardõr. Bina zemin kattan sonra yol cep- hesinde 1.50 m. yan ve arka cephede ise 1.00 m kadar kapalõ çõkmalõdõr. Binanõn her katõnda mesken olarak kullanõlan birer dairesi olup elektrik, su ve doğalgaz girişi tesisatõ mevcut olup faaldir. Dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon ve üç yatak odasõ mevcut olup 95 m2. miktarlõdõr. GAYRİMENKULÜN KIYMETİ: Taşõnmazõn satõş bedeli: 75.000,00 YTL takdir edilmiştir. (Yetmişbeşbin) SATIŞ ŞARTLARI: Satõşa konu taşõnmazõn tamamõnõn birinci arttõrmasõnõn 20.1.2009 günü saat 14.30-14.35 arasõnda, ÜMRA- NİYE l.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE açõk arttõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile aynõ taşõnmazlar 30.1.2009 günü ÜMRANİYE l. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE saat 14.30- 14.40 saatlerinde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkuller en çok arttõranõn ta- ahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttõrma bedeli- nin malõn tahmin edilen kõymetlerinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olana alacaklarõn toplamõndan fazla ol- masõ ve bundan başka paraya çevirme paylaştõrma masraflarõnõn geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi dü- şecektir. Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde nakdi "YTL,TL"sõ veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, tapu alõm harcõ ve %1 KDV alõcõya ait olup tellaliye, birikmiş vergiler, tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõn dayana- ğõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale kararõ fesholunarak kendisinden ev- vel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen arttõr- maya çõkarõlõr. Bu arttõrma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetinilir. Bu artõrmada teklifin İİK. 129.maddedeki hükümleri uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok arttõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alõcõ- lar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsi- len sorumludur. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn İcra Müdürlüğü’nce tahsil olunur. Şartname ilan tari- hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilir. Satõşa iş- tirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/1139 Tal. sa- yõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ veya adresleri bilinmeyenlerin de tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20.11.2008 (İc.İf.K.126) (Basõn: 64434)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog