Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Ayça Dinçkök’ten kriz için öneri: Tekstilde tazminatı işveren sendikası ödemeli Kriz sõrasõnda Avru- pa’da bazõ ülkelerde bir şir- ketin kapasitesinin yüzde 20 daralmasõ durumunda çalõşan giderlerinin bir kõs- mõnõn devlet tarafõndan karşõlandõğõna dikkati çe- ken Akkök Şirketler Gru- bu İcra Kurulu Üyesi Ay- ça Dinçkök, “Türkiye’de böyle bir uygulama yok. Ancak maliyetleri kısma yoluna gidebiliyoruz. Devlet desteği çok az” dedi. Tekstil sektöründeki olumsuzluklara değinen Dinçkök, “tekstil piya- sası ağırlıklı olarak bir- birine güven kaynaklı, tekdüze çalışır. Finansal kısım sıkıldığı zaman kredi alması zorlaştığı, hatta aldıkları krediler geri çağrıldığı zaman bu sistem iyice sıkışıyor. Zorda kalan şirketlerin çıkacak işçilerin tazmi- natlarını tekstil işveren sendikası ödemeli...” şek- linde konuştu. Sõfõr faizli 350 milyon YTL’lik destekten 10 binin üzerinde KOBİ’nin yararlanmasõ bekleniyor ‘Can suyu’ kredisi başladõ İ malatçõ esnaf ve sanatkârlar ile küçük ve orta boy işlet- melere (KOBİ), 350 milyon YTL’lik sõfõr faizli can suyu kredisi gündemde. Küçük ve Orta Ölçekli Sana- yiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlõğõ’nõn (KOS- GEB) sõfõr faizli can suyu deste- ğinden yararlanmak isteyen KO- Bİ’ler ile imalatçõ esnaf ve sa- natkârlar, krediye aracõlõk edecek Ziraat Bankasõ, Garanti Bankasõ, Yapõ Kredi Bankasõ, Vakõfbank, Şekerbank, TEB ve Fortisbank’a başvurabilecek. Kredi kullanacak esnaf ve sa- natkârlar ile KOBİ’ler, krediyi, ilk 3 ayõ ödemesiz kalanõ aylõk eşit taksitler halinde olmak üzere toplam 12 ayda ödeyecek. KOSGEB Veri Tabanõ’na ka- yõtlõ KOBİ’lerle imalatçõ esnaf ve sanatkârlar başvurularõnõ doğrudan söz konusu 7 banka- ya yapabilecek. KOSGEB Ve- ri Tabanõ’na kayõtlõ olmayanla- rõn ise önce KOSGEB merkez müdürlüklerine başvurarak KO- Bİ Beyannamesi ve Yararlanõ- cõ Durum Tespit Formu dol- durmalarõ gerekiyor. Yapõlan başvurular KOSGEB ve ban- kalarca belirlenecek kriterlere göre değerlendirilecek. Teminat sorunu yaşayan esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ’ler, sis- tem üzerinden Kredi Garanti Fo- nu’ndan destek alabilecek. Sõfõr faizli 350 milyon YTL’lik can suyu kredisi desteği kapsa- mõnda, 9 çalõşanõ olan KOBİ’ler ile imalatçõ esnaf ve sanatkârõn 25 bin YTL’ye, kadõn imalatçõ esnaf ve sanatkârlar 30 bin YTL’ye ka- dar kredi alabilecekler. 9’dan fazla çalõşanõ olan KOBİ’ler ise 25 bin YTL’lik kredi tabanõnõn üzerine çalõşan başõna 2 bin YTL ek kredi kullanabilecekler. Üst li- miti 100 bin YTL olan destekten 10 binin üzerinde KOBİ’nin ve imalatçõ esnaf-sanatkârõn yarar- lanmasõ hedefleniyor. Program kredisinin yüzde 20’si Güneydoğu Anadolu Böl- gesi ve Doğu Anadolu Bölge- si’nde, yüzde 20’si diğer kal- kõnmada öncelikli yörelerde ve yüzde 60’õ da normal yöre ve gelişmiş yörelerde bulunan es- naf ve sanatkârlar ile KOBİ’le- re kullandõrõlacak. Başvurulara göre, bölgeler arasõnda limit kaydõrmalarõ yapõlabilecek. KOSGEB Veri Tabanõ’na ka- yõtlõ olmayanlarõn önce KOS- GEB merkez müdürlüklerine başvurarak KOBİ Beyannamesi ve Yararlanõcõ Durum Tespit Formu doldurmalarõ gerekiyor. Yapõlan başvurular KOSGEB ve bankalarca belirlenecek kriterle- re göre değerlendirilecek. Te- minat sorunu yaşayan esnaf ve sa- natkârlarõmõzla KOBİ’lerimiz sistem üzerinden Kredi Garanti Fonu’ndan destek alabilecekler. 9 çalõşanõ olan KOBİ’ler ile imalatçõ esnaf ve sanatkârõn 25 bin YTL’ye, kadõn imalatçõ esnaf ve sanatkârlar 30 bin YTL’ye kadar kredi alabilecekler. 9’dan fazla çalõşanõ olan KOBİ’ler ise 25 bin YTL’lik kredi tabanõnõn üzerine çalõşan başõna 2 bin YTL ek kredi kullanabilecekler. ZAFER ÇAĞLAYAN: AB’nin hibe kaynağını kaçırmayın S anayi ve Ticaret Ba- kanõ Zafer Çağla- yan, Avrupa Birliği IPA Fonu’ndan sağlanan 76 milyon Avro’luk kay- nağõn KOBİ’lere yönelik, sanayi, Ar-Ge, bilgi tek- nolojileri altyapõsõnõn ge- liştirilmesi, bilgi-danõş- manlõk ile kümelenme pro- jelerine destek sağlamak üzere kullanõma açõldõğõnõ belirtti. Kaynağõn oda, bor- sa, dernek, vakõf, birlik, be- lediye, valilik ve üniversi- telerin KOBİ’lere dönük hazõrlayacağõ projelere kul- landõrõlacağõnõ kaydeden Çağlayan, projelerin 16 Ocak’a kadar Bakanlõğa sunulmasõ çağrõsõ yaptõ. AB’den sağlanan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Ope- rasyonel Programõ’nõn (BROP) Türkiye toplam bütçesinin, ulusal katkõ da- hil yaklaşõk 186.9 milyon Avro olduğunu belirten Çağlayan, “AB Komis- yonu ile yürütülen mü- zakereler sonucunda ba- kanlığımızca, programın toplam bütçesinin yak- laşık yüzde 41’ine karşı- lık gelen 75.9 milyon Av- ro’luk kaynak kullanıma açılmış ve ‘Proje Teklif Çağrısı’na çıkılmıştır. Program kişi başı milli geliri Türkiye ortalama- sının yüzde 75’inin al- tında kalan 43 ilde uy- gulanacaktır” dedi. Çağlayan, kaynağõn di- rekt olarak KOBİ işletme- lerine değil, KOBİ’ler için proje hazõrlayacak ku- rumlara sağlanacağõnõ vur- guladõ. Can Suyu desteğinden yalnızca imalatçı esnaf ve KOBİ’ler yararlanabilecek. Üçüncü Uluslararasõ Kümelenme Konferansõ, 3-4 Aralõk’ta İstanbul’da düzenlenecek. “Rekabet İçin Kü- melenme” mesajõndan hareketle, “Türkiye’nin kümelenme deneyimi- nin, yurtiçi ve yurtdışı akademik çevre, kamu ve iş dünyası ile payla- şılması” ana temasõyla düzenlenecek olan kon- feransõn açõlõşõna, bakan Tüzmen katõlacak. Aynõ bölgede ve aynõ değer zincirinde faali- yet gösteren, birbiriyle işbirliğinde bulunan ve aynõ zamanda birbirine rakip olan işletmeler on- larõ destekleyici kurum- larõn bir araya geldikle- ri örgütlenme modeli olan kümelenme konu- sunda çalõşmalar, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ ön- cülüğünde başlatõldõ. 3. KÜMELENME KONFERANSI T.C. ÇANAKKALE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/2178 Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KAYDI: 3872 Parsel: Çanakkale İntepe köyü, 3872 parsel sayõlõ, bahçeli on altõ adet dubleks betonarme binanõn A zemini, kat 1 bağ-sõz bölümü, dubleks mesken olarak tapuda kayõtlõ. ÖZELLİKLERİ: Çanakkale merkez Güzelyalõ köyünde Sefakent sitesinde bulunan taşõnmaz dubleks mesken olup içinde alt katõnda salon açõk mutfak, tuvalet ile üst katõnda 2 adet yatak oda- sõ, banyo ve tuvalet bulunmaktadõr, taşõnmaz yazlõk olarak kullanõlmakla birlikte son yõllarda Gü- zelyalõ kõşõnda ikamet edilen bir konuma gelmiş durumda olmasõ nedeniyle diğer mevsimlerde de oturulabilecek yapõdadõr, dubleks tabanlarõ karo mozaik kaplõdõr, taşõnmaz soba ile õsõtmalõ olup alanõ yaklaşõk olarak 90 m2’dir. Dubleks mesken mevkii itibariyle Güzelyalõ köy merkezine çok yakõn konumda olup yakõn çevresinde çok sayõda müstakil dubleks konutlar ile yazlõk siteler mo- teller yer almaktadõr, taşõnmaz konum itibariyle denize yaklaşõk 200 metre mesafede olup bu ke- simden denize girme imkânõ da bulunmaktadõr. İMAR DURUMU: Çanakkale merkez Güzelyalõ 9 pafta, 3872 parselde kayõtlõ taşõnmaz 1/1000 uygulama imar planõnda Taks=0,30 KAKS=0,60 yapõlanma koşulu ile ayrõk nizam 2. kat konut yapõ adasõnda kalmaktadõr. SATIŞ SAATİ: 14.00 - 14.10 arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 85.000,00 YTL 2- TAPU KAYDI: Çanakkale ili, Kemalpaşa Mahallesi 176 ada, 14 parselde kayõtlõ, Baykal isimli apartmanõn 5. kat, 15 No’lu bağ-sõz bölüm mesken konumunda, 4/48 arsa payda kayõtlõ olup, 2/8 hisse Şehnaz Özgören, 2/8 hisse Şahin Özbek, 2/8 hisse Şennur Elmaser, 1/8 hisse Em- rah Özbek, 1/8 hisse Sabri Eray Özbek adõna tapuda kayõtlõ olup tamamõ satõlacaktõr. ÖZELLİKLERİ: Çanakkale Merkez Kemalpaşa Mahallesi Kõzõlay Sokak üzerinde bulunan ta- şõnmaz mesken şeklinde daire olup içinde salon ve 2 adet yatak odasõ ayrõca mutfak, banyo ve tu- valet bulunmaktadõr, daire tabanlarõ karo mozaik kaplõdõr, daire soba ile õsõtmalõ olup alanõ yak- laşõk olarak 90 m2’dir. İMAR DURUMU: Çanakkale merkez, Kemalpaşa mahallesi 30 pafta, 176 ada, 14 parselde kayõtlõ taşõnmaz 1/1000 koruma imar planõnda bitişik nizam 5. kat konut yapõ adasõnda kalmak- ta olduğu, tescilli eserden cephe aldõğõndan her türlü inşai faaliyette koruma kurulu kararõ alõna- caktõr. SATIŞ SAATİ: 14.20 - 14.30 arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 90.000,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 03.02.2009 günü yukarõda belirtilen saatler arasõnda Çanakkale 1. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmek şar- tõ ile ihale olunur. Böyle bir bedele alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle 13.02.2009 günü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõ toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi ve arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- mazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nis- petinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõm- dõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellali- ye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş be- delinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki hakla- rõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde daire- mize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan ha- riç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanu- nu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecek- tir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri veril- diği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi gör- müş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõ- lõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. İşbu ilan tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 14.11.2008 (İİK. m.12) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63357 T.C. ILGIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/965 ESAS Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan TAPU KAYDI: Konya ili, Ilgõn ilçesi, Camiatik Mah, Hayvanpazarõ mevkii, 2828-gb pafta, 344 ada, 26 no'lu parsel, 36 cilt, 3463 sayfada kayõtlõ, 115,28 m2, parsel tapusunda arsa vasõflõ görünmesine rağmen üzerinde Ilgõn Belediyesi’nden alõnmõş, 18.04.1996 ta- rih ve 46/40-40sayõlõ yapõ ruhsatõ, 04.12.1997 tarih 30/16-16 sayõlõ yapõ kullanma izin belgesi ile 115,00m2'lik yapõ alanõ olan 1 bod- rum kat, 1 zemin kat işyeri ve 1 birinci kat meskenden oluşan toplam 345,00 m2 alana sahip bina yapõlmõştõr. Parsel üzerinde ruhsa- tõnda yazõlan katlarõn haricinde ikinci kat mesken yapõlmõş ve çatõ arasõna da teras kat yapõlmõştõr. Toplam yapõ alanõ 115X4= 460,00 m2 olmuştur. ÖZELLİKLERİ: Parselin tamamõ kullanõlarak betonarme karkas olarak bodrum+3 katlõ bina yapõlmõştõr. Ruhsatlõ bodrum +ze- min+birinci katõn haricinde ruhsatsõz olarak ikinci kat mesken yapõlmõştõr. Ayrõca çatõ arasõna da teras kat yapõlmõştõr. Bodrum ve ze- min kat ticari olarak kullanõlmaktadõr. Demir doğramalõ ve oldukça bakõmlõdõr. Birinci ve ikinci kat mesken olarak kullanõlan daire- ler ahşap doğramalõ olup, içerisinde 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, banyo ve tuvaleti bulunmaktadõr. Odalarõn tabanlarõ ahşap döşeme õs- lak hacimler seramiktir. Binanõ çatõsõnda teras kat inşa edilmiştir. Bina çarşõnõn merkezinde ticari bölgelerin içerisinde yer almakta- dõr. Bu durum işyerleri için avantaj olurken mesken için dezavantaj oluşturmaktadõr. Binanõn ruhsatlõ olmasõ, yapõ kullanma izni ol- masõ önemli bir avantaj olmasõna rağmen kaçak bir kat yapõlmasõ ise önemli bir dezavantajdõr. Bina betonarme karkas üçüncü grup mesken yapõlarõ grubuna girmektedir. İMAR DURUMU: Ilgõn Belediyesi 30M-4 imar paftasõnda yer almakla, Ticaret (T) sahasõ ola- rak bitişik nizam dört kata (B-4) imarlõdõr. DEĞERİ :276.009,00 YTL İpotekten ari olarak satõlarak paraya çevrilecektir. SATIŞ ŞARTLARI: 1.) Satõş 06.01.2009 günü saat 14.50'den 15.00'a kadar Ilgõn Adliyesi yanõnda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa, en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 2009 günü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere ar- tõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõy- metinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çe- virme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2.)Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi(TT.Lirasõ veya devlet tahvili dõşõndaki dö- viz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõ- cõ istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale damga pulu, tapu harç ve masraflarõ, KDV alõcõya ait- tir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3.) İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala- rõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4.) İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacak- tõr. 5.) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir ör- neği gönderilebilir. 6.) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ başkaca bilgi almak isteyenlerin yuka- rõda yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. İşbu satõş ilanõ tapuda adresi olmayan veya adresinde bulu- namayan veya adli tebligatõ iade olan ilgililere de tebliğ yerine geçer. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63581 T.C. UŞAK 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/411 Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: Taşõnmazõn tapu kaydõ: Uşak, merkez,Ünalan Mah.368 ada 25 parselde kayõtlõ 259,00m2 mik- tarlõ arsa ve üzerindeki mevcut yapõlaşmõş bodrumlu 7 katlõ binanõn altõncõ katõndaki 16/259 ar- sa paylõ 20 bağõmsõz bölüm nolu Çatõ altõ piyesli meskendir. Taşõnmazõn önemli özellikleri: Ze- min+6 katlõ Betonarme karkas yapõlõ binanõn 6. katõndaki 20 Bağõmsõz Bölüm nolu mesken amaç- lõ çatõ altõ piyesli dairenin normal katmda, Salon, l oda, mutfak, banyo, tuvalet ve giriş bölümle- rinden oluşmuştur. İçeriden ahşap merdiven ile çõkõlan üst katõnda 2 oda, Banyo,wc bölümleri mevcuttur. Alt kattaki salon, oda ve mutfak bölümlerinin yer döşemeleri marley üzerine kaplan- mõş halõdõr. Duvarlarõ alçõ saten sõvalõ ve plastik boyalõ, mutfak mermer tezgahlõ ve mutfak do- laplõ, yer döşemeleri halõ kaplõ, õslak hacimlerin yer döşemeleri karo seramik, duvarlan karo fa- yans kaplamalõdõr. Kapõ doğramalarõ ahşap, Pencereleri plastik doğramalõ olan mesken doğal- gazlõ kombi õsõtmalõ, kaloriferli ve asansörlüdür. Daire yaklaşõk 200m2 dir. Yapõnõn çatõsõ ahşap ve kiremit örtülü, dõş cephesi sõvalõ ve boyalõdõr. Yapõ yaklaşõk 10 yõllõk olup, Belediye imar pla- nõnda bitişik nizamda 7 kata müsaadeli zemin katõ ticari alana isabet etmektedir. Taşõnmazõn muhammen bedeli: 113.900,00-YTL Satõş şartlarõ: 1- Satõş 19/01/2009 günü saat 11:30 dan 11:40 a kadar Belediye İşhanõ K:2 Uşak l.İcra Müdürlüğü koridoru-Merkez/Uşak adresinde; açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõr- mada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş gi- derlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhü- dü saklõ kalmak şartõyla 29/01/2009 günü aynõ yer ve aynõ saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacak- tõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok ar- tõrana ihale olunur. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40 mõ bul- masõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõm geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõk- mazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si ora- nõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõm- dõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İha- leye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõ- lar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hük- me hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gi- deri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartna- meyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/411 esas sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilân olunur. (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 64518) DİKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2008/252 SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN TAPU KAYDI, CİNSİ, EFSAFI VE KIYMETİ: TAPU KAYDI: Dikili ilçesi Bahçeliköy Güvenliburun Karakuyu mevkiine kain tapu sicilinin 338 parselinde kayõtlõ 1,350,00 m2 miktarõnda zeytinlik ve yine Dikili ilçesi Bahçeliköyü Kuşali Alibeyli mevkiine kain tapu sicilinin 561 parselinde kayõtlõ tamamõ 5,500,00 m2 miktarõnda zeytinlik. ÖZELLİKLERİ: 1-Dikili ilçesi Bahçeliköyü Güvenliburun mevkiine kain tapunun 338 parselinde kayõtlõ 1350 m2 miktarõndaki zeytinlik tõnlõ, me- yilli yüzlek bir toprak yapõsõna sahiptir. Üzerinde 50-60 yaşlarõnda sõra üzeri ve sõra arasõ mesafelere bakõlmaksõzõn gelişi güzel di- kilmek ve Deliceden aşõlamak suretiyle Zeytin Bahçesi oluşturulmuştur. Ancak yõllõk bakõm ve budama işleri yapõlmamõştõr. Kapa- ma zeytin bahçesi tesisine uygundur. Sulama imkânõ yoktur. Kõraç bir arazi olup bilirkişilerce bu zeytinliğin tamamõna 1.350,00 YTL kõymet takdir edilmiştir. 2- Dikili ilçesi Bahçeliköyü Kuşali mevkiinde bulunan tapu sicilinin 561 parselinde kayõtlõ tamamõ 5500 m2 miktarõndaki zeytin- lik halihazõrda tõnlõ, meyilli ve yüzlek bir toprak yapõsõna sahiptir. Üzerinde 50-60 yaşlarõnda sõra üzeri ve sõra arasõ mesafelere ba- kõlmaksõzõn gelişigüzel dikilmek ve deliceden aşõlamak suretiyle zeytin bahçesi oluşturulmuştur. Sulama imkânõ yoktur. Kõraç bir ara- zi yapõsõna mevcuttur. Bu zeytinli tarlaya da bilirkişilerce 5.500,00 YTL kõymet takdir edilmiş olup bu meblağlar üzerinden açõk ar- tõrma suretiyle satõşa çõkarõlmõştõr. İMAR DURUMU: İzmir İl Özel İderesi İmar ve Yapõ İşleri Daire Başkanlõğõ’nõn 21/10/2008 tarih ve 16263 sayõlõ yazõlarõnda söz konusu parseller 1/25000 ölçekli tespitinde sit ve köy yerleşim alanõ dõşõnda kaldõğõ belirlenmiştir. Kuşali mevkiinde 561 nolu par- sel İzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi kapsamõnda kalmaktadõr denilmektedir. DEĞERİ: 1. PARSEL = 1 350,00 YTL. VE 2. PARSEL = 5.500,00-YTL Satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 06/01/2009 Salõ günü saat 1. PARSEL İÇİN 10.00-10.05, 2. PARSEL İÇİN 10.10-10.15 arasõnda Dikili Adliyesi Müza- yede Salonu adresinde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetinin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar var- sa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhü- dü baki kalmak şartõyla 16/01/2009 Cuma günü saat 1. PARSEL İÇİN 10.00-10.05, 2. PARSEL İÇİN 10.10-10.15 arasõnda Dikili Adliyesi Müzayede Salonu adresinde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse taşõnmaz en çok artõranõnõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, ar- tõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyeninin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõnõn toplamõn- dan fazla ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş ta- lebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetinin %20’si nispetinde pey akçesi (Yeni Türk Lirasõ ve devlet tahvili dõşõn- daki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõ- cõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masraflarõ ile 18% KDV, tapu alõm harcõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala- rõm dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr, aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikle- ri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõ- nacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir ör- neği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yuka- rõda yazõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ile satõş ilanõnõn tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerine ka- im olacağõ ilan olunur. 17.11.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleride dahildir. (Basõn: 64277) TÜRK KALP VAKFI Sigara içenler bugün kendinize bir fırsat yaratın sigarayı bırakın. 19 Mayıs Cad. No:8 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 212 07 07 (pbx) http://www.tkv.org.tr Nüfus cüzdanõmõ, yemek kartõmõ, bankamatik kartõmõ kaybettim. Hükümsüzdür. MUAZZEZ MENGİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog