Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 29 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B Kamera yanıltmaz amma.. Yandaş eylemde istenen kala- balık oluşturulamamışsa, kame- rayı topluluğun en kalabalık gö- rüntü vereceği bölgeye yönlen- dirirsiniz.. Haberin içinde “büyük kalabalıklar” türünden sözcük- lerle, görüntüde yarattığınız yapay imajı beslersiniz..Ya da tam ter- si on binler, yüz binlerin katıldık- ları etkinliklerde, kameranız gü- venlik nedeni ile boş tutulmuş kürsü etrafında takılır kalır.. Bü- yük katılımı geçiştirir, bir de ey- lemin bütünlüğü içinde öne çıkan vurgulamalar, sloganlar yerine topluma sevimli gelmeyecek en aykırı ayrıntıları haberin ağırlığına oturtursunuz... Toplumsal algı- lama, tepkiler, gerçeğin tam ter- si olarak bile geliştirilebilir. İnsanlığı, milyarları, ülkemiz insanını çarpan büyük ekonomik kriz üzerinden de, gerçek yaşa- nanlar, olup bitenler ile algıla- nanlar arasında çok büyük çar- pıtmalar, uçurumlar gündem- de... İstanbul’dan küçücük bir haber üzerinden söze girelim; siz de ha- berlerden izleyebildinizse, mini- büs fiyatlarına önce zam yapıl- dığını, sonra da geri alındığını duymuş olabilirsiniz. Minibüs şo- förleri ile vatandaşlar arasındaki konuya ilişkin sohbetlerden öğ- rendiğime göre... Özetle, zam ka- rarı bir anlamda derneğin, mini- büs patronlarının girişimleri ile gündeme gelmiş. Bu zam kara- rı yolcular ya da seçim öncesi si- yaseten belediyeler yönetimleri- nin çabaları ile geri dönmüş de- ğil. İsyan bayrağını kaldıranlar mi- nibüs şoförlerinin kendileri. Yani günde bilmem kaç saat direksi- yon sallayarak, minibüs sahibine tıkır tıkır parasını ödedikten son- ra kalanı ile ailelerini geçindirmeye çalışanlar. Ortak koro halinde zam kara- rına karşı başkaldırışlarını, ses- lerini yükselterek, yolculara an- latıyorlar... “Ağabey bu krizde, yolcu zamdan sonra bu minibü- se biner mi? Bir kere boşalma- yagörsün. Zaten doldurabildiği- miz saatler çok sınırlı. Yanarız, aç kalır, evimize ekmek götüremeyiz.. Benim apartmanımda birkaç gün içinde üç komşum birden işsiz kaldı.” “11 kişilik ailede 7 kişi ça- lışıyorduk. 3 kişiye düştük. Kriz büyük değilmiş.. Sanki çocuk kandırıyorlar...” Önceki akşam Yıldıztabya’ya uzanan Gaziosmanpaşa mini- büsünde, yine şoför besbelli ta- nış yolculara sıcak gelen, zamma karşı duruşlarının öyküsünü bal- landırarak anlattıktan sonra, soh- bet geçim derdi, kriz üzerinden koyulaştı. Doğrusu iktidara gel- dikleri günlerden bu yana, varoş sokaklarında AKP iktidarı, Baş- bakan Erdoğan’a yönelik bu ka- dar sert, sesli eleştiriler duyma- mıştım. Başbakan’ın “hamdol- sun” sözcüğü, krizi baştan cid- diye almama çabası, en azından şimdilik, yaşananların sıcağında çok batmış. İşsiz kalanlara da devlet kesesinden para dağıtıla- cağı açıklaması sevindireceği- ne sanki daha bir kızdırmış.. “Si- gortasız, kayıtsız bile olsa düzenli işin, maaşın yerine kime ne kadar arayla verilecek bir iki yüz lira ça- re olur mu?” sorusu ile işini yeni kaybetmiş biri sesini yükseltince, bir diğeri kömür dağıtımı dene- yimine ilişkin isyan bayrağını açı- yor: “Adamın evi, arabası var, utanmadan gözümün önünde kömürü alıyor. Yüzüne bağırdım, partili olduğu için haksız kayırıl- dığını söyledim. Ben istemedim, verdiler deyip aldı. İnatla takip et- tim, evinde soba kullanmadığını biliyordum. Başkasına sattığını gözlerimle gördüm...” Karşı gö- rüş, savunma için ağız açan çık- madı.. Şaşırdım... AKP’ye oy vermiş yüzde 47, ağırlıklı varoşlar, yoksul kesimler ilk kez gerçekten kendilerinden yana siyaset, krizde çözümden çıkış beklentileri içine girmiş bu- lunuyorlar. Sonuç olarak iktida- rını emperyalizmin işbirlikçi poli- tikalarına, piyasalar düzeninin kirli çıkarlarına oturtmuş siyasi ira- de, güçlü iktidarında ilk kez ger- çek ekonomiye, yoksulların so- runlarına dönük çözüm üretme zorunluluğu ile yüz yüze geliyor. Pembe masallar içinde çalışan sayısının artmadığı sanal büyüme rakamları ile, sadaka düzeninde, inançlar sömürüsü, ılımlı İslam projelerinde, kitleleri uyutmak ne kadar kolay olduysa, şimdi kriz- de, işten atılmalar patlarken, iş- sizliğe çözüm üretecek gerçek re- çeteler yaratmadan halkı inan- dırmak o kadar zor... Sadece AKP için değil elbette, seçimlerde iktidarda söz sahibi olmak isteyen bütün partiler için çok zor. Hele solda geçinen par- tilerin söyleyecek sözleri olmaz- sa, işleri daha bir zor... DTP’nin bile işsizliğe karşı çözüm üretme reçeteleri olmadan yerel seçim- lerde Kürtçülük üzerinden siya- setle patlama yapacağını san- ması bana göre hiç de gerçekçi değil... İşte en çok bu nedenlerle AKP’nin krizden çıkış reçeteleri- ni, muhalefet partilerinin ürete- cekleri sosyal içerikli, gerçekçi çözüm önerilerini, her seçmen vatandaş gibi merakla bekliyo- rum. Muhalefet açısından ilk sı- nav, herhalde bugün Ankara’da DİSK ve KESK öncülüğünde dü- zenlenmiş, krize karşı ilk miting olacak... İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Fotoğrafın Bütünü soner@cumhuriyet.com.tr ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cep telefonu kullanõcõlarõna yeni olanaklar su- nacak Üçüncü Nesil Mobil Haberleşme Sistemi’nin (3N) kurulmasõnõ öngören iha- lede üç operatör yarõştõ. Bilgi Teknolojile- ri ve İletişim Kurumu’ndaki ihalede lisans bedelleri bant genişliğine göre belirlendi. En geniş frekans bandõnõ içeren A lisansõ asgari 285 milyon Avro’dan satõşa çõkarõldõ. Lisans için kapalõ zarfla Vodafone 298, Turkcell 287, Avea 285 milyon Avro ver- di. Daha sonra yapõlan açõk arttõrmada Avea 348 milyon Avro verirken Turkcell 358 mil- yon Avro teklifiyle ihaleyi kazandõ. Turk- cell iptal edilen önceki ihalede A lisansõna 321 milyon Avro teklif vermişti. B lisansõ için asgari tutar 250 milyon Av- ro olarak belirlendi. Kapalõ zarfla Vodafo- ne ve Avea 250 milyon Avro teklif etti. B lisansõ ihalesi kurayla sonuçlandõ. İhaleyi Vo- dafone kazandõ. İhaleye 3 operatör katõldõğõ için son yet- kilendirme lisansõnõn verildiği C lisansõnda sadece Avea kaldõ. Avea bu lisans için as- gari tutar olan 214 milyon Avro teklif etti. İhalede verilen teklifler toplam olarak KDV dahil 1 milyar 970 milyon YTL’yi buldu. Gray: Ülkeye bağlıyız Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanõ Ian Gray de, uluslararasõ faaliyet gösteren şirketlerinin tecrübelerini Türkiye’ye akta- racaklarõnõ belirterek “İhalede verdiğimiz teklif, Türk Lirası olarak KDV dahil 600 milyon YTL civarında. Bu, çok önemli çünkü uluslararası bir şirket ola- rak Türkiye’ye ne kadar bağlı olduğu- muzu ortaya koyuyor” dedi. Türktan: C istiyorduk Avea İcra Kurulu Başkanõ Cüneyt Türk- tan ise, zorladõklarõnõ ve belirli rakamlara ka- dar yükseldiklerini belirterek şunlarõ söyle- di: “Amacımız C lisansını almaktı. Çok mutluyuz. Lisans anlaşmaları onaylan- dıktan sonra en kısa sürede hizmete gi- receğiz. Zaten altyapı yatırımlarımızı yapmaya başlamıştık.” İhalede verdikle- ri fiyatõn KDV dahil 512 milyon YTL ol- duğunu dile getiren Türktan, haziran ayõnõn ardõndan hizmet vermeye başlamayõ he- deflediklerini ifade etti. İhalenin ardõndan taslak imtiyaz sözleş- mesi hazõrlanacak. Aralõk ortasõnda görüş için Danõştay’a gönderilecek sözleşmenin, Danõştay’dan en çok 2 ay içinde gönderil- mesi gerekiyor. Operatörler, sözleşmenin imzalandõğõ tarihten itibaren en erken 3 ay sonra bu hizmeti sunmaya başlayabilecek. İhalede lisans alan şirketler, gelecek 20 yõl içinde üretilecek yeni nesil mobil sistem li- sanslarõnõ da almõş olacak. ERDOĞAN: BİRBİRİMİZE ÇALIM ATMAYALIM ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tay- yip Erdoğan, küresel kriz konusunda finans ve reel sek- törleri uyararak “Bu gemi hepimizin ortak gemisi, bu gemi bir yerden su almaya başlarsa hep beraber ba- tarız. Bu süreci birbirimize çalım atarak değil da- yanışma içinde sürdürelim” dedi. Türkiye Yatõrõm Destek ve Tanõtõm Ajansõ Danõşma Kurulu, dün Başbakan Tayyip Erdoğan’õn başkanlõğõn- da toplandõ. Toplantõya, ekonomi ile ilgili bakanlar ve müsteşarlarõ, iş dünyasõnõn temsilcileri katõldõ. Erdoğan konuşmasõnda şöyle dedi: “Bu hepimizin sorunudur. Dayanışmamız ülkemizi bu kriz döneminde fırsata dönüştürmek suretiyle Türkiye’yi 2009 sonunda çok daha olumlu istikamete taşıyacaktır. Birbirimi- ze çalım atarak değil dayanışma içinde sürdürelim bu süreci. Bir kriz var, şahsım için, kurumum için fır- sata dönüştüreyim dersek haksızlık olur.” UNAKITAN: BORÇLANMA MALİYETİ ARTTI Ekonomi Servisi - Maliye Bakanõ Kemal Unakıtan, dünyanõn krizi iyi yönetemediğini savundu. Unakõtan, “Epey zamandan beri krizden etkilenmeye başladık” dedi. Unakõtan, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenlediği “Global Finansal Kriz ve Türkiye’ye Etkileri” konulu konferansta, Krizin etkilerinin dünyayõ sardõğõnõ hatõrlattõ. Türkiye’de bütçe ve cari açõğõn önemli iki sorun ol- duğunun altõnõ çizen Unakõtan Türkiye’nin daha fazla ta- sarruf yapmasõ gerektiğine değindi. Türkiye’nin büyük bir borç sorunu aldõğõnõ belirten Unakõtan, “Bizim şimdi en fazla bankalarımız biraz telaşa düştü. ‘Be- nim sendikasyon kredim var, nasõl ödeyeceğim?’ Son- ra bakıldı ki o kadar çok fazla telaş edecek bir du- rum yok. 2008’de 3-4 milyar dolar. 2009’da ödeye- cekleri 10 milyar dolar civarında. Onları da rahat ra- hat çevirebilirler” şeklinde konuştu. MERKEZ BANKASI RAPORU: BORÇ KORKUTUYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye’de ha- nehalkõ borcu 2008 Eylül itibarõyla 2007 sonuna göre yüz- de 24, faiz ödemeleri yüzde 19.8 arttõ. Merkez Banka- sõ tarafõndan hazõrlanan ve yõlda iki kez yayõmlanan Fi- nansal İstikrar Raporu’nda şu saptamalar yer aldõ: - 2007 sonuna kõyasla 2008 eylül itibarõyla konut kre- dileri yüzde 22.1, diğer krediler yüzde 35.3 arttõ. - Kredi kartõ bakiyelerinin artõşõ sürdü. Bu bakiyele- rin faize tabi kõsmõ 2007 sonunda 8.1 milyar YTL’den 2008 eylülde 10.1 milyar YTL’ye yükseldi. - Tasfiye olunacak kredi kartõ ve tüketici kredisi bor- cu olan kişi sayõsõ yüzde 39.8’lik bir artõşla 911 bin 456 kişiye ulaştõ. - Hanehalkõnõn toplam finansal varlõklarõ, 12.2 arta- rak 351.6 milyar YTL’ye çõktõ. - Reel sektörün kullandõğõ yabancõ para kredi tutarõ 146.2 milyar dolar oldu. Ciliv:Hizmethazirandabaşlayacak Turkcell İcra Kurulu Başkanı Sü- reyya Ciliv, “Kriz olmasına rağmen KDV’sini de eklerseniz bu teklif 858 milyon YTL’dir. Bu banttan müşte- rilerimize en iyi hizmeti sunacağız. Bu frekansı kullanma hakkını alırken 1 milyar YTL’ye yakın bir kaynak ya- ratmak önemli” dedi. Turkcell’in ha- ziran veya temmuz ayında 3N hizmeti sunmasını öngördüklerini belirten Ciliv, ihale şartnamesine göre para- yı peşin ödeyeceklerini kaydetti. Cep telefonundan görüntülü haberleşmeyi sağlayacak 3N için yapõlan ihalede A lisansõnõ 358 milyon Avro’luk teklifle Turkcell kazandõ. B lisansõnõ kurayla Vodafone alõrken, C lisansõ da Avea’da kaldõ. Toplam ihale tutarõnõn 2 milyar YTL’yi bulduğu ihalede her servis sağlayõcõ bir lisans aldõ 3N ihalesinde herkes kazandõ 3Nnegetirecek? * Kablosuz ve mobil ortamda interne- te hõzlõ ve kaliteli şekilde ulaşõlcak. * Mobil televizyon hizmeti ve mobil te- lefondan görüntülü görüşmek de müm- kün olacak. * 3N teknolojisi ile sunulan görüntülü görüşme, görüntülü haber, cep telefo- nunda televizyon / canlõ yayõn seyre- dilmesine izin verecek. * Hastayõ uzaktan izleme ve erken müdahaleye olanak tanõyacak. Sağlõk servisleri, mobil eğitim hizmetleri, da- ha gelişmiş m-devlet hizmetleri, akõl- lõ ev gibi uygulamalarõn, dünyada 3N abonelerinin sayõsõnõ artõracağõ öngö- rülüyor. * A tipi lisans 45Mhz, B tipi lisans 35Mhz ve C tipi lisans 30Mhz frekansta iletişime olanak tanõyor. Frekanslar arasõndaki en büyük fark, bir baz is- tasyonundan eşzamanlõ olarak 3N hiz- metlerinden yararlanabilecek abone sayõsõ. * B ve C lisanslarõna sahip operatörler, daha az aboneye aynõ kalitedeki hizmeti sağlayabilecekler. A tipi lisans 6 şerit- li bir veri otobanõna benzetilecek olur- sa, B tipi lisans 4, C tipi lisans ise 2 şe- ritli bir otoban olarak düşünülebilir. Mustafa Kemal’in askerleriyiz Kavgamõz, kavgamõz karanlõklarla Dövüşürüz dâim güneş gibi Bağõmsõzlõk için her tür düşmanla KONFERANS Konuşmacı (E.) Alb. ERDAL SARIZEYBEK Konu ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ VE TERÖR Tarih: 29 Kasõm 2008 Cumartesi Saat 13.00 Yer: Muratpaşa Belediyesi Yeni Hizmet Binası Konferans Salonu Fener Kavşağı İletişim: 0242 244 34 24 / 0532 401 71 62 / 0505 884 68 54 Destek Verenler: Antalya Ulusal Güçler Birliği Platformu - Antalya Tabip Odası - Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Dergisi - Biz Kaç Kişiyiz Derneği - Cumhuriyet Kadınları Der.- Eğitim İş Sen. - Mülkiyeliler Birliği - Tür- kiye Gençlik Birliği - Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Der. SEN GELMEZSEN ÇOK EKSİĞİZ ANTALYA ADD VE CUMOK ÇAĞRISI www.addantalya.org www.cumokantalya.org 30 KASIM 2008 PAZAR Saat: 11.00 KONUĞUMUZ, “MASKESİZ SOYGUN” VE “BABAM SAĞ OLSUN” KİTAPLARININ YAZARI, CUMHURİYET GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ Sayın İLHAN TAŞCI ile kahvaltılı aydınlanma toplantısında bir araya geliyoruz. KONU: TARİKAT-SİYASET-TİCARET ÜÇGENİ VE BABALAR GİBİ SATANLARIN ÇOCUKLARI Tarih: 30 Kasım 2008 Pazar Saat 11.00 Yer: Kadıköy Aden Otel İletişim: 0555 432 32 29 - 0535 636 59 11 0537 871 82 34 Lütfen yerinizi ayırınız. 0216 337 57 97 Açık büfe kahvaltı ederi: 20 YTL İSTANBUL CUMOK DAVETİ www.cumok.org BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’ndan ÇAĞRI “CUMHURİYETÇİLER ARASI SİYASET” Prof. Dr. Mümtaz Soysal Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Tarih : 30 Kasım 2008 Pazar Saat : 14.00 -17.00 Yer : Eysan Oteli Rıhtım Cad. No: 26 Kadıköy / İstanbul İletişim: 0212 327 65 16 0216 346 24 40 - 0532 262 36 18 Yurttaşlara açıktır. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ELELE VAKFI “ Gazilerimiz için ne yapsak azdır.” T.C. Ziraat Bankası Ankara Kızılay Ş. 39025990-5002 YTL Tel: 0312 431 99 36 www.elele.org.tr T.C. İZMİR 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/5539 SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN; TAPU KAYDI: İZMİR, Bayraklõ 1.Bölge, Bayraklõ Mh.301 pafta, 2007 ada, 18 parsel, 151,50 m2 arsa üzerinde 1629 Sk. No:25 K.3 D.8 Bayraklõ/İzmir adresinde 2/16 arsa paylõ 8 nolu meskendir. TAŞINMAZ EVSAFI: İzmir İli. Bayraklõ İlçesi. 1.Bölge,1629 Sk. N:25 3.kat 8 nolu mes- ken dairesidir.Tapu kaydõna göre Bayraklõ, Belediye kayõtlarõna göre Fuat Edip Baksõ mahal- lesinde, 1629 Sokaktan 25 numara olan Papatya apartmanõnõn Zemin üstü 3. katõnda (son kat) yer alan 8 B.B.nolu meskendir. Parsel doğusunda 1629 Sok. ile güneyinde 1615 sokaklara cep- heli olup diğer yönler de diğer parsellere komşudur. Parsel köşe başõ konumundadõr. Taşõnmaz ruhsatlõ inşa edilmiş olup 8 nolu meskenin yapõ kullanma izin belgesi olduğu, meskenin 9 ya- şõnda ve 6-10 yaş arasõ b.a yapõlar için %10 yõpranma paylõ olduğu tespit edilmiştir. Meskenin 2 oda, Salon, Mutfak, Banyo ve WC. ve 1 balkondan ibaret olduğu, döşeme kaplamalarõnõn õs- lak hacimlerde seramik, diğer hacimlerde karo plaka, duvar kaplamalarõnõn õslak hacimlerde fa- yans, diğer hacimlerde ve tavanlarda sõvalõ ve badanalõ olduğu, mutfağõnda mermer banko ile mdf malzemeden mamul mutfak dolaplarõ, banyosunda duş+alafranga hela taşõ ve lavabo, wc de alaturka hela taşõ ve lavabo bulunduğu, balkonda demir korkuluk mevcut olduğu bilgileri edi- nilmiştir.Meskende õsõtma soba ile yapõlmakta, bina b.a.karkas yapõ tarzõnda, yõğma tuğla du- varlõ olarak inşa edilmiştir. DEĞERİ: Taşõnmaz bulunduğu konum itibariyle Ekrem H.Üstündağ İlköğretim okuluna 123 mt, Eski Camiine 168 mt, Katolik Kilisesine 138 mt. M.Recep Ündey Sağlõk ocağõna 124 mt, Anadolu t Caddesine 225 mt, Ege körfezine 440 mt direkt ve yürüme mesafesindedir. Beledi- ye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşõnmaza ulaşõm kolaydõr. Günün ekonomik şartlarõ, paranõn satõn alma gücü,taşõnmazõn yeri, mevkii, alanõ, imar durumu, parsel üzerindeki taşõn- mazõn yapõ tarzõ, yapõ sõnõfõ, yõpranma payõ, inşaat kalitesi, malik hisseleri, civardaki yapõlaş- ma ve yerleşme yoğunluğu, belediye hizmetlerinden yararlanõp yararlanmadõğõ hususlarõ, ula- şõm ve yol durumu, değerini etkileyebilecek diğer hususlarõn da dikkate alõnmasõ neticesinde TOPLAM: 75.000,00 YTL.SI OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. SATIŞ ŞARTLARI: 1 Satõş Tarih ve Saatleri: 13/01/2009 tarihinde saat: 11.00 - 11.10 2.Satõş Tarih ve Saatleri: 23/01/2009 tarihinde saat: 11.00 - 11.10 saatleri arasõnda İZMİR ll. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõ mecmuu- nu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile taşõnmaz 23/01/2009 günü aynõ ve saatlerde ikinci ar- tõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile muhammen bedelin %40'õnõ bulunduğunda ihale olunur. 1-Artõrmaya iştirak iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nisbetinde pek akçe- si veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile yapõlõr. Alõcõya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale damga resmi, KDV ve tapu harcõnõn 1/2 si, gayrimenkulun tahliye-teslim masraflarõ alõcõya, tel- laliye harcõ ile tapu harcõnõn 1/2 si ve taşõnmazõn ayninden doğan vergiler satõş bedelinden öde- nir. 2-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile birlikte 15 gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr. Aksi halde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 3-Satõş bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmez ise İİK.nun 133.maddesi gere- ğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %50 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutu- lacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksõzõn kendilerinden tahsil edilecektir. 4-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ ön- ceden verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilecektir. 5-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin takibe ilişkin 2007/5539 Esas dosya numarasõyla memurlu- ğumuza başvurmalarõ, yine tapu sicilinde taraf olup tebliğ edilemeyen ilgililere işbu ilanõn 127. maddesi uyarõnca tebliğ yerine geçeceği ilan olunur. 17/11/2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahilir. (Basõn: 63825) T.C. SERİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/4827 Esas. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi ve evsafõ; 1.TAŞINMAZ. Antalya ili Serik İlçesi Aya- noz köyü tapusunda kayõtlõ 47 nolu parsel 3,360 m2 miktarlõ taşõnmaz BAHÇELİ KARGİR EV vasõflõ olup parselin ka- dastro yolu mevcutur. Taşõnmaz üzerinde kargir ev ve sera mevcut olmakla borçluya ait olduğu tespit edilen 3,50 * 12 m tabanlõ alana oturtulan yõğma kargir binanõn dõş cephesi sõva- sõz, elektriği ve içme suyu mevcuttur. Ayrõca 675 m2 alana sa- hip olan demir iskelet üzerine kurulu plastik örtülü sera bu- lunmaktadõr. Taşõnmazda borçlunun 3/16 hissesine tekabül eden kõsmõ satõşa sunulacaktõr. SATIŞ SAATİ: 15.30- 15,40 arasõnda SATIŞA ESAS DEĞERİ: 20.000,00-YTL. 2.TA- ŞINMAZ. Antalya ili Serik İlçesi Ayanoz köyü tapusunda ka- yõtlõ 60 nolu parsel 163.375 m2 miktarlõ taşõnmaz TARLA va- sõflõ olup parselin kadastro yolu mevcut olmayõp ulaşõmõ tar- la yolu ile yapõlmaktadõr. DSİ sulama sisteminde kullanõlan sulu tarõm arazisi olan parsel ağaç yetiştirciliği ve bahçe tesi- sine elverişlidir. Taşõnmazda borçlunun 4275/138240 hisse- sine tekabül eden 5052 m2 lik kõsmõ satõşa sunulacaktõr. SA- TIŞ SAATİ: 15.45- 15.55 arasõnda SATIŞA ESAS DEĞERİ: 29.100,00 YTL. Satõş Şartlarõ; 1-Birinci açõk arttõrma 09/01/2009 günü sa- at 15.30-15.55 arasõnda yukarõda belirtilen saatlerde Serik İc- ra Dairesinde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada muhammen kõy- metlerinin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklar toplamõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile arttõrma on gün daha uzatõlarak onuncu gün olan 10/01/2009 tarihinde aynõ yer ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse, ilanda gösterilen sürenin sonunda en çok arttõrana ihale edi- lecektir. Şu kadar ki arttõrma bedeli malõn tahmin edilen kõy- metinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhan- lõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõm- dõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetlerin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktara kadar banka te- minat mektubunu vermeleri lazõmdõn Satõş bedeli üzerinden yasal oranda KDV, ihale damga resmi ve tellaliye bedelleri ile alõcõ tarafõndan yatõrõlmasõ gereken tapu harç ve masrafla- rõ ile tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Gayrimenku- lün aynõndan olan birikmiş emlak vergisi satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (irtifak hakkõ sahipleri) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi tak- dirde haklarõ tapu sicilinde sabit olmadõkça paylaşmadan ha- riç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bede- lini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõ- cõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara- sõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt fai- zinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temer- rüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu miktar varsa önce teminat bedelinden alõnacak- tõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği taktirde isteyen alõcõ- ya bir örneği gönderilir. 6-Satõşa iştirak edeceklerin şartna- meyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, sa- tõş ilanõnõn tebligat yapõlamayan ilgililere gazete ile ilanen tebliğ yerine kaim olacağõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ 2007/4827 Esas sayõlõ dosya numarasõyla Mü- dürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 13/11/2008 (Basõn: 64012)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog