Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 29 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr TEŞEKKÜR 25.11.2008 tarihinde Hakk’õn rahmetine kavuşan canõmõz, sevgili oğlumuz merhum ÖMER AKSOY’un tedavisini 2 yõl boyunca titizlikle yürüten, kõymetli Doç. Dr. YEŞİM ERALP, Doç. Dr. ESRA KAYTAN ve ekipleri başta olmak üzere; hastalõğõ süresince ilgi, sevgi ve her türlü yardõmlarõ ile ona destek olan mümtaz insan BAHA ÇAKIROĞLU, eşi ASUMAN ÇAKIROĞLU ve tüm CAN DOSTLARINA, ayrõca onu son yolculuğuna uğurlayan ve başsağlõğõ dileklerini ileten tüm akraba ve dostlarõmõza teşekkürü borç biliriz. AKSOY AİLESİ T.C. ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2008/173 Davacõ Orman Genel Müdürlüğü tarafõndan davalõlar Şerif Şenol ve arkd.aleyhine açõlan Tes- pit ve Tescil davasõnda; Aydõn Alan mirasçõsõ Fuat Alan; Hamdi Alan mirasçõlarõ Ünal Alan, Metin Alan, Hamiye Öğen; Hatice Aktaç mirasçõsõ Ömer Aktaç; Hatuncuk Alan mirasçõlarõ Fuat Alan, Aydõn Alan mi- rasçõsõ Derya Alan; Hüseyin Erdem mirasçõsõ Necla Erdem; Mahire Öge; Muhibe Alp mirasçõ- larõ Saffet Alp, Muhsine Alp, Nurten Alp ve Necla Alp; Ahmet Lütfõ Alp mirasçõlarõ Mediha Alp, Mehtap Alp; Selahattin Alp mirasçõlan Sevilay Kefeli ve Yeşim Kürkçü; Saniye Aktaç mi- rasçõlarõ Makbule Aktaç, Mebrule Aktaç, Dursun Aktaç ve Mustafa Aktaç; Saniye Yerli miras- çõlarõ Şerafettin Yerli ve Nizamettin Yerli; Halis Yerli mirasçõlarõ Nurten Yerli, Gül Nihal Yerli ve Aşkõn Yerli; Sultan Tekkaya mirasçõlarõ Sakine Erol, Fatma Karer, Sabia Gürsoy ve Güner Ka- raağaç; Haki Tekkaya mirasçõsõ Emine Tekkaya; Şevket Fazla mirasçõsõ Suzan Fazla; Zekiye Alan mirasçõlarõ Naime Alan ve Leyla Alan; Zeynep Dursun'un tüm araştõrmalara rağmen tebli- ğe yarar açõk adresleri tespit edilememiş va duruşma gününün gazete ilanõ ile duyurulmasõna ka- rar verilmiş olup; mahkememizin 28.04.1986 tarih ve 1984/614 Esas, 1986/160 Karar sayõlõ ka- rarõ, Yargõtay 5.Hukuk Dairesi'nin 30.01.2007 tarih ve 2006/14653 Esas, 2007/639 Karar sayõlõ ilamõyla bozulmakla, davanõn Mahkememizin 2008/173 Esas sõrasõna kaydõ yapõlmõştõr. Yukarõ- da adõ geçen davalõ/dahili davalõlarõn Ordu 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin duruşma salonunda 16.02.2009 tarihinde saat: 09:10'da yapõlacak olan duruşmasõna gelmedikleri, vekille temsil edil- medikleri ya da savunma göndermedikleri takdirde duruşmanõn yokluklarõnda yapõlacağõ gibi karar da verileceği tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 26/08/2008 (Basõn: 49072) T.C. URLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/419 tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri. A - TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tapuda İzmir ili, Urla ilçesi, İskele mh. kanlõ çeşme mevkii, 23 cilt, 2238 sayfa, 139 ada, 14 parselde kayõtlõ 1587 m2 alanlõ İKİ KATLI BETONARME DEPO VE MESKEN ZEYTİNLİ TARLA vasfõnda taşõnmazdaki tam his- senin satõşõdõr. B - TAŞINMAZIN ADRESİ: Yenikent mh. Hasan Tümerk cd. No: 85-Urla-İZMİR C-TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Taşõnmaz iki katlõ betonarme depo ve mesken ve zeytinli tarla vasõflõ olup % 7 yapõlaşma iz- ni vardõr. Yerden yaklaşõk 1 mt. yüksekliğinde demir parmaklõklarla çevrili olup içerisinde çeşitli meyve ağaçlarõ bulunmaktadõr. Ta- şõnmazõn içerisinde dublex tipte zeminde salon mutfak wc üst katta 3 oda banyo bulunan bölüm ile bu kõsmõn altõnda iki odasõ ban- yosu mutfağõ bulunan müstakil kullanõlmaya uygun bölüm vardõr. Taşõnmaz malzeme ve işçilik olarak 1. sõnõf olup yaklaşõk toplam 240 m2 kapalõ 30 m2 açõk alan olmak üzere toplam 270 m2 inşaat alanõna sahiptir.Taşõnmazda kullanõlan malzemeler girişi ve mut- fak zemini üst kata çõkõlan merdiveni mermer üst katta antre mermer kaplõ olup salon ve odalar ahşap parke kaplõdõr. Binanõn ban- yosu wc sinin yerleri duvarlarõ seramik ve fayans kaplõdõr. Binanõn banyo wc ve mutfak armatür, vitrifiye ve aksesuarlarõ 1. sõnõf olup mutfak dolaplarõ hazõr mutfak tipindedir. Ayrõca binanõn dõşõnda/kuzeyinde 4,50x10,00mt. Ebadõnda faal havuz bulunmaktadõr. D - TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Urla Belediye Başkanlõğõnõn 21.11.2008 tarihli 6340/18087 sayõlõ cevabi yazõsõ ile taşõn- mazõn Kaks: 0,07 olmak üzere iki katlõ konut inşaat izni vardõr.Taşõnmazõn numarataj adresi; Yenikent mh. Hasan Tümerk cd. No: 85’tir. E - TAŞINMAZ İÇİN TAKDİR OLUNAN KIYMET: Taşõnmaz 500.000.00.YTL muhammen bedelden satõlacaktõr. SATIŞ ŞARTLARI; 1-Satõş 02.02.2009 günü saat:13.30'den -13.40'e kadar Urla İcra Müdürlüğü’nde Urla Adliyesi -İzmir adre- sinde açõk artõrma sureti ile yapõlacaktõr. Artõrmada tahmin edilen değerin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõ- nõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõ ile 12.02.2009 günü saat: 13.30’den-13.40'e kadar Urla İcra Müdürlüğü Urla Adliyesi-İzmir adresinde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Artõrmada bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müd- det sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve sa- tõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõnõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraf- larõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen de- ğerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar milli banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõ- cõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, damga vergisi, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harç ve masrafla- rõ ile tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Tellaliye resmi, birikmiş emlak vergisi borçlarõ ve satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ faiz ve masra- fa dair olan iddialarõn dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt fai- zinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşõ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ ka- bul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin 2007/ 419 tal. Sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olu- nur. 21.11.2008 (İİK. m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 63817) Vatikan Müslümanlara teşekkür etti Dış Haberler Servisi - Vatikan’da görevli üst düzey bir kardinal, Avrupa’da “Tanrõ düşüncesini yeniden kamusal alana soktuklarõ için” Müslümanlara teşekkür etti. Katolik kilisesinin inançlar arasõ ilişkiler bölümü başkanõ Kardinal Jean- Louis Tauran, Vatikan’õn resmi gazetesinde yayõmlanan konuşmasõnda, dini konularõn bugünün Avrupa’sõnda daha önce olduğundan daha fazla konuşulduğunu ve yazõldõğõnõ belirterek “Müslümanlar Avrupa’da, toplum içinde Tanrõ için yer açõlmasõnõ talep eden önemli bir azõnlõk haline geldiler” diye konuştu. Medvedev’in Küba ziyareti Dış Haberler Servisi - Rusya Devlet Başkanõ Dimitriy Medvedev, Venezüella’nõn ardõndan Latin Amerika gezisinin son ayağõ Küba’ya giderek, Devlet Başkanõ Raul Castro ile bir araya geldi. 2000’den beri Küba’ya giden ilk Rus lider olan Medvedev’in ziyareti, Sovyetler Birliği’nin dağõlmasõndan sonra Küba ile ara verilen müttefiklik ilişkilerini yeniden kurma çabasõ olarak değerlendiriliyor. Medvedev’in, Venezüella ziyareti sõrasõnda da sosyalist ticaret bloku “Bolivarcõ Alternatif”e katõlmak istediğini söylediği öğrenildi. Ucuz ilaç engelleniyor Dış Haberler Servisi - Avrupa Komisyonu anti- tekel yetkilileri, pahalõ ilaçlarõn ucuz muadillerinin satõşõnõn büyük ilaç firmalarõnca engellendiğini, bu yüzden Avrupalõlarõn 2000-2007 yõllarõ arasõnda 3 milyar Avro (Yaklaşõk 6 milyar 40 milyon YTL) fazladan harcama yaptõklarõnõ bildirdi. Avrupa Komisyonu’nun araştõrmasõna göre, aralarõnda Pfizer, GlaxoSmithKline ve Sanofi Aventis’in bulunduğu büyük firmalar, ucuz muadil ilaçlarõn piyasaya çõkõşõnõ, davalar açarak ve tek bir ilaç için çok sayõda patent başvurusunda bulunarak erteliyor. Hatta bir keresinde bir ilaç için 1300 başvuru yapõlmõş. Böylece muadil ilaçlarõn piyasaya verilmesi ortalama yedi ay geciktiriliyor. ‘Erkeksen tüm orduyu gönder’ Dış Haberler Servisi - El Kaide örgütünün iki numaralõ ismi Eymen el Zevahiri, Afganistan hükümetinin Taliban’la görüşme çabasõnõn ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin başarõsõzlõğõnõ gösterdiğini söyledi. El Zevahiri, aşõrõ dinci bir örgüte ait internet sitesinde yayõmlanan video kaydõnda, ABD’deki mali krizin arkasõnda, Irak ve Afganistan’daki operasyonlarõnõn yattõğõnõ, vergi mükelleflerinin bedel ödediğini söyledi. El Zevahiri, ABD’nin, Pakistan’da El Kaide yanlõsõ militanlara yönelik askeri operasyonunun, ABD Başkanõ George Bush’un komşu Afganistan’a takviye asker göndermesi halinde bile başarõsõzlõğa uğrayacağõnõ ifade ederek “Sana meydan okuyorum Bush, erkeksen tüm Amerikan ordusunu Pakistan’a gönder” diye konuştu. Mumbai’deki 2 günlük dehşet sona erdi. Kanlõ saldõrõlar komşularõn arasõnõ açabilir Hindistan’õn gözü Pakistan’daDış Haberler Servisi - Hindistan’õn ti- cari başkenti Mumbai’de 20’yi aşkõn İs- lamcõ militanõn çarşamba gününden beri estirdiği terör dalgasõ dün güvenlik güçleri tarafõndan sona erdirilirken, 150 kişinin ölümüne yol açan saldõrõlarõn, eski düş- manlar Hindistan ile Pakistan’õn arasõnõ aç- masõndan endişe ediliyor. Hint özel kuvvetlerinin lüks oteller Obe- roi ve Tac Mahal’deki teröristleri etkisiz ha- le getirmesiyle, odalarõnda mahsur kalan on- larca kişi dün serbest kaldõ. Türkiye’nin Ye- ni Delhi Büyükelçisi Levent Bilman, Mel- tem ve Seyfi Müezzinoğlu çiftinin ardõndan, mahsur kalan üçüncü Türk vatandaşõ Ya- semin Erden’in de 43 saatlik bekleyişin ar- dõndan sağ salim kurtulduğunu açõkladõ. Otellerde bulunan cesetlerle birlikte ma- kineli tüfekler ve el bombalarõyla yapõlan sal- dõrõlarda hayatõnõ kaybedenlerin sayõsõnõn 150’yi bulduğu ve bunlarõn 15’inin polis, en az 15’inin yabancõ olduğu bildirildi. Ölen ya- bancõlarõn İsrail, ABD, Almanya, Japonya, Kanada, Avustralya ve İngiltere uyruklu ol- duğu haberleri gelirken, aralarõnda ABD’li- lerin de olduğu çok sayõda yabancõnõn da yaralandõğõ ifade edildi. Yaralõlarõn top- lam sayõsõ ise 300’ün üzerinde. 5 İsrailli rehine öldü Güvenlik güçleri oteller, hastaneler, tren istasyonu ve karakollarda kontrolü sağladõktan sonra, Mumbai’nin Yahudi mahallesindeki terörist grubu etkisiz ha- le getirmek için operasyon başlattõ. Gör- gü tanõklarõ, güvenlik güçlerinin Ortodoks Yahudi hareketi Habad Lubavitch’in bi- nasõnõn dõş cephesinde gedik açmasõnõn ardõndan patlamalar meydana geldiğini kaydetti. İsrail’in Yeni Delhi Büyükelçi- liği, operasyon sõrasõnda 5 İsrailli rehinenin öldüğünü kaydetti. Dev otellerde saklanan teröristler olabilece- ği, Tac Mahal’de büyük miktarda patlayõcõ ele geçirildiği kaydedildi. En az 9 militan ölü ele geçirilirken Maharaştra Eyaleti İçişleri Baka- nõ R.R. Patil, sağ yakalanan bir militanõn Pa- kistan vatandaşõ olduğunu söyledi. Daha önce adõ duyulmamõş Deccan Müca- hitleri örgütü adõna üstlenilen saldõrõlarõn arka- sõnda kimlerin olduğu merak konusu. Kendisi- ni bu örgütün üyesi olarak tanõtarak bir televizyon kanalõna, “Hindistan’da Müslümanlara zul- medildiğini” söyleyen ve hapishanelerdeki tüm Müslümanlarõn serbest bõrakõlmasõnõ iste- yen kişinin kimliği araştõrõlõyor. Hint Başbakan Manmohan Singh’in, “saldırganları engellemeyen komşuların bunun bedelini ödeyeceği” uyarõsõnõn ar- dõndan, Hindistan Dõşişleri Bakanõ Pranab Muherji, gelen ilk istihbarat bilgilerine gö- re kanlõ saldõrõlarõn arkasõnda “Pakistan’daki bazı unsurların bulunduğunu” ileri sürdü. Hindistan Deniz Kuvvetleri ise saldõrganla- rõn bazõlarõnõn sürat motorlarõyla kente sõz- dõklarõ bilgisi üzerine, Mumbai açõklarõna Pa- kistan’dan gelen MV Alfa adlõ kargo gemisi- ne el koydu. Hindistan’õn The Times of India gazetesi, Mumbai’de 1993 ve 2005’te düzen- lenen ve ikisinde de 200’ü aşkõn kişinin öldüğü saldõrõlarõn arkasõndan Pakistanlõ teröristlerin çõktõğõnõ hatõrlatõrken bu defa saldõrganlarõn ABD, İngiltere ve İsrail vatandaşlarõnõ özel olarak hedef seçtiklerine dikkat çekti. Pakistan’õn Dawn gazetesi Hindistan’õn orta kesimindeki Deccan bölgesinin adõ- nõ kullanan yeni bir örgütten çok, Pakis- tan’daki Leşker-i Tayibe veya Hint Mü- cahitleri gibi örgütlerden şüphelenildiği- ni yazdõ. Pakistan istihbarat şefi Hindistan yolcusu İngiliz gazetesi Guardian’daki yorum- da, genç ve eğitimli Müslüman Hintliler tarafõndan gerçekleştirildiği sanõlan sal- dõrõlarõn, “sembolik binalarda, çok sa- yıda Batılıyı öldürmeyi hedef alan, eş- zamanlı” El Kaide terör örgütü eylem- lerini anõmsattõğõna işaret edildi. Buna kar- şõn, 1947’den beri 3 kez savaşan Hindis- tan ve Pakistan arasõnda son yõllardaki yu- muşamanõn saldõrõlar nedeniyle darbe al- masõnõn, militan gruplarõn isteyeceği şey olduğunun altõ çizildi. Pakistan gazetesi The News, “Hindis- tan Pakistan’a kötü kötü bakıyor” baş- lõklõ haberinde, “eleştiri oklarının he- defindeki Hindistan istihbaratının suç- layacak yer aradığı” belirtildi. Hindistan Başbakanõ Manmohan Singh’in, Pakistan Devlet Başkanõ Asıf Ali Zerdari ve Başbakanõ Yusuf Rıza Gi- lani ile telefon görüşmelerinde, Pakistan istihbarat servisinin başõndaki Korgene- ral Ahmed Şuja Paşa’nõn bilgi alõşveri- şi için Hindistan’a gelmesini istediği bil- dirildi. Pakistan hükümetinden yapõlan açõklamada da Başbakan Gilani’nin, “her iki ülkenin terorizmle mücadele ettiği- ni” vurgulayarak Hintli mevkidaşõnõn ta- lebini kabul ettiği belirtildi. Pakistan istihbarat servisi geçen yõllarda, bazõ terör saldõrõlarõnda parmağõ olduğu ge- rekçesiyle suçlanõyordu. Pakistan Savunma Ba- kanõ Ahmed Muhtar ise bu tür iddialarõn yan- lõşlõğõnõn daha sonra ortaya çõktõğõnõ savundu. 4 günlük ziyaret için Hindistan’õn batõ böl- gesinde bulunan Pakistan Dõşişleri Bakanõ Şah Mahmud Kureyşi, Yeni Delhi hükü- metine “politik davranmama” çağrõsõ ya- parak “Ortak bir düşmanımızı yenmek için el ele vermeliyiz” dedi. Hint güvenlik güçleri teröristlerin bastığı oteller ve Yahudi mahallesinde kontrolü iki gün sonra sağlayabilirken ölü sayısının 150 olduğu bildirildi. Saldırganların, Pakistan bağlantılı ve El Kaide sempatizanı genç Hintli Müslümanlar oldukları sanılıyor. (Fotoğraflar: REUTERS/AFP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog