Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30369 / 1 YTL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 KASIM 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Durmak Yok... Gerilemeye Devam! Bugün Ankara’da büyük bir miting var. İşçi ve me- murlar, “Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz” sloganıyla, saat 13.00’da Sıhhiye’de buluşacaklar. DİSK ve KESK mitingin düzenlenmesine öncülük etti, Türk-İş’e bağlı pek çok sendika da katılacağını açıkladı. TMMOB başta olmak üzere pek çok meslek kurulu- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Seçmen Kütüklerindeki Gerçekler Bugüne dek yapılan genel veya yerel seçimlerin üs- tüne şu veya bu nedenle gölge düşmedi. Sonunda seçimlerin de tartışılır duruma gelmesi- ni başardık. Yüksek Seçim Kurulu yerel seçimlerde oy kulla- nacak seçmen sayısının 2007 genel seçimine oran- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada MESUT YILMAZ: YASADIŞI OLUŞUM EMNİYET’E KAYDI 8. Sayfada KESK ve DİSK tarafõndan, sivil toplum örgütleri ve si- yasi partilerin desteğiyle bugün Sõhhiye Meydanõ’nda, “İş- sizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşõ Emek, Barõş ve De- mokrasi Mitingi” düzenleniyor. Emekçiler saat 09.00’da Hipodrom alanõnda toplanacak. Saat 10.00’da Türki- ye’nin pek çok ilinden gelen katõlõmcõlar kortej oluştura- rak mitingin gerçekleştirileceği Sõhhiye Meydanõ’na doğ- ru yürüyüşe geçecek. Saat 13.00’da miting başlayacak. Mitingle ilgili olarak DİSK Başkanõ Çelebi, krizin Türkiye’yi teğet geçmeyip, işçi sõnõfõnõ tam kalbinden vurduğunu kaydetti. Bugüne kadar uygulanan politikalarõn en ağõr bedelini emekçilerin çek- tiğini belirten Çelebi, Türkiye’nin bugüne kadar yaşanan en ağõr krizle karşõ karşõya kaldõğõnõ kaydetti. “Bu eylem halkõn ey- lemi, siyasal görüşleri, tercihleri ne olursa olsun, duyarlõ olan bütün halkõn bu sürece katkõ vermesi gerekiyor” dedi. KESK Genel Evren, de “AKP iktidarõna birinci ihtar eylemi- ni” gerçekleştireceklerini kaydetti. Evren, “Bugün emekçiler IMF’nin sözcüsü olan AKP hükümeti ile Ankara Sõhhiye Mey- danõ’nda gerçek anlamda bir toplusözleşme yapmak için bu- luşacağõz. İşten atõlmalarõn yasaklanmasõnõ, asgari ücretten vergi alõnmamasõnõ, zamlarõn geri alõnmasõnõ, işsizlik fo- nundaki emekçilerin alõn teriyle biriktirdiğimiz paralarõmõza dokunulmamasõnõ talep ediyoruz” dedi. 7. Sayfada Mitingi siyasi partilerden meslek odalarõna, aydõn ve sanatçõlara kadar toplumun her kesimi destekliyor AKP’ye ihtar eylemi Ergenekon kapsamõnda tutuklu olan Tolon’un tahliye talebinin görüşülmesi için Adli Tõp raporu istenecek Savcõ Öz’ün itirazõ reddedildiMİT içindeki rahatsızlık Ergenekon davasõnõ yakõndan izleyen CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Tuncay Güney’in MİT elemanõ olduğu sav- larõyla ilgili olarak “Bu konudaki belgenin sõzdõrõl- masõ, MİT içindeki rahatsõzlõğõn yansõmasõ. Ergenekon davasõ bir ajanõn provokasyonuyla yönlendirilen düzmece bir davadõr” diye konuştu. 9. Sayfada Araştırma komisyonu kurulsun Sadettin Tan- tan, MİT’in Türkiye’nin saygõn ve stratejik kurum- larõndan biri olduğunu, böylesi bir kurum hakkõnda kamuoyunda kuşkular uyandõğõnõ belirterek “TBMM bir araştõrma komisyonu kurmalõ ve Türkiye’nin böy- le önemli bir kurumuna yönelik iddialarõ, komplolarõ araştõrmalõ, açõklõk getirmeli” dedi. 9. Sayfada Hâkimin takdir hakkı Tolon’un sağlõk nedeniyle tahliye talebinin görüşülebilmesi için Adli Tõp’a sev- kine karar verildi. Savcõ Öz ise karara “TCK ve CMK’de tahliye sebepleri açõkça yazõlmõştõr; burada has- talõk sebebiyle tahliye olgusu bulunmamaktadõr” diyerek itiraz etmişti. Mahkeme, savcõnõn yasal düzenlemele- ri yok saydõğõnõ belirterek itirazõ reddetti. 9. Sayfada ERDOĞAN DA İŞLEM YAPMIŞ Deniz Feneri yolsuzluğunda sahte vekâlet düzenle- mekle suçlanan İstanbul 10. Noteri’ne Tayyip Er- doğan’õn da yolunun düştüğü anlaşõldõ. Ulaştõğõmõz belgeye göre, Başbakan Erdoğan, 1998 yõlõnda Ha- yati Yazõcõ’ya davalarõnõ takip etmesi için verdiği ve- kâletnameyi, İstanbul Laleli’de bulunan 10. Noter İs- met Büyükkõlõç’a düzenlettirdi. Erdoğan’õn bizzat “noter huzurunda” vekâletnameyi imzaladõğõ kayda geçirildi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 4. Sayfada IPI BAŞKANI DAVID DADGE: AKP hükümetinin tavrı diktatörce Gazetemizi ziyaret eden Uluslararasõ Basõn Enstitüsü Başkanõ David Dadge, AKP hükümetinin medyaya karşõ tutumunu eleştirdi. AKP’nin tutumunu dikta- törce bulduğunu belirten Dadge, “Hükümet etme gö- revini yaparken derilerin kalõn olmasõ gerekir” dedi. “Herkesin kendileriyle aynõ fikri paylaşmayacağõ ger- çeğine alõşmalõlar” diye konuşan IPI Başkanõ, “Si- yasetçi eleştiriden muaf değildir” diye konuştu. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun haberi 10. Sayfada Tehlikeli gerginlik Hindistan’ın ticari başkenti Mumbai’de 20’yi aşkın İslamcı mili- tanın çarşamba gününden beri estirdiği terör dalgası dün güven- lik güçleri tarafından sona erdirilirken, yaklaşık 150 kişinin ölü- müne yol açan saldırıların, iki nükleer güç Hindistan ile Pakistan’ın arasını açmasından endişe ediliyor. Hindistan’ın, “saldırganların topraklarında üslendiği” iddialarını kabul etmeyen Pakistan hü- kümeti, istihbarat şefini bilgi alışverişi için komşu ülkeye gönder- meyi kabul etti. Bir otelde mahsur kalan üçüncü Türk yurttaşı Ya- semin Erden’in de kurtulduğu açıklandı. Yahudi mahallesindeki ope- rasyon sırasında 5 İsrailli rehinenin öldüğü bildirildi. 11. Sayfada DTP Ardahan Miting olaylı geçti ŞEHİT POLİSLER’E VEDA - İs- kenderun’da önceki gün PKK’li te- röristler tarafından düzenlenen sal- dırıda şehit düşen polis memurları İb- rahim Darıcı ile Halil Aksak tören- lerle toprağa verildi. 8. Sayfada DTP’nin yerel seçim gezileri çer- çevesinde dün Ardahan’da düzen- lediği miting olaylara sahne oldu. Çevrede toplanan yaklaşõk 200 ki- şi DTP’li milletvekillerine çürük domates attõ, taş ve sopalarla sal- dõrdõ. Eski MHP İlçe Başkanõ Le- vent Pehlivan’õn mitingden bir gün önce “DTP’lileri Ardahan’a sokmayacağõz” açõklamasõnõn olay- larõn fitilini ateşlediği belirtildi. Olaylarda çok sayõda kişi gözaltõ- na alõndõ. 5. Sayfada Aleviler istemedi Çamuroğlu tepkisi Alevi Bektaşi Federasyonu Baş- kanõ Ali Balkõz ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanõ Köksal Toptan’õ ziyaret etti. Toptan’õn gö- rüşmeye katõlmaya çağõrdõğõ AKP’li Reha Çamuroğlu, Alevi ör- gütlerinin tepkisi üzerine salondan ayrõlmak zorunda kaldõ. Toptan, Alevilerin taleplerini inceleyece- ğini bildirdi. 8. Sayfada Gaziantep’te kaza: 9 ölü Yasin Fõrat’õn kullandõğõ minibüs, Gaziantep-Nizip karayolunun 23. kilometre- sinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir TIR ile çarpõştõ. Kazada Ayşe Kap- lan, Osman Fõrat, Yasin Fõ- rat, Zöhre Kaplan, Zehra Yõlmaz, Mustafa Karaman, Dursun Kõlõç, Şükrü Yõlmaz ve Müslüm Doğan yaşa- mõnõ yitirdi. 3. Sayfada Gül’ün dikkat çeken daveti Her yol bu notere çıkıyor ‘KRİZ EMEKÇİYİ VURDU’BÜYÜK BULUŞMA SIHHİYE’DE ‘AKP’Yİ RAHATSIZ ETME ZAMANI’ Fotoğraflar:AP Türkmenistan’a giden Cum- hurbaşkanõ Gül, Erdoğan’õn “yalan yanlõş haber yapõyor- lar” dediği ve akreditasyon- larõ yenilenmeyen gazeteci- lerden Hürriyet muhabiri Tu- ran Yõlmaz’õ uçağõna davet etti. Gül, Türk cumhuriyet- lerine “ilişkileri daha da can- landõralõm” çağrõsõ yaptõ. FI- RAT KOZOK’un haberi 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog