Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 28 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Laikliğin Tanımı... Din, laiklik ve demokrasi kavramları en çok tartışılan konudur Türkiye’de... Laikliğin kuramsal çerçeveliği AKP’nin 2002’de iktidara gelmesiyle yavaş yavaş ortadan kalk- maya başlamış, 2007 seçimlerinin ardından ka- musal alanda kendisini göstermiştir. Çağdaş ve eşitlikçi eğitim sisteminin tarikat şeyhlerinin buyruğuna verildiği saklanmayan bir gerçek. Türkiye’de tek laiklik tanımı yok. Laikliğin yerini demokrasi ve özgürlükler aldı, laiklik ta- nımı yeniden tartışılmaya başlandı. 12 Eylül askeri faşizmi “laik cumhuriyet” kav- ramının altını oydu, okullara “zorunlu din dersi” ko- nularak tartışma yaratırken, 1990’lı yıllarda baş- layan küreselleşme sürecinde anlamını yitirdi. Aslında 1970’li ve 80’li yıllara bakmakta yarar var... Fransız Devrimi ruhban sınıfına karşı cumhuri- yetçi laikliği yaşama geçirmişti... Peki İslamda “ruhban sınıfı” var mıdır? Elbette yoktur! Günümüzde “din baronları” İslamda “ruhban sınıfı”nı oluşturuyor, tarikatların kapitalist sis- temden yararlanıp parasal güç olarak ortaya çıkmasından sonra. Fethullah Gülen “din baronu”dur, bu konuda en büyük eleştiriyi yapanlardan birisi de “Milli Ga- zete” yazarı Mehmet Şevket Eygi’dir. Fethullahçılar işini bilir, kendi çıkarları doğrul- tusunda “durumdan vazife” çıkarır. Fethullahçı Zaman, Ergenekon’u “cadı avına” dönüştürüp, “Susurluk’tan Ergenekon”a uzanan sürecin üzerini örttü... Serdar Akinan’ın (Akşam - 3 Kasım 2008) ya- zısından bir bölüm: “Ergenekon soruşturması kapsamında Susur- luk uzantısı son derece kirli isimler temizlenecekken cemaat bunu muhalefeti susturacak bir cadı avı- na çevirtti.” Serdar Akinan, Fethullahçıların maskesini işte böyle düşürdü. 12 Eylül’ün darbeci-faşist paşalarıyla işbirli- ği yapan, kendi ekonomik çıkarlarını koruyup kol- lamak için 1999 seçimlerinde Bülent Ecevit’in DSP’sine destek veren Fethullahçılar, bankacılıktan tekstile; medyadan inşaat sektörüne değin dün- yanın her yerinde ekonomik bir güç yarattılar... Bugün eğitim sistemindeki etkinlikleri yüzlerce özel okulla ortada durmuyor mu? Kara Afrika ülkelerinden Malezya’ya; Arna- vutluk’tan Avustralya’ya dek dünyanın dört bir yanında okulları var Fethullahçıların. Türkiye’deki okullarını, hastanelerini, dersha- nelerini saymakla bitiremem... Son altı yıldır İngiltere ve Almanya’ya giren, iki ülkede siyasi ilişkiler kuran Fethullahçılar, salt Fransa ve Yunanistan’a giremiyorlar. Yunanistan’la pazarlıkları sürüyor... Heybelia- da Ruhban Okulu yeniden açılırsa, Fethullahçı- lar Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin yo- ğun olduğu bölgelerinde okul açabilecekler... Önceki gün bir meslektaşımla Fethullahçıları ko- nuşuyordum. Onlara çok yakın olan meslektaşım şöyle dedi: “Başbakan Tayyip Bey’le Fethullah Gülen’in ara- sı iyi değil... Gülen, hükümetle ilişkilerini Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül aracılığıyla ve bazı ba- kanlarla sürdürüyor. Yerel seçimlerde ve milletvekili seçimlerinde CHP’yi desteklerler, tıpkı Ecevit’i des- tekledikleri gibi... Çünkü Fethullahçılar kendi çı- karlarına bakarlar, 12 Eylül darbesinde olduğu gi- bi. Deniz Baykal’ın bir işareti yeter de artar bile...” Bu senaryo bana pek inandırıcı gelmedi! Çünkü Fethullah Gülen ABD’nin denetimi al- tındadır, oradan kendisine yeşil ışık gelmediği sü- rece yüzü AKP’ye dönük olacaktır. Laikliğin yaygın söylenme biçimi, din ile evren ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Çağ- daş ve uygar toplumlarda kişileri yakından ilgi- lendirir. Birey, din ve inanç özgürlüğünü istediği gibi ya- şar. Namaz kılmadı, oruç tutmadı, kiliseye gitmedi diye baskı altında tutulmaz. Laiklik evrenseldir, çağdaş ve uygar olmakla eşanlamlıdır. Zorunlu din dersleri, başta Aleviler olmak üze- re, devlet okullarında eğitim gören farklı dinlerdeki çocuklara dayatılıyor. Okullara mescit açılıyor, mezarlıklarda, camilerde uygulamalı din dersleri yapılıyor! Çağdaş ve uygar bir toplumda din dersleri zo- runlu değildir. Laikliğe sahip çıkıp koruyacağız! Eğer koruyamazsak topal ördeğe benzeyen de- mokrasimiz de yıkılır! hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart yahoo.com Baykal hafta sonu Ege’de İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal, bir dizi açõlõş gerçekleştirmek amacõyla yarõn Muğla, pazar günü de İzmir’de olacak. Baykal iki yõl önce temelini de kendisinin attõğõ Muğla Belediyesi Kongre Merkezi’nin açõlõşõnõ gerçekleştirecek. Baykal pazar günü de saat 12.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafõndan Çiğli Sasalõ’da yapõmõ tamamlanan Sasalõ Doğal Yaşam Parkõ’nõ hizmete açacak. CHP Genel Başkanõ daha sonra Kocaeli’ne hareket edecek. ADD’den Ergenekon paneli ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafõndan düzenlenen “Demokrasi, Hukuk ve Ergenekon” konulu panel yarõn Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleştirilecek. ADD Genel Başkan Yardõmcõsõ Prof. Dr. Şina Akşin’in yönetiminde gerçekleştirilecek panelde, İP Genel Başkanvekili Mehmet Bedri Gültekin, ADD Genel Sekreteri Suay Karaman, CHP Grup Başkanvekili Hakkõ Süha Okay, emekli Tümgeneral Osman Özbek ve Yargõtay Onursal Cumhuriyet Başsavcõsõ Vural Savaş konuşma yapacak. Farabi Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak etkinlik ile ilgili ayrõntõlõ bilgi, 0 312 232 43 44 numaralõ telefondan edinilebilir. Şehitlerin adı ölümsüzleşiyor ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Silifke Belediyesi’nin Mukaddem Mahallesi’nde yaptõrdõğõ parka, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sõnõr Karakolu’na yapõlan hain saldõrõda yaşamõnõ yitiren şehit Jandarma Uzman Onbaşõ Rasim Eser’in adõ verildi. Duygulu anlarõn yaşandõğõ törene, Silifke Belediye Başkanõ Bayram Ali Öngel ve belediye yetkilileri ile Mersin Muharip ve Gaziler Derneği Silifke Temsilcisi İbrahim Kulu, Garnizon Komutanõ Personel Binbaşõ İbrahim Alan, Jandarma Komutanõ Yüzbaşõ Emrullah Büyük, Emniyet Müdürü Mehmet Yüceli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazõm Alp Alkan ile şehit Rasim Eser’in yakõnlarõ katõldõ. Adana’ya yeni üniversite istemi ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Adana’ya 5 Ocak Üniversitesi adõyla ikinci bir kamu üniversitesi kurulmasõnõ istedi. Meclis’e sunduğu teklifle, Adana’nõn 15 ilçesi, 2 milyonu aşkõn nüfusu ile bölgede öncü rol oynadõğõna vurgu yapan Güvel, Adana’ya kurulacak ikinci bir devlet üniversitesinin yerel potansiyelin harekete geçirilmesinde ve bölgesel gelişmenin hõzlandõrõlmasõnda yararlõ olacağõnõ kaydetti. CHP ve MHP yöneticileri seçmen kütüklerinin sağlõklõ olmadõğõ düşüncesinde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Seçmen sayõsõnõn bir yõlda “6 milyon” artmõş gö- rünmesi dikkati çekerken CHP grup başkanvekilleri Hakkı Süha Okay ve Kemal Anadol, “Seçim güvenliği sakatlandı. Seçmen transferleri iddiala- rı var” uyarõsõnda bulundu. 21 Ekim 2007 tarihinde ger- çekleştirilen halkoylamasõnda 42 milyon 626 bin 733 kişi ile seçmen kütüğü oluşturulurken yerel seçimler öncesinde bu sa- yõsõnõn 48 milyon 265 bin 644 olarak açõklanmasõ tartõşma yarattõ. CHP Grup Başkanve- kili Hakkõ Süha Okay, “2 mil- yon da kayıp seçmen olduğu söyleniyor. Bu iş bir muam- ma. Mükerrer yazım da ol- maması gerekir, çünkü va- tandaşlık kimlik numarası gerekiyor. Sağlıklı bir seçim yapılamayacak gibi görünü- yor. YSK seçimleri dürüst, tarafsız bir biçimde gerçek- leştirmek zorundadır. Seç- men kütükleri sağlıklı bir biçimde oluşturulmalı ve de- netlenmelidir” açõklamasõnõ yaptõ. Okay, özellikle belediye başkanlarõ CHP’li olan İzmir ile Ankara’da da Çankaya ilçesi- ne seçmen transferi savlarõna dikkat çekti. Okay, “Toplu nakiller olursa ve bunlar da tespit edilirse seçim kurulla- rına itiraz edilebilir. Seçmen kütüklerini inceleyeceğiz, ör- gütler de nakilleri inceliyor. Ama büyük kentlerde bun- ları saptamak kolay değil” dedi. CHP grup başkanvekili, İz- mir milletvekili Kemal Anadol da İzmir’de Nafiz Gürman Ma- hallesi ile Atakent’te muhtar- larõn “anormal bir nakil ev- rakıyla karşı karşıya kaldı- ğına” dikkat çekti. Anadol, “İzmir’e başka illerden yo- ğun nakiller olduğu söyleni- yor. Ben de Bilgi Edinme Yasası’na göre, üç büyük il- deki ilçeler arası ve başka il- lerden nakilleri sordum. An- cak bunun yanıtı gelene ka- dar, seçmen kütükleri ke- sinleşmiş olacak” dedi. Anadol, “Nakil ilmüha- berlerini eskiden muhtarlar verirdi, bu yetki onlardan alındı, beyan esas alınarak nüfus müdürlüklerine baş- vuruda bulunuluyor, onlar da kayda geçirip muhtarlar- dan bunun kontrolünü isti- yor. Muhtarlar, biz bunu kontrol edemeyiz diyorlar. Nasıl kontrol etsinler? Kon- ya, Kütahya, Afyon’dan İz- mir’de seçmen taşındığı iddia ediliyor. Çankaya için de bu tür iddialar var. Seçmen kü- tükleri sakatlanmıştır. Se- çim güvenliği zedelendi” gö- rüşünü dile getirdi. MHP’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Faruk Bal da olmayan kişilerin ya da mükerrer kayõt- larõn yapõlmasõ durumunda bu- nun adrese dayalõ nüfus siste- mini kökünden sarsacağõnõ, so- rumluluğun da hükümete ait olacağõnõ belirtti. Bal, “Bu sis- teme dayalı yapılacak seçim üzerinde şaibeler oluşturur. Onun için YSK ile il, ilçe se- çim kurulları ciddi şekilde dikkatle bir çalışma yaparak seçmen kütüklerini doğru bi- çimde oluşturmalıdır” dedi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da YSK Baş- kanõ’nõn 6 milyonluk “ola- ğandışı” oy artõşõyla ilgili tat- min edici bir açõklama yapa- madõğõnõ belirterek “Umut ediyorum toplumda, seçim sonuçlarına güvensizlik ya- ratmayacak bir gerekçeyle, oy artışı izah edilir. Aksi takdirde seçim sonuçları- nın üzerine şaibe düşer” di- ye konuştu. Seçmen sayõsõnõn bir yõlda 6 milyon artmasõnõ dikkat çekici bulan CHP grup başkanvekilleri, Kütahya, Konya ve Afyon’dan İzmir’e; Ankara’da da diğer ilçelerden Çankaya’ya seçmen kaydõrõldõğõ savlarõnõ gündeme getirerek seçim güvenliğinin şimdiden sakatlandõğõnõ belirtti. MHP Grup Başkanvekili Şandõr da YSK Başkanõ’nõn 6 milyonluk “olağandõşõ” oy artõşõyla ilgili tatmin edici bir açõklama yapamadõğõnõ söyledi. 6MİLYON YENİ SEÇMEN ‘Bu rakamlar doğruysa 2007 yanlış’ TESAV Başkanõ Erol Tuncer seçmen sayõsõnda bu oranda bir artõşõn mümkün olamayacağõnõ belirterek “Eğer bu rakamlar doğruysa 2007 yanlõş. Daha önceki seçim dönemleri arasõnda ortalama 3.5 milyonluk artõş varmõş. Ama bu kez 6 milyon birden artmõş olmasõ mümkün değil’’ dedi. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Seç- men kütüklerinin adre- se dayalõ kayõt sistemi- ne göre sõfõrdan yeniden yazõlmasõ nedeniyle seç- men sayõsõnõn 22 Tem- muz 2007’ye oranla yaklaşõk 6 milyon art- masõ, tartõşmalarõ da be- raberinde getirdi. Araştõrmacõ Tarhan Erdem, YSK’nin adrese dayalõ kayõt sistemin- deki bilgileri direkt kul- lanmasõnõn doğru olma- dõğõnõ belirterek, “Ad- rese dayalı nüfus sayı- mı doğru mu, değil mi? Onu söylemek zor. Bence, bunu İçişleri Bakanlığı’nın ya da İstatistik Genel Mü- dürlüğü’nün inceleyip bir karar vermesi la- zım. Asıl mesele, seç- men kütüklerinden so- rumlu kurum YSK’dir. YSK’nin, ad- rese dayalı nüfus tespit çalışmasını aynen kul- lanarak seçmen kütü- ğü yapmasının yasa- lara uygun olduğunu iddia etmek zor. Yani ben oradan aldım 48 milyon dediği zaman sorumluluğu Nüfus Genel Müdürlüğü’ne bırakıyor” dedi. 13 Mart’ta yapõlan bir yasa değişikliğiyle seç- men kütüklerinin söz konusu kayõt sistemin- den yararlanõlarak yapõ- lacağõna karar verildi- ğini ifade eden Erdem şunlarõ kaydetti: “Siya- si partiler demeliydi ki: ‘Kardeşim YSK’de- ki Seçmen Kütüğü Ge- nel Müdürlüğü’nün fonksiyonu ne olacak?’ Seçmen kütüğü YSK ve yargı organlarının dışına çıkıyor. Bunu kabul ediyorlar mı, et- miyorlar mı? Mesele bundan ibaret. Burada 1961’de kurulan bir sistem değişiyor.” TESAV Başkanõ Erol Tuncer ise ortaya çõkan farklõlõğõn kaynağõna ilişkin elinde bir belge olmadõğõnõ, ancak raka- mõn yanlõş olduğunu dü- şündüğünü söyledi. Tuncer şöyle konuştu: “Ortada ciddi bir konu var ve araştıra- cağız. Eğer bu rakam- lar doğruysa 2007 yan- lış. 2002’den 2007’ye nasıl değişmiş? 41 mil- yon 291 binden, 41 milyon 571’e çıkmış. Daha önceki seçim dö- nemleri arasında da ortalama 3.5 milyon- luk artış varmış. Ama bu kez 6 milyon birden artması mümkün de- ğil. Ayrıca 1987-2007 arasındaki 6 genel se- çimde seçmen sayısının nüfusa oranı yüzde 52- 57.5 arasında. Ama bu sefer yüzde 68.5. Bu da çok fazla. Sonuçta her- kesin bu tabloyu araş- tırması lazım.” Köksal Toptan özür diledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Başkanõ Köksal Toptan, kadõn mil- letvekillerinin eşlerine verilen yemek için DTP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’õn dağ- daki PKK’li eşine de davetiye gönderilmesiyle ilgili olarak kamuoyundan özür diledi. Dün gazetecilerin konuya ilişkin sorularõ- nõ yanõtlayan Toptan, önceki gün kadõn mil- letvekillerinin eşlerine verilen yemekle ilgi- li DTP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’õn, 1999 yõlõndan bu yana aranan dağdaki PKK’li eşi Salman Kurtulan için de davetiye gön- derildiğinin anõmsatõlmasõ üzerine şunlarõ söyledi: “Önce bir şeyi düzeltmem gerekir. Bizim görevli arkadaşlara talimatımız üzerine, kadın milletvekillerimizin eşleri- ne, Meclis arşivindeki bilgilere göre de ev- li olan milletvekillerimizin eşlerine dave- tiye gönderdiler. Ben zaten yurtdışınday- dım, onları kontrol etme imkânım yoktu. O arada bir dikkatsizliğimiz de oldu. Onun için arkadaşlarımız da bir açıklama yapıyor Mecliste, ama basınımızın hassa- siyetine teşekkür ediyorum. Kamuoyumuzdan özür diliyorum, bunu yapmamamız lazımdı, ama benim 3 gün Ürdün’de olmam, arkadaşlarımızın dik- katsizliği, böyle bir sonuç doğurdu. Onun dışında yemekte her şeyi konuştuk. Ülke- nin sorunlarını, siyasetin zorluklarını ko- nuştuk. Milletvekili eşi olmanın zorlukla- rını konuştuk. Dostça bir sohbet oldu, güzel oldu.” ‘YALANYANLIŞYAZANLARLADEVAMETMEYİZ’DEDİ,AKREDİTASYONİPTALLERİNİSAVUNDU Erdoğan’dan medyaya gözdağı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlõk’taki ak- reditasyonu iptal edilen gazete- cilerle ilgili olarak “Yalan yan- lış haber yapanlarla yola de- vam etmeyeceğiz” dedi. Erdoğan, partisinin kadõn kol- larõ tarafõndan düzenlenen “Ulus- lararası İş’te Kadın Kongre- si”ne katõldõ. Çok sayõda tür- banlõnõn yer aldõğõ kongrede ko- nuşan Erdoğan, kadõnõ özel ha- yata hapseden, kamu alanõndan dõşlayan, cinsiyet ayrõmcõlõğõna dayalõ baskõcõ ve tutucu anlayõş- larõn asla medeni olamayacağõ- nõ savundu. Kadõnlarõn iş yaşa- mõndaki istihdamõnda yaşanan sorunlara da değinen Erdoğan, tekstil ve konfeksiyon alanla- rõnda istihdam edilen 2 milyon 700 bin kadõnõn yalnõzca 700-800 bininin kayõt altõnda olduğunu söyledi. Erdoğan, “Demek ki tekstil sektöründe yüzde 25 kayıt altında, yüzde 75 kayıt dı- şında. Bunun adı zulümdür, zulüm” diye konuştu. Kongreden ayrõlõrken gazete- cilerin sorularõnõ yanõtlayan Er- doğan, ekonomik paketin ne za- man açõklanacağõna ilişkin bir so- ru üzerine paketle ilgili çalõş- malarõnõn sürdüğünü belirtti ve “Şu gün denmez” dedi. Çalõş- malarõ tam, sağlõklõ olarak so- nuçlandõrdõktan sonra gerekli açõklamalarõ yapacaklarõnõ ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz aslında peyderpey pa- keti uygulamaya koyduk. Var- lıkların Türkiye’ye nakli ve içerdeki varlıkların bu nokta- da kayıt altına alınması hu- susları aslında paketin bir ne- vi adımıdır. Yani bir insan, bir girişimci kendi kayıt dışı varlıkları var da eğer bunu sermayesine bir güç olarak ila- ve etmiyor, sürekli olarak dev- letten böyle bir şey bekliyorsa tabii ki doğru bir şey değil. Onun için finans sektörüne de bazı davetlerimiz, çağrılarımız oldu biliyorsunuz. Kredi ça- ğırma gibi bazı yanlışların içi- ne girmemeleri hususunda hep beraber taşın altına elimizi so- kacağız ve en az zararla bu kri- zi atlatacağız.” Erdoğan, IMF’ye ilişkin bir soru üzerine de, “IMF ile gö- rüşmeler henüz netleşmedi de- vam ediyor” dedi. Bir gazetecinin “Yıllardır si- zi takip eden muhabirlerin Başbakanlık’a akreditasyon- ları iptal edildi. Bu konudaki görüşünüz nedir” sorusuna Er- doğan, “Arkadaşlar, muha- birler yalan yanlış haber ya- pıyorsa akreditasyonları iptal edilebilir. O medya organı ve- ya grubu bir başkasını gön- dersin. Yalan yanlış haber ya- panlarla biz yola devam etme- yiz. Bizim ölçümüz o. Yalan yanlış haber yapmayacak” ya- nõtõnõ verdi. ‘Seçimsakatlandõ’ DTP milletvekili Fatma Kurtulan’õn PKK’nin dağ kadrosundaki eşine davetiye gönderilmesinin çalõşma arkadaşlarõnõn dikkatsizliğinden kaynaklandõğõnõ söyledi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog