Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 28 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 GENİŞ AÇI HİKMET BİLA Çocuk Köleliği İki yıl kadar önce bir Amerikan dergisinde yayım- lanmıştı. Tüyleri diken diken eden, ruhları ürperten bir haber. Daha doğrusu kapsamlı bir araştırma. Titre- mek ve insanlığınızdan utanmak için yazının tümünü okumanıza gerek yoktu. Fotoğraflar her şeyi anlatı- yordu. Afganistan’da ‘çocuk gelinler’i ele alıyordu yazı ve fotoğraflar. Dedesi yaşında, torun torba sahibi er- keklerle evlendirilen küçücük kızların fotoğrafları… Yaşları 11’e kadar inen çocuk gelinler… Saçı sakalı ağarmış kocalarının yanında, kimi, kendine ‘büyümüş de gelin olmuş’ havası vermeye çalışan, kimi ço- cukluğun saflığıyla gülen, kimi yaşadığı olayın kor- kunçluğuyla çaresizliğin ezikliği altında ağlamaklı çocuk gelinler… Aileler, borçlarını kapatmak, aileler arasındaki so- runları gidermek ya da kızın büyütülmesi yükümlü- lüğünden kurtulmak, geçim sıkıntısını azaltmak için küçük kızlarını çocuk yaşta evlendiriyorlarmış Afga- nistan’da… Afganistan’da bu durum, ‘tarihsel gele- nekler’e de uygunmuş. Nasıl gelenekse?.. Uluslararası araştırmalar, geri kalmış ülkelerde her 7 kızdan birinin 15 yaşına gelmeden evlendirildiğini gösteriyormuş. Ya Türkiye’de?... CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Meclis Başkanlığı’na verdiği bir araştırma önergesinde, Tür- kiye’de evli her üç kadından birinin çocuk gelin ol- duğunu belirtti. “Çocukların insan hakkı ihlallerine, cin- sel istismarına ve toplumsal halk sağlığı sorununa ne- den olan erken yaş evliliklerinin nedenlerinin araştı- rılması ve önlem alınması için Meclis komisyonu ku- rulmasını” istedi. Arıtman, önergesinde, tarihe geçecek bir tanımla- ma da yaptı: “Erken yaşta evlilik çocuğa yönelik şid- dettir.” Şu sözler de Arıtman’a ait: “Erken yaş gebeliklerinde anne ve bebeklerin ölümleri dört katı daha fazladır. Er- ken evliliklerde berdel, beşik kertmesi gibi geleneksel evlilik oranları yüksektir. Genelde kendi rızası olmadan yapılan bu evlilikleri Birleşmiş Milletler, köleliğin mo- dern biçimi olarak tanımlamaktadır.” Arıtman’ın istediği komisyon kurulur ve gereği gi- bi çalışırsa, bu vahim tablo daha net olarak ortaya çı- kabilir. Çıkabilir de, önlenmesi için ne yapılır, işte ora- sı meçhul… Evlenme yaşını 14’e düşürmeyi, tecavüzde şikâyet yaşını 15’ten 14’e indirmeyi, evlenme durumunda te- cavüze cezayı ortadan kaldırmayı yasa hükmü hali- ne getirme niyet ve çabalarının olduğu bir ülkede, ne, ne kadar önlenebilir? Çocukları kölelikten kurtarmayı amaçlayan her gi- rişimin, karşısında, ‘gelenek’, ‘örf-âdet’, ‘kültürel özellikler’, ‘toplum gerçeği’, ‘din faktörü’, ‘inanç’ gi- bi bahaneler bulacağına kuşku yok. Ama o girişim- lerin, uzun soluklu bir mücadelenin parçası olduğuna da kuşku yok. Çocuk köleliğiyle mücadele kutsal bir mücadele- dir ve her türlü geleneğin, alışkanlığın, inancın, kültürün üstündedir. hikmet.bila@ntv.com.tr BARIŞ YAMAN KONYA - Konya’da 16 yaşõndaki Hüseyin Doğan adlõ çocuğun yanarak ağõr yaralanmasõna neden olan maddenin bölgeye atõlan metal ve demir parça- larõndan kaynaklandõğõ bildirildi. Atõklarõn bulunduğu bölgenin çevresi, TÜBİTAK’tan verilen raporun ardõndan kapatõldõ. Konya’nõn Karatay ilçesindeki Büyük Marangozlar Sa- nayi Sitesi’ndeki bir plastik doğrama ve mobilya atöl- yesinde çalõşan Hüseyin Doğan, geçen eylül ayõnda çu- kurda buluna yanõcõ maddenin içine düşerek ağõr yara- landõ. Hastanede 2 ay tedavi gören Doğan, sağlõğõna ka- vuştu ve taburcu edildi. Çukurlardaki bilinmeyen mad- deden dolayõ çok sayõda yurttaş ve hayvan da yaralan- dõ. Yurttaşlarõn şikâyetleri ve olayõn basõnda yer alma- sõnõn ardõndan harekete geçen Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, yanõcõ maddeden aldõğõ örnekleri geçen ey- lül ayõnda incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderdi. TÜBİTAK’ta yapõlan incelemede, bölgeye atõlan demir, bakõr, alüminyum gibi metal parçalarõnõn gü- neşin etkisiyle egzotermik, yani yanõcõ madde hali- ne geldiği belirlendi. Hülya Avşar’ın ‘Ekolojik ev’ davası İstanbul Haber Servisi - Beykoz’da yaptõrõlan ve “Ekolojik ev” olarak bilinen villanõn bedelini ödemediği, satõşõnõ engellediği ve icra takibine itiraz ettiği öne sürülen sanatçõ Hülya Avşar aleyhine açõlan “İtirazõn iptali” davasõnõn görülmesine devam edildi. İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, dava konusu evin belediye dosyasõ ve inşaat projesinin dosyada bulunduğunu belirterek konuya ilişkin Beykoz Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ve Kocaeli Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazõlan yazõlara yanõt verilmediğini tutanağa yazdõrdõ. Davacõ şirketin avukatõ Ay, tapu kaydõnõ daha sonra dosyaya sunacağõnõ ifade etti. Hâkim, İstanbul 14. İcra Müdürlüğü’ndeki dosyanõn istenmesine hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayõ erteledi. İçkili lokantaya baskı iddiası SAKARYA (Cumhuriyet) - Sakarya’nõn Pamukova ilçesinde yeni açõlan içkili bir lokantaya önceki gece yanõcõ maddeyle saldõrõda bulunuldu. İçki servisi yaptõklarõ için işyerine saldõrõ düzenlendiğini ileri süren lokanta sahibi Veli Armut, “Saldõrõyõ içki servisi yapmamõza bağlõyorum. Ancak hangi devirde yaşõyoruz?” dedi. Polis tarafõndan yapõlan ilk incelemede, yanõcõ maddenin lokantanõn arka camõndan içeri atõldõğõ ve etkisini arttõrmak için benzin kullanõldõğõ belirlendi. Hatay’õn İskenderun ilçesinde yol kontrolü yapan trafik polislerine ateş açõldõ, 4 görevli yaralandõ Teröristler 2 polisi şehit etti BİR ÇOCUK YANARAK AĞIR YARALANMIŞTI Atõk maddelerin sõrrõ çözüldü İSKENDERUN (Cumhuriyet) - PKK’li teröristlerin yol kontrolü yapan trafik polislerine ateş açmasõyla baş- layan çatõşmalarda iki polis şehit oldu, biri polis 5 kişi yaralandõ. Teröristle- rin üç kişi olduklarõ ve askeri kamuf- laj elbisesi giydikleri belirtildi. Hatay’õn İskenderun ilçesine bağlõ Denizciler Belde Belediyesi’ne ait araç garajõnõn bekçisini rehin alõp gasp ettiği otomobil ile girdiği otoyol turnikesinde denetim yapan trafik polisleriyle karşõlaşan teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtõlar. Saat 11.30 sõralarõnda meydana gelen olay sõrasõnda 12 yõllõk polis memurlarõndan İbrahim Darıcı (37) olay yerinde şe- hit düştü. Çõkan çatõşma sõrasõnda te- röristler gasp ettikleri araçla tekrar ge- ri dönüp Denizciler beldesinden dağa doğru kaçtõ. Olayõn duyulmasõnõn ardõndan alar- ma geçen ve PKK’li teröristlerin pe- şine düşen güvenlik güçleri araçta bulunanlarla Bitişik köyü Kozu Yay- lasõ yakõnlarõnda sõcak temas sağladõ. Ekipler, Bitişik köyü yakõnlarõnda yakõtõ biten otomobille bekçiyi terk edilmiş halde buldu. Bu noktadan sonra yaya olarak kaçan teröristler, Ko- zu Yaylasõ yakõnlarõnda kõstõrõldõ. Bu- rada ikinci çatõşma çõktõ. Çatõşmada Özel Harekât Timi’nde görevli 2 po- lis memuru ağõr yaralandõ. Yaralõ po- lisler götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi’nde yoğun bakõma alõndõ. Yaralı polis tedavi altında Birçok polis de telsizden yapõlan ‘kan anonsu’ üzerine hastaneye akõn etti. Ancak polislerden Halil Aksak, yapõlan tüm müdahaleye rağmen kur- tarõlamayarak şehit oldu. Polis memuru İhsan Başez’in ise tedavisi sürüyor. Özel Harekât polisleri, Amanos Dağlarõ’na yaya olarak kaçan askeri ka- muflajlõ teröristleri takibi sürdürüyor. Jandarma komandolarõn da katõlõmõy- la bölge ablukaya alõndõ. Hatay Vali- si Nusret Miroğlu ve Emniyet Mü- dürü Osman Çapalı da İskenderun’a gelerek olayla ilgili bilgi aldõ. Emni- yet Müdürü Osman Çapalõ, Denizciler beldesindeki turnikelerde kontrol ya- pan polislerin üzerine yoldan ateş açõldõğõnõ, 1 polisin olay yerinde, 1 po- lisin de götürüldüğü hastanede şehit ol- duğunu, 1 polis ile 3 sivil vatandaşõn da yaralandõğõnõ söylemekle yetindi. Yetkililer, ilk çatõşma sõrasõnda böl- gedeki evlerde oturduğu belirlenen Mehmet Zakir (58), Fatma Kaya (50) ve 1 yaşõndaki Eray Kaya’nõn da hafif şekilde yaralandõğõnõ bildirdiler. Bazõlarõ saçma bazõlarõ da kõrõlan cam- larõn yüzlerine isabet etmesi nede- niyle hafif yaralandõğõ belirtilen 3 ya- ralõ götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi. Şehit polis memuru 37 yaşõndaki İb- rahim Darõcõ’nõn acõ haberini alan Gaziantep’in Araban ilçesinde oturan ailesi yasa boğuldu. Babasõ Mustafa ile annesi Hatice Darıcı’nõn kutsal gö- revlerini yapmak üzere Suudi Arabis- tan’a gittiği belirtilen İbrahim Darõ- cõ’nõn evli ve 3 çocuk babasõ olduğu bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog