Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 28 KASIM 2008 İmsak: 5.27 Güneş: 7.00 Öğle: 11.59 İkindi: 14.23 Akşam: 16.47 Yatsõ: 18.11 LATİF SANSÜR KUŞADASI - Balõk çiftliklerinin yoğunlukta olduğu Mandalya Kör- fezi’nde 5 ayda 5 Caretta Caret- ta’nõn öldürülmesi çevrecileri is- yan ettirdi. Nesli tükenme tehlike- siyle karşõ karşõya olan kaplumba- ğalarõn beslenmek için balõk çift- liklerine yaklaştõğõ ve burada balta gibi kesici bir aletle parçalandõk- larõ tahmin ediliyor. Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derne- ği (EKODOSD) bir açõklamayla katliamõn önlenmesini istedi. EKODOSD Başkanõ Bahattin Sürücü, Mandalya’nõn son aylar- da bir ölüm körfezi olmaya başla- dõğõnõ belirterek, “Carettalar, ağ içindeki balıkları yemek istiyor. Bazıları ağlara takılarak ölüyor. Bazıları da insan kaynaklı olarak öldürülüyor. Temmuzdan bu ya- na 5 Caretta Caretta, kimliği be- lirsiz kişilerce vahşi biçimde öldü- rüldü” dedi. Sürücü, balõk çiftliklerinin bir- çok ülkede kullanõlan “Kaplumba- ğa Dışlayıcı Aygıt” (TED) kullan- masõnõn yararlõ olacağõnõ söyledi. 5 ayda 5 denizkaplumbağası baltayla öldürüldü Mimarlık eğitimi sorgulanıyor İstanbul Haber Servisi - Güncel mimarlõk eğitimini sorgulayan, “Proje Dikdörtgen” atölye çalõşmasõ, 2 Aralõk’a kadar Yapõ-Endüstri Merkezi’nde sanat- severlerle buluşacak. Sergide mimar, iç- mimar, endüstri tasarõmcõsõ ve sosyal bi- limlerden oluşan 32 katõlõmcõnõn ürettiği 17 proje yer alõyor. Eserlerde, kişisel be- ğeniler üzerinden tüketimi sürekli uya- ran çağdaş kapitalizmin gündelik yaşamõ içeriksizleştirmesi ve bunun yarattõğõ en- telektüel tembelliğin, üretimi eğlenceli bir kültürel incelemeler oyununa dönüş- türmüş olmasõ anlatõlõyor. Kaplumbağanın kabuğu yoktu PARİS (AA) - Bir araştõrma, 220 milyon yõl önce kaplumbağalarõn evleri- ni sõrtlarõnda taşõmadõğõnõ ortaya koydu. Çin’in güneybatõsõnda, bugüne dek bulu- nan en ilkel tür olarak değerlendirilen ve “Odontochelys semistestacea” adõ veri- len bu türe ait fosiller, bu hayvanlarõn önceleri sõrtlarõnda kabuk yerine kabur- ga kemiği bulunduğunu, buna karşõlõk vücutlarõnõn karõn tarafõnda, günümüz kaplumbağalarõnõnkine benzer plastron- larõn olduğunu gösterdi. Yaşam ılık bir ortamda gelişti PARİS (AA) - Dünya’da ilk yaşam biçimi, õlõk bir õsõda evrimleşti. İngiliz Nature dergisinde yayõmlanan araştõrma- ya göre, yaklaşõk 3.5 milyar yõl önce ya- şayan tüm türlerin ortak atasõ tek hücreli bir organizma, önce 50 derece civarõnda- ki bir sõcaklõkta evrimleşti, ardõndan 70 derece civarõndaki bir ortamda yaşadõ ve sonrasõnda da sõcaklõk yeniden düştü. Robotlar sahnede ‘rol kesiyor’ Dış Haberler Servisi - Dans eden robot ve hizmetçi robottan sonra bu kez oyuncu robot yapõldõ. Osaka Üniversite- si’nde prömiyeri yapõlan “Ben, İşçi” adlõ oyunda rol alan robotlar, insanlarla ko- nuşup onlarla sahnede hareket ettiler. Oriza Hirata tarafõndan yazõlan oyunda, iki hizmetçi robotu bulunan genç bir çif- tin yaşamõ anlatõlõyor. Oyunda, robotlar- dan biri çalõşmaktan bõkõyor ve sõkõcõ iş- ler yapmaya zorlanmaktan şikâyet ede- rek insanlarla onlarõn hayatlarõndaki rolü konusunda tartõşmaya giriyor. Biber gazı, ‘öldürücü’ silah WINNIPEG (AA) – Kanada’nõn Manitoba eyaleti hükümeti, özellikle ayõlara karşõ kullanõldõğõ için “ayõ spre- yi” olarak da adlandõrõlan biber gazõnõ öldürücü silah sõnõfõna aldõ. İşyeri sahip- leri, spreyi sattõklarõ kişilerin kimlik bil- gilerini içeren formlarõ doldurarak imza- latacak ve formlarõ yõllõk olarak ilgili devlet dairesine teslim edecek. Ücretsiz pnömokok aşısı SIVAS (AA) - Sağlõk Bakanlõ- ğõ’nõn “Bebekler Artõk Zatürree Olma- sõn” sloganõyla başlattõğõ çalõşma kapsa- mõnda, Mayõs 2008’den itibaren doğan bebeklere ücretsiz olarak Konjuge Pnö- mokok Aşõsõ (KPA) yapõlacağõ bildirildi. MİNE ÖZGÜR KASTAMONU - İl Özel İdaresi ve Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Da- ğõ’ndaki kayak pistlerinde iyileştirme çalõşmasõ başlattõ. İki pist alanõ bir- leştirilip genişletildi. 2009 yõlõnda ise Ilgaz Dağõ’na 3. pist alanõ yapõlacak. 1088 hektar üzerine kurulu alan 1976’da milli park ilan edildi. Kasta- monu Valisi Mustafa Kara, Ilgaz Da- ğõ’ndaki mevcut pistlerin õslah edildi- ğini, iki pist alanõnõn birleştirilerek genişletildiğini belirtti. Bölgedeki te- lesiyej ve teleskiye bakõm yapõldõğõnõ anlatan Kara, çocuklar için bir kayak alanõ oluşturulduğunu söyledi. Vali Mustafa Kara,“Dorukta kafe ile telesiyej arasında yürüyen halı sistemi oluşturulacak. 2009 yılında ise Ilgaz Dağı’na 3. pist alanı yapıla- cak. İl Özel İdaresi ve Kayak Fede- rasyonu’nun işbirliğiyle çalışmaları- mızı sürdürüyoruz” dedi. Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait otel de Kayak Federasyonu’na ve- rildi. Federasyon, pistlerdeki onarõm çalõşmalarõnõn yanõ sõra bölgenin ba- kõmõ için 2 adet snow-truck (kar üstü aracõ) ve 2 kar motosikleti alacak. Miniklere özel alan IlgazDağı’na2009’daüçüncüpistalanıyapılacak Ilgaz’da pistler birleştirilerek genişletildi. Sanatçının Atölyesi İstanbul Haber Servisi - Sanatçõnõn Atölyesi; Düşünce Sanat Kültür Seçkisi 2007 ya- yõmlandõ. Seçkide “küreselleş- me”, “postmodernizm”, “Türk Mitolojisi”, “kapitalizm” konu- larõnõn eleştirel bir dille ele alõndõğõ resimler ve makaleler 18 ayrõ başlõkta toplandõ. (www.sanacõnõnatolyesi.com) Caretta katliamõ (AFP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog