Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 28 KASIM 2008 CUMA 18 KÜLTÜR kultur@cumhuriyet.com.tr “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul”… Bu başlõk, şu yan yana gelmiş birkaç sözcük bi- le kulağa harika geliyor. Tarih boyunca üç im- paratorluğa başkentlik etmiş bu koca kent, Avrupa kültürüne haydi haydi başkentlik eder, hem de en âlâsõndan demek geliyor insanõn içinden! Ama hemen ardõndan, İstanbul gerçeklerini dü- şününce, eyvah yanmõşõz biz demekten kendimi alamõyorum. Yõllardõr altyapõ sorunlarõ halledi- lemeyen İstanbul… Değerleri erozyona uğratõlan İstanbul… Ha bire sökülüp yeniden yapõlan yol- lar, kaldõrõmlar, trafik işkencesi… Yeşilin yok edil- diği; beton, çelik duvarlarla parsellenen, ranta kur- ban edilen; denize küs yaşayan İstanbul… Ama hayõr, güç olduğunu bile bile umutsuzluğa yer ver- memeye kararlõyõm. ‘SAHNE SENİN İSTANBUL’ Birkaç gün önce “Sahne Senin İstanbul” sloganõyla İstanbul 2010’un tanõtõm kampanya- sõ başladõ (Önceki gün Cumhuriyet’te okudunuz). Yaşamõn her alanõnda birbirinden harika projeler hayata geçirilecek. Yenikapõ’da kurulacak arkeoloji parkõ… 1910- 2010 mimarlõk kültürünü yücelten İstanbul Kent Müzesi…Kartal’da başlayõp İstanbul’un 39 ilçe- sine yayõlacak taşõnabilir sanat projesi… AKM da- hil olmak üzere, onarõlacak, yenilenecek, yeni iş- letmelere kavuşacak kültür yapõlarõ, müzeler… Sa- yõsõz festivaller, etkinlikler… Saymakla bitecek gibi değil. Yalnõz başlõklar bile bu köşeye sõğmaz. Bence önemli olan, gerçekleştirilecek her ola- yõn, bu kentte yaşayan insanlarõn yaşamõna, onu- runa, mutluluğuna ve de yaratõcõlõğõna katkõda bu- lunabilmesi… (Bir an için karakola sağ girenin ölü çõktõğõ, kadõnlarõn şiddete uğradõğõ bir kentte yaşadõğõmõzõ unutun!) Tüm kültür ve sanatõn ama- cõ aslõnda bu bir önceki tümcede söylediğim şey değil mi? Bu kentte yaşayan insanlarõn yaşamõna, onuruna, mutluluğuna ve de yaratõcõlõğõna katkõda bulun- mak… Ama bunu gerçekleştirebilmek için önce kent- lilik bilincini edinmek, sahiplenmek gerekiyor. Si- vil örgütlenmelerle bu bilinci toplumun tüm kat- manlarõna yaymak gerekiyor. Sanat ve kültürü ya- şamõmõzõn ayrõlmaz parçasõna dönüştürmek… Ka- lõcõ ve sürdürülebilir olabilmesi için sivil toplum kuruluşlarõyla iç içe çok çalõşmak, çok çalõşmak, çok çalõşmak… Hele bu ekonomik kriz döneminde, bilmez de- ğilim, bu söylediklerimi gerçekleştirmek daha da zor. Ama unutmayalõm ki, bizim müthiş bir avantajõmõz var: Bu kent hâlâ çokkültürlülüğün izlerini taşõyor. Damarlarõnda binlerce yõlõn bil- geliğini ve birikimi saklõyor. Çok katmanlõ kül- türel kimliklerimizden düşmanlõk değil bir güç oluşturabilirsek, başarabiliriz. Çağdaş ve evren- sel değerlere yönelirsek, başarabiliriz. Yeter ki bu işi de seçim yatõrõmõna, oy avcõlõğõna, rant peş- keşine dönüştürmeyelim! İLHAN KOMAN’DAN SEVGİLERLE İstanbul 2010’da beni çok heyecanlandõran sa- yõsõz proje var elbet. Zaman zaman sizlerle pay- laşacağõm. İşte Koman Vakfõ’nõn projesiyle baş- lõyorum. “Hulda’nın Sanat ve Bilim Yolculuğu”, be- nim için heyecan verici bir tasarõ. Nasõl olmasõn ki: Hem sanatõ hem bilimi içeriyor. Geçmişin de- ğerini, yarõnõn değerlerini yaratmakta kullanõyor. Kültürlerarasõ, toplumlararasõ ilişkileri güçlendi- riyor. İnteraktif etkinliklerle çok geniş bir alana yayõlõyor. Hulda, dünyaca ünlü heykel sanatçõsõ İlhan Ko- man’õn (1921 Edirne-1986 Stockholm) yaşadõ- ğõ teknenin adõ. İlhan Koman hem sanatçõ hem bir bilim adamõ. Eserlerini bu teknede tasarladõ, bu teknede çalõştõ, bu teknede yarattõ. Hulda yüz yõl- lõk, iki direkli görkemli bir yelkenli. Halen Stock- holm’de Kraliyet Limanõ’nda demirli duruyor. İs- veç’te resmi olarak “tarihi eser” olarak sõnõf- landõrõlmõş… Söz konusu proje sonunda Hulda, sürekli bir Sanat ve Bilim Merkezi olarak Türki- ye’de kalacak (İstanbul şart değil). Hulda gemisi, Stockholm’den İstanbul’a geliş rotasõnda Avrupa’nõn önemli 10 limanõnda festi- val etkinliklerine merkez olacak. Zaten teknenin kendisi özellikle çocuklara ve gençlere yönelik çe- kici bir altyapõ sunuyor. Önce Stockholm’de, son- ra uğradõğõ kentlerde Amsterdam, Anvers, Bor- deaux, Lizbon, Barcelona, Napoli, Malta, Sela- nik’te, en sonunda Eylül 2010’da İstanbul’a var- dõğõnda her limanda iki ay kalmõş olacak. Bu iki ay içinde sanat ve bilimle ilişkili Türk kültürünü tanõtacak sergiler, gençler ve çocuklara yönelik atölyeler düzenlenecek… On ülkedeki yerel yö- netimler, devlet ilköğretim okullarõ, önemli sanat, kültür, bilim kurumlarõ projeye ortak olacak! Koman Kültür ve Sanat Vakfõ’nõn başkanõ Ahmet Koman’la konuşuyorum. Hem yurtdõ- şõndan hem Türkiye’den 200 bin katõlõmcõyõ doğrudan çeşitli etkinliklere katabileceklerine inanõyor. Ancak limanda kurulacak sergiler, ye- rel ortaklarõn katõlõmõyla gerçekleşecek etkinlik- lerle, basõn yayõn tanõtõmlarõyla, milyonlarca in- sana ulaşabileceklerini belirtiyor. Onu asõl he- yecanlandõran İstanbul 2010’dan sonra teknenin Türk sularõnda kalõp, bir Türk kurumu yönetiminde bilim ve sanatõn hizmetine verilecek olmasõ… Bu proje sayesinde, İlhan Koman teknesinin Türk kül- tür yaşamõnda sürekli bir yer alabilmesi için en bü- yük ilk adõm atõlmõş olacak. Nasõl? Heyecan verici değil mi! www.zeyneporal.com faks: 0 212 257 16 50 ‘2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’a doğru: Yaratõcõlõğayelkenaçma... ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - ABD’nin önde gelen üniver- site yayõnevlerinden Syracuse Uni- versity Press, Türkiye’nin ilk Kül- tür Bakanõ Talât Halman’õn ha- zõrladõğõ 2 ciltlik “Türk Piyesleri Antolojisi” kitabõnõ yayõmladõ. 16 yazardan 17 piyes içeren 2 ciltlik an- tolojinin birinci cildinin başlõğõ “Ibrahim the Mad and Other Plays”, ikinci cildinin başlõğõ ise “I, Anatolia and Other Plays”. An- tolojinin yardõmcõ editörlüğünü Dr. Jayne L. Warner’in yaptõğõ birin- ci ciltte, Ahmet Kutsi Tecer, Tunç Yalman, Haldun Taner, Cahit Atay, Necati Cumalı, Başar Sa- buncu, Melih Cevdet Anday, A. Turan Oflazoğlu ve Aziz Ne- sin’in, ikinci ciltte de Orhan Ase- na, Dinçer Sümer, Güngör Dil- men, Turgut Özakman, Nezihe Araz, Memet Baydur ve Refik Er- duran’õn piyesleri yer alõyor. Pi- yeslerin İngilizcelerini de değişik çe- virmenler hazõrladõ. Halman, anto- lojinin birinci cildine, “1970’e Ka- dar Türk Tiyatrosu”, ikinci cildine de “1970’ten Sonra Türk Tiyat- rosu” konulu önsöz yazdõ. Anto- lojide ayrõca her piyesin başõnda, yi- ne Halman’õn yazdõğõ kõsa bir önsöz yer alõyor. Antolojiyi, ABD’deki Syracuse University Press’ten (621 Skytop Road, Suite 110, Syracuse, NY 13244, web: www.SyracuseU- niversityPress.syr.edu), ya da kita- bõn Avrupa dağõtõmcõsõ Euros- pan’dan (3 Henrietta Street, Covent Garden, London WC2E 8 LU, U.K., web: wwweurospanonline.com) edinebilmek mümkün. Kütür Servisi - Gözlem Gazete- cilik Basõn ve Yayõn AŞ (GGBY) ve Şalom gazetesince genç yaşta geçirdiği hastalõk dolayõsõyla yaşamõnõ yitiren ki- tap editörü Gila Kohen’in anõ- sõna düzenlenen öykü yarõşma- larõnõn beşincisi yapõlõyor. Türk edebiyatõna özellikle gençler olmak üzere yeni kalemleri ka- zandõrmayõ amaçlayan yarõş- manõn seçici kurulu Feridun Andaç, Liz Behmoaras, Stello Hazbay, Tülay Gürler ve Ma- rio Levi’nden oluşuyor. Katõ- lõmcõlarõn, konu ve yaş kõsõtla- masõ bulunmaksõzõn daha önce yayõmlanmamõş en fazla üç ya- põtõnõ 27 Şubat 2009 tarihine ka- dar GGBY’nin merkezine e- posta ve kurye vasõtasõyla ulaş- tõrmalarõ gerekiyor. Birinciye 1750 YTL, ikinciye 1.250 YTL ve üçüncüye 1000 YTL ödülün verileceği yarõşmanõn sonu- cunda seçici kurulun uygun gö- receği yapõtlar GGBY’nin ya- yõmladõğõ kitapta yer alacak. Yapõtlarõn yayõn hakkõ bir yõllõ- ğõna GGBY’ye ait olacak, bir yõl içinde yayõmlanmayan yapõtlar yapõtõn yazarõnca istediği gibi kullanõlacak. Yarõşmanõn sonu- cu mayõsõn son haftasõnda açõk- lanacak. (0 212 240 41 44- 0 212 231 92 82, www.salom.com.tr) BİRİNCİYE 1750 YTL Kohen’in anısınaöykü yarışması SEMİH POROY’UN SERGİSİ ESKİŞEHİR’DE AÇILDI ZEYNEP ALTAY S emih Po- r o y ’ u n “FeKlavye” sergisi; İstanbul, Bur- sa, İzmir ve Antal- ya’dan sonra önceki akşam Eskişehir Ana- dolu Üniversitesi (EAÜ) Eğitim Karikatürleri Müzesi’nde açõldõ. Ser- gide, üç yõldan bu yana Cumhuriyet Kitap ekinde yayõmlanan 50’ye yakõn “FeKlavye” çizimi yer alõyor. Bu çarpõcõ ve kap- samlõ seçki yepyeni bir su- num. Semih Poroy’un, ga- zete ve dergi çizerliğindeki 33 yõllõk birikiminin ürünü olan bu karikatürlerinde mizahõ siyasal ve ya- zõnsal eleştiriyle zenginleştirdiği görülüyor. “FeKlavye” ilk günden beri Cumhuriyet yazarõnõn, okurunun olduğu kadar çizgi ve edebiyat çevrelerinin de dikkatini çekiyor. Enis Batur da, FeKlavye kitabõna yazdõğõ “Önsöz”de bu çaba için “çizerin yazarı ku- şatması” derken sanõrõm bu karikatürlerin ya- zõna eleştirel bakabilen, sorgulayan okuru ya- ratmada üstlendiği önemli etkiyi vurguluyor. 1954 yõlõnda Samsun’da doğan, ilk kari- katürünü 1975 yõlõnda Ak- baba’da yayõmlayan, 1998’de Karikatür Vak- fõ’nca Yõlõn Karikatürcüsü seçilen, 2003 TGC Gaze- tecilik Başarõ Ödülü’ne değer görülen, 100’ün üze- rinde kitap resimleyen, Portreler (1998), Mey- hane Peçeteleri (1998), Gölgenizi Kullanabilir miyim? (1999), FeK- lavye (2008) adlõ kari- katür albümleri yayõm- lanan ve yakõn zaman- da bu listeye Ohne Wort (2008) adlõ kari- katür albümü de ek- lenecek olan Semih Poroy, 1992’den bu yana Cum- huriyet gazetesinde günlük olarak “Harbi” adlõ bant karikatürlerini, üç yõldan beri de Cumhuriyet Kitap ekinde her hafta FeKlav- ye karikatürlerini çiziyor. Sergi açõlõşõnda EAÜ Rektör Yard. Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan; “Üniversitemize yaptığı diğer sürekli kat- kıları da hesaba katarak Poroy’u aileden sayıyoruz. 2005’teki ‘Porsuk’ sergisinden sonra bu ikinci sergiyi açmaktan sevinç du- yuyorum” diyerek, AÜ Karikatür Sanatõnõ Araştõrma ve Uygulama Merkezi’nin “Te- şekkür Belgesi”ni Poroy’a sundu. ‘FeKlavye’Eskişehirokuruylabuluştu Kültür Servisi - Sezen Aksu, en güzel şarkõlarõnõ Da- rüşşafakalõ çocuklarõn yararõna söyleyecek. 3 Aralõk akşamõ saat 21.00’de Tim Show Center’da düzenle- necek olan gecenin tüm geliri Darüşşafaka Cemiye- ti’ne “Eğitimle Değişen Yaşam”õ desteklemek için ba- ğõşlanacak. Biletix tarafõndan satõşa sunulan konse- rin bilet fiyatlarõ, 50 YTL ile 150 YTL arasõnda deği- şiyor. Konserde 400 kişilik bir bölüm ise özel olarak, 300 YTL taban fiyattan açõk arttõrmaya çõkarõlõyor. Kültür Servisi - Konser- lerden söyleşilere çeşitli et- kinliklerle süren ‘Pera Fest 2008 7. Uluslararası Be- yoğlu Buluşması’, bugün Yapõ Kredi Kültür Merke- zi’nde 18.30’daki ‘Anısına: Günay Akarsu, Aziz Çalış- lar’ başlõklõ; Bilgesu Erenus, Yılmaz Öğüt ve Seçkin Sel- vi’nin konuşacağõ panel ve 21.30’da Talimhane Tiyat- rosu’ndaki En Chordais En- samble konseriyle sona ere- cek. Festivalin kapanõş et- kinliği olan konserde İstan- bullu sanatseverle buluşacak olan Yunanlõ topluluk Drosos Koutsokostas, Kyriakos Petras (keman), Kyriakos Ketaitzidis (ud), Alkis Zo- poglou (kanun), Vassilis Tzortzinis (kontrabas) ve Petros Papageorgiou’dan (perkisyon) oluşuyor. Kon- sere giriş ücretsiz. (www.pe- rafest.com) MARCO WEISS’TEN KİTAP ‘Türkhapishanesinde 247günüm’ FRANKFURT (Cumhuriyet Bürosu) - 2007 yõlõ nisan ayõnda tatilde bulunduğu Antalya’da küçük yaştaki bir İngiliz kõzõyla otelde zorla cinsel ilişki kurduğu gerek- çesiyle tutuklanan ve geçen yõl sonuna ka- dar da tutuklu yargõlanan Alman genci Marco Weiss kitap yazdõ. “Marco W.- Meine 247 Tage im türkischen Knast” (Marco W. - Türk Hapishanesinde 247 Gü- nüm) başlõklõ kitabõnda 13 yaşõndaki İngiliz Charlotte ile nasõl tanõştõğõnõ ve “o meşum geceyi” kendi açõsõndan anlatan Mar- co’nun kitabõndan bölümler Avrupa’nõn en çok satan bulvar gazetesi Bild’de de ya- yõmlanmaya başladõ. 9 Aralõk’ta dağõtõma verileceği bildirilen kitapta, şikâyetçi İn- giliz kõzõn adõnõn yasal gerekçelerle ‘Ca- rolina’ olarak değiştirildiği gözlendi. 18 ya- şõna giren Marco, hiçbir suçu olmadõğõnõ, kõzõn o zaman 16-17 yaşõnda gösterdiğini, yaşõnõn bu kadar küçük olduğunu anlaya- madõğõnõ, ancak kendisiyle de yatmadõğõ- nõ ileri sürdü. Açõklamalarõ sõrasõnda ba- basõnõn kan kanseri tedavisi gördüğünü de belirten Marco, uygun kemik iliği için ve- rici çağrõsõnda bulundu. Öte yandan Mar- co’nun bu kitabõyla büyük bir hata yaptõ- ğõnõ belirten avukatõ Matthias Waldraff, savunmadan çekileceğini bildirdi. Diğer Al- man avukatõn ve Türkiye’deki avukatõn ka- rarlarõnõ bilmediğini kaydeden Waldraff, “Ben hep Marco’nun zarar görmemesi için uğraştım” diyerek dava sonuçlan- madan böyle bir girişimde bulunulmasõna karşõ olduğunu açõkladõ. Antalya’da devam eden mahkemenin çarşamba günkü son du- ruşmasõnda, mahkeme 10 Nisan 2009 ta- rihine ertelenmişti. Konserden söyleşilere Pera Fest Kültür Servisi - Genco Erkal’õn yazõp yö- nettiği ‘Sivas ’93’ adlõ oyun 2 Aralõk Sa- lõ akşamõ saat 20.30’da Enka Oditoryu- mu’nda izleyiciyle buluşacak. Uluslarara- sõ Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nce ‘Yılın Tiyatro Oyunu Ödülü’ne değer görülen belgesel-oyun, 1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’ta bulunan yazar ve sanatçõlarõn kaldõğõ Madõmak Oteli’nde çõ- kan yangõn sõrasõnda yaşananlarõ ve son- rasõndaki mahkeme sürecini konu alõyor. Nurcan Arca’nõn belgesel film görüntü- leri eşliğinde ve büyük bir duygu yoğun- luğu içerisinde geçen oyunun müzikleri Fa- zıl Say imzasõnõ taşõyor. (0 212 276 22 14-15 / 209) ‘Sivas’93’ENKA’da Halman’ınyenikitabıABD’deyayımlandı Darüşşafaka yararına konser
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog