Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 28 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 15 CMYB C M Y B Ucuzürüniçin sabahladılar Ekonomi Servisi - Elektronik perakende- cisi Media Markt, Türkiye’deki 7. İstan- bul’daki 3. mağazasõnõn kapõlarõnõ, Kozyatağõ Optimum Alõşveriş Merkezi’nde açtõ. 6 bin metrekare alana kurulan ve 20 bin çe- şit ürünün yer aldõğõ mağazadan ucuz ürün sa- tõn almak isteyen çok sayõda yurttaş, önceki akşamdan itibaren zaman zaman etkisini arttõran yağmura rağmen alõşveriş merkezi önünde bekledi. Mağaza görevlileri, bekle- yenlere, özel yağmurluklarla battaniye, çay, kahve, poğça ve şeker dağõttõ. Kadıköy’e 250 milyon dolarlık outlet Teşvik sistemi biterse işsizlik artar AHMET ŞEFİK TRABZON - 49 ilde uygulanan ve 31 Ara- lõk’ta sona erecek teşvik sisteminin 23 bin 688 işyerinde 591 bin 735 sigortalõyõ olumsuz et- kileyecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- ği Yönetim Kurulu üyesi Şadan Eren, hü- kümetin boşluk bõrakmadan, ya sistemin de- vamõ ya da yerine ne koyacağõnõ açõklamasõnõ istedi. Son 9 ay itibarõyla 50 ilde 23 bin 688 işyeri teşvikten yararlandõ. Bu kapsamda ça- lõşan sayõsõ ise 591 bin 731. Teşvik ile kayõt dõşõ çalõştõrma önemli ölçüde önlendi. Ekonomi Servisi - Rönesans Alõşveriş Mer- kezleri tarafõndan Ankara’da hizmete sunulan Op- timum Outlet Alõşveriş ve Eğlence Merkezi’nin ikincisi Göztepe E5 karayolu üzerinde açõldõ. Rö- nesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanõ Erman Ilıcak , Optimum Kadõköy’ün yõllõk 15 milyon ziyaretçiyle Türkiye’nin en çok ziyaret edilen merkezlerinden biri olmayõ hedeflediğini söyledi. AKP hükümetinin bir türlü açõklamadõğõ ekonomik destek paketinin içeriği şekillenmeye başladõ Tüketiciye kredi desteği Ekonomi Servisi - Hükümet, eko- nomik önlemler paketi çerçevesinde şirket birleşmelerine kurumlar vergi- si istisnasõ getirmeye hazõrlanõyor. Pi- yasanõn canlandõrõlmasõ için tüketici kredi faizlerinin bir bölümünün de Ha- zine tarafõndan üstlenilmesi üzerinde duruluyor. AA’dan Türkan Al’õn haberine göre, ekonomi yönetiminin üzerinde çalõştõğõ ekonomik önlemler paketinde yer alan bazõ düzenlemeler netleşmeye başladõ. Bankacõlõk sistemini rahatlatmaya ve ihracatçõlar ile küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) desteklemeye dö- nük çeşitli hususlarõn bulunduğu pa- kette, krizle birlikte Türkiye’de zor duruma düşen şirketlerin birleşmesi- ni teşvike yönelik vergisel düzenle- melere de yer veriliyor. Paket, istih- damõn teşviki ve bu çerçevede işten çõkarmalarõn önüne geçilmesini ön- gören konularõ da kapsõyor. Pakette neler var? Ekonomik önlemler paketiyle ge- tirilmesi düşünülen ve ekonomi yö- netiminde ele alõnan bazõ düzenle- meler şöyle: * Zor duruma düşen şirketlerin birleşmesini özendirmek amacõyla, kurumlar vergisi istisnasõ getirile- cek. Üzerinde çalõşõlan düzenlemeye göre, şirket birleşmelerinde 1 ya da 2 yõl süreyle kurumlar vergisi istisnasõ uygulanacak. Mevcut sistemde vergiyle ilgili ge- çiş ertelemesi olduğunu belirten bir üst düzey yetkili, “Kurumlar vergisi, kurumun tasfiyesine kadar ertele- nebiliyor. Yeni düzenlemede, ver- ginin tümüyle istisna edilmesi söz konusu olacak. Ancak şirket bir- leşmelerindeki bu istisna, 1 ya da 2 yıl süreyle uygulanacak” dedi. * Şirketlerin aktiflerinde yer alan kõymetli varlõklarõn elden çõkarõlma- sõ halinde de vergi istisnasõ olacak. Buna göre, yürürlükte olan uygula- mada, diyelim 1990’da kurulan bir şir- ketin, sahip olduğu binanõn değeri 5 bin TL. Defterlerde de bu tutar yer alõ- yor. Bina bugün satõldõğõnda 500 bin YTL ediyorsa, aradaki fark vergilen- diriliyor. Birleşmelerde, defter değe- ri ne ise, o değer yeni firmaya geçe- cek. Bu takip edilecek. Ama bunun sa- tõlmasõ halinde, bu vergiden istisna edilecek. Bu şekilde firmalara nefes aldõrõlmasõ planlanõyor. * Önlem paketi görüşmelerinde, tü- ketici kredilerinin finansmanõ konu- su da masaya getirildi. Bu çerçevede, “Yerli ürün alınmak kaydıyla, ko- nut, araba ve beyaz eşya dahil tü- ketici kredi faizlerinin yüzde 30 ya da 50’lik bölümünün, 1 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanması” önerildi. Bu şekilde piyasanõn can- landõrõlabileceği vurgulandõ. * Yatõrõm ortaklõklarõ ve fonlarõnõn işlemlerde elde ettikleri kazançlar üzerinden ödedikleri yüzde 5 banka sigorta muameleleri vergisi de sõfõr- lanacak. * KOBİ’lere destek sağlanacak. Bu çerçevede bu yõl 2 milyar dolar olan, 2009 Bütçe Tasarõsõ’nda ise 3 milyar dolar olmasõ öngörülen Hazi- ne garanti limiti, yeni yõlda 4 milyar dolar olarak uygulanacak. İŞSİZLİK FONU YİNE GÜNDEMDE İşsizlikfonununbirkõsmõnõn,“istihdamõnkorunmasõ vesüreliolmasõ”koşuluyla,işletmelerekrediolarakkul- landõrõlmasõ yine gündeme geldi. Ancak konunun hassasiyetinedeniylebununancakişçiveişverenlerin ortakkararõylauygulanabileceğinedikkatçekiliyor.Ay- rõca, şirketlerin yurtdõşõndan kullandõğõ kredilerin maliyeti azaltõlacak. Bankalar dõşõndaki dõş kuruluş- lardansağlananborçlanmalardakivergiyüküaşağõçe- kilecek. Bu tür kullanõmlardaki kurumlar vergisi sto- pajõ yüzde 10’dan sõfõra indirilecek. ZORUNLU KARŞILIK İNDİRİLECEK Sektörtemsilcileri,halenYTLmevduattayüzde6,ya- bancõparalardaiseyüzde11olarakuygulananzorunlu karşõlõklarõnaşağõçekilmesiniistedi.Bankacõlar,yurt- dõşõndan edinilen ve sermaye niteliğindeki kaynaklar- dan alõnan yüzde 11’lik zorunlu karşõlõğõn da tümüyle sõfõrlanmasõnõistedi.Sektörtemsilcileri,“Kredimahi- yetindeolanlarayüzde11yerinedahadüşükoranlõzo- runlukarşõlõkuygulansõnancaksermayebenzeridõşkay- naklarda oran sõfõr olsun” dedi. Zorunlu karşõlõklarõn indirilmesine ise Merkez Bankasõ karar verecek. Elegant battı, 1800 kişi işsiz Unakıtan’dan altıncılara gözdağı Ekonomi Servisi - Mali- ye Bakanõ Kemal Unakı- tan, değerli taşlardaki yüz- de 20’lik ÖTV’nin sektörü kayõt dõşõna ittiği ve bu ver- gilendirme anlayõşõnõn dü- zenlenmesi gerektiğinden yakõnan sektör temsilcileri- ne yüklendi. Unakõtan, “En- düstri hammaddesi olup da vergi almadığımız bir şey yok. Kayıt dışılığı ön- lemek, vergi almayı ge- rektirir” dedi. Active Academy Ulus- lararasõ Altõn Zirvesi’nde konuşan Maliye BakanõU- nakõtan, “Kayıt dışı du- rumdasınız, bu yüzden kendinize çekidüzen ve- rin. Bana yamuk yapma- yın. Ya siz kendinizi çevi- rin, ya ben sizi çevireyim” dedi. Unakõtan ÖTV indi- rimiyle ilgili ise bayramdan sonra sektör temsilcileriyle bir araya gelip bir uzlaşma sağlayacaklarõnõ kaydetti. Ekonomi Servisi - Ev teks- tili sektöründe “Elegant” markasõyla ünlenen, Gazian- tep’te kurulu Tekerekoğlu Tekstil’de sonun başlangõcõ- na gelindi. Bir dev çökerken 1800 kişi işsiz kaldõ. Yaklaşõk 42 milyon dolar borcu bu- lunduğu belirtilen şirketin iki fabrikasõ kredi borcu nede- niyle satõldõ, diğer 3 fabrika ile gayrimenkuller de satõşa çõ- karõlõyor. Şirketteki kriz, ortak kar- deşlerin birbirini suçlamala- rõna da yol açarken çöküşü son ekonomik krizin tetikle- diği savunuldu. 1975’te iki nakõş makinesi, 30 işçi ile baş- layan üretim serüveninde dün- yadaki ilk 3 firma arasõna gi- ren, “Elegant” markasõyla dünyanõn 54 ülkesine ev teks- tili ürünleri ihraç eden Teke- rekoğlu Tekstil, 1999’da İran’da bir devlet kuruluşu olan İpra ile ortaklõk kurdu. Elegant markalõ ürünleri satõlan şirket, dövizli kredi borcunu ödemekte güçlük çekti, 2008’in başõndan iti- baren de ciddi bir kriz baş- ladõ. Çalõşanlarõn maaşlarõnõ öde- yemez hale gelen şirket yö- netimi, önce 5 fabrikadaki işçilerin bir bölümünü ücret- siz izne ayõrdõ. Aylarca maaş ödenememesi ve sõkõntõnõn aşõlamamasõ üzerine özellik- le son 6 ayda kademeli olarak işçi çõkarõlmaya başlandõ. Şirketin batmasõyla birlik- te işsiz kalan çalõşanlar, faiz ve gecikme bedelleriyle bir- likte toplam 5 milyon YTL’yi bulduğunu söyledikleri ala- caklarõnõn ödenmesi için, kent merkezinde el ilanlarõ dağõt- maya başladõ. Altõnbaş: ÖTV kayõt dõşõna itiyor İstanbul Değerli Maden ve Mü- cevherat İhracatçıları Birliği Baş- kanı İmam Altınbaş, “Değerli taş- lardaki ÖTV sorunu, sektörü kayıt dışına itiyor. Kayıt altında çalışan yüzlerce firma haksız rekabete maruz kalıyor. Piyasada altın fi- yatları çok hızlı inip çıkıyor” dedi. Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer de dünyanın hiçbir ülkesinde değerli taşlardan yüzde 20 gibi büyük bir ÖTV alınmadı- ğını söyledi. Kamer, ihracatta yüz- de 20’lik bir daralma olduğunu be- lirterek kuyumcuların kepenk in- dirmeye başladığını söyledi. Şirket birleşmelerine bir ya da iki yõl süreyle kurumlar vergisi istisnasõ getiren paketle, tüketiciye de aldõğõ krediyle yerli ürün almak koşuluyla destek geliyor. TEKEREKOĞLU TEKSTİL İFLASIN EŞİĞİNDE Maliye Bakanõ Unakõtan, ÖTV’den yakõnan altõncõlarõ uyardõ: Kayõt dõşõ durumdasõnõz. Bana yamuk yapmayõn. Ya kendinizi çevirin ya ben sizi çevireyim. BAŞSAĞLIĞI Sevgili Annemiz Remziye Turan ve Sevgili Babamız Emekli Albay Remzi Turan’ı (İstihkam 944 - 14) kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. AİLESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNİN KONTENJAN SINIRLAMASI OLMAYAN LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA 2. EK YERLEŞTİRME İÇİN BAŞVURMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE! Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 20.11.2008 tarihli kararõ uyarõnca, Anadolu Üniversite- si Açõköğretim Fakültesi’nin kontenjan sõnõrlamasõ olmayan lisans ve önlisans programlarõna 2. Ek Yerleştirme yapõlacaktõr. Adaylarõn 2. Ek Yerleştirmede tercih yapabilmeleri için, 2008-ÖSS'de ÖSS-SÖZ-1, ÖSS- SAY-1, OSS-EA-1 ve ÖSS-DİL puan türlerinin herhangi birinden en az 145 puan almõş ol- masõ veya sõnavsõz geçiş haklarõnõn bulunmasõ gerekmektedir. 2. Ek Yerleştirmede, daha önce yapõlmõş olan Merkezi Yerleştirmede ve Ek Yerleştirme- de; a) hiçbir yükseköğretim programõna yerleştirilmemiş olan adaylar ile, b) bir örgün yükseköğretim programõna yerleştirilmiş ancak kesin kayõt yaptõrmamõş olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Yalnõz sõnavsõz geçiş hakkõ bulunan adaylar, Tablo-3A'da sõnavsõz geçiş koşullarõnõ sağladõklarõ açõköğretim önlisans programlarõndan tercih yapabile- ceklerdir. 2. Ek Yerleştirme tercih işlemleri, adaylar tarafõndan http://www.osym.gov.tr internet ad- resinden 1-3 Aralõk 2008 tarihleri arasõnda yapõlabilecektir. (Basõn: 64575) FATİH 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO: 2004/927 Davacõ: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Av. Fedli Koç tarafõndan davalõlar Yakup Güç, Umut Meral aleyhine açõlan alacak sebebiyle; Zabõta tahkikatõna rağmen adresi bulunamayan Davalõlardan Yakup Güç'e dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği için ilanen tebligat yapõlmasõna karar verilmiş olup; Mahkememizde duruşma günü 05.02.2009 günü saat 10.30'a Davalõ Yakup Güç'ün duruşmada kendilerinin veya vekillerinin hazõr bulunmalarõ gelmezlerse HUMK'nun 509-510 maddeleri uyarõnca gõyaplarõnda duruşma yapõlacağõ dava di- lekçesinin ve duruşma günün tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12.11.2008 (Basõn: 64455) SERİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/5388 Esas. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi ve evsafõ; 1.TAŞINMAZ. Antalya ili Serik İlçesi Ayanoz köyü tapusunda kayõtlõ 268 nolu parsel 53750 m2 miktarlõ taşõnmaz TARLA vasõflõ olup parselin kadastro yolu mevcut olmayõp ulaşõmõ tarla yolu ile yapõlmaktadõr. DSİ sulama sisteminde kullanõlan sulu tarõm arazisi olan parsel hububat, pamuk, mõsõr, susam gibi yõllõk tarõm ürünleri ve ağaç yetiştiriciliği ile bahçe tesisine elverişlidir. Taşõn- mazda borçlunun 9/40 hissesine tekabül eden 12093,75 M2 lik kõsmõ satõşa sunulacaktõr. SATIŞ SAATİ: 16.20-16.30 arasõnda. SATIŞA ESAS DEĞERİ: 61.007,00-YTL. Satõş Şartlarõ; 1-Birinci açõk arttõrma 09/01/2009 günü saat 16.20-16.30 arasõnda yukarõda belirtilen saatlerde Se- rik İcra Dairesinde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada muhammen kõymetlerinin %60'õnõ ve rüçhanlõ ala- caklar toplamõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- mazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile arttõrma on gün daha uzatõlarak onuncu gün olan 19/01/2009 tarihinde aynõ yer ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrma- da da bu miktar elde edilmemişse, ilanda gösterilen sürenin sonunda en çok arttõrana ihale edile- cektir. Şu kadar ki arttõrma bedeli malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş iste- yenin alacağõna rüçhanlõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çe- virme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr, böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetlerin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktara kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş bedeli üzerinden yasal oranda KDV, ihale damga resmi ve tellaliye bedelleri ile alõcõ tarafõndan yatõrõlmasõ gereken tapu harç ve masraflarõ ile tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Gayrimenkulün aynõndan olan birikmiş emlak vergisi satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (irtifak hakkõ sahipleri) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dai- remize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicilinde sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu miktar varsa önce teminat bedelinden alõ- nacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildi- ği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilir. 6-Satõşa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, satõş ilanõnõn tebligat yapõlamayan ilgililere gazete ile ilanen tebliğ yerine kaim olacağõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ 2007/5388 Esas dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvur- malarõ ilan olunur. 13/11/2008 (Basõn: 64010) ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN METNİ ESAS NO: 2007/301 Davacõ Halil İbrahim Civelekoğlu'nun davalõ Nüfus Müdürlüğü aleyhine açmõş olduğu nüfus kaydõnõn iptali davasõ üzerine; Nüfus kayõtlarõnõn iptali istenen 1270 doğumlu Ali 1282 doğumlu Mustafa, 1280 doğumlu Satõ, 1284 doğumlu Seyide,1290 doğumlu Kötükõz ve Dudu'nun kayõtlarõnõn iptal edilmesi için açõlan davanõn duruşmasõnõn 29/12/2008 günü saat 14:30'da Çubuk Asliye Hukuk Mah- kemesinde yapõlacağõ adõ geçenlere ilanen tebliğ olunur. 17/11/2008 (Basõn: 63880) GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Esas No: 2008/456 Davacõ "Keel Toys Limited" unvanlõ şirket vekili tarafõndan, davalõ "Uluslararasõ Çocuk Çarşõlarõ AŞ" hakkõnda İcra Takibine Bağlõ İtirazõn Kaldõrõlmasõ ve İFLAS talebinde bulu- nulmuş olup alacaklõlarõn ilandan itibaren 15 gün içinde Gebze 2.Asliye Hukuk Mahkeme- si’nin 2008/456 esas sayõlõ dosyasõ üzerinden görülen bu iflas davasõna müdahalede bulun- malarõ veya itiraz etmeleri gerektiği hususu, İİK madde 166/2 gereği ilan olunur. 04/11/2008 (Basõn: 64464) ACI KAYBIMIZ Üniversitemiz Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. ALSAN MERİÇ’i 25 Kasõm 2008 Salõ günü kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi 28 Kasõm 2008 Cuma günü (bugün) Üniversitemiz Taşkõşla Binasõ’nda saat 10.00’da yapõlacak töreni müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kõlõnacak öğle namazõndan sonra Zincirlikuyu Mezarlõğõ’nda toprağa verilecektir. Ailesine, yakõnlarõna ve İTÜ camiasõna başsağlõğõ dileriz. İTÜ REKTÖRLÜĞÜ Değerli büyüğümüz, sevgili annemiz PAKİZE ERSOY Fiziksel yaşama veda etmiştir. Cenazesi 28 Kasõm 2008 Cuma günü (bugün), Ankara Hacõbayram Camii’nde kõlõnacak öğle namazõnõn ardõndan Cebeci Asri Mezarlõğõ’nda toprağa verilecektir. Selçuk - Ajda - Alican Alyasu Ersoy - Nuran Ersoy Cengiz - Sema - Göksü - Ali Rıza Balı - Ayten - Emek - Sönmez Targan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog