Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 28 KASIM 2008 CUMA 12 TİCARİ ARAÇ Connect’in iddiasõnõ kanõtlamak için yapõmõnda kullanõlan malzemeler özenle seçiliyor Sağlamlõk ve dayanõklõlõk F ord Transit kullanõcõlarõ için yepyeni bir seçenek var: Yeni Ford Transit Connect. Sadece ticari amaçlõ kullanõm için tasarlanmõş ve Ford Transit modellerinin ödüllü kalite standartlarõndan taviz vermeden geliştirilmiş. Kendine özgü ticari araç platformu üzerinde geliştirilip, Ford Transit’in takdir edilen standartlarõnda test edilen Transit Connect, rakipsiz sağlamlõk ve dayanõklõlõğõyla sõnõfõnõn standartlarõnõ yeniden belirliyor. BOR ALAŞIMLA ÇELİKTEN ÖN TRAVERS Tek parça çelikten imal edilmiş ön tamponun arkasõnda bor alaşõmlõ çelikten travers bulunuyor. Bu malzeme, normal çelikten dört kat daha dayanõklõ ve önden gelen darbelerin emilmesine ve çarpma etkisinin dağõtõlmasõna yardõmcõ oluyor. Ön Far ve Arka Sinyal Lambalarõ polikarbonat malzemeden yüksek teknoloji plastik kalõplama metodu ile üretilmiş. AĞIR KOŞULLARIN ARACI Normal camdan daha sağlam ve dayanõklõ olan polikarbonat malzeme hem dayanõmõ arttõrõyor, hem de esnekliği ile kõrõlma ihtimalini azaltõyor. Yapõsal sağlamlõk ve dayanõklõlõk unsurlarõnõ tamamlamak üzere tasarlanan ön ve arka süspansiyon sistemlerinde kullanõlan parçalarõn tümü ağõr koşullarda çalõşmaya uygun olarak seçilmiş. UZUN ÖMÜRLÜ SÜSPANSİYON YAPISI Geniş çaplõ ön MacPherson süspansiyonlar ve çift yapraklõ arka süspansiyonlar, çok daha uzun ömürlü olup bozuk yol şartlarõna en üst seviyede uyum sağlõyor. 15 inç’lik 5 bijonlu jantlar, yük taşõma kapasitesini arttõrõrken büyük çaplõ frenler üstün fren kabiliyeti ve gerçekten kõsa bir duruş mesafesi sağlõyor. Geniş yüzey ve etkin havalandõrma sayesinde frenlerin õsõnmasõ engellenirken frenlerin ömrü artõyor. Ford Transit Connect iddiasını sağlamlık ve dayanıklılık sloganıyla ortaya koyuyor. Renault Kangoo baştan aşağõ yenilendi İ lk kez pazara sunulduğu 1997 yõlõndan beri dünyada 2 milyon 300 bin adetlik satan Renault Kangoo, tamamen yenilendi. Renault’un MPV modeli Scenic’in platoformunda geliştirilen yeni Kangoo, büyüyen boyutlarõnõn yanõ sõra sunduğu konforla da dikkat çekiyor. Önceki modele göre boyu 18 santimetre uzayarak 4.21 metreye çõkan yeni Kangoo’da 1.5 litre hacminde 70.85 ve 105 beygir güç üreten üç farklõ dizel motor görev yapõyor. Ford Transit’in takdir edilen standartlarõnda test edilen Transit Connect, rakipsiz sağlamlõk ve dayanõklõlõğõyla sõnõfõnõn standartlarõnõ yeniden belirliyor. D acia’nõn ürettiği Logan Pick- Up 800 kg yükleme kapasitesi ile sõnõfõnda kullanõşlõ ve kompakt bir araç. Konforlu sürücü mahali ile donatõlmõş Logan Pick-Up özellikle etkin bir çalõşma aracõ olarak öne çõkõyor. Aracõn hem sağlam ve hem de pratik kasasõ taşõnan eşya ve nesnelerin güvenliğini sağlayan 16 bağlantõ noktasõyla donatõlmõş. Kasaya erişim ve kullanõmõ 300 kg yüke dayanõklõ bir kapakla kolaylaştõrõlmõş. Logan Pick-Up’ta 1.5 litrelik 70 beygir güç üreten dizel motor kullanõlõyor. UYGUN FİYATLI BİR TİCARİ ARAÇ Dacia modelinin Ambiance versiyonunda hidrolik direksiyon, merkezi kilit, sürücü hava yastõğõ standart olarak sunulurken, Klima, uzaktan merkezi kilit, Radyo CD çalar ve elektrikli ön camlardan oluşan konfor paketi ve yolcu hava yastõğõ ve ABS’li güvenlik paketi opsiyonel olarak bulunuyor. Araç 17 bin 400 YTL anahtar teslim fiyatõyla tüketiciye sunuluyor. Logan Pick-Up iyi bir iş arkadaşõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog