Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30368 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 KASIM 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Arka Bahçelerde İklim Değişikliği... Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’in Pe- ru’nun yerel giysisi “panço”lu fotoğrafını görenler ya- dırgamış olabilirler ama şaşılacak bir şey yok. Peru’dan Venezüella’ya, Nikaragua’dan Şili’ye Latin Amerika artık Rusya’nın arka bahçesi olma yolunda! Hafta başında Peru’nun başkenti Lima’da yapılan Arkası Sa. 13. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ekonomi Tıkırında! Dert çok hemdert yok sözünün bu denli geçerli ol- duğu bir dönem yaşamadık. Sıra sıra sorunlar gündemde. Birine çözüm bul- madan diğeri başlıyor. Çarpıcı örnek mi? İşte global kriz. Batı dünyasın- da ABD’de başlayan krize çareler arandı, bulundu. Eksik yanları onarılıyor. Biz ise çabalama kaptan ben gidemem der gibi ne Arkası Sa. 13. Sü. 1’de Ergenekon denince akla ilk o geliyor, ama üzerine giden yok Tuncay Güney’e dokunulamıyor Verdiği ifadelerle Ergenekon davasõnõ şekillendiren Tuncay Güney’in ifadesine sanõk olarak da tanõk olarak da başvu- rulmadõ. Savcõlarõn Güney’in ifadeleriyle hareket etmelerinde MİT elemanõ olduğu yolundaki iddianõn etkili olup olma- dõğõ bilinmiyor. MİT, Güney’in “şüpheli faaliyetlerinden do- layõ” üzerinde çalõşma yapõldõğõnõ açõkladõ ancak Güney’in iddialarõnõ içeren CD ve bilgilerin pek çok kez Başbakan- lõk ve Genelkurmay’a gönderilmesi dikkat çekti. Tuncay Güney, dolandõrõcõlõk suçundan 2001 yõlõnda tu- tuklanmasõndan bir gün sonra teminatla serbest bõrakõlõnca dönemin Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Sa- çan tarafõndan ABD’ye gönderildiğini açõklamõştõ. Ancak Sabah gazetesi Tuncay Güney’i bu ülkeye gönderenin es- ki MİT Müsteşarõ Şenkal Atasagun olduğunu ileri sürdü. Bu iddiaya karşõn eski MİT Müsteşarõ Şenkal Atasagun dün herhangi bir açõklama yapmadõ. 7. Sayfada İFADELERİYLE DAVAYI ŞEKİLLENDİRDİ TEMİNATLA SERBEST BIRAKILMIŞTI ESKİ MİT’Çİ MAHİR KAYNAK Tuncay Güney’in en başõndan beri “Ben her şeyi bili- yorum” dediğini, hakkõnda kitap bile yazõldõğõnõ ama bugüne kadar hiçbir aydõnlatõcõ bilgi ortaya ko- yamadõğõnõ vurgulayan Kaynak, Ergenekon davasõ ile aslõnda MİT’in de yõpratõlmak istendiğini iddia ederek “MİT’in alt ka- demesindeki bir adam, böylesine yüzlerce kişiyi ilgilendiren bir da- vada her şeyi bilemez (...) Bunun gerisinde ise dõş güçler, başka ül- keler var” dedi. 7. Sayfada Kriz 33 yõllõk tekstil devini batõrdõ. Gaziantep’te kurulu Tekerekoğlu Tekstil iflasõn eşiğinde Elegant battı, 1800 kişi işsiz PAKET ŞEKİLLENİYOR Kredi desteği Hükümet, ekonomik önlemler paketi çerçevesinde şirket birleşmelerine ku- rumlar vergisi istisnasõ getirmeye ha- zõrlanõyor. Piyasanõn canlandõrõlmasõ için tüketici kredi faizlerinin bir bölü- münün de Hazine tarafõndan üstlenilmesi üzerinde duruluyor. 15. Sayfada 29 KASIM MİTİNGİ Destek istediler DİSK Genel Başkanõ Çelebi ile KESK Genel Başkanõ Evren, CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Selvi’yi ziyaret ederek yarõn Ankara’da yapõlacak “İş- sizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşõ Emek, Barõş ve Demokrasi Mitingi” hakkõnda destek istedi. 13. Sayfada 1975’te iki nakõş makinesi, 30 işçi ile başlayan üre- tim serüveninde dünyadaki ilk 3 firma arasõna gi- ren, “Elegant” markasõyla ünlenen, bu alanda dünyanõn sayõlõ şirketlerinden Gaziantep’te kuru- lu Tekerekoğlu Tekstil’de sonun başlangõcõna ge- lindi. Bir dev çökerken 1800 kişi işsiz kaldõ. Yaklaşık 42 milyon dolar borcu bulunduğu belir- tilen şirketin iki fabrikasõ kredi borcu nedeniyle sa- tõldõ, diğer 3 fabrika ile gayrimenkuller de satõşa çõ- karõlõyor. Şirketteki kriz, ortak kardeşlerin birbi- rini suçlamalarõna da yol açarken çöküşü son eko- nomik krizin tetiklediği savunuldu. 15. Sayfada Seçmen artõşõ tartõşõlõyor Galatasaray 1-0 yenildi Seçmen sayõsõnõn bir yõlda 6 milyon artmasõnõ dikkat çe- kici bulan CHP grup baş- kanvekilleri, Kütahya, Kon- ya ve Afyon’dan İzmir’e; Ankara’da da diğer ilçeler- den Çankaya’ya seçmen kay- dõrõldõğõ savlarõnõ gündeme getirerek seçim güvenliği- nin şimdiden sakatlandõğõnõ belirtti. 5. Sayfada Galatasaray, UEFA Kupa- sõ 2. tur B Grubu 3. maçõnda evinde Ukrayna’nõn Metalist Kharkiv takõmõna 1-0 yenil- di. Mücadele boyunca vasat bir futbol sergileyen Sarõ - Kõrmõzõlõlar UEFA Kupasõ gruplarõndaki ilk yenilgisini aldõ. Kharkiv, bu sezon UE- FA Kupasõ’nda Beşiktaş’õ elemişti. Spor’da Önceki gece başlayan ve dün de süren çatışmalar nedeniyle sürekli patla- ma sesleri duyuldu. Saldırılardan sorumlu tutulan, ancak adı pek duyulmamış olan Deccan Mücahitleri örgütü militanlarının yüzlerce kişiyi otellere hap- sederek İngiltere ve ABD pasaportlu kişileri aradıkları kaydedildi. 125 kişi yaşamõnõ yitirdi, 300’ü aşkõn yaralõ Dinci teröristler Mumbai’yi savaş alanına çevirdi Gün boyu çatışma Mumbai’de oteller ve hastanelerle turistik merkezler ve tren istasyonuna yönelik makineli tüfekli ve bombalõ saldõrõlar dü- zenleyen teröristlerle güvenlik güçleri arasõndaki çatõşma dün de gün bo- yunca devam etti. Çatõşmalar sõrasõnda 3’ü Türk yüzlerce kişi otellerde mahsur kalõrken 2 Türk kurtarõldõ. Saldõrõlarõ gerçekleştiren Deccan Mü- cahitleri, İngiltere ve ABD pasaportlu kişileri hedef seçiyor. Ertelenen gezi kurtardı Teröristlerin düzenlediği saldõrõlar sõrasõn- da ölenler arasõnda 20 civarõnda yabancõnõn bulunduğu ve bunlarõn ABD, İngiltere, İsrail, Japonya, Avustralya, İtalya ve Kanada’dan turistler ola- bileceği açõklandõ. Türk-Hindistan İş Konseyi Vekili Alkõş 30 kişilik Türk sanayici ve işadamõnõn 24-30 Kasõm tarihleri arasõndaki gezilerinin er- telenmesi sayesinde saldõrõlardan kurtulduğunu ifade etti. 8. Sayfada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP hüküme- tinin Gürcistan savaşõ sõrasõnda ABD yanlõsõ po- litikalarõ ile sõkõntõya giren Türkiye-Rusya Fede- rasyonu ilişkilerinin onarõlmasõ için harekete geçti. Bu çerçevede 26-28 Aralõk tarihleri arasõnda Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün Rusya’ya resmi bir ziyaret yapmasõ ön- görüldü. Bu ziyaretin hemen ardõndan da Rusya Federasyonu Başbakanõ Vladimir Putin, 2009 yõlõ başõnda iadei ziya- ret çerçevesinde Ankara’ya gelecek. 13. Sayfada Rusya’yla ilişkileri yeniden onarma dönemi Gül, Moskova yolcusu İLHAN SELÇUK AÇMIŞTI ‘Savcõlara dava’ başladõ Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Başyazarõmõz İl- han Selçuk’un Ergenekon savcõlarõ hakkõnda “ki- şilik haklarõna saldõrõda bulunduğu” gerekçesiyle açtõğõ dava başladõ. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Ergenekon savcõlarõnõn “Sel- çuk’a yönelik bazõ saptama ve bilgilere, da- vayla ilgisi olmadõğõ halde yasaya aykõrõ olarak iddianamede yer verdikleri” ifa- de edilmişti. 6. Sayfada ‘Öz’ü Eymür yönlendiriyor’ Ergenekon davasõnõn savcõsõ Zekeriya Öz’ü MİT’ten Meh- met Eymür’ün yönlendirdiği- ni iddia eden Doğu Perinçek, iddia makamõnõn, MİT şemasõnõ kapatarak CIA’nõn tertibini giz- lemeye çalõştõğõnõ ve suça ortak ol- duğunu savundu. 7. Sayfada PERİNÇEK SUÇLADI Tuncay Güney’in amcasõ- nõn oğlu Hilmi Güney aile- nin Yahudi kökenli olduğu iddialarõnõ yalanladõ. Gü- ney’in çocukken dindar olduğunu anlatan Hilmi Güney, “Bir ara İstan- bul’da iman hatip lisesinde okuduğunu biliyorum. Tuncay, bilip bilmeden konuşuyor. Yahudi falan değiliz” diye konuştu. SEYFET- TİN METE’nin haberi 7. Sayfada ‘Yahudi değil’ ‘Amaç MİT’i yõpratmak’ İSKENDERUN’DA TERÖRİST SALDIRI: 2 POLİS ŞEHİT 3. Sayfada CHP’DEKİ PROVOKATÖR GÖKÇEK’İN KORUMASI 4. Sayfada PAKİSTAN’DAKİ ŞERİATÇI GRUPLAR TAŞERON OLARAK MI KULLANILDI? MEHMET FARAÇ’ın yazısı 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog