Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 27 KASIM 2008 PERŞEMBE 8 HABERLER İÜ’de çok aday endişesi ZEYNEP ŞAHİN İstanbul Üniversitesi rek- törlük seçimlerine kõsa bir süre kala, üniversite içinde- ki “aday çokluğu ve çe- kişmesi” dikkat çekiyor. Çok sayõda adayõn, isten- meyen bir ismin rektörlü- ğünün yolunu açabileceği uyarõsõnõ yapan akademik çevreler, “Cumhuriyetçi adaylar birleşerek güçlü bir isim çıkarmalı” çağrõ- sõ yapõyor. İstanbul Üniversitesi, ye- ni rektörünü belirlemek için 16 Aralõk Salõ günü sandõk başõna gidecek. Rektörlük için 8’i tõp fakültelerinden, toplam 13 aday yarõşacak. Adaylar arasõnda AKP’ye yakõn kimliğiyle öne çõkan isimler, akademik çevreler- de, “İstanbul Üniversite- si’nin teslim alınmak is- tendiği” endişesini doğu- ruyor. Çünkü AKP’nin des- teklediği bir ismin yalnõzca ilk 6 arasõna girmesinin ye- terli olduğuna ve böylece sõ- ralamada yer alacağõna; YÖK’ün bu ismi ilk 3’e koyacağõna, Köşk’ün de oya ve sõralamaya bakmaksõzõn atamayõ tercih edeceğine kesin gözüyle bakõlõyor. Prof. Dr. Yunus Söylet, Prof. Dr. Seyfettin Uludağ gibi isimler hükümete yakõn çizgileriyle bilinirken, her rektör adayõnõn “Cumhu- riyet değerlerine sahip çık- ma” söylemini dillendir- mesinin görünürde birbirle- rinden ayõrt edilmelerini zorlaştõrdõğõnõn ancak “kim- likleri tartışmalı başka adaylar da olduğunun” altõ çiziliyor. Akademik çev- reler, “Aday sayısının faz- la olması üniversitedeki çoğunluğun istemediği bir adayın seçilmesine neden olacak. Bu kadar aday çıkması veya çıkarılması bilinçli mi? Bu kadar ada- ya gerek var mı? Oyların bölünmesi hükümete ya- kın adayların işini kolay- laştıracak, bu durum mut- laka önlenmeli” görüşünde. Tüm Öğretim Üyeleri Derneği İstanbul Şubesi, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, İstanbul Üniversi- tesi Öğretim Üyeleri Der- neği’nin de aralarõnda bu- lunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarõ, “Cumhuriyet- çi adayların birleşmesi ge- rekiyor. Oyların bölün- mesinden ise üzerinde mu- tabakata varılan güçlü bir aday çıkarılması önemli. Bunun için de kişisel he- sapların bir kenara bıra- kılması ve üniversitenin geleceği düşünülerek ha- reket edilmesi gerekiyor” çağrõsõnõ yapõyor. Üniversite içinden alõnan bilgiye göre de AKP İstan- bul Üniversitesi rektörlük seçimini oldukça önemsiyor. İstanbul Üniversitesi’nin stratejik önemine dikkat çe- kilirken, burada atõlacak her adõmõn akademik dünya için “simge” niteliğinde olaca- ğõ vurgulanõyor. Bu neden- le hükümetin ve YÖK’ün süreci yakõndan izledikleri belirtilirken, İstanbul Üni- versitesi’nin “alınması ge- reken kale” olarak görül- düğü dile getiriliyor. YÖK’ün adaylar hakkõnda “gizli soruşturma” gereği duymasõnõn da bunun en somut örneği olduğu ifade ediliyor. Rektörlük seçimlerinde oylarõn bölünmesinin hükümete yakõn isimlerin işine yarayacağõ endişesini paylaşan akademik çevreler, ‘Cumhuriyetçi adaylar birleşsin’ çağrõsõnõ yapõyor İstanbul Haber Servisi - AKP’ye ve Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan’a yakõnlõğõyla bili- nen İstanbul Üniversitesi rektör adayõ Prof. Dr. Yunus Söylet’in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramõ dolayõsõyla akademisyenlere da- ğõttõğõ mektubunda üniversiteye “türban serbestisi” sözü verdi- ği ortaya çõktõ. Söylet mektu- bunda, “Hukukun üstünlüğü- ne inanan bir rektör, kanunun korumakta yetersiz kaldığı hak- ları dahi sahibine teslimde te- reddüt etmez” dedi. Türkiye’nin en köklü akademik eğitim kurumu İstanbul Üniver- sitesi, 16 Aralõk’ta rektörlük seçimleri için sandõk başõna gi- decek. Rektör aday- larõ arasõnda yer alan AKP hükümetinin Bakanlar Kurulu kontenjanõ ile YÖK üyesi yaptõğõ Prof. Dr. Yunus Söylet, Başbakan Erdoğan ile birlikte Sõcak Yu- va Vakfõ’nõ kurmasõ, YÖK’teki çalõşmala- rõnda da AKP’ye ya- kõn durmasõyla dikkat çekmişti. AKP’YE YAKIN ÇİZGİ Söylet’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramõ dolayõsõyla öğretim üye- lerine dağõttõğõ mektupla AKP’ye yakõn çizgisini seçim sürecinde de koruduğu görüldü. “İstanbul Üniversitesi 2009- 2012 Rektör Adayı” sõfatõyla dağõttõğõ mektubunda Söylet, “Üniversitenin her şeyden önce hukukun üstünlüğüne samimi olarak inanan, bu özelliğini gö- rev süresi içinde yapacağı işlem ve eylemleri ile muhaliflerine dahi kabul ettirecek bir rektö- re ihtiyacı vardır” dedi. Söylet, “neden hukukun üstünlüğüne inanan bir rektöre ihtiyaç du- yulduğunu” anlatõrken, “Huku- kun üstünlüğüne inanan bir rektör, kanunun korumakta yetersiz kaldığı hakları dahi sahibine teslimde tereddüt et- mez” dedi. ‘TÜRBAN ANLAMI ÇIKABİLİR’ Bu ifadelerin türban özgürlü- ğünü kastedip etmediğine ilişkin olarak Cumhuriyet’e konuşan Söylet, “Türkiye’deki hassasi- yetler dikkate alın- dığında, bu cümle- den böyle bir so- nuç çıkabilir. Evet akla türban gele- bilir, ama başörtü- sünü satır arasında mesaj olarak ver- menin mantıksız olduğunu düşünü- yorum. Türban, bir inatlaşma konusu haline geldi. Bu ko- nuda anayasa ve yasalar ne diyorsa yapılacaktır” dedi. Söylet’in mektubunda yer alan dikkat çekici diğer ifadeler ise özetle şöyle: “Hukukun üstünlüğüne inanan bir rektör, haklı talebi için da- va açanın değil, haklı talepleri sürüncemede bırakan, kabul etmeyen, mahkeme kararı ol- madığında iş yapmayan yönetici memurların karşısındadır, on- ların zihniyetlerinin değişmesi için gerekeni yapar. Buna rağ- men tutumları değişmiyor ise yerlerine hukukun üstünlüğünü lafta değil özde kavramış kişiler gelmesini sağlar, bunun so- rumluluğunu duyar...” Prof. Yunus Söylet’ten türbana özgürlük sözü ÖSYM Başkanõ: Okumadõğõ bir dersten sorularla karşõlaşabilir Önceki mezunlar yandı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Van’ın Yukarı Dönerdere kö- yündeki ilköğretim okulunda yaşları 6 ile 10 arasında değişen 12 kız öğrencinin kurduğu “Gi- tarın Sultanları” adlı koro bü- yük ilgi görüyor. Koroyu oluştu- ran öğrencilerin en küçüğü 6 yaşındaki Sanem Iskaloğlu, gi- tar çalmaktan çok mutlu oldu- ğunu söylüyor. Gitarın Sultan- ları için tek sorun ise sınıfların- da bulunan 2 erkek öğrenci. Bu öğrenciler arkadaşları ve öğret- menleri çok istediği halde kız- lardan oluşan koronun içinde yer almıyor. (Fotoğraf: AA) Gitarın Sultanları AKP’ye yakınlığıyla tanınan İÜ rektör adayı Söylet’in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda akademisyenlere dağıttığı mektubunda üniversiteye “türban serbestisi” sözü verdiği ortaya çıktı. İSTANBUL l. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İLANDIR 2008/132 Davacõ Elfida Etiman tarafõndan davalõ Ekrem Uçar aleyhine açõlan nafaka davasõnda veri- len ara karar gereğince: Velisi bulunduğum Küçük Kerem Turgay Uçar’a davalõ Ekrem Uçar’õn 03.05.2002 tari- hinden itibaren ödemekte olduğu aylõk nafakanõn 650 YTL arttõrõlarak aylõk 1000 YTL olarak tespit ve ödenmesine karar verilmesi talep edilmiş, dava dilekçesi 47983530032 T.C. kimlik nolu davalõ EKREM UÇAR'õn adresi meçhul olmasõ sebebi ile tebliğ edilemediğinden dava di- lekçesinin davalõya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanõn neşir tarihinden itibaren 10 gün içersinde davaya cevap vermeniz gerektiği 30.12.2008 saat: 9.35’da mahkememizde ha- zõr bulunmanõz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde HUMK'nun 213 ve 377.madesi gereğince yargõlamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği ila- nen tebliğ olunur. (Basõn:64463) Türkiye İşçi Partisi’nin, FKF’nin yürekli, coşkulu, sevgi dolu üyesi bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin onurlu emektarı, ağabeyimiz, arkadaşımız, dostumuz ASUMAN ERDOST’u kaybettik. Onurlu yaşamı önünde saygıyla eğiliyoruz. Tüm arkadaşlarımıza tüm yakınlarına, sevenlerine ve ailesine sabır diliyoruz. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİLİ ARKADAŞLARI Uğurlama töreni 27/11/2008 Perşembe (bugün), ikindi vakti Kanlıca İskelesi’ndeki camide yapılacaktır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğrenci Seç- me ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanõ Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 2009-ÖSS’de yöneltilecek so- rularõn yenilenen lise müfredatõ göz önünde bulun- durularak hazõrlanacağõnõ belirterek, “2 yıl önce me- zun olan bir aday, okumadığı bir dersten sorularla karşılaşabilir” dedi. Yarõmağan, 2009-ÖSS’nin 14 Haziran’da yapõl- masõnõn planlandõğõnõ, başvurularõn da şubat ayõnõn ortalarõnda başlayacağõnõ kaydetti. Lise müfredatõn- daki değişikliklerin 2009-ÖSS’de sorulara nasõl yansõyacağõnõn sorulmasõ üzerine Yarõmağan, sõnavda testlerin kapsamõna ilişkin daha önce açõklama yap- tõklarõnõ anõmsattõ. Yarõmağan, şöyle konuştu: “Bi- zim ÖSYM olarak ana ilkemiz şu: Biz bu yıl so- ruları hazırlarken, bu yıl mezun olanları öncelikle dikkate alıyoruz. Bu adayların okudukları ders- lerle ilgili bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldık. Bütün kitapları, programları aldık. Soru- ları buna göre hazırlıyoruz. Ama ufak tefek şey- ler dışında çok köklü değişiklikler yok. Özetle, biz bu sene soruları hazırlarken şu anda son sınıfta olanların bu yıl, geçen yıl, 2 yıl önce, son 3 yılda okudukları derslere göre soruları hazırlıyoruz. Ya- ni hep son sınıflara göre hazırlanır. Müfredatta değişiklik olursa, örneğin 2 yıl önce mezun olan bir aday okumadığı bir dersten sorularla karşı- laşabilir. Çünkü bu sene son sınıfta olanlar oku- muşlardır onu. Yani ders düzeyinde olmasa bile konu düzeyinde değişiklikler olabilir.” Yarõmağan, bu durumun eski adaylar için biraz de- zavantaj olabileceğini kaydetti. YÖK Başkanõ Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da 2009-ÖSS’de yapõlacak değişiklikler konusunda, “ÖSS ile ilgili bu sene maalesef vakit darlığından dolayı çok ciddi, büyük bir değişiklik yapama- yacağız ama ufak değişiklikler yapabiliriz” dedi. “Bu değişikliklerden biri katsayı mı?” sorusu üzerine Özcan, “Öyle değil. Bütün alternatifleri önümüze getirecekler. Biz onlardan çok geniş kap- samlı bir çalışma istedik” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlõğõ’nõn lise müfredatõnõ de- ğiştirdiğine işaret eden Özcan, ÖSS’de sorularõn ye- ni müfredat doğrultusunda hazõrlanacağõnõ kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog