Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

İstanbul Haber Servisi /ADA- NA (Cumhuriyet Bürosu) - DİSK’e bağlõ Devrimci Sağlõk İş- çileri Sendikasõ (Dev Sağlõk-İş), KESK’e bağlõ Sağlõk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasõ (SES) ve İstanbul Tabip Odasõ üyesi bir grup sağlõk emekçisi, 29 Kasõm Ankara Sõhhõye Meyda- nõ’nda düzenlenecek “Krizin be- delini ödemeyeceğiz” mitingi için dün İstanbul’dan yola çõktõ- lar. Emekçiler, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir güzergahõndan Anka- ra’ya ulaşacak. DİSK Genel Başkanõ Süley- man Çelebi, KESK Genel Baş- kanõ Sami Evren, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Türk Tabipleri Birliği Başkanõ Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve İstanbul Ta- bip Odasõ Başkanõ Prof. Dr. Öz- demir Aktan’õn da aralarõnda bulunduğu sağlõk emekçileri dün Çapa’daki Kõzõlay Kan Merkezi önünde toplandõlar. Emekçiler, “Krizi biz yaratmadık yara- tanlar ödesin”,“Herkese eşit, ücretsiz sağlık hakkı”,“IMF değil emekçiler yönetsin” yazõ- lõ dövizler taşõdõlar. Aksaray Met- ro İstasyonu’na doğru yürüyüşe geçen gruba çevredeki yurttaş- larda alkõşlarla destek verdi. Öte yandan, Adana’da sendi- ka, meslek odasõ ve si- vil toplum ku- ruluşu tem- silcileri- nin Ankara’da yapõlacak, “Kri- ze, İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşõ Emek Barõş ve Demokrasi Mitingi”ne çağ- rõ toplantõsõnda AKP’ye tepki gösterildi. CMYB C M Y B GÖRÜŞ ATİLLA ÖZSEVER (*) Ankara Miting’den Emek Cephesi’ne DİSK ve KESK’in öncülüğünde 29 Ka- sım günü Ankara’da “Krizin bedelini öde- meyeceğiz” sloganı ile büyük bir miting düzenleniyor. Miting, başta işten çıkar- malar olmak üzere işsizliğe, pahalılığa, zamlara karşı bir toplumsal muhalefet ha- reketini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu mi- tinge, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mü- hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gibi meslek kuruluşlarının yanı sıra ya- zarlar, gazeteciler, sanatçılar, öğretim üye- leri ve hukukçular da destek veriyor. 29 Kasım mitinginin başarılı olması, büyük bir katılımla gerçekleşmesi, sermaye kesimini ve hükümeti de ciddi biçimde etkileye- cektir. Krizin bedelini yine emekçi kesi- me yüklemek isteyenlere büyük bir uya- rı olacaktır. Krizi fırsat bilen işverenler, ma- liyetler içerisinde yüzde 10’ların bile altında olan işçilik giderlerini öne sürüp öncelik- le işçi çıkarmaktadırlar. Bu arada “Ya üc- retlerinizi yüzde 30 düşürürüm ya da iş- ten çıkarırım” tehdidi ile ücretleri baskı- lamakta ve düşük ücret politikasını da- yatmak istemektedirler. TİSK, kriz sürecinde hükümetten işten çıkarılanların kıdem tazminatlarının öden- mesi amacıyla İşsizlik Sigortası Fo- nu’ndan kaynak aktarılmasını talep et- mektedir. Yine TİSK, kıdem tazminatla- rının ödenmemesinin bir yolu olarak be- lirli süreli hizmet akdi uygulamasının yay- gınlaşmasını gündeme getirmekte, esnek çalışmanın yasal olarak daha da geniş- lemesini arzulamaktadır. İstihdam Paketi ile ilgili yasada, işve- renlerin yeni işe alınan 18-29 yaş ara- sındaki işçiler için ödeyecekleri primlerin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanma- sı da dikkate alındığında, krizin de fırsat bilinerek daha kıdemsiz, asgari ücretle ça- lışan ve örgütsüz bir işçi kesiminin yara- tılmasının amaçlandığı ortaya çıkmakta- dır. Tüm bu koşullar göz önünde bulun- durulduğunda Ankara mitinginin önemi çok daha anlamlı hale gelmektedir. Mi- tingin başarısızlığı sermaye kesiminin taleplerini daha da artıracak, emekçileri ve dar gelirlileri daha güç koşullara mah- kûm edebilecektir. O nedenle mitingin ba- şarılı olması, tüm emek kesimini umut- landıracaktır. DİSK’in miting çağrısında da belirtildi- ği gibi “Sadece işçilerin değil, tüm emek- çilerin, emeklilerin, işsizlerin, ev kadınla- rının, dar gelirli esnafın, gençlerin yani bu gidişten mağdur olan tüm kesimlerin haklarına sahip çıkmak ve bir Emek Cep- hesi oluşturmak için görev ve mücadele zamanıdır”. (*) Dr. Maltepe ÜniversitesiW atillaozsever@ttmail.com Krizin etkilerini en derinden yaşamaya başlayan kesimden tepkiler yükselmeye başladõ İşçiçõkartmalarõdurdurulsun Türk-İş Genel Başkanõ Mustafa Kumlu, kriz nedeniyle farklõ sek- törlerde işten çõkarõlan kendi bünye- lerindeki sendikalõ işçi sayõsõnõn 24 bin 98’e ulaştõğõna dikkat çekti. Kumlu şu önerilerde bulundu: ● Asgari ücret 1 Ocak 2009’da ye- nilenecek. Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlayacak şekilde, tüm ülke için tek rakam olarak be- lirlenmeli ve vergi dõşõ bõrakõlmalõ. Böylece tüm ücret gelirlerinin asga- ri ücret kadar kõsmõ vergiden muaf tu- tularak satõn alma gücü oluşturulmalõ. ● Kayõt dõşõ ekonomi kayõt altõna alõnmalõ. Bunun için Çalõşma Ba- kanlõğõ müfettişler ordusunu geniş- leterek denetimlerine hõz vermeli. ● İşsizlik Sigortasõ Fonu’ndaki paranõn işçinin olduğu bilinmeli ve bu para amacõ dõşõnda kullanõlmamalõ. Ayrõca bu fondan yararlandõrõlma süresi ve miktarõ arttõrõlmalõ. ● İşverenler, esnaf ve sanatkârla- rõn “kredi faizlerinin düşürülmesi, borçların ve faizlerin yeniden ya- pılandırılması” talebi karşõlanmalõ. ● Faiz oranlarõ azaltõlmalõ, işletme kredisi üretim ve istihdam şartõ ile uzun vadeye yayõlmalõ. Ek istihdam oluşturan işletmelerin sigorta prim- lerinin en az bir yõl için kamu tara- fõndan üstlenilmesi ile işsizlik soru- nunu çözmek için önemli bir adõm atõlmalõ. ●Doğalgaz zammõ geri alõnmalõ; elektrik ve doğalgaza yeni zam ya- põlmamalõ. DİSK: Açıklamalar tahilsizlik DİSK Genel Başkanõ Süleyman Çelebi, Başbakan’õn ekonomik krizle ilgili açõklamalarõnõ “talih- sizlik” olarak değerlendirerek “Baş- bakan’ın bizim aylarca söylediği- mizi, bugün dilinin ucuyla söyler noktaya geliyor olması geç kalın- mış bir yaklaşımdır. Bu önlemle- ri bir yıl önce almalıydı” dedi. Türkiye’nin ekonomik krizden bi- rinci derecede işsizlik sorunu konu- sunda etkileneceğini, toplumun da- ha da yoksullaşacağõnõ belirten Çe- lebi, IMF ile yapõlan anlaşmalarla ça- lõşan ücretlerinin baskõ altõnda tutu- lacağõnõ söyledi. Çelebi, “Biz daha büyük bir deprem konusunda en- dişeliyiz. Felaket tellallığı da yap- mıyoruz. İzmir, Bursa, Gaziantep gibi birçok ilden gelen arkadaşla- rımızın önümüze koydukları fo- toğraflar durumun gerçekten va- him olduğunu gösteriyor” dedi. Çelebi, Türkiye’nin ekonomik kri- zi en hafif şekilde atlatmasõ için iş- çi çõkartmalarõnõn durdurulmasõ ve ücretlerde iyileştirmeler yapõlmasõ gerektiğini vurguladõ. Çelebi, ekonomide yeni bir yapõ- lanma oluşturulmasõ gerektiğini ve her yõl neler yapõlmasõ gerektiğini ön- gören geniş kesimlerin katõlacağõ bir kurultay düzenlenmesi gerekti- ğine dikkat çekti. KESK: Emek ve demokrasi programı lazım KESK tarafõndan yapõlan açõkla- mada krizde hükümetin temel önceliğinin, emekçi ve yoksul kesi- min hakkõnõn korunmasõ olmasõ ge- rektiği anõmsatõlarak, tüm toplumsal kesimleri kapsayacak bir “Emek ve Demokrasi Programı”nõn hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Öncelikle IMF ile yapõlan anlaş- manõn sona erdirilmesi, keyfi işten çõ- karmalarõn durdurulmasõ, iş güven- cesinin etkinleştirilmesi, doğalgaz, elektrik ile suya yapõlan zamlarõn ge- ri alõnmasõ belirtilirken, diğer eko- nomik ve sosyal önlemler ise özetle şöyle sõralandõ: ● Bitkisel üretim ve hayvancõlõğõn yeniden canlandõrõlmasõ için bu sek- törlere kredi, yem, tohum ve gübre desteği verilmeli. ● Özelleştirmeler durdurulmalõ. Başta eğitim, sağlõk, sosyal güvenlik, barõnma, beslenme, su ve enerji ol- mak üzere “temel insan hakları” hiçbir biçimde ticarileştirilmemeli. Kamusal olanaklarla ücretsiz olarak sağlanmalõ. ● Hastanelerde ve sağlõk harca- malarõnda her türden katkõ ve katõlõm payõ kaldõrõlmalõ, Sosyal Sigortalar Genel Sağlõk Sigortasõ Yasasõ geri çe- kilmeli. ● Kar amaçlanmayan, yenilenebi- lir ve ucuz enerji üretimine geçilmeli. ‘Türkiye tabii ki etkilenecek’ Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, dünya ekonomisi ile entegre olan Türkiye ekonomisinin krizden etkilenme- mesinin mümkün olmayacağını be- lirterek “Bir an önce hem TBMM’de hem de Meclis dışında kurulacak eşitlikçi platformlarda ‘krize karşı or- tak aklın ve tavrın’ geliştirilmesi gerekiyor” dedi. Uslu, Merkez Ban- kası’nın döviz kurunda meydana gelebilecek spekülatif dalgalanma- lara müdahale kabiliyeti konusun- da yurttaşların geniş çapta bilgilen- dirilmesi gerektiğini ifade ederek “Bunun yanı sıra sosyal boyutu olan istihdam odaklı projelere des- tek verilmesi çok önemli” dedi. DİSK ve KESK tarafından 29 Kasım’da Ankara’da düzenecek olan “Krizin bedelini ödemeyeceğiz” mitingi için emekçiler dün yola çıktı Artõk bedel ödemek istemeyen çalõşan kesimin temsilcileri, krize karşõ çözüm önerilerini birbiri ardõna sõralõyor. Önerilerin başõnda işsizlik fonuna dokunulmamasõ, işçi çõkartmalarõnõn durdurulmasõ, borç ve faizlerin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve istihdam odaklõ projelere öncelik verilmesi geliyor. HAK-İŞ BİLE TÜRK-İŞ’İ UYARDI Asgariücrettezam pazarlığı başladı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2009’dan geçerli ola- cak asgari ücreti belir- lemek üzere Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanlõğõ’nda toplandõ. Çalõşma ve Sosyal Gü- venlik Bakanõ Faruk Çelik, “2009 için be- lirlenecek asgari ücre- tin, komisyon tarafın- dan çalışma barışına olumlu katkı sağlaya- cak, ülkemizin koşul- larına uygun bir sevi- yede saptanmsını te- menni ediyorum” dedi. Çelik, 10 yõl aradan sonra oybirliğiyle belir- lenen ve halen uygula- nan asgari ücretin yõl sonuna kadar uygula- nacağõnõ anõmsattõ. Çe- lik, asgari ücretin Tem- muz 2008’den itibaren 638,70 YTL’ye çõktõğõ- nõ hatõrlattõ. Öte yandan yazõlõ bir açõklama yapan Hak-İş, Türk-İş’i uyardõ. Kon- federasyondan yapõlan yazõlõ açõklamada, “De- mokratik temsil ve ka- tılımcılıktan uzak bir yapıya sahip olan As- gari Ücret Tespit Ko- misyonu’nda işçi kesi- mi adına yer alan ve 2008 yılında işveren- lerle ve hükümetle uyumlu davranma ça- basıyla Komisyon ka- rarlarına ve asgari üc- ret rakamına şerh koy- ma ihtiyacı dahi his- setmeyen Türk-İş’in bu yıl, daha sorumlu ve duyarlı davranma- sı gerekiyor” denildi. Krizin mağdurları başkentte. Fotoğraf: AA ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - İşten çõ- kartõlan, zorunlu ücret- siz izin verilen grevde- ki Birleşik Metal-İş üyeleri dün, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanlõğõ önünde eylem yaptõ. Çeşitli illerden Ankara’ya gelen metal işçileri, bakanlõk önün- de toplanarak, işten çõ- karmalarõ ve ücretsiz izin uygulamalarõnõ pro- testo eden sloganlar at- tõ. Birleşik Metal-İş Ge- nel Başkanõ Adnan Serdaroğlu ve berabe- rindeki heyet, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanõ Faruk Çelik ile bir süre görüştü. Serdaroğlu, görüşme sonrasõ yaptõğõ açõkla- mada, aylardõr trajik olaylar yaşandõğõnõ söy- ledi. Fabrikalarda işten çõkarmalar, ücretsiz izi- ne ayõrmalar olduğunu, ancak bunlarõn Anka- ra’ya yeteri kadar yan- sõmadõğõnõ savunan Ser- daroğlu, durumun Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan’õn televiz- yonlarda ifade ettiğin- den çok daha farklõ ol- duğunu söyledi. Serdaroğlu, seslerini duyurabilmek için An- kara’ya geldiklerini kaydederek, “Canı ya- nan, işten atılan işçi- lerimizi işveren Kur- ban Bayramı öncesi kurban etti. Kriz ca- navarının ağzına attı- lar” dedi. Artõk taham- müllerinin kalmadõğõ- nõ dile getiren Serda- roğlu, işsizlik sigortasõ- na en fazla başvurunun bu dönemde olduğunu, işe iade davalarõnõn yõ- ğõldõğõnõ, ancak Anka- ra’da bunlarõn yeterince hissedilmediğini sa- vundu. Yunanistan’da kamu çalışanları iş bıraktı Yunanistan’da kamu çalõşanlarõ “hüküme- tin maaş ve sosyal gü- venlik konularında iz- lediği politikayı pro- testo etmek amacıy- la” 3 saatlik iş bõrakma eylemi yaptõ. Yuna- nistan Kamu Çalõşanla- rõ Konfederasyonu’nun (ADEDY) çağrõsõyla yapõlan eylem çerçeve- sinde 12.00-15.00 saat- leri arasõnda vergi dai- releri ve belediyelerde hizmetlerde aksaklõk- lar yaşanõrken, devlet okullarõnda öğleden sonra ders zili çalmadõ. Sivil hava taşõmacõlõ- ğõnda yer hizmetleri personelinin de eyleme katõlmasõyla seferlerde saat değişikliklerine gi- dildi. Ülke genelinde eczaneler de dün açõl- madõ. Çalõşanlarõn, baş- kent Atina merkezinde yürüyüş yapmayõ plan- ladõklarõ da açõklandõ. Ücrestsiz izin verilen metal işçisi eylemde Emek cephesi Ankara yolunda Mustafa Kemal’in askerleriyiz Kavgamõz, kavgamõz karanlõklarla Dövüşürüz dâim güneş gibi Bağõmsõzlõk için her tür düşmanla KONFERANS Konuşmacı (E.) Alb. ERDAL SARIZEYBEK Konu ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ VE TERÖR Tarih: 29 Kasõm 2008 Cumartesi Saat 13.00 Yer: Muratpaşa Belediyesi Yeni Hizmet Binası Konferans Salonu Fener Kavşağı İletişim: 0242 244 34 24 / 0532 401 71 62 / 0505 884 68 54 Destek Verenler: Antalya Ulusal Güçler Birliği Platformu - Antalya Tabip Odası - Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hu- kuk Dergisi - Biz Kaç Kişiyiz Derneği - Cumhuriyet Kadın- ları Der.- Eğitim İş Sen. - Mülkiyeliler Birliği - Türkiye Gençlik Birliği - Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Der. SEN GELMEZSEN ÇOK EKSİĞİZ ANTALYA ADD VE CUMOK ÇAĞRISI www.addantalya.org www.cumokantalya.org 30 KASIM 2008 PAZAR Saat: 1100 KONUĞUMUZ, "MASKESİZ SOYGUN" VE "BA- BAM SAĞ OLSUN" KİTAPLARININ YAZARI, CUM- HURİYET GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ Sayõn İLHAN TAŞCI ile kahvaltõlõ aydõnlanma toplantõsõnda bir araya geliyoruz. KONU : TARİKAT-SİYASET-TİCARET ÜÇGENİ VE BABALAR GİBİ SATANLARIN ÇOCUKLARI Tarih : 16 Kasım 2008 Pazar Saat: 11.00 Yer : Kadıköy Aden Otel İletişim : 0555 432 32 29 - 0535 636 59 11 0537 871 82 34 Lütfen yerinizi ayırınız. 0216 337 57 97 Açık büfe kahvaltı ederi: 20 YTL İSTANBUL CUMOK ÇAĞRISI www.cumok.org 29 KASIM 2008 Saat 19.00’da CUMHURİYET OKURLARI 2008 Kış Buluşmasında CUMOK’un 13. Yaşgünü’nde Yazarlarımız Erol Toy ve Öner Yağcı ile çizerimiz Nuri Kurtcebe’nin 68’lilerin, Aydınların, İşçilerin katıldığı toplantıya SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer : ADEN OTELİ - Vapur İskelesi Karşısı - KADIKÖY İletişim : 0536 739 02 29 - 0505 815 10 17 0542 647 28 56 - 0532 556 65 12 LÜTFEN ÖNCEDEN YER AYIRTINIZ CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org 30 Kasım 2008 Pazar Saat 10.00 Sayın Araştırmacı Gazeteci Yazar Erol Mütercimler ile “CUMHURİYET ve ATATÜRK” konulu kahvaltılı toplantıda buluşuyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Tarih : 30 Kasım 2008 Saat 10.00-13.00 Yer : Turkuaz Restoran-Cumhuriyet Cad. No: 34 (Şekerbank yanı) Kavacık-BEYKOZ İletişim : 0216 537 19 23 - 0532 570 20 77 - 0532 434 98 84 Not : Kahvaltı saat 10.00-11.00 arasında. Sunuş ve kitap imzası saat 11.00-13.00 arasındadır. LÜTFEN YER AYIRTINIZ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BEYKOZ ŞUBESİ VE CUMOK www.addbeykoz.org.tr www.cumokistanbul.org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog