Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 27 KASIM 2008 İmsak: 5.26 Güneş: 6.58 Öğle: 11.59 İkindi: 14.23 Akşam: 16.47 Yatsõ: 18.12 İran’õn değişen yüzü Dış Haberler Servisi - İran’da, Batõ ülkelerinde bile erkeklerin egemenli- ğinde olan taksicilik sektöründe son dönemde büyük bir değişim yaşanõyor. Başkent Tahran’da kadõn müşterile- re hizmet veren kadõn taksicilerin sa- yõsõ giderek artarken yaklaşõk 40 bin kadõn, hemcinsleri tarafõndan işletilen taksi ajansõna üye olmuş durumda. İranlõ kadõnlarõn erkek taksicilerin arabalarõna binmesine izin verilse de çoğu muhafazakâr eğilimdeki bazõ ka- dõnlar, kadõn taksicilerin kullandõğõ açõk yeşil renkli taksileri tercih ediyor. Kadõn taksicilerin arabasõnda daha rahat seyahat ettiğini anlatan Rokaya Halili, erkek taksicilerin genelde genç ve sabõrsõz olduğunu, kadõnlarõnsa da- ha iyi araba kullandõğõnõ söylüyor. Taksi ajansõnda taksiciler ve tüm çalõşanlar kadõn olsa da fikrin sahibi bir erkek. Kadõnlarõn ulaşõm sistemin- deki rolüyle ilgili boşluğu gördüğünü söyleyen Muhsin Uruji, kadõn şoförle- rin büyük bölümünün savaşta kocasõnõ kaybetmiş ya da boşanmõş kadõnlar ol- duğunu belirtiyor. Uruji, başta 10 taksiyle işe başla- dõklarõnõ, şimdi 700 taksileri bulundu- ğunu da sözlerine ekliyor. (BBC) Dış Haberler Servisi - İngilte- re’de yayõmlanan bir araştõrma, dünyanõn, iklim değişikliği konu- sunda liderlerden daha ciddi adõmlar atmasõnõ beklediğini orta- ya koydu. HSBC’nin “İklim Or- taklığı” projesi kapsamõnda 11 ayrõ ülkede 1000’er kişiyle yapõ- lan ankete katõlanlarõn yarõsõ, hü- kümetlerin iklim değişikliği politi- kalarõnda başrol oynamasõ gerek- tiğini belirtirken katõlõmcõlarõn yalnõzca dörtte biri şu ana dek alõ- nan önlemlerin yeterli olduğu ko- nusunda görüş bildirdi. Haberde, BM’nin yapacağõ ik- lim toplantõsõndan 5 gün önce ya- yõmlanan anket sonuçlarõna göre gelişmekte olan ülkelerde yaşa- yanlarõn çoğunluğu iklim değişik- liğini azaltmak için hayat tarzla- rõnda değişiklik yapmaya razõ. Ankete katõlanlarõn yüzde 43’ü iklim değişikliğinin, yaşanan küre- sel mali krizden daha tehlikeli ol- duğu yönünde fikir belirtti. Anketi yürüten araştõrmacõ Lord Nicho- las Stern, sonuçlarõn insanlarõn dünya liderlerine verdiği bir “ülti- matom” olduğunu belirtti. (BBC) Yalnızca hayvanlar kürk giysin Haber Merkezi - Hayvan haklarõ için yaptõklarõ protestolarla dikkat çeken ünlü örgüt PETA, bu kez Finlandiya’da gösteri yaptõ. Amerikalõ Lisa Franzetta ve Avustralyalõ Lauren Bowey adlõ iki eylemci başkent Helsinki’de soğuğa al- dõrõş etmeden çõplak gösteri yaptõ. “Yal- nõzca hayvanlar kürk giymeli” yazõlõ pankart taşõyan güzel eylemciler karlarõn ortasõnda leopar kõlõğõnda ortaya çõktõ. Ölüm tehdidi alan iki yazar STOCKHOLM (AA) - “Şeytan Ayetleri” kitabõ nedeniyle hakkõnda ölüm fetvasõ verilen Salman Rüşdi ile kitabõ yüzünden İtalyan mafyasõnõn teh- dit ettiği Roberto Saviano, Stock- holm’de buluştu. İsveç Akademisi’nin davetlisi olarak başkente gelen yazarlar “Özgür Sözcükler” seminerine katõldõ. Rüşdi, kendilerini, ölüm tehdidinden çok “yazõlarõnda daha dikkatli” olmalarõ yö- nündeki telkinlerin yaraladõğõnõ söyledi. Fotoğraflarla Anadolu insanı İstanbul Ha- ber Servisi - Fo- toğraf sanatçõlarõ Emin Özmen ve Özkan Aktaş’õn Türkiye’nin farklõ coğrafyalarõnda yaşayan insanlarõn hayatlarõna ilişkin kesitler aktardõkla- rõ fotoğraflarõ “Anadolu İnsan” adlõ albümde top- landõ. HSBC’nin katkõlarõyla siyah-beyaz yayõmlanan al- bümde, Mardin-Midyat, Diyarbakõr, Şanlõurfa, Samsun ve Sõvas’õn da arala- rõnda bulunduğu çok sayõda kentten ka- reler sanatseverlere aktarõlõyor. Çamlıhemşin koruma altında RİZE (Cumhuriyet) - Rize Valisi Kasõm Esen, Çamlõhemşin’de koruma amaçlõ imar planõ yapõlõncaya dek yeni yol ve herhangi bir inşaat yapmanõn mümkün olmadõğõnõ belirtti. Esen, Ay- der Yaylasõ ve Çamlõhemşin’de mevcut imar planõ ile turizm planõnõn geçici ola- rak uygulanmasõnõn mümkün olmadõğõnõ ifade etti. Esen, bölgede hidroelektrik santrallarõnõn (HES) yapõlmasõnõn önlen- mesi amacõyla SİT alanõnõn yaygõnlaştõ- rõldõğõnõ da vurguladõ. ‘Sawyer’in kostümleri satılacak Haber Merkezi - Ünlü “Lost” dizi- sinin asi karakteri “Sawyer”la dünyaca tanõnan Josh Holloway ve Litvanyalõ manken Ingrida Kraus’un, Magnum Çi- kolata reklam filminde giydikleri toplam 6 parça kostüm açõk artõrmaya çõkarõlõ- yor. “www.gittigidiyor.com”da sunula- cak kostümler, bugünden başlayarak 4 Aralõk’a dek açõk artõrmada kalacak. Açõk artõrma Çağdaş Yaşamõ Destekle- me Derneği yararõna yapõlacak. Sualtında gizemli yolculuk İstanbul Haber Servisi- Maltepe Üniversitesi öğrencileri, “3. Sualtõ Gö- rüntüleme Kampõ”nda, fotoğraf ve vi- deo çalõşmalarõ ile sualtõnõn gizemli dünyasõnda belgelediklerini, Kadõköy- Eminönü İskelesi İDO Sergi Salo- nu’nda sergiliyor. 15 Aralõk’a dek sü- recek serginin açõlõşõ, dün İDO Sergi Salonu’nda bir kokteylle yapõldõ. Tahran’dakadıntaksicilerinsayısıgiderekartıyor Liderlereültimatom ‘İklimdeğişikliğimalikrizdendahatehlikeli’ Taksi ajansında, ka- dın sürücülere lasti- ğinin nasıl değiştiri- leceği gibi bazı temel bilgiler de veriliyor. (AFP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog